§ 29. УНІНОМІНАЛЬНІ НАЗВИ РОСЛИН

магниевый скраб beletage

1. Назви відділів

Для позначення латинських назв відділів рослин Міжнародним коде­ксом ботанічної номенклатури рекомендована кінцевий елемент -phyta (від грец. phyton - рослина). У більшості українських назв відділів рослин йому відповідає уніфікований елемент -подібні:

Equisetophyta - відділ Хвощеподібні.

Деякі відділи мають синонімічні латинські назви:

відділ Покритонасінні (Квіткові, Манголіофіти) - Angiospermae (Anthophyta, Magnoliophyta);

відділ Голонасінні (Соснові, Пінофіти) - Gymnospermae (Pinophyta).

Назви підвідділів рослин закінчуються на -phytina: Pteridiophytina - підвідділ Мохоподібні.

Латинські назви відділів і підвідділів рослин є іменниками середньо­го роду множини ІІ відміни; назви відділів рослин, що закінчуються на - spermae є субстантивованими прикметниками жіночого роду множини І відміни.

2. Назви класів

Латинські назви класів рослин є субстантивованими прикметниками середнього роду множини ІІ відміни, що закінчуються на -opsida (від грец. opsis - вид). Більшість українських назв класів рослин уніфіковано за до­помогою кінцевого елемента -видні:

Equisetopsida - клас Хвощевидні; Polypodiopsida - клас Папоротевидні.

Інколи українські назви калькують або транслітерують латинські: Isoetopsіda - клас Ізоетопсиди.

Деякі класи мають синонімічні латинські назви:

клас Однодольні (Ліліопсиди) - Monocotyledones (Liliopsida); клас Дводольні (Магноліопсиди) - Dicotyledones (Magnoliop- sida).

Назви підкласів рослин є субстантивованими прикметниками жіно­чого роду множини І відміни, що закінчуються на -idae: Rosidae - підклас Розиди; Dileniidae - підклас Діленеїди.

3. Назви порядків

Латинські назви порядків рослин є субстантивованими прикметни­ками жіночого роду множини ІІІ відміни, що закінчуються на -ales. Біль­шість українських назв порядків рослин не уніфіковані, лише в назвах по­рядків квіткових рослин вживається кінцевий елемент -цвіті:

Pinales - порядок Соснові Linales - порядок Льоноцвіті

Rosales - порядок Розоцвіті Fabales - порядок Бобоцвіті. Назви підпорядків рослин є субстантивованими прикметниками жі­ночого роду множини І відміни, що закінчуються на -ineae: Rosineae - під- порядок Розоцвіті.

4. Назви родин

Латинські назви родин рослин є субстантивованими прикметниками жіночого роду множини І відміни. Назви родин рослин утворюються шля­хом додавання до основи назви типового (вихідного) роду суфікса -асе- і закінчення -ае:

Salix - рід Верба

Основа іменника salix, icis f - salic-

salic- + -ace- + -ae ^ Salicaceae - родина Вербові.

Деякі родини можуть мати синонімічні назви:

родина Злакові - Poaceae (від poa, ae f - тонконіг), або Gramineae (від gramineus, a, um - злаковий);

родина Хрестоцвіті, або Капустяні - Cruciferae (від crux, icis f - хрест + -fer - -носний), або Brassicaceae (від brassica, ae f- капуста);

родина Зонтичні, або Селерові - Umbelliferae (від umbella, ae f - зон­тик + -fer - -носний), або Apiaceae (від apium, i n - селера);

родина Складноцвіті, або Айстроцвіті - Compositae (від compositus, a, um - складний), або Asteraceae (від aster - айстра);

родина Бобові - Fabaceae (від faba, ae f - біб), або Leguminosae (від leguminosus, a, um - бобовий, стручковий).

Латинські назви підродин рослин утворюються шляхом додавання до основи родової назви кінцевого елемента -oideae: Pooideae - підродина Мітлицевидні; Faboideae - підродина Бобові. Деякі підродини мають синонімічні назви:

підродина Трубчасті, або Айстрові - Tubuliflorae (від tubula, ae f - трубка), або Asteroideae (від aster - айстра);

підродина Язичкові, або Латукові - Liguliflorae (від ligula, ae f - язи­чок), або Lactucoideae (від la^ca, ae f - латук).

5. Назви колін

Латинські назви колін рослин утворюються шляхом додавання до основи назви типового роду суфікса -e- і закінчення -ae:

Triticeae - коліно Пшеничні.

Назви підколін рослин утворюються шляхом додавання до основи назви типового роду суфікса -in- і закінчення -ae:

Nardinae - підколіно Біловусові.

Зрідка в науковій літературі трапляються неофіційні давні назви так­сонів, що об'єднують кілька вищих таксонів за спільними ознаками. Вони не увійшли до сучасних офіційних зводів, але вживаються за традицією. Наприклад: Phanerogamae - Явношлюбні, Cryptogamae - Таємношлюбні тощо.