§ 27. ТРИНОМІНАЛЬНІ ТА СКЛАДЕНІ НАЗВИ

магниевый скраб beletage

У § 16 ви вже ознайомилися з основною таксономічною категорією біологічної систематики - видом. До таксономічних категорій, рангом ни­жче за вид, належать:

підвид - subspecies (subsp. або ssp.);

різновид (у рослин) / варієтет (у тварин) - varietas (var.);

підрізновид - subvarietas (subvar. або svar.);

форма - forma f..);

підформа - subforma (subf.);

спецформа - forma specialis (f. sp.).

Підвид є найнижчою таксономічною категорією, визнаною Міжна­родним кодексом зоологічної номенклатури. Для позначення підрозділів усередині виду в зоологічній систематиці інколи використовують терміни варієтет і форма. Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури визнає й інфрапідвидові категорії: різновид і форму.

У зоологічній номенклатурі латинські назви підвидів тварин є три- номінальними (складаються з трьох слів) і утворюються шляхом додаван­ня до назви виду підвидового епітета:

Locusta migratoria rossica - Сарана руська (один із підвидів Locusta migratoria - Сарани мандрівної, або перелітної).

Решта назв таксонів рангом нижче за вид (у тому числі назви підви­дів рослин) є складеними. Латинські складені назви утворюються шляхом додавання до назви виду внутрішньовидового епітета, при цьому обов'язково скорочено позначається ранг таксона:

Beta vulgaris var. esculenta - Буряк звичайний, різновид їстівний Oryza sativa ssp. brevis - Рис посівний, підвид короткозерновий. В українській номенклатурі ранг таксонів, як правило, не познача­ється. Досить часто в українських назвах підвидів та інфрапідвидових так­сонів після назви роду вказується лише внутрішньовидовий епітет: Ulmus campestris var. suberosa - В'яз корковий.

Зрідка в складених латинських назвах рослин перекладається лише внутрішньовидовий епітет:

Cucurbita pepo var. patisson - Патисон.

Латинські складені назви рослин можуть мати декілька внутрішньо­видових епітетів:

Brassica oleracea var. capitata f. alba - Капуста білокачанна Brassica oleracea var. botrytys subvar. cauliflora - Капуста цвітна. Хоча такі українські назви рослин формально складаються з двох слів, не слід плутати їх із біномінальними.

Способи вираження внутрішньовидових епітетів

Частина мо­ви

Вид синтак­сичного

Приклади

зв'язку

 

Прикметник

Узгоджене

Panicum miliaceum ssp. effusum -

(nom. sing.)

означення

Просо розлоге

Іменник

Неузгоджене

Puccinia graminis f. sp. avenae -

(gen. sing. /

означення

Пукцинія злакова, спецформа вівса

plur.)

 

 

Іменник

Прикладка

Raphanus sativus var. radicula - ре­

(nom. sing.)

 

диска

Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури дозволяє використо­вувати тавтоніми у складених назвах рослин, якщо внутрішньовидовий та­ксон містить номенклатурний тип вищого таксона:

Brassica rapa ssp. rapa - Ріпа культурна.

У латинських назвах внутрішньовидовий епітет, виражений прикме­тником, узгоджується з назвою роду; в українських цього правила дотри­муються не завжди:

Raphanus sativus ssp. niger - Редька посівна підвид чорний, або Редь­ка звичайна.

NB! Для того щоб запобігти виникненню помилок при виконанні за­вдань із перекладу, в цьому посібнику українські назви внутрішньовидо­вих таксонів наводяться із зазначенням рангу і зберігають особливості граматичного узгодження, властиві латинським назвам.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

fructus, us m - плід fructus, uum m (plur.) proventus, us m

fetus, us m quercus, us f - дуб platanus, us (i) f - платан cupressus, us f - кипарис acus, us f - голка, колючка acus, uumf (plur.) - хвоя

tribus, us f - триба, коліно (таксономічна категорія) species, ei f - вид

subspecies, ei f (subsp. /ssp.) - підвид

varietas, atis f (var.) - різновид, варієтет

subvarietas, atis f (subvar. / svar.) - підрізновид

forma, aef (f.) - форма

subforma, aef (subf.) - підформа

forma specialis (f. sp.) - спеціальна форма

series, ei f - серія, ряд (таксономічна категорія)

res, rei f - справа, річ

res rustica - сільське господарство