§ 36. СУФІКСАЦІЯ

магниевый скраб beletage

Суфіксація - це спосіб творення нових слів за допомогою суфіксів, які додаються до твірної основи.

Суфікси виконують важливу класифікаційну функцію: утворені з їх допомогою слова співвідносяться з певними класами понять. Наприклад, іменники, утворені за допомогою суфіксів -ul-, -ol-, належать до класу де­мінутивів - слів із зменшувальним значенням; віддієслівні іменники з су­фіксом -і-о мають загальне категоріальне значення "дія, процес" тощо. Де­які суфікси можуть мати два і більше значень.

Нижче наводяться найпродуктивніші суфікси іменників і прикмет­ників.

Суфікси іменників

Суфікси

Значення

Приклади

-ul- (-cul-)

-ol- -ііі-

-ell-

Зменшувальне

spicula, ae f - колосок (spica, ae f - колос) radicula, aef- редиска, букв. "корінчик"

(radix, Icis f - корінь) flosculus, i m - квіточка (flos, floris m- квітка)

foliolum, i n - листочок (folium, i n - лис­ток)

pyrola, ae f - грушанка (pyrus, i f - груша) pistillum, i n - маточка, букв. "товкач"

(pinso, ui, pistum, ere - товкти) myrtillus, i m - чорниці (myrtus, i f - мирт:

листя чорниці нагадує листя мирту) lenticella, ae f - сочевичка (lens, lentis f - сочевиця)

capsella, ae f - грицики, букв. "коробочка" ^apsa, ae f - коробка)

-et-um

Сукупність рослин одного виду або роду

fruticetum, i n - чагарник (frutex, icis m - кущ)

quercetum, i n - діброва (quercus, usf - дуб)

baccetum, i n - ягідник (bacca, ae f - ягода)

Продовження табл.

Суфікси

Значення

Приклади

 

 

herbarium, i n - гербарій (herba, ae f - тра-

-ari-um

Місце-

ва)

 

знаходження,

seminarium, i n - розсадник (semen, inis n

 

сукупність

- насіння)

 

предметів

cucumerarium, i n - баштан (cucumis, eris

 

 

m - огірок)

 

 

tegumentum, i n - покрив (tego, tectum, ere

-ment-um

Засіб або ре-

- покривати)

 

зультат дії

rudimentum, i n - рудимент (rudis, e - не-

 

 

розвинений)

 

 

divisio, onis f - відділ (divido, visum, ere -

-i-o

Дія або

ділити, розділяти)

-ur-a

результат дії

cultura, ae f- культура (colo, cultum, ere -

 

 

обробляти, вирощувати)

 

 

notitia, ae f - знання (notus, a, um - відо-

-i-a

Абстрактне

мий)

-nti-a

поняття

substantia, ae f - речовина (substo, are -

 

 

існувати)

Суфікси прикметників

Суфікси

Значення

Приклади

-ol-

 

luteolus, a, um - жовтуватий (luteus, a, um

 

 

- жовтий)

-ul-

 

albulus, a, um - білуватий (albus, a, um -

 

 

білий)

-cul-

 

dulciculus, a, um - солодкуватий (dulcis, e

 

Слабкий сту-

- солодкий)

-uscul-

пінь якості

duriusculus, a, um - твердуватий (durus, a,

 

 

um - твердий)

-ell-

 

amarellus, a, um - гіркуватий (amarus, a,

 

 

um - гіркий)

-ans

 

fruticans, antis - кущистий (frutex, icis m -

 

 

кущ)

-ens

 

rubens, entis - червонуватий (ruber, bra,

 

 

brum - червоний)

Продовження табл.

Суфікси

Значення

Приклади

 

 

maculatus, a, um - плямистий (macula, ae f -

-at-

Характерна

пляма)

 

ознака,

spicatus, a, um - колосистий (spica, ae f -

 

насиченість,

колос)

-os-

відношення

spinosus, a, um - колючий (spina, ae f- ко­

 

до предмета

лючка)

 

або місця

saxosus, a, um - скельний (saxum, i n - ске­ля)

-lent-

 

succulentus, a, um - соковитий (succus, i m - сік)

esculentus, a, um - їстівний (esca, ae f - їжа, корм)

-al-

 

officinalis, e - лікарський (officina, ae f - ап­тека)

-ar-

Належність,

vulgaris, e - звичайний (vulgus, i n - народ,

 

властивість,

натовп)

-an-

відношення

montanus, a, um - гірський (mons, montis m

 

до предмета

- гора)

-іс-

або місця

silvaticus, a, um - лісовий (silva, ae f - ліс) caninus, a, um - собачий (canis, is m - соба-

-in-

 

ка)

arvensis, e - польовий (arvum, i n - поле,

-ens-is

 

рілля)

 

 

ащ-eus, a, um - золотистий (aurum, i n - зо-

 

Ознака

лото)

-е-

предмета за

аrgenteus, a, um - сріблястий (argentum, i n

 

його похо-

- срібло)

-асе-

дженням, по-

oleraceus, a, um - городній, овочевий (olus,

 

дібність до

eris n - овоч)

 

якогось мате-

herbaceus, a, um - трав'янистий (herba, ae f

 

ріалу

- трава)

Для майбутнього фахівця агробіологічного профілю необхідні знан­ня сучасної хімічної термінології та номенклатури - сукупності наймену­вань хімічних елементів і сполук.

