НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Максімова Валентина ФедорівнаКузіна Зінаїда ВолодимирівнаСтиренко Лілія МиколаївнаСтепова Тамара Григоріївна

ОБЛІКУ ГАЛУЗЯХЕКОНОМІКИ

за редакцією доктора економічних наук,професора В. Ф. Максімової

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 14.07.2010. Формат 60Х84 '/ївДрук офсетний. Папір газетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 27,9. Наклад - 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

CO

SI I' p p

a

Я C0

і узагальнення наявної інформації та оброблення облікової інформаціїна паперових або машинних носіях;

розроблення облікової номенклатури об' єктів калькулювання.

Об'єктом бухгалтерського обліку витрат можуть бути окремі види

будівельно-монтажних робіт, окрема будівля і споруда, декілька буді-вель і споруд, договір підряду загалом, відокремлений виробничийпідрозділ, будівельна організація загалом.

Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажнихробіт в залежності від видів об' єктів обліку може бути організовано зазамовленнями або за методом накопичення витрат за певний періодчасу із застосуванням елементів нормативного методу обліку та конт-ролю за економним і раціональним використанням матеріальних, тру-дових і фінансових ресурсів.

Основним методом обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт є облік за замовленнями відповідно до договорів під-

1. До транспортних підприємств належать підприємства, основний вид ді-яльності яких є:

1.         Виробництво автомобілів.

Перевезення вантажів, пасажирів і багажу, пошти.

Надання інших транспортних послуг та п. 2. цього тестового завдання.

Все, викладене в п. 1, 2, 3 цього тестового завдання.

3.         Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

4.         Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність».

3. Суб'єкти автотранспортного підприємництва мають право:

Скасовувати рейси своїх транспортних засобів за обставин, які вони не мог-ли передбачити і яким не могли запобігти, повернувши пасажирам кошти,сплачені за перевезення.

Проводити щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний оглядиводіїв транспортних засобів.

[1] s.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації щодо витрат підприємства наведені у Положенні (стандар- ті) бухгалтерського обліку П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого нака- зом Міністерства фінансів України (зі змінами) [43].

Бухгалтерський облік витрат будівельного підприємства здійсню- ється з метою забезпечення формування повної, правдивої та неупере- дженої інформації щодо відображення фактичних витрат, понесених під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також вироблення продукції допоміжними та другорядними виробництвами будівельного підприємства, обчислення фактичної собівартості як для окремих об' єктів обліку витрат, так і витрат будівельного підприємства зага- лом, а також для здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Дані бухгалтерського обліку використовуються для оцінки фінан- сового стану будівельного підприємства, ефективності організаційно- технічних заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення будіве- льного виробництва, планово-економічних і аналітичних розрахунків, управлінського обліку та внутрішньогосподарського розрахунка.

Організація бухгалтерського обліку витрат передбачає:

•          застосування єдиного підходу до відображення у бухгалтерсько- му обліку господарських операцій на підставі правил ведення докуме- нтообігу, затверджених керівництвом будівельного підприємства з урахуванням особливостей її діяльності;

•          застосування типових форм первинних облікових документів, системи рахунків, регістрів аналітичного обліку та способів реєстрації

[2] Основним регулюючим нормативно-правовим чинником щодо діяль- ності автотранспортних підприємств в Україні є:

1.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

2.  Закон України «Про автомобільний транспорт».