§ 33. СКЛАДАННЯ ОСНОВ

магниевый скраб beletage

Складні біологічні терміни утворюються складанням основ за допо­могою сполучних голосних, або інтерфіксів. Основи латинського похо­дження сполучаються за допомогою голосного -і-: lat-i-folius - широколис­тий. Основи грецького походження сполучаються за допомогою голосного -о-: melan-o-spermus - чорнонасінний або без нього, якщо друга основа по­чинається з голосного: micr-anthus - дрібноквітковий.

Однак у штучних неологізмах ця мовна закономірність дотримується не завжди. Досить часто новоутворені терміни мають гібридне походжен­ня, коли сполучаються основи латинського і грецького походження, на­приклад:

terminologia - термінологія

лат. terminus - межа, границя + грец. -logia.

У біологічній термінології найбільш продуктивними є складання та­ких основ:

1) основа прикметника + основа іменника: oxycoccus - журавлина

oxys - кислий, гострий, їдкий + kokkos - зернина;

2) основа прикметника + основа прикметника: alb-i-maculatus - білоплямистий

albus, a, um - білий + maculatus, a, um - плямистий;

3) основа іменника + основа іменника: laur-o-cerasus - лавровишня

laurus, i f - лавр + cerasus, i f - вишня;

4) основа іменника + основа дієслова: herb-i-vorus - травоїдний

herba, ae f - трава + vorare - їсти, поїдати;

5) основа числівника + основа іменника: tri-folium - конюшина

tres - три + folium, i n - листок.

Найчастіше шляхом складання основ утворюються прикметники.

Біологічна термінологія формувалася на базі латинського та грецько­го лексичного фонду. Це зумовило появу греко-латинських дублетних поз­начень одного поняття, або дублетів.

Наприклад:

лат. diversifolius - різнолистий грец. heterophyllus - різнолистий; лат. multiflorus - багатоквітковий грец. polyanthus - багатоквітковий.

Більшість складних біологічних термінів має прозору внутрішню форму та чітке мотивування: значення невідомого слова може бути розк­рите з його словотворчої структури. Тому вивчення частотних терміноеле- ментів сприяє більш свідомому опануванню біологічними термінами, зна­чно спрощує їх розуміння й запам'ятовування.

Латинські та грецькі терміноелементи, що означають рослини та частини рослин

Латинські основи

Грецькі основи

Значення

-plant-

-phyt-

рослина

-arbor-

-dendr-

дерево

-frutic-

-thamn-

кущ

-fung-

-myc-

гриб

-musc-

-bryo-

мох

-foli-

-phyll-

листок

-flor-

-anth-

квітка

-fruct-

-carp-

плід

-ram-

-clad-

гілка

-radic-

-rhiz-

корінь

-pistill-

-gyn-

маточка

-semin-

-sperm-

насіння

-spic-

-stach-

колос

-spin-

-acanth-

колючка

-stamin-

-andr-, -stemon-

тичинка

Латинські та грецькі терміноелементи, що вказують на морфологічні ознаки рослин (розмір, форму, колір, будову)

Латинські

Грецькі

Значення

Приклади

основи

основи

 

magni-,

macro-,

велико-

grandiflorus - великоквітковий

grandi-

mega-

 

macrophyllus - великолистий magnigranulatus - великозернистий

parvi-

micro-

дрібно-

parvifolius / microphyllus -

дрібнолистий

multi-,

poly-

багато-

multiflorus / polyanthemus -

pluri-

 

 

