магниевый скраб beletage

Окремі види та їх популяції формують у природі рослинні угрупо­вання, або фітоценози (від грец. phyton - рослина, koinos - загальний). Ро­слинне угруповання - це порівняно однорідна за складом та структурою група рослин, що ростуть на певній території.

Як і рослини, рослинні угруповання класифікуються за ієрархічною системою. Розділ ботаніки, присвячений опису, найменуванню та побудові ієрархічної системи рослинних угруповань, називається синсистематикою. Система рослинних угруповань побудована на принципах, аналогічних си­стемі рослин. Синсистематика тут відповідає систематиці, синтаксон - та­ксону.

Найбільш поширеними системами класифікації рослинних угрупо­вань є фізіономічна та флористична. Номенклатура в обох системах скла­дена на зразок таксономічної. Назва таксонів будь-якого рангу утворюєть­ся за допомогою діагностичних кінцевих елементів. Незважаючи на деяку подібність синтаксонів, їхні об'єми та способи позначення в кожній систе­ми відрізняються.

Фізіономічна класифікація рослинності була розроблена російським ботаніком В.М. Сукачовим і зараз існує в різних модифікаціях. Головними синтаксономічними рангами вважаються три: асоціація, формація та тип рослинності.

Виділення та найменування синтаксонів здійснюється за одним чи кількома домінуючими видами головного ярусу (чи кількох ярусів) у фіто­ценозі. Якщо у назві синтаксона використано більше однієї назви рослини, то на останнє місце ставиться той вид, якого більше, до останніх родових основ додається закінчення -о.

Ранг синтаксона визначається за діагностичним кінцевим елементом латинського слова, що додається до основи родової назви. Видовий епітет, якщо він наводиться, подається у родовому відмінку, інколи в дужках.

Назва асоціації складається, як правило, з двох слів:

1) родової назви едифікатора;

2) родової назви субедифікатора, яка отримує відповідне закінчення -etum або -osum.

У назвах асоціацій замість другого члена (субедифікатора) іноді ста­виться визначення, пов'язане з еколого-морфологічними ознаками асоціа­ції, яке є, як правило, прикметником середнього роду: herbosum - трав'яне, purum - чисте, або nudum - голе (без трав'яного ярусу), montanum - гірсь­ке, typicum - типове тощо.

Наприклад: Quercetum magnoherbosum - діброва високотравна.

У московській та шведській геоботанічних школах асоціаціям да­ються синтетичні назви. Вони являють собою перелік домінантів, або спів- домінантів, у яких види одного ярусу розділяються знаком "+", а різних ярусів - знаком "-". Стрілка, яка іноді використовується, вказує на сезонну чи річну (W) зміну домінантів. Назва найбільш рясного в межах ярусу виду повинна стояти на першому місці. Всі назви подаються в називному відмінку однини:

Quercus robur - Corydalis solidas + Anemone ranunculoides ^ Ae-

gopodium podagraia.

Українські еквіваленти латинської номенклатури рослинних угрупо­вань майже завжди супроводжуються вказівкою синтаксономічного рангу, зважаючи на відсутність спеціальних уніфікованих кінцевих елементів. Українські назви фітоценозів можуть бути виражені іменниками в назив­ному чи родовому відмінку, а також прикметниками.

На практиці часто уникають спеціальних назв синтаксонів, обмежу­ючись загальними характеристиками фітоценозів на зразок "кримськосос- новий ліс з підліском із Жасмину кущового", або "вологі різнотравні луки із Купальницею".

Нижче наводиться таблиця синтаксонів фізіономічної класифікації рослинності.

Система синтаксонів фізіономічної класифікації рослинності

Синтаксономічні катего­рії

Лат. кін­цеві еле­менти

Приклади

лат.

