2.2. Облік надходження товарівна підприємства оптової торгівлі

магниевый скраб beletage

Різноманітні джерела надходження товарів потребують різних ва-ріантів обліку. Розглянемо їх у такому порядку:

надходження товару від вітчизняного постачальника — вироб-ника, від нерезидента та за результатами інвентаризації;

надходження від фізичної особи (приватного підприємця);

як внесок до статутного капіталу;

на комісію;

через товарну біржу;

від покупця (повернення товару).

Так як бартерні операції пов' язані з обміном товарно-матеріальнихцінностей (надходженням та реалізацією) розглянемо їх окремо.

Облік надходження товару від вітчизняного постачальника —виробника. Товари, при надходженні від постачальників обліковуютьза первісною вартістю. Порядок визначення первинної вартості това-рів (запасів) наведено у ПБУ 9 «Запаси». Але для кожного випадкунадходження товару може бути окремий порядок визначення первин-ної вартості. Так, первинна вартість товару завезеного постачальникомза його рахунок та оприбуткованого на склад торгового підприємства,буде складатися з вартості товару та вартості витрат на їх транспорту-вання (без ПДВ).

Якщо постачальник є платником податку на додану вартість, а по-купець ні, то первинна вартість товару буде збільшена на суму ПДВ,як з вартості товару, так і з вартості транспортної послуги. За надхо-дження товару від постачальника безкоштовно, наприклад, для ви-вчення споживчого попиту — первинною вартістю буде справедливавартість товару, який надійшов, з одного боку, а з другого — у підпри-ємства виникне доход від операційної діяльності. Таким же чином ві-дображують вартість товарів, виявлених як надлишки за результатамипроведеної інвентаризації.

Слід мати на увазі, що при придбанні товарів від постачальника упідприємства-покупця, який є платником податку на прибуток, в облі-ку для цілей оподаткування мають бути відображені валові витрати.

Датою виникнення валових витрат за Законом України «Про опо-даткування прибутку підприємств» є дата, яка збігається з податковимперіодом, протягом якого відбулася будь-яка подія, здійснена раніше:чи дата списання коштів з банківських рахунків платника податку воплату товарів, чи дата оприбуткування платником податку товарівбез ПДВ.

У разі здійснення передоплати валові витрати виникають у моментперерахування коштів у випадку, якщо цінності придбані у постачаль-ника-платника податку на прибуток. Своєю чергою, якщо передоплатанадана постачальнику — не платнику податку на прибуток, то датоювизнання валових витрат є дата оприбуткування товарів.

Згідно з Законом України «Про податок на додану вартість»,об' єктом оподаткування є операції за договірною вартістю товару, та-ри, транспортних послуг. Якщо за договором тара має бути повернена(не пізніше трьох років), то її вартість не буде оподатковуватися ПДВ.

Право на податковий кредит при придбанні товарів можна викори-стовувати тільки у випадку, коли вартість таких товарів включаєтьсядо складу валових витрат. При здійсненні операцій, які не є об'єктомоподаткування або які звільнено від оподаткування, суми ПДВ, спла-чені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких вклю-чається до складу валових витрат, відносяться до складу валових ви-трат і до податкового кредиту не включаються.

Якщо придбані товари частково використовуються в оподаткова-них операціях, а частково — в неоподатковуваних, то до суми подат-кового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) по-датку, яка відповідає частці використання таких товарів у оподат-ковуваних операціях звітного періоду. Коли платник придбає товари,вартість яких не належить до складу валових витрат обігу, податки,сплачені у зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахуноквідповідних джерел і до складу податкового кредиту не включається.

Не дозволяється включати до податкового кредиту будь-які витра-ти зі сплати податку, не підтверджені податковими накладними чи ми-тними деклараціями. Операції, за якими підприємство має чи не маєправо на податковий кредит зафіксовані у реєстрі отриманих та вида-них податкових накладних. Облік операцій з придбання товару наве-дений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУВІД ВІТЧИЗНЯНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА, грн

№п/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Сума

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

Надходження товару від вітчизняного постачальника,платника ПДВ за умов передоплати

1

Проведена передоплата по-стачальнику за товар, тарута транспортні послуги

3600,0

371

311,301

3000,0

 

2

Нараховані ПДВ

600,0

641

644

 

 

3

Оприбутковані товари, якінадійшли від постачальника

2850,0

281

631

 

 

4

На суму ПДВ

570,0

644

631

 

 

5

Оприбуткована тара під то-варом (незворотна)

100,0

284

631

 

 

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

п/п

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

6

На суму ПДВ

20,0

644

631

 

 

7

Транспортні витрати

50,0

289

631

 

 

8

На суму ПДВ

10,0

644

631

 

 

9

Проведене зарахування пе-редоплати

3600,0

631

371

 

 

Надходження товару від вітчизняного постачальника,платника ПДВ, за умов наступної оплати

1

Оприбутковані товари зарахунком постачальника

3420,0

281

631

2850

 

2

На суму податкового кре-диту з ПДВ

570,0

641

631

 

 

3

Оприбуткована тара (незво-ротна)

100,0

284

631

100

 

4

Сума ПДВ

20,0

641

631

 

 

5

Транспортні витрати

50,0

289

631

50

 

6

Сума ПДВ

10,0

641

631

 

 

7

Проведені розрахунки з по-стачальником:

3600,0

 

 

 

 

 

з поточного рахунка (чи го-тівкою підзвітною особою)

 

631631

311, 301372

 

 

Надходження товару від вітчизняного постачальника,який не є платником ПДВ за умов передоплати

1

Проведена передоплата зарахунком постачальника

3600,0

371

631

 

 

 

Оприбутковані:

 

 

 

 

 

2

товари

3420,0

281

631

 

