§ 16. БІНОМІНАЛЬНІ НАЗВИ

магниевый скраб beletage

Основною таксономічною категорією біологічної систематики є вид. Вид поєднує популяції екземплярів, які характеризуються рядом спільних морфофізіологічних ознак і сукупно займають суцільний або частково ро­зірваний ареал.

NB! Латинські назви видів рослин і тварин є біномінальними (від лат. bi — дво-, nomen — ім'я), тобто вони складаються з двох слів: назви ро­ду і видового епітета.

Назва виду: назва роду + видовий епітет

Назви родів рослин і тварин, як правило, є іменниками у називному відмінку однини:

Hordeum — рід Ячмінь, Lepus — рід Зайці (назви таксонів пишуться з великої букви).

У біологічній номенклатурі існує три основніх способи вираження видових епітетів. Найбільш поширеними в номенклатурі видів є епітети, виражені прикметником, узгодженим із родовою назвою: Hordeum sativum — Ячмінь посівний Lepus europaeus — Заєць європейський.

Способи вираження видових епітетів

Частина мови

Вид синтак­сичного

зв'язку

Приклади

Прикметник (nom. sing.)

Узгоджене означення

Daucus sativus — Морква посівна Brassica oleracea — Капуста городня Triticum durum — Пшениця тверда Delia coarctata — Озима муха

Іменник (gen. sing. / plur.)

Неузгоджене означення

Ramularia betae — Рамулярія бурякова (досл.: буряку)

Stellaria nemorum — Зірочник гайовий (досл.: гаїв)

Sclerotinia baccarum — Склеротінія ягідна (досл.: ягід)

Іменник (nom. sing.)

Прикладка

Cucurbita pepo — Гарбуз звичайний (cucurbita - гарбуз (лат.) + pepo — га­рбуз (грец.)

Allium caepa — Цибуля городня (al- lium — часник + caepa — цибуля).

Інколи латинські видові епітети, виражені іменником у родовому ві­дмінку, можуть перекладатися як українським іменником у формі родового відмінка, так і відповідним прикметником:

Alternaria brassicae — Альтернарія капусти (капустяна). Найчастіше неузгоджене означення зустрічається в термінах із фіто­патології, ентомології та зоології.

Окрему групу становлять видові епітети, утворені від власних назв — епоніми. Такі епітети можуть бути виражені як іменниками у формі родо­вого відмінка, так і прикметниками, узгодженими з іменниками (доклад­ніше див. § 47).

NB! У латинських номенклатурних найменуваннях прийнято писати епоніми з малої букви, а в українських — з великої: Triticum timopheevii — Пшениця Тимофєєва Festuca beckeri — Костриця Беккера.

У ботанічній номенклатурі інколи видовий епітет може бути вира­жений двома словами, які пишуться через дефіс (складений видовий епі­тет):

Capsella bursa-pastoris — Грицики звичайні

capsella, ae f — коробочка; bursa, ae f — сумка; pastor, oris m — пастух. Хоча формально такі назви складаються з трьох слів, їх відносять до біномінальних, оскільки вони є назвами видів. Перекладаються складені видові епітети описово.

Українські назви видів рослин і тварин не завжди калькують латин­ські, наприклад:

Triticum aestivum — Пшениця м'яка (досл.: літня) Pinus silvestris — Сосна звичайна (досл.: лісова).

У зоологічній номенклатурі досить поширеним явищем є тавтономія, коли видовий епітет повністю повторює родову назву: Vulpes vulpes — Лисиця звичайна.

Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури не дозволяє викорис­тання тавтонімів у біномінальних назвах рослин.

Якщо в тексті наводиться декілька видів одного роду, то рід указу­ється повністю лише один раз, а потім позначається ініціалом (початковою літерою з крапкою):

Hordeum distichum — Ячмінь дворядний H. sativum — Я. посівний H. vulgare — Я. звичайний.

Якщо назва роду починається з диграфа (буквосполучення, що гра­фічно позначає один звук), то як ініціал подається цей диграф: Thlaspi alliaceum — Талабан часниковий Th. arvense — Т. польовий Th. praecox — Т. ранній.

