ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

магниевый скраб beletage

Nomina si nescis, perit et cogito rerum. Якщо не знаєш назв, то неможливе пізнання речей.

К. Лінней

Allium (alium) є давньою латинською назвою часнику (цибуля і часник належать до однієї родини). Іменник аШит походить від кельт­ського прикметника all "пекучий": часник має гострий, пекучий смак. Можливо, також є зв'язок з лат. halare "пахнути" (halium ^ alium), оскільки рослина має сильний харак­терний запах. Як видовий епітет вжито іменник caepa, ae f "цибуля", який походить від кельтського cap (cep) "голова": цибулина має кулясту форму.

Іменник achillea походить від імені грецько­го міфологічного героя Ахілла, учня кентав­ра Хірона. За легендою, Ахілл уперше вико­ристав деревій для лікування ран. Іменник Millefolium походить від лат. mille "тисяча" і folium "листок", що вказує на сильно розсі­чене листя цієї рослини (порівняй рос. назву рослини: Тьісяче-листник обьїкновенньїй).

Adonis vernalis Гориц- Назву adonis дано рослині на честь юнака віт весняний Адоніса, улюбленця Афродіти, який загинув

Allium caepa

Цибуля звичайна

Achillea millefolium

Деревій звичайний

на полюванні від дикого кабана. Засмучена богиня виростила з крапель крові Адоніса квітку - втілення краси юнака. Міф про Адоніса символізує відмирання й оновлення природи. Виникнувши в Сирії, цей міф пот­рапив до Греції, а потім - і до Риму. Прик­метник vernalis "весняний" походить від лат. ver, veris n "весна", оскільки цей вид росли­ни цвіте навесні.

 

Alnus glutinosa

Вільха клейка

Іменник alnus, i f "вільха" походить від ке­льтських слів: al "при" і lan "берег" (al + lan + us). Таку назву рослина отримала через те, що вона часто росте по берегах річок та озер, на лісових болотах. Видовий епітет glutinosus, a, um від лат. gluten, inis n "клей" вказує на те, що молоде листя цього виду ві­льхи дуже клейке.

 

Armeniaca vulgaris

Абрикос звичайний

Іменник arneniaca, ae f "абрикос" походить від прикметника armeniacus, a, um "вірмен­ський", оскільки плоди цього дерева уперше потрапили до Риму з Вірменії. Пліній нази­вав плоди абрикоса "вірменська слива". Прикметник vulgaris, е "звичайний" утворе­ний від лат. vulgus, i n "народ, простолюд".

 

Artemisia absinthium

К. Лінней назвав рід Atropa на честь однієї з парок грецької міфології Атропи, яка пере­різала нитку життя людини (більшість рос­лин цього роду отруйні). Іменник belladonna походить від італійських слів: bella "краси­ва" і donna "жінка". У давнину жінки корис­тувалися соком цієї рослини як косметич­ним засобом: його закапували в очі та нати­рали ним щоки.

Atropa belladonna Бе-

ладонна звичайна

Полин гіркий

Назва artemisia, можливо, пов'язана з ім'ям грецької богині Артеміди (Artemis). Пліній вважає, що рослину названо на честь Арте- мізії Галікарнаської - дружини короля Мав- зола, яка вилікувалася за допомогою цієї трави. Можливо також, що в основі назви лежить грец. artemes "здоровий", оскільки полин має цілющі властивості. Іменник ab­sinthium походить від грец. apsinthos (a "не" + psinthos "насолода"), оскільки рослина має гіркий, терпкий смак.

Bidens tripurtita

Череда трироздільна

Brassica oleracea

Капуста городня

Cannabis sativa

Коноплі посівні

Іменник bidens, entis f "череда" походить від лат. bis "двічі, дво-" і dens, dentis m "зуб": плоди цієї рослини мають два зубчастих віс­тря. Видовий епітет tripartitus, a, um "триро­здільний" (від лат. tri- "три-" і pars, partis f "частина") вказує на будову листка череди.

Давня латинська назва рослини brassica по­ходить від кельтського bresic "капуста". Можливо, є також зв'язок з грец. braxein "варити, готувати": капуста була пошире­ною овочевою культурою у Стародавньому Римі, з неї готували безліч страв. Прикмет­ник oleraceus, a, um походить від лат. olus, eris n "овоч, городина".