 

 

тара

120,0

284

631

 

 

 

транспортні витрати

60,0

289

631

 

 

3

Зарахована передоплата

3600,0

631

371

 

 

Надходження товару від вітчизняного постачальника,який не є платником ПДВ, за умов наступної оплати

1

Оприбутковані:

 

 

 

 

 

 

товари

3420,0

281

631

 

 

 

тара

120,0

284

631

 

 

 

транспортні витрати

60,0

289

631

 

 

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

2

Проведені розрахунки з по-стачальником:

 

 

 

 

 

 

з поточного рахунка (чипідзвітною особою)

3600,0

631631

311372

 

 

Надходження товару від вітчизняного постачальника, платника ПДВ,за умови, якщо торгове підприємство не є платником ПДВ

1

Оприбутковані:

 

 

 

 

 

 

товари

3420,0

281

631

 

 

 

тара

120,0

284

631

 

 

 

транспортні витрати

60,0

289

631

 

 

2

Проведені розрахунки з по-стачальником:

 

 

 

 

 

 

з поточного рахунка (чипідзвітною особою)

3600,0

631631

311372

 

 

При безоплатному надходженню товару

1

Оприбутковані за справед-ливою вартістю:

 

 

 

 

 

 

товари

3420,0

281

718

 

3420,0

 

тара

120,0

284

718

 

120,0

За результатами інвентаризації виявлені надлишки

1

Оприбутковані за справед-ливою вартістю:

 

 

 

 

 

 

товари

3420,0

281

719

 

3420,0

 

тара

120,0

284

719

 

120,0

Облік товару, який надійшов від постачальника — приватногопідприємця. Розрахунки проводять як за готівку, так і за безготівковікошти. За готівку через підзвітну особу, яка підтверджує надходженнятовару розрахунковою квитанцією чи касовим чеком РРО. Сума роз-рахунка з одним постачальником не може перевищувати десять тисячгривень на день.

Якщо постачальник має право на торгівлю без касових апаратів(платник єдиного податку) він має видати товарний чек, у якомувказати таке: дату, прізвище, номер державної реєстрації та у пода-тковій інспекції з ПДВ, назву товару, одиницю виміру, ціну, кіль-кість, суму без ПДВ, суму ПДВ та суму з ПДВ; підпис. Крім того,підприємцю-покупцю потрібні копії свідоцтва державної реєстра-ції, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та платника єдиногоподатку чи податкове посвідчення про сплату податку з доходів фі-зичної особи, за період, в якому реалізується товар. Основні опера-ції наведені в таблиці 2.2.

Облік внеску до статутного капіталу. Товари, які оприбуткованіяк внесок до статутного капіталу оцінюють засновники за узгодженоювартістю — справедливою. Вона і буде первинною, без ПДВ. У подат-ковому обліку надходження товару за цим джерелом признається ва-ловими витратами, за мінусом ПДВ, який вважається податковим кре-дитом. Якщо вартість товару вища за частку внеску, то різниця збіль-шує додатковий капітал підприємства.

Таблиця 2.2

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙЗ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ВІД ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

1

Оприбутковані товари, які на-дійшли від постачальника —приватного підприємця не плат-ника ПДВ

500,0

281

631

500,0

 

2

Проведені розрахунки з постача-льником за готівку

500,0

631

372

 

 

3

З поточного рахунка проведенапередоплата приватному підпри-ємцю — платнику ПДВ

600,0

371

311

 

 

4

Податкові розрахунки

100,0

641

644

 

 

5

Оприбутковані товари

500,0

281

631

500,0

 

6

Сума податкового кредиту

100,0

644

631

 

 

7

Зарахована передоплата

600,0

631

371

 

 

Операції з ввезення (пересилання) на митну територію України то-варів як внеску до статутного капіталу юридичної особи в обмін наемітовані їм корпоративні права оподатковуються ПДВ за загальнимположенням. Операції наведені у таблиці 2.3.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУВІД ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ЯК ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерськийоблік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

1

Оприбутковані товари за вартістю,яка дорівнює частці засновника

8000,0

281

46

8000,0

 

2

Податковий кредит

1600,0

641

46

 

 

3

Оприбутковані товари на вартість,яка більша ніж частка засновника

1000,0

281

421

 

 

4

Податковий кредит на товари, яківіднесені до додаткового капіталу

200,0

641

421

 

 

Облік товарів, що надійшли через товарну біржу. Як раніше булозазначено, на оптові підприємства товари можуть надходити через товар-ну біржу. Товарна біржа для своїх членів через брокерські послуги за до-говорами комісії та на умовах комісійної винагороди виконує товарніоперації з надходження товару на склад біржі та його реалізацію брокера-ми оптовим підприємствам. Основні операції наведені у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙЗ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЧЕРЕЗ ТОВАРНУ БІРЖУ

№п/п

Зміст господарської операції

Сума

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Валовівитрати

Валовідоходи

01

02

03

04

05

06

07

1

Перераховані кошти товарній бір-жі в оплату за товар

3600,0

631,685

311

 

 

2

Надійшли товари від товарної бі-ржі

3000,0

281

631, 685

3000,0

 

3

Зараховано суму податкового кре-диту

600,0

641

631, 685

 

 

4

Послуги брокерської конторивключені до вартості товару

200,0

281

631, 685

200,0

 

5

ПДВ на послуги

40,0

641

631, 685

 

 

6

Проведені розрахунки з брокерсь-кою конторою

240,0

631,685

311

 

 

Облік надходження товарів при використанні журнальної формиобліку, ведеться за дебетом рахунка 28 «Товари» у відомості 3.3 аналі-тичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками та 5.1«Аналітичного обліку запасів», які наведені у додатках 1—2.