§ 38. ПРЕФІКСАЦІЯ

Префіксація - це спосіб творення нових слів за допомогою префік­сів.

Префікси уточнюють лексичне значення слова, привносячи в ньо­го певний значеннєвий відтінок, що може вказувати на локалізацію - ро­зміщення у просторі (вгорі, внизу, попереду, позаду, навколо), напрямок (наближення, віддалення), час (до чого-небудь, після чого-небудь), від­сутність, заперечення тощо.

У латинській мові як префікси вживаються прийменники і частки. При цьому кінцевий приголосний звук префікса уподібнюється до поча­ткового приголосного звука кореня слова. Таке явище називається аси­міляцією.

Асиміляція приголосних при префіксації

1) префікс in- + b, p, m ^ im-: immaturus - незрілий (від in-maturus);

2) префікс in- + l, r ^ il- або ir-:

illustrare - висвітлювати, пояснювати (від in-lustrare);

3) префікс соп- + b, p, m, l, r ^ com-: communis - звичайний (від con-munis);

4) звук b у префіксі sub- перед g, p, f уподібнюється до наступно­го звука:

suffrutex - напівкущ (від sub-frutex);

5) звук d у префіксі ad- перед c, g, p, f, l, r, s, t уподібнюється до наступного звука:

assistens - асистент (від ad-sistens);

6) звук s у префіксі dis- перед f переходить у f: difficilis - важкий (від dis-facilis),

а перед d, g, l, m, r, s, v звук s взагалі випадає: di-varicatus - розлогий.

У біологічній номенклатурі вживаються також грецькі префікси, багато з яких є синонімічними або близькими за значенням до латинсь­ких префіксів.

Латинські префікси

Грецькі префікси

Значення

Приклади

a-, ab-,

apo-

віддалення, від­

aberratio - відхилення

abs-

 

хилення

apocarpium - апокарпій

ad-