§ 15. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКСОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ

магниевый скраб beletage

Перші спроби класифікації рослин і тварин відомі ще за часів антич­ності. Але основоположником дійсно наукової сучасної систематики вва­жають шведського вченого-натураліста К. Ліннея.

Систематика — це розділ біології, завданням якого є опис і позна­чення всіх існуючих та вимерлих організмів, а також їх класифікація за рі­зними рангами. Систематику часто поділяють на дві частини: теоретичну — таксономію та практичну — класифікацію.

Часто терміни "систематика", "класифікація" і "таксономія" вжива­ють як синоніми. Але таксономія розробляє теоретичні основи класифіка­ції організмів, а систематика позначає й описує упорядковані і класифіко­вані біологічні об'єкти та створює на цій основі їхні системи.

Таким чином:

Класифікація — це розподіл живих організмів за ознаками подібності в ієрархічній системі.

Таксономія — це розділ систематики, який вивчає систему позначен­ня підпорядкованих груп об'єктів.

Таксономія оперує такими поняттями як "таксономічна категорія" і "таксон".

Поняття "таксономічна категорія" вживається для позначення підпо­рядкованих груп рослин і тварин, які відрізняються за ступенем спорідне­ності. Таксономічні категорії означають не реальні організми, а ранги їх класифікації чи ступені ієрархії.

До основних таксономічних категорій належать: вид, рід, родина, порядок (у рослин) / ряд (у тварин), клас, відділ (у рослин) / тип (у тварин), царство (докладніше див. § 28).

Таксономічні категорії різного рангу присвоюють конкретним відо­кремленим групам споріднених організмів — таксонам (від грец. taxis — порядок, розташування).

Латинські назви таксонів, залежно від кількості слів, поділяються на уніномінальні, біномінальні, триномінальні і складені.

Назви

Таксони

Уніномінальні

Царство, відділ / тип, клас, порядок / ряд, родина, коліно / триба, рід

Біномінальні

Вид

Триномінальні

Підвид (у тварин)

Складені

Підвид (урослин), різновид / варіє­тет, форма