Іменник cannabis є латинізованим варіантом грец. kannabis, яке походить від двох слів: санскритського cana "трубка" (порожнисте стебло рослини за формою нагадує трубку) і сірійського bis (pis) "коноплі". Прикметник sativus, a, um "посівний" походить від форми супіна satum дієслова serere "сіяти". Видо­вий епітет sativus характерний для більшості культурних рослин.

 

Capsella bursa-pastoris

Грицики звичайні

Capsicum annuum

Перець однорічний, або стручковий

Назва роду capsella перекладається як "ко­робочка" (зменшувальне від capsa, ae f "ко­робка, ящик, футляр"). Складений видовий епітет bursa-pastoris перекладається як "сумка пастуха", оскільки трикутна форма плодів цієї рослини нагадує торбинку пасту­ха (порівняй рос. назву рослини: Пастушья сумка).

Іменник capsicum, можливо, походить від лат. capsa, ae f "коробка, футляр": плоди пе­рцю нагадують коробочку, в якій знаходить­ся насіння. За іншою версією, capsicum є по­хідним від грец. дієслова kapto "кусаю, пе­чу": перець має гострий, пекучий смак. Ви-

 

довий епітет annuum (від лат. annus, i m "рік") вказує на те, що рослина закінчує свій життєвий цикл за один рік.

Centaurea cyanus Пліній пов'язує назву centaurea (kentaurea) з

Волошка синя ім'ям міфічного кентавра Хірона, який ліку­

вав різні хвороби за допомогою цілющих рослин. Видовий епітет cyanus є латинізова­ним варіантом грецької назви волошки.

Chelidonium maius Назва chelidonium походить від грец. cheli-

Чистотіл великий don "ластівка". За спостереженнями старо­

давніх греків, рослина з'являється, коли прилітають ластівки, і відмирає, коли вони відлітають у вирій. У Діоскріда є ще одне міфологічне пояснення цієї назви: "Кажуть, що коли пташеня ластівки сліпне, мати при­носить у дзьобі цю траву і виліковує його". Як видовий епітет вжито форму вищого ступеня maior, ius прикметника magnus "ве­ликий".

Convallaria maialis Іменник convallaria, ае f "конвалія" похо- Конвалія звичайна дить від лат. convallis "долина" і грец. lerion

"лілія", таким чином, ^^allana буквально перекладається як "лілія долини", оскільки квіти конвалії нагадують квіти лілії і росте рослина у низинах. Видовий епітет maialis, е "травневий" вказує на час цвітіння рослини.

Crataegus ucrainica Іменник crataegus, і f "глід" походить від Глід український грец. kratos "сила", оскільки рослина має

дуже міцні й гострі колючки. Видовий епі­тет ucrainicus, a, um вказує на географічне поширення цього виду глоду.

 

Cucurbita pepo

Гарбуз звичайний

Іменник cucurbita походить від лат. cucumis, eris n "огірок" і orbitus, a, um "круглий", і буквально перекладається як "круглий огі­рок" (гарбуз та огірок належать до однієї родини). Як видовий епітет вжито грецьку назву рослини pepo, onis m "гарбуз".

 

Equisetum silvaticum

Хвощ лісовий

Іменник equisetum, i n "хвощ" походить від лат. equus, i m "кінь" і seta, ae f "щетина, жо­рсткий волос". Таку назву рослині дав Плі- ній, оскільки тонкі гілочки хвоща нагадують кінський хвіст. Видовий епітет silvaticus, a, um "лісовий" (від лат. silva, ae f "ліс") вказує на місцезростання цього виду хвощів.

 

Fagopyrum esculentum

Гречка посівна

Назва fagopyrum походить від двох слів: лат. fagus "бук" та грец. pyros "пшениця" і бук­вально перекладається як "букова пшени­ця": з гречки, як і з пшениці, мололи борош­но, а тригранні плоди рослини за формою нагадують букові горішки. Прикметник es- culentus, a, um походить від лат. esca, ae f "їжа, корм".

 

Fragaria vesca

Суниці лісові

Frangula alnus

Крушина ламка

Іменник fragaria, ae f "суниці" походить від давньої латинської назви цієї рослини fraga, яка, в свою чергу, пов'язана з дієсловом fra- gare "приємно пахнути", оскільки її ягоди мають приємний запах. Видовий епітет ves- cus, a, um "дрібний" вказує на розмір ягід.