У повній науковій назві виду рослини або тварини після видового епітета вказується прізвище автора (скорочено або повністю), що оприлю­днив цю назву:

Equisetum arvense L. — Хвощ польовий (L. — Linnaeus — Лінней) Calvatia gigantea Lloyd — Порхавка велетенська (Lloyd — Ллойд). Якщо таксономічний статус рослини, описаної одним автором, був переглянутий або змінений іншим автором, то прізвище першого наво­диться в дужках:

Alnus glutinosa (L.) Gaerth. — Вільха клейка Archangelica officinalis (Moench.) Hoffm. — Дягель лікарський. Правила ботанічної номенклатури не визнають використання сино­німічних назв для таксонів рангом нижче за родину. Пріоритетними ви­знаються перші з оприлюднених назв, які відповідають вимогам Міжнаро­дного кодексу ботанічної номенклатури, після них у дужках або курсивом подають синоніми (інколи із скороченням syn. — synonymon — синонім). На­приклад:

Tilia cordata L. (T. parviflora Ehrh.) — Липа серцелиста

Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) — Крушина ламка

Primula veris L. (syn. P. officinalis Hill.) — Первоцвіт весняний.

Виникнення синонімічних або паралельних назв видів рослин і тва­рин зумовлене різними факторами: історичними (співіснування нової й старої назви), територіальними (співіснування назв, які пропонуються для даного виду науковими школами різних країн) та ін. Однак, згідно з прави­лами Міжнародної ботанічної номенклатури, валідною може бути визнана лише перша з оприлюднених назв.

Схема граматичного аналізу біномінальних термінів

1) латинська назва — переклад;

2) аналіз за кількістю компонентів, вид синтаксичного зв'язку (узгоджене означення, неузгоджене означення, прикладка);

3) родова назва: частина мови, рід, відміна, відмінок, число;

4) видовий епітет: частина мови, рід, відміна, відмінок, число.

Зразки граматичного аналізу термінів

a) Hordeum sativum — Ячмінь посівний Біномінальна назва виду (узгоджене означення) Родова назва: Hordeum, іменник, n, II відміна, nom. sing. Видовий епітет: sativum, прикметник, n, II відміна, nom. sing.;

b) Peronospora pisi — Пероноспора гороху Біномінальна назва виду (неузгоджене означення) Родова назва: Peronospora, іменник, f, І відміна, nom. sing. Видовий епітет: pisi, іменник, n, II відміна, gen. sing.;

c) Allium caepa — Цибуля городня Біномінальна назва виду (прикладка)

Родова назва: Allium, іменник, n, II відміна, nom. sing. Видовий епітет: caepa, іменник, f, I відміна, nom. sing.

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

аvena, ae f — овес, вівсюг beta, ae f — буряк brassica, ae f — капуста camelina, ae f — рижій сentaurea, ae f — волошка consolida, ae f — сокирки cochlearia, ae f (armoracia, ae f) — хрін

cucurbita, ae f — гарбуз cuscuta, ae f — повитиця cynara, ae f — артишок elytrigia, ae f — пирій euphorbia, ae f — молочай faba, ae f — біб festuca, ae f — костриця glycine, es f — соя

acacia, ae f — акація achillea, ae f — деревій anemone, es f — анемона armeniaca, ae f — абрикос artemisia, ae f - полин betula, ae f — береза calluna, ae f — верес castanea, ae f — каштан cydonia, ae f — айва frangula, ae f — крушина genista, ae f — дрік grossularia, ae f — аґрус hippophae, es f — обліпиха inula, ae f — оман lon^ra, ae f — жимолость mentha, ae f — м'ята

lactuca, ae f — латук, салат linaria, ae f — льонок mentha, ae f — м'ята oryza, ae f — рис pastinaca, ae f — пастернак poa, ae f — тонконіг portulaca, ae f — портулак radicula, ae f — редиска rapa, ae f — ріпа setaria, ae f — мишій spinacia, ae f — шпинат stipa, ae f — ковила vinca, ae f — барвінок vicia, ae f — горошок zea, ae f — кукурудза zerna, ae f — стоколос

picea, ae f — ялина potentilla, ae f — перстач pulmonaria, ae f — медунка pulsatilla, ae f — сон pyrola, ae f — грушанка rosa, ae f — шипшина, троянда scilla, ae f — проліска setaria, ae f — мишій sequoia, ae f — секвоя sorbaria, ae f — горобинник stellaria, ae f — зірочник syringa, ae f — бузок tilia, ae f — липа thuia, ae f — туя urtica, ae f — кропива viola, ae f — фіалка