§ 38. ПРЕФІКСАЦІЯ

магниевый скраб beletage

Префіксація - це спосіб творення нових слів за допомогою префік­сів.

Префікси уточнюють лексичне значення слова, привносячи в ньо­го певний значеннєвий відтінок, що може вказувати на локалізацію - ро­зміщення у просторі (вгорі, внизу, попереду, позаду, навколо), напрямок (наближення, віддалення), час (до чого-небудь, після чого-небудь), від­сутність, заперечення тощо.

У латинській мові як префікси вживаються прийменники і частки. При цьому кінцевий приголосний звук префікса уподібнюється до поча­ткового приголосного звука кореня слова. Таке явище називається аси­міляцією.

Асиміляція приголосних при префіксації

1) префікс in- + b, p, m ^ im-: immaturus - незрілий (від in-maturus);

2) префікс in- + l, r ^ il- або ir-:

illustrare - висвітлювати, пояснювати (від in-lustrare);

3) префікс соп- + b, p, m, l, r ^ com-: communis - звичайний (від con-munis);

4) звук b у префіксі sub- перед g, p, f уподібнюється до наступно­го звука:

suffrutex - напівкущ (від sub-frutex);

5) звук d у префіксі ad- перед c, g, p, f, l, r, s, t уподібнюється до наступного звука:

assistens - асистент (від ad-sistens);

6) звук s у префіксі dis- перед f переходить у f: difficilis - важкий (від dis-facilis),

а перед d, g, l, m, r, s, v звук s взагалі випадає: di-varicatus - розлогий.

У біологічній номенклатурі вживаються також грецькі префікси, багато з яких є синонімічними або близькими за значенням до латинсь­ких префіксів.

Латинські префікси

Грецькі префікси

Значення

Приклади

a-, ab-,

apo-

віддалення, від­

aberratio - відхилення

abs-

 

хилення

apocarpium - апокарпій

ad-

-

наближення

adaptatio - адаптація,

 

 

 

пристосування

circum-

para-,

навколо,

circumstantia - навколишнє

 

peri-,

з обох сторін

середовище

 

amphi-

 

perianthum - оцвітина

 

 

 

paraphyllum - прилист

 

 

 

amphibia - земноводні

con-

syn-

сполучення,

concultivar - сортотип

(com-)

(sYm-)

сукупність

compactus - стислий

 

 

 

synthesis - синтез

 

 

 

symbiosis - симбіоз

de- (des-)

cata-

рух донизу

descendes - низхідний

 

 

 

catacarolla - нижній вінчик

dis- (di-)

dia-

відокремлення

diffusus - розлогий

 

 

 

dialysis - відокремлення ре­

 

 

 

човин

e-, ex-

ec-

відсутність, рух із

efoliatus - безлистий

 

 

середини назовні

extractum - витяжка

extra-

ecto-

перебування поза

extrafloralis - позаквітковий

 

 

чим-небудь

ectospora - ектоспора

in- (im-)

a-, an-

1) рух у середину

impletus - наповнений

 

 

2) заперечення,

inodoratus - непахучий

 

 

відсутність

aphyllus - безлистий

infra-,

hypo-

положення або

infrafoliaceus - підлистий

sub-

 

перебування під

subspecies - підвид

 

 

чим-небудь

hypogaeus - підземний

іnter-

meso-

положення між

intermedius - проміжний

 

dia-

чим-небудь або

interspecificus - міжвидовий

 

 

всередині чого-

mesophyton - мезофіт

 

 

небудь

diaspora - діаспора

intra-

endo-

перебування все-

intraspecificus - внутрішньо-

 

 

редині чого-

видовий

 

 

небудь

endomyces - ендоміцес

Продовження табл.

Латинські префікси

Грецькі префікси

Значення

Приклади

per-

dia-

рух через

perforatus - пробитий

trans-

 

 

transformatio - перетворення

 

 

 

diakinesis - діакінез

post-

meta-

положення після

рostremus - останній

 

 

чого-небудь

metatypus - метатип

prae-

pro-

положення перед

praemontanus - передгірський

ante-

 

чим-небудь

antecendens - попередній

 

 

 

prophyllum - передлист

re-

-

рух назад,

recurvatus - відігнутий назад

 

 

повторна дія

repetitio - повторення

se-

-

відділення

selectio - відбір, селекція

 

 

 

separatio - відділення

super-

hyper-

положення або

superspecies - надвид

supra-

epi-

перебування над

suprafoliaceus - надлистий

 

 

чим-небудь

hypertrophia - гіпертрофія

 

 

 

epigaeus - наземний