§ 33. СКЛАДАННЯ ОСНОВ

Складні біологічні терміни утворюються складанням основ за допо­могою сполучних голосних, або інтерфіксів. Основи латинського похо­дження сполучаються за допомогою голосного -і-: lat-i-folius - широколис­тий. Основи грецького походження сполучаються за допомогою голосного -о-: melan-o-spermus - чорнонасінний або без нього, якщо друга основа по­чинається з голосного: micr-anthus - дрібноквітковий.

Однак у штучних неологізмах ця мовна закономірність дотримується не завжди. Досить часто новоутворені терміни мають гібридне походжен­ня, коли сполучаються основи латинського і грецького походження, на­приклад:

terminologia - термінологія

лат. terminus - межа, границя + грец. -logia.

У біологічній термінології найбільш продуктивними є складання та­ких основ:

1) основа прикметника + основа іменника: oxycoccus - журавлина

oxys - кислий, гострий, їдкий + kokkos - зернина;

2) основа прикметника + основа прикметника: alb-i-maculatus - білоплямистий

albus, a, um - білий + maculatus, a, um - плямистий;

3) основа іменника + основа іменника: laur-o-cerasus - лавровишня

laurus, i f - лавр + cerasus, i f - вишня;

4) основа іменника + основа дієслова: herb-i-vorus - травоїдний

herba, ae f - трава + vorare - їсти, поїдати;

5) основа числівника + основа іменника: tri-folium - конюшина

tres - три + folium, i n - листок.

Найчастіше шляхом складання основ утворюються прикметники.

Біологічна термінологія формувалася на базі латинського та грецько­го лексичного фонду. Це зумовило появу греко-латинських дублетних поз­начень одного поняття, або дублетів.

Наприклад:

лат. diversifolius - різнолистий грец. heterophyllus - різнолистий; лат. multiflorus - багатоквітковий грец. polyanthus - багатоквітковий.

Більшість складних біологічних термінів має прозору внутрішню форму та чітке мотивування: значення невідомого слова може бути розк­рите з його словотворчої структури. Тому вивчення частотних терміноеле- ментів сприяє більш свідомому опануванню біологічними термінами, зна­чно спрощує їх розуміння й запам'ятовування.

Латинські та грецькі терміноелементи, що означають рослини та частини рослин

Латинські основи

Грецькі основи

Значення

-plant-

-phyt-

рослина

-arbor-

-dendr-

дерево

-frutic-

-thamn-

кущ

-fung-

-myc-

гриб

-musc-

-bryo-