УкР.

typus planta- rum

тип рослин­ності

-ae

Silvae - ліси

classis formationis

клас форма­цій

-osa -eta -ae

Lignosa - деревна рослинність Herbeta - трав'яна рослинність Silvae coniferae - ліси хвойні

grex formationis

група фор­мацій

-eta

Pineta - група формацій Сосняки

formatio

формація

-eta -ae[5]

Pineta pallasianae, або Pineta P. pallasianae - формація Сосни кримської

subformatio

субформація

-eta -ae*

Qerceto (pubescentis) - Pineta (pallasianae) - Пухнастодубово- кримськососнова субформація

classis asso- ciationis

клас асоціа­цій

-eta -ae*

Qerceto (pubescentis) - Pineta (pallasianae) - Пухнастодубово- кримськососновий клас асоціацій

grex associationis

група асоці­ацій

-eta -osa

Pineta (pallasianae) graminosa - Злаково-кримськососнова група асоціацій

associatio

асоціація

-etum -osum

Pinetum (pallasianae) brachy- podiosum (rupestris) - Скельно- куцоніжково-кримськососнова асоціація

subassociatio

субасоціація

-etum -osum

Pinetum (pallasianae) caricoso- brachypodiosum (rupestris) - Осо- ково-скельно-куцоніжково- кримськососнова субасоціація

Ця класифікація рослинності розроблена французьким ботаніком Ж. Браун-Бланке. Вона грунтується на чотирьох головних рангах: асоціація, союз, порядок, клас.

Для назви синтаксонів обираються назви одного чи двох видів рос­лин за спеціальною методикою (так звані характерні види). Основа назви будь-якого синтаксона - вид головного ярусу угруповання. Якщо назва синтаксона подвійна, вона пишеться через дефіс, причому вид головного ярусу подається на другому місці, а вид другого ярусу позначається пер­шим. До першої родової назви додається закінчення -і або -о.

Синтаксони різних рангів розрізняються за латинськими діагностич­ними кінцевими елементами, які додаються до основи родової назви виду головного ярусу.

Назва субасоціації складається з назви та епітета асоціації. Останній утворюється двома способами: він є або назвою виду, або пояснюючим прикметником.

Назви варіанта і фації утворюються шляхом додавання до назви (суб)асоціації скорочень var. або fac. і видової назви рослини у називному відмінку.

Нижче наводиться таблиця синтаксонів флористичної класифікації рослинності.

Система синтаксонів флористичної класифікації рослинності

Синтаксономічні категорії

Латинські

кінцеві елементи

Приклади

латинські

українські

classis

клас

-etea

Quercetea pubescenti-petraeae

subclassis

підклас

-enea

Quercenea pubescentis

ordo

порядок

-etalia

Cotinetalia

subordo

підпорядок

-enalia

Cotinenalia

alliancia

союз

-ion

Carpino (orientali)-Quercion pu- bescentis

suballiancia

підсоюз

-enion

Quercenion pubescentis

associatio

асоціація

-etum

Junipero-Lasiagostri-Quercetum pubescentis

Продовження табл.

Синтаксономічні категорії

Латинські

кінцеві елементи

Приклади

лат.

укр.

subassociatio

субасоціація

-etosum

Junipero-Lasiagostri-Quercetum pubescentis cistetosum

varietas

варіант

 

Junipero-Lasiagostri-Quercetum pubescentis cistetosum var. Medi- cago romanica

facies

фація

 

Junipero-Lasiagostri-Quercetum pubescentis cistetosum var. Medi- cago romanica fac. Hedera helix

Вихідні назви: Quercus pubescens, Q. petraea, Cotinus coggygria, Carpinus orientalis, Juniperus excelsa, Lasiagrostis bromoides.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

Латинські та грецькі числівникові терміноелементи

Латинські тер­міноелементи

Грецькі терміноелементи

Значення

uni-

mono-

одно-

bi-

di-, dicho-

дво-

tri-

tri-

три-

quadr-

tetra-

чотири-

quint-

penta-

п'яти-

sext-

hexa-

шести-

sept-

hepta-

семи-

octo-

octo-

восьми-

novem-

ennae-

дев'яти-

deci-, decem-

deca-

десяти-

centi-

сто-

milli-, mille-

chilio-

тисячо-

primi-

proto-

першо-

semi-

hemi-

напів-

1. Назвіть розряди латинських числівників.

2. Як утворюються складні числівники другого десятка?

3. Як утворюються складені числівники від 21 до 99?

