2.2. Облік надходження товарівна підприємства оптової торгівлі

Різноманітні джерела надходження товарів потребують різних ва-ріантів обліку. Розглянемо їх у такому порядку:

надходження товару від вітчизняного постачальника — вироб-ника, від нерезидента та за результатами інвентаризації;

надходження від фізичної особи (приватного підприємця);

як внесок до статутного капіталу;

на комісію;

через товарну біржу;

від покупця (повернення товару).

Так як бартерні операції пов' язані з обміном товарно-матеріальнихцінностей (надходженням та реалізацією) розглянемо їх окремо.

Облік надходження товару від вітчизняного постачальника —виробника. Товари, при надходженні від постачальників обліковуютьза первісною вартістю. Порядок визначення первинної вартості това-рів (запасів) наведено у ПБУ 9 «Запаси». Але для кожного випадкунадходження товару може бути окремий порядок визначення первин-ної вартості. Так, первинна вартість товару завезеного постачальникомза його рахунок та оприбуткованого на склад торгового підприємства,буде складатися з вартості товару та вартості витрат на їх транспорту-вання (без ПДВ).

Якщо постачальник є платником податку на додану вартість, а по-купець ні, то первинна вартість товару буде збільшена на суму ПДВ,як з вартості товару, так і з вартості транспортної послуги. За надхо-дження товару від постачальника безкоштовно, наприклад, для ви-вчення споживчого попиту — первинною вартістю буде справедливавартість товару, який надійшов, з одного боку, а з другого — у підпри-ємства виникне доход від операційної діяльності. Таким же чином ві-дображують вартість товарів, виявлених як надлишки за результатамипроведеної інвентаризації.

Слід мати на увазі, що при придбанні товарів від постачальника упідприємства-покупця, який є платником податку на прибуток, в облі-ку для цілей оподаткування мають бути відображені валові витрати.

Датою виникнення валових витрат за Законом України «Про опо-даткування прибутку підприємств» є дата, яка збігається з податковимперіодом, протягом якого відбулася будь-яка подія, здійснена раніше:чи дата списання коштів з банківських рахунків платника податку воплату товарів, чи дата оприбуткування платником податку товарівбез ПДВ.

У разі здійснення передоплати валові витрати виникають у моментперерахування коштів у випадку, якщо цінності придбані у постачаль-ника-платника податку на прибуток. Своєю чергою, якщо передоплатанадана постачальнику — не платнику податку на прибуток, то датоювизнання валових витрат є дата оприбуткування товарів.

Згідно з Законом України «Про податок на додану вартість»,об' єктом оподаткування є операції за договірною вартістю товару, та-ри, транспортних послуг. Якщо за договором тара має бути повернена(не пізніше трьох років), то її вартість не буде оподатковуватися ПДВ.

Право на податковий кредит при придбанні товарів можна викори-стовувати тільки у випадку, коли вартість таких товарів включаєтьсядо складу валових витрат. При здійсненні операцій, які не є об'єктомоподаткування або які звільнено від оподаткування, суми ПДВ, спла-чені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких вклю-чається до складу валових витрат, відносяться до складу валових ви-трат і до податкового кредиту не включаються.

Якщо придбані товари частково використовуються в оподаткова-них операціях, а частково — в неоподатковуваних, то до суми подат-кового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) по-датку, яка відповідає частці використання таких товарів у оподат-ковуваних операціях звітного періоду. Коли платник придбає товари,вартість яких не належить до складу валових витрат обігу, податки,сплачені у зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахуноквідповідних джерел і до складу податкового кредиту не включається.

Не дозволяється включати до податкового кредиту будь-які витра-ти зі сплати податку, не підтверджені податковими накладними чи ми-тними деклараціями. Операції, за якими підприємство має чи не маєправо на податковий кредит зафіксовані у реєстрі отриманих та вида-них податкових накладних. Облік операцій з придбання товару наве-дений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУВІД ВІТЧИЗНЯНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА, грн

№п/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Сума

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

Надходження товару від вітчизняного постачальника,платника ПДВ за умов передоплати