Іменник frangula, ae f "крушина" походить від дієслова frangere "ламати", оскільки рос­лина має дуже ламку деревину. Як видовий епітет вжито іменник alnus, i f "вільха": ли­стя крушини нагадує листя вільхи (порівняй рос. назву рослини: Крушина ольховидная).

 

Galanthus nivalis Іменник galanthus, i m "підсніжник" похо-

Підсніжник звичайний дить від грец. gala "молоко" і anthos "квітка"

у зв'язку з молочно-білим кольором квітів. Прикметник nivalis, е "сніговий" вказує на те що рослина цвіте, коли ще не розтанув сніг.

Gossypium herbaceum Іменник gossypium походить від арабської Бавовник трав'янистий назви бавовнику goza, а прикметник her-

baceus, a, um - від лат. herba, ae f "трава": на відміну від Gossypium arboreum (Бавовнику дерев'янистого), G. herbaceum має невисоке трав'янисте стебло.

Іменник helianthus походить від грец. helios "сонце" і anthus "квітка". Таку назву росли­на отримала через те, що повертає свою кві- тку-кошик за сонцем. Видовий епітет an- nuum (від лат. annus, i m "рік") вказує на те, що рослина закінчує свій життєвий цикл за один рік.

Іменник helichrysum, i n "цмин" походить від грец. helios "сонце" і chrysos "золото", оскільки квіти цмину мають золотисто- жовтий колір. Прикметник arenarius, a, um "пісковий, піщаний" (від лат. arena, ae f "пі­сок") вказує на місцезростання рослини.

Humulus lupulus Походження іменника humulus, i m "хміль"

Хміль звичайний пов'язують з іменником humus "земля,

Helianthus annuus

Соняшник звичайний, або однорічний

Helichrysum arenarium

Цмин пісковий

грунт" або прикметником humilis "низький", оскільки рослина часто стелеться землею. Іменник lupulus походить від лат. lupus, i m "вовк". Така назва пов'язана з тим, що хміль оповиває інші рослини та душить їх, наче вовк душить свою здобич. Пліній називає хміль Lupus salctiarius "Вербовий вовк".

 

Hyoscyamus niger

Блекота чорна

Назва hyoscyamus є латинізованим варіантом грецької назви hyoskyamos, яка походить від двох слів: hyos "свиня" і kyamos "біб". На­зву "свинячий біб" дав рослині Діоскрід, який помітив, що свині, які їли плоди блеко­ти, вмирали. Видовий епітет niger вказує на темно-фіолетове забарвлення серцевини кві­тки.

 

Iuglans regia

Горіх грецький

Іменник iuglans, ndis f "горіх" походить від лат. Iu (скорочення від Iuppiter - Юпітер) і glans, glandis f "жолудь", і означає: "присвя­чений Юпітеру плід, що за формою нагадує жолудь". Прикметник regius, a, um "царсь­кий" походить від лат. rex, regis m "цар": го­ріх - високе, могутнє дерево з розлогою кроною.

 

Iuniperus communis

Ялівець звичайний

Деякі дослідники вважають, що назва iuniperus походить від кельтського прикмет­ника ieneperus "колючий", оскільки голки хвої ялівця досить колючі. Інші вважають, що ця назва походить від лат. iuvenis "моло­дий" і parere "народжувати" (ялівець - це ві­чнозелена рослина, на якій постійно онов­люється хвоя). Первісне значення прикмет­ника communis (від con-munus) - спільний, загальновживаний.

 

Іменник ledum, i n "багно", можливо, пов'язаний з дієсловом laedere "шкодити", тому що міцний запах рослини викликає за­паморочення. Прикметник paluster, stris, stre походить від лат. palus, udis f "болото" і вказує на місцезростання рослини.

Leonurus quinqueloba- Назва leonurus походить від лат. leo, leonis m tus "лев" і грец. ura "хвіст", оскільки суцвіття

Собача кропива рослини нагадує хвіст лева. Прикметник

п'ятилопатева quinquelobatus, a, um "п'ятилопатевий" вка­

Ledum palustre

Багно звичайне

зує на форму листка.