4. Як утворюються порядкові числівники?

5. Як позначаються римські цифри?

6. Назвіть числівникові терміноелементи, які вживаються в біологічній номенк­латурі.

7. Що таке фітоценоз?

8. Які системи класифікації рослинних угруповань ви знаєте?

9. На яких принципах побудована фізіономічна класифікація рослинності? На­звіть її основні ранги та способи їх позначення.

Грецькі основи

10. На яких принципах побудована флористична класифікація рослинності? На­звіть її основні ранги та способи їх позначення.

ВПРАВИ

1. Замініть українські числівникові терміноелементи латинсь­кими (грецькими), перекладіть утворені терміни:

Латинські основи

 

одно-

дво-

три-

чотири-

п'яти-

шести-

-folius, a, um -florus, a, um

-siliquosus, a, um -color, is

-partitus, a, um -lobatus, a, um

-phyllus, a, um -anthus, a, um -gynus, a, um -spermus, a, um -petalus, a, um -andrus, a, um

 

2. Перекладіть українською мовою:

 

Варіант 1

Варіант 2

 

monocotyledoneus

quinqueflorus

heptandrus decapetalus

dispermus

tetraphyllus

decemflorus

pentandrus

hexapetalus

biennis

unisiliquosus monanthus octophyllus tricolor

bifolius unicaulis

 

Варіант 4

uniflorus

monococcus

pentagynus

septemfolius

quadripetalus

triandrus

hexaphyllus

Варіант 3

dioicus

trifolius

unicolor

quadriflorus

pentaphyllus

heptapetalus

octandrus

 

3. Перекладіть українською мовою, виділіть числівникові термі- ноелементи:

 

Варіант 1

Achillea millefolium Triticum monococcum Zea mays semidentata Bidens tripartita Primula veris Leonurus quinquelobatus Paris quadrifolia Linaria bipartita

Варіант 3

Taxodium distichum Crataegus pentagyna Sagittaria trifolia Antennaria dioica Gleditschia triacanthos Silene dichotoma Phytolacca decandra Partenocissus tricuspidata

Варіант 2

Trifolium repens Partenocissus quinquefolia Hypericum quadrangulum Aesculus octandra Mattiola bicornis Tichius quinquepunctatus Leptinotarsa decemlineata Salix pentandra

Варіант 4

Erica tetralix Rosa centifolia Dryas octopetala Trisetum macrotrichum Epilachna vigintioctomaculata Hibiscus trionum Dentaria quinquefolia Agaricus bisporus

 

4. Перекладіть латинською мовою:

 

Варіант 1

Ячмінь дворядний Повитиця одностовпцева Конюшина лучна Пшениця двозернянка

Варіант 2

Глід одноматочковий Горошок чотиринасінний Хвойник двоколосий Гадючник шестипелюстковий

Варіант 3

Вероніка двійчаста Дрік чотиригранний Енотера дворічна Верба тритичинкова Проліска дволиста Журавлина чотирипелюсткова клас Однодольні

Варіант 4

Веснівка дволиста Ряска триборозенчаста Бундук дводомний Мачок триколірний Перстач семилисточковий Троянда столиста ряд Двокрилі

 

5. Знайдіть в етимологічному довіднику, наведеному в додатках у кінці посібника, слова, утворені за допомогою числівникових терміно­елементів, та з'ясуйте їх походження.

6. Прочитайте латинські назви рослинних угруповань, визначте ранг синтаксонів та вкажіть вихідні назви:

Варіант 1

Festucetum (valesiacae) purum Pineta (pallasianae) graminosa Agrostidetum (tenuis) anthoxanthoso (odorati)

Варіант 2

Festucetum (valesiacae) bromopsidosum (inermis) Agrostidetum (tenuis) equisetosum (arvense) Qerceto (pubescentis)-Pineta (pallasianae)

Варіант 3

Agrostidetum (tenuis) purum

Festucetum (valesiacae) medicagosum (falcatae)

Варіант 4

Festucetum (valesiacae) eryngiosum (plani)

Agrostidetum (tenuis) equisetoso (arvense)-medicagosum (falcatae)

ЗАНЯТТЯ 13