§ 12. ПРИКМЕТНИК.

магниевый скраб beletage

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ПРИКМЕТНИКІВ

Прикметники в латинській мові, як і іменники, мають граматичні ка­тегорії роду (masculinum, femininium, neutrum), числа (singularis et pluralis) та відмінка (nominativus, genetivus etc.).

Латинські прикметники поділяються на дві великі групи: до першої групи належать прикметники І-ІІ відмін, до другої - прикметники III від­міни.

Прикметники першої групи мають такі родові закінчення:

чоловічий рід жіночий рід середній рід (m)             (f)     (n)

-us, -er   -a       -um

Наприклад: albus - білий, alba - біла, album - біле

niger - чорний, nigra - чорна, nigrum - чорне.

NB! Більшість прикметників на -er втрачають -е- при відмінюванні (явище випадного голосного): ruber - червоний, rubra - червона, rubrum - червоне. Деякі прикметники зберігають -е- при відмінюванні: asper - шор­сткий, aspera - шорстка, asperum - шорстке. Зберігають -е- при відміню­ванні також усі прикметники з кінцевим терміноелементом -fer "-носний": mellifer - медоносний, mellifera - медоносна, melliferum - медоносне.

У словниках латинські прикметники першої групи подаються таким чином:

 

закінчення , середнього роду

Наприклад:

albus, a, um - білий

Форма чоловічо­го роду

закінчення жіночого роду

закінчення середнього роду закінчення жіночого роду форма чоловічого роду

 

NB! Прикметники першої групи жіночого роду (із закінченням -а) відмінюються за зразком іменників І відміни, прикметники чоловічого ро­ду (із закінченнями -us, -er) та середнього роду (із закінченням -um) - за зразком іменників ІІ відміни.

Усі прикметники другої групи відмінюються за ІІІ відміною і залеж­но від кількості закінчень у формі nom. sing. поділяються на три підгрупи:

1)     прикметники з трьома родовими закінченнями:

чоловічий рід жіночий рід середній рід (m)             (f)     (n)

-er                                -is             -e

campester - польовий, campestris - польова, campestre - польове silvester - лісовий, silvestris - лісова, silvestre - лісове Словникова форма: campester, stris, stre - польовий silvester, stris, stre - лісовий;

2)      прикметники з двома родовими закінченнями:

чоловічий і жіночий рід середній рід

(mf                                                                      (n)

-is                                               -e

vulgaris - звичайний, звичайна, vulgare - звичайне arvensis - польовий, польова, arvense - польове Словникова форма: vulgaris, e - звичайний arvensis, e - польовий;

3)            прикметники з одним родовим закінченням, спільним для всіх трьох родів:

чоловічий, жіночий, середній рід (m> f n)

-r / -s / -X

praecox - ранній, рання, раннє

sempervirens - вічнозелений, вічнозелена, вічнозелене.

У словнику такі прикметники подаються, як і іменники, із зазначен­ням закінчення родового відмінка. Інколи у словниковій формі прикметни­ків з одним родовим закінченням у дужках скорочено позначають: adj. (від лат. adjectivum - прикметник):

praecox, pcps (adj.) - ранній

adjectivum закінчення gen. sing. частина основи

nom. sing.

У прикметників з одним родовим закінченням основа визначається, як і в іменників ІІІ відміни: шляхом відкидання закінчення -is від форми gen. sing.

Nom. sing.                      Gen. sing.             Основа

praecox                         praecoc-is              praecoc-

sempervirens                    sempervirent-is          sempervirent-

Родоеі закінчення латинських прикметників

Прикметники першої групи (І-ІІ відміни)

Прикметники другої групи (ІІІ відміни)

m f n -us, -er -a -um

ІІ відміна І відміна ІІ відміна

1)     прикметники трьох закінчень:

m f n -er -is -e

2)    прикметники двох закінчень:

m, f n

-is -e

3)    прикметники одного закінчення:

m, f, n -r / -s / -X