багатоквітковий pluricaulis - багатостебловий

pauci-

olig-

мало-

pauciflorus / oliganthus - малоквітковий

lati-

platy-

широко-

latifolius / platyphyllus - широколистий

angusti-

steno-

вузько-

angustifolius / stenophyllus -

вузьколистий

integri-

holo-

ціло-

integrifolius / holophyllus -

цілолистий

diversi-

hetero-

різно-

diversifolius / heterophyllus -

різнолистий

tenui-

lepto-

тонко-

tenuifolius - тонколистий leptocaulis - тонкостебловий

crassi-

pachy-

товсто-

crassifolius - товстолистий pachycarpus - товстоплідний

brevi-

brachy-

коротко-

brevicaulis - короткостебловий brachyanthus - короткоквітковий

acuti-

acro-, oxy-

гостро-

acutifolius - гостролистий acropetalus - гостропелюстковий oxycarpus - гостроплідний

obtusi-

ambly-

тупо-

obtusifolius / amblyophyllus - тупо­листий

aequi-

iso-

рівно-

aequipetalus - рівнопелюстковий isophyllus - рівнолистий

recti-

ortho-

прямо-

recticaulis - прямостебловий orthoramоsus - прямогіллястий

Продовження табл.

Латинські

Грецькі

Значення

Приклади

основи

основи

 

longi-

dolicho-

довго-

longiramosus - довгогіллястий

 

 

 

dolichocarpus - довгоплідний

glabri-,

gymno-

голо-

glabriflorus - голоквітковий

nudi-

 

 

nudicaulis - голостебловий

 

 

 

gymnospermus - голонасінний

rari-,

span-

рідко-

шийої^ - рідкоквітковий

laxi-

 

 

laxifolius - рідколистий

 

 

 

spaniocarpus - рідкоплідний

densi-,

pycno-

густо-,

densiflorus - рясноцвітий

crebri-

dasy-

рясно-

crebridens - густозубчастий

 

 

 

pycnophhylus - густолистий

 

 

 

dasyanthus - рясноцвітий

albi-

leuc-

біло-

albiflorus / leucanthus -

 

 

 

білоквітковий

nigri-

melano-

чорно-

nigrimaculatus - чорноплямистий

 

 

 

melanospermus - чорнонасінний

flavi-,

ochro-,

жовто-

flaviflorus - жовтоквітковий

lute-

xantho-

 

luteovirens - жовто-зелений

 

 

 

ochroleucus - жовто-білий

rubri-

erythr-

червоно-

ru^if'torus - червоноквітковий

 

 

 

erythrocarpus - червоноплдіний

squami-

lepido-

луско-

squamifolius - лусколистий

 

 

 

lepidocarpus - лускоплідний

aqu-

hydro-

водо-

aquacultura - аквакультура

 

 

 

hydrophilus - водолюбний

-

hygro-

волого-

hygrophyton - гігрофіт

-formis

-oideus,

-подібний

radiciformis - коренеподібний

 

-oides

 

deltoideus - дельтоподібний

 

 

 

ranunculoides - жовтецевий

-fer

-phorus

-носний

mellifer - медоносний

 

 

 

anthophorus - квітконосний

-

-philus

-любний

thermophilus - теплолюбний

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

Латинські

grandifolius, a, um latifolius, a, um angustifolius, a, um parvifolius, a, um integrifolius, a, um diversifolius, a, um tenuifolius, a, um crassifolius, a, um rotundifolius, a, um multifolius, a, um multiflorus, a, um pauciflorus, a, um grandiflorus, a, um parviflorus, a, um

Грецькі

macrophyllus, a, um platyphyllus, a, um stenophyllus, a, um microphyllus, a, um holophyllus, a, um heterophyllus, a, um leptophyllus, a, um pachyphyllus, a, um cyclophyllus, a, um polyphyllus, a, um polyanthus, a, um oliganthus, a, um macranthus, a, um micranthus, a, um macrocarpus, a, um microcarpus, a, um rhizophyllus, a, um rhizocarpus, a, um

Українські

великолистий

широколистий

вузьколистий

дрібнолистий

цілолистий

різнолистий

тонколистий

товстолистий

круглолистий

багатолистий

багатоквітковий

малоквітковий

великоквітковий

дрібноквітковий

великоплідний

дрібноплідний

коренелистий

коренеплідний