§ 32. СКЛАД СЛОВА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СЛОВОТВОРЕННЯ

магниевый скраб beletage

Значна частина латинських біологічних термінів є похідними або складними словами. У складі слова розрізняють мінімальні неподільні час­тини: корені, афікси і закінчення.

Корінь - це непохідна частина слова, яка виражає його лексичне зна­чення.

Афікс - це частина слова, яка виражає його граматичне або словотві­рне значення та уточнює лексичне значення. За положенням відносно ко­реня афікси поділяються на префікси (частина слова, яка стоїть перед ко­ренем), суфікси (частина слова, яка стоїть після кореня) та деякі інші: інте­рфікси, інфікси, постфікси тощо.

Корені й афікси становлять основу слова, яка найповніше передає його лексичне значення.

Закінчення - це змінювана частина слова, за допомогою якої утво­рюються граматичні форми. Закінчення виражає граматичне значення сло­ва при словозміні (відмінюванні).

Мінімальні значимі частини слова називаються морфемами. Мор­феми і блоки морфем, які регулярно відтворюються в існуючих термінах або використовуються для утворення нових термінів і мають певне стале значення, називаються терміноелементами.

Членування терміна на терміноелементи не завжди збігається з чле­нуванням його на морфеми, оскільки деякі терміноелементи можуть скла­датися з блоку морфем: префікс + корінь, корінь + суфікс, префікс + корінь + суфікс. У такій формальній і значеннєвій єдності ці блоки морфем ви- членовуються в ряді утворених похідних слів. Наприклад, терміноелемент -logia зі значенням "наука, розділ наукової дисципліни" є двоморфемним за складом: корінь -log- (від грец. logos - слово, вчення) + суфікс -і-а, який має значення "абстрактне поняття, явище". Терміноелемент -logia є над­звичайно продуктивним: за його допомогою утворено сотні похідних слів. Наприклад:

biologia (від грец. bios - життя) - біологія, наука про живу природу; zoologia (від грец. zoon - тварина) - зоологія, наука про тварин; drymologia (від грец. drymos - ліс) - дрімологія, наука про ліси; dendrologia (від грец. dendron - дерево) - дендрологія, розділ ботані­ки, який вивчає деревні рослини;

mycologia (від грец. mykes - гриб) - мікологія, розділ ботаніки, який вивчає гриби;

bryologia (від грец. bryon - мох) - бриологія, розділ ботаніки, який вивчає мохи.

Такі терміноелементи, які регулярно відтворюються й використову­ються при утворенні багатьох похідних, називаються частотними. За до­помогою частотних терміноелементів утворюються численні ряди (серії) однотипних за структурою і значенням термінів.

За положенням терміноелементи в слові можуть бути початковими та кінцевими. Деякі терміноелементи можуть вживатися як на початку, так і в кінці слова. Наприклад, високочастотний терміноелемент -phyt- (від грец. phyton - рослина) трапляється у варіантах phyto-, -phyton, -phyta: phytocenosis - фітоценоз, рослинне угруповання; phytophagus - фітофаг, тварина, яка живиться рослинами; phytoncida - фітонциди, вироблювані рослинами біологічно активні речовини, які вбивають або уповільнюють розвиток інших організмів (го­ловним чином мікробів);

hygrophyton - гігрофіт, рослина, пристосована до надмірних умов зволоження;

Magnoliophyta - відділ Покритонасінні (рослини). Терміноелементи утворюють складну формально-семантичну тер- міносистему, в якій за кожним терміноелементом закріплено певне місце і значення і яка відкрита для новоутворених термінів.

У латинській мові розрізняють два основні способи словотворення: афіксальний та безафіксальний.

Афіксальним називається такий спосіб, при якому нове слово утво­рюється шляхом додавання до твірної основи префіксів або суфіксів. Сло­ва, утворені таким способом, називаються похідними.

При безафіксальному способі слова утворюються шляхом складання основ. Слова, утворені таким способом, називаються складними. До беза- фіксальних належать також такі види творення слів, як субстантивація й анаграма.

Субстантивація - це перехід різних частин мови в іменники. Найчас­тіше субстантивуються прикметники та дієприкметники. Наприклад:

gymnospermus, a, um - голонасінний ^ Gymnospermae, arum f - від­діл Голонасінні.

Анаграма - це спосіб творення слів шляхом перестановки букв або складів.

Наприклад:

Bolivia (Болівія, країна в Південній Америці) ^ Lobivia (Лобівія, рід кактусів);

Lima (Ліма, столиця Перу) ^ Mila (Міла, рід кактусів).

Крім того, існують змішані способи творення слів, найпродуктивні­шими з яких є складання + суфіксація, а також префіксально-суфіксальний спосіб.