ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Навчальний посібник створено з урахуванням вимог програми з ла­тинської мови для вищих аграрних закладів освіти ІІІ—IV рівнів акредитації зі спеціальностей агробіологічного профілю.

Мета посібника - ознайомити студентів агробіологічних факультетів з основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і нави­чок використання фахової латиномовної термінології в навчальній, науко­вій та виробничій діяльності. Оволодіння основами латинської мови на­дасть студентам можливість правильно читати, писати і перекладати ла­тинські терміни з ботаніки, фітопатології та зоології, допоможе свідомо сприймати й опановувати біологічну номенклатуру. Навчання терміноло­гічної латини означає також створення передумов для усвідомленого за­своєння терміноелементів греко-латинського походження, що увійшли до відповідної субмови біології.

Посібник має чітку структуру: основний курс, додатки, латинсько- український та українсько-латинський словники, однак не обмежує мож­ливості викладача регулювати обсяг матеріалу основного курсу відповідно до навчального плану.

Основний курс складається з 16 занять, кожне з яких містить теоре­тичну частину - граматичні й термінологічні теми, питання для самопере­вірки та комплекс вправ на закріплення та систематизацію вивченого ма­теріалу. Починаючи з третього заняття, теоретична частина супроводжу­ється лексичним мінімумом. Ядро лексики, відібраної для засвоєння, ста­новлять ботанічні терміни. Викладач може комбінувати, доповнювати та розширювати лексичні мінімуми відповідно до специфіки терміносистем, що вивчаються на різних факультетах.

У розділі "Фонетика" (заняття 1, 2) наведено теоретичний матеріал та систему вправ, спрямованих на формування орфоепічних, орфографіч­них та просодичних умінь і навичок, необхідних для читання та написання латинських слів: латинський алфавіт, правила вимови голосних, приголос­них і буквосполучень, правила складоподілу та постановки наголосу в ла­тинських словах.

У розділі "Морфологія" (заняття 3-16) викладено граматичний мате­ріал, необхідний для оволодіння конструюванням, аналізом та формоутво­ренням біологічних термінів. Оскільки базис біологічної термінології та номенклатури становлять іменники і прикметники, найбільшу увагу приді­лено вивченню саме цих частин мови.

Посібник має чітку термінологічну спрямованість. Викладання еле­ментів латинської граматики та словотворення послідовно зорієнтоване на вивчення студентами основ біологічної номенклатури та систематики. Зве­рнуто увагу на структуру біномінальних, уніномінальних, триномінальних та складених назв рослин і тварин, правила позначення назв гібридів та ку­льтурних рослин, інформативний зміст латинських біологічних номенкла­турних найменувань.

У кінці посібника розміщено вправи на повторення вивченого мате­ріалу, історико-культурологічні, граматичні та термінологічні додатки до основного курсу.

Уперше в навчальному посібнику такого типу термінологічний курс супроводжується наведенням етимологічних відомостей про походження латинських назв рослин, ознайомлення з якими спрощує запам'ятовування номенклатурних найменувань, робить його більш свідомим, і легшим.

Латинсько-український та українсько-латинський словники містять близько 4000 термінів і номенклатурних. Одна з основних функцій слов­ника - довідкова, тому вперше в навчальній літературі в ньому наводяться не лише латинські назви родів рослин та їх українські відповідники, а й на­зви інфрародових таксонів сучасної ботанічної номенклатури.

Посібник призначений для студентів факультетів агробіологічного профілю. Сподіваємося, що він буде корисним і для осіб, що прагнуть ви­вчати термінологічну латину самостійно, а також для всіх зацікавлених фахівців-біологів.

ЗАНЯТТЯ 1