 

Linum usitatissimum

Льон звичайний, або довгунець

Іменник linum є латинізованим варіантом грец. linon, яке походить від кельтського lin "нитка": з стеблин льону виготовляли нитки. Як видовий епітет вжито прикметник у най­вищому ступені usitatissimum "найзвичайні- ший" (від usitatus, a, um "звичайний").

 

Menianthes trifoliata

Бобівник трилистий

За однією версією, menianthes походить від грец. minyntha "небагато, недовго" і anthos "квітка", оскільки квіти цієї рослини швидко відцвітають. За іншою - перша частина у на­зві menianthes походить від грец. menyien "указувати, виявляти": за рожевими квітами рослини можна визначити заболочені місця, оскільки бобівник часто росте на болотах. Видовий епітет trifoliata вказує на трійчасте листя рослини.

 

Mentha piperita

М'ята перцева

Nicotiana rustica

Махорка

Oryza sativa

Рис посівний

Назва mentha походить від імені німфи Мен­ти, яку богиня Прозерпина перетворила на рослину. Прикметник piperitus, a, um "пер­цевий" (від лат. piper, eris n "перець") вказує на гострий, пекучий смак рослини.

Рослину названо на честь французького по­сланника у Португалії Ж. Ніко, який наді­слав насіння цієї рослини до Парижа. Він же перший виростив Nicotiana rustica у своєму саду і використовував її для лікування ран та виразок. Прикметник rusticus, a, um "сіль­ський" (від лат. rus, ruris n "село"), вказує на те, що цей вид рослини культурний.

Назву oryza дав рослині відомий грецький вчений Теофраст, якому належить перша спроба класифікації рослин. Прикметник sa- tivus, a, um "посівний" походить від форми супіна satum дієслова serere "сіяти".

 

Origanum vulgare

Материнка звичайна

Oxycoccus quadripeta-

lus Журавлина чотири­пелюсткова

Padus racemosa

Черемха звичайна

Panicum miliaceum

Просо посівне

Plantago maior

Подорожник великий

Primula veris

Первоцвіт весняний

Іменник origanum, i n походить від грец. oros "гора" і ganos "прикраса, блиск" і бук­вально перекладається як "прикраса гори". Прикметник vulgaris, е утворений від лат. vulgus, i n "народ, простолюд".

Назва oxycoccus походить від грец. oxys "ки­слий" і kokkos "зерно" і пов'язана із кислим смаком та кулястою формою ягід журавли­ни. Прикметник quadripetalus (від лат. quadri- "чотири-" і petalum, i n "пелюстка") вказує на будову квітки.

Іменник padus, i f "черемха" походить від латинської назви річки По у Північній Італії. Прикметник racemosus, a, um "з китицею, китицеподібний" (від лат. racemus, i m "ки­тиця") вказує на тип суцвіття рослини.

Іменник panicum, можливо, пов'язаний з лат. panis, is m "хліб". Як видовий епітет вжито прикметник miliaceus, a, um "прося­ний", який походить від лат. milium, i n "просо, пшоно".

Назва plantago походить від лат. planta "сто­па, рослина" і agere "водити, йти слідом". Деякі види подорожника (у тому числі P. major) нагадують слід людини. Крім того, подорожник ніби супроводжує людину - ро­сте біля доріг та стежок. Як видовий епітет вжито форму вищого ступеня mawr, іш при­кметника magnus "великий".

Primula - зменшувальне від числівника pri­mus, a, um "перший". Карл Лінней присвоїв таку назву роду первоцвітів, тому що біль­шість його видів - це перші весняні квіти. Видовий епітет veris "весняний" також вка­зує на час цвітіння рослини.

 

Quercus robur Назва quercus трапляється вже у Цицерона

Дуб звичайний та інших давніх авторів. Можливо, вона по­

Ranunculus acer

Жовтець їдкий

ходить від грец. kerkein "шорсткий, шерша­вий" (за зовнішнім виглядом та властивос­тями кори дуба). Видовий епітет також ви­ражений іменником robur, oris n "дуб".

Іменник ranunculus, i m є зменшувальною назвою від rana, ae f "жаба" і перекладається як "жабеня". Таку назву жовтець отримав через те, що росте на болотах та у вологих місцях. Видовий епітет acer "гострий, їд­кий" вказує на смак рослини.