Більшість назв хімічних елементів є іменниками латинського або грецького походження. Як правило, це іменники середнього роду II відмі-

Natrium, i n - натрій Nitrogenium, i n - азот

Kalium, i n - калій Zincum, і n - цинк.

NB! Phosphorus, i m - фосфор (іменник чоловічого роду II відмі­ни); Sulfur, Aris n - сірка (іменник середнього роду III відміни).

Латинські назви хімічних елементів та сполук пишуться з великої букви.

Латинські назви хімічних елементів

Латинська

Символ

Українсь-

 

Латинська

Сим­

Українська

назва

 

ка назва

 

назва

вол

назва

Aluminium

Al

Алюміній

 

Hydrargyrum

Hg

Ртуть

Argentum

Ag

Срібло

 

Hydrogenium

H

Водень

Arsenicum

As

Миш'як

 

Iodum

I

Йод

Aurum

Au

Золото

 

Kalium

Ka

Калій

Barium

Ba

Барій

 

Magnesium /

 

 

Bismuthum

Bi

Вісмут

 

Magnium

Mg

Магній

Borum

B

Бор

 

Manganum

Mn

Марганець

Bromum

Br

Бром

 

Natrium

Na

Натрій

Calcium

Ca

Кальцій

 

Nitrogenium

N

Азот

Carboneum

C

Вуглець

 

Oxygenium

О

Кисень

Chlorum

Cl

Хлор

 

Phosphorus

Ph

Фосфор

Cuprum

Cu

Мідь

 

Plumbum

Pb

Свинець

Ferrum

Fe

Залізо

 

Sulfur

S

Сірка

Fluorum

F

Фтор

 

Zincum

Z

Цинк

Латинські назви оксидів, пероксидів та гідроксидів складаються з двох слів: назви катіона і назви аніона.

На відміну від української хімічної номенклатури, латинська назва катіона (хімічного елемента) ставиться на першому місті у формі родо­вого відмінка однини. На другому місці ставиться назва аніона (іменни­ки oxydum, i n - оксид; peroxydum, i n - пероксид; hydroxydum, i n - гід­роксид) у називному відмінку однини:

Назва катіона + назва аніона (gen. sing.) (nom. sing.)

Наприклад: Zinci oxydum - оксид цинку.

Латинські назви кислот

Латинські назви кислот складаються з двох слів: іменника acidum, i n - кислота та прикметника, утвореного від основи назви кислотоутво- рюючого елемента.

У назвах кисневих кислот з найвищим ступенем окислення вжи­ваються прикметники з суфіксом -ic-um:

Acidum sulfuricum - сірчана кислота

Acidum phosphoricum - фосфорна кислота.

У назвах кисневих кислот з нижчим ступенем окислення вжива­ються прикметники з суфіксом -os-um:

Acidum sulfurosum - сірчиста кислота

Acidum chlorosum - хлориста кислота.

У назвах безкисневих кислот вживаються прикметники з префік­сом hydro- і суфіксом -ic-um:

Acidum hydrochloricum - хлористоводнева кислота

Acidum hydrosulfuricum - сірководнева кислота.

Латинські назви солей

Назви солей складаються з назви катіона і назви аніона.

1. Назва аніона солей кисневих кислот з найбільшим ступенем окислення виражається іменником чоловічого роду III відміни із суфік­сом -as.

3. Назва аніона солей безкисневих кислот виражається іменником середнього роду II відміни із суфіксом -id-um.

4. Назва аніона солей безкисневих кислот з органічною основою виражається іменником середнього роду II відміни з префіксом hydro- та суфіксом -id-um.

Солі кислот

Суфікси та префікси

Приклади

латинські

українські

3 найбільшим вміс­

-as

-ат

Natrii sulfas

том кисню

 

 

сульфат натрію

3 меншим

-is

-ит, -іт

Natrii nitris

вмістом кисню

 

 

нітрит натрію

Безкисневих

-id-um

-ид, -ід

Kalii iodidum

йодид калію

Безкисневих з орга­нічною основою

hydro- -id-um

гідро-,

-ид

Natrii hydrochloridum

гідрохлорид натрію

Латинські назви кислих солей утворюються так само, як і назви середніх солей, але з додаванням префікса hydro-: Natrii hydrocarbonas - гідрокарбонат натрію.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

acidum, i n - кислота

acidum sulfuricum - сірчана кислота

acidum sulfurosum - сірчиста кислота

acidum nitricum - азотна кислота

acidum nitrosum - азотиста кислота

acidum phosphoricum - фосфорна кислота

acidum citricum - лимонна кислота

acidum carbonicum - вугільна кислота

acidum hydrosulfuricum - сірководнева кислота

acidum hydrochloricum - хлористоводнева (соляна) кислота