 

Rheum palmatum

Ревінь пальчастий

Ribes nigrum

Смородина чорна

Rosa canina

Шипшина собача

Rheum є латинізованим варіантом грецької назви цієї рослини rheon, яка походить від дієслова rheein "текти": за проносною дією ревеня. Видовий епітет palmatum (від лат. palma, ae f "долоня") вказує на характерну для цього виду ревеня форму листків.

Ribes - латинізований варіант арабської на­зви одного з видів ревеня, що росте в Палес­тині і має кислий смак. Коли араби завоюва­ли Іспанію, вони перенесли назву ribes на агрус, що мав такий самий кислий смак. Пі­зніше цю назву було перенесено і на сморо­дину (агрус і смородина належать до однієї родини). Видовий епітет nigrum "чорний" вказує на колір ягід.

Іменник rosa, ae f походить від давньог- рецьк. rhodon "троянда, шипшина", яке, у своєю чергу, пов'язане з кельтським прик­метником rhodd "червоний" (за коліром кві­тів і плодів рослини). Видовий епітет can- inus, a, um "собачий" (від лат. canis, is m, f "собака") дано рослині тому, що цей вид шипшини порівняно бідний на вітаміни.

 

Rumex confertus Rumex є давньою назвою щавлю, яка, мож-

Щавель кінський ливо, пов'язана з лат. rumex, icis m "дротик,

метальний спис із коротким ратищем": через гостру форму листків рослини. Як видовий епітет вжито дієприкметник минулого часу доконаного виду пасивного стану confertus, a, um "скупчений, зібраний" (від лат. con- fercio, fertum, Ire "скупчувати, збирати в од­не місце"), що вказує на густі суцвіття щав­лю.

Solanum tuberosum Дослівно латинська назва картоплі перекла- Картопля дається як "паслін бульбистий". Назва роду

solanum походить від лат. solamen "утіха, полегшення" у зв'язку з наркотичною дією більшості видів пасльону. Прикметник tube- rosus, a, um утворений від tuber, eris n "бу­льба".

 

Sorbus aucuparia

Горобина звичайна

Деякі дослідники пов'язують назву sorbus "горобина" з кельтським прикметником sor "терпкий" (за смаком ягід рослини). Інші вважають, що вона походить від латинсько­го дієслова sorbere "поглинати, вбирати, ко­втати", оскільки плоди більшості видів го­робини є їстівними. Як видовий епітет вжи­то прикметник aucuparius, a, um, який похо­дить від лат. aucupari "ловити птахів" (плоди горобини приваблюють птахів).

 

Taraxacum officinale

Кульбаба лікарська

Латинська назва кульбаби taraxacum похо­дить від грец. taraxis "хвороба очей" і akeo- mai "лікую": соком цієї рослини лікували очні хвороби. На цілющі властивості куль­баби вказує і видовий епітет officinalis, e "лікарський", який походить від лат. officina, ae f "майстерня, аптека".

Triticum vulgare

Пшениця звичайна

Vaccinium myrtillus

Чорниці

Viburnum opulus

Калина звичайна

Zea mays

Кукурудза звичайна

Давня латинська назва рослини triticum по­ходить від дієприкметника минулого часу tritus, a, um "розмелений, розтертий", утво­реного від дієслова terere "терти, молоти, товкти": з давніх часів із зерна пшениці мо­лоли борошно. Прикметник vulgaris, е "зви­чайний" утворений від лат. vulgus, i n "на­род, простолюд".

Назва vaccinium походить від лат. baccinium "ягідний кущ" (від bacca, ae f "ягода"). Імен­ник myrtillus - зменшувальне від myrtus "мирт" (листя чорниці нагадує листя мирту).

Іменник viburnum, i n "калина" походить від лат. viere "плести, вити": з молодих гнучких гілок рослини плели кошики. Іменник opulus, i f є давньою латинською назвою клена (листя калини нагадує листки клена).

Іменник zea походить від грец. zea "хліб, пшениця". Карл Лінней переніс цю назву на кукурудзу, тому що вона, як і пшениця, має високу харчову цінність. Як видовий епітет вжито іменник mays, який походить від мек­сиканського mahiz "кукурудза, маїс": бать­ківщина рослини - Південна Америка.