§ 3. ПРАВИЛА ВИМОВИ ПРИГОЛОСНИХ

магниевый скраб beletage

У латинській мові 18 приголосних, які позначаються буквами: b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z.

Більшість із них не має варіативності у читанні. Тому розглянемо лише ті приголосні, вимова яких може становити певні труднощі. Буква c може вимовлятися як укр. [к] або [ц]:

c

 

вимовляється як [к]:

1)   перед голосними a, o, u: capsicum [кйпсікум] - перець cornus [корнус] - кизил cUcumis [кукуміс] - огірок;

2)    перед приголосними та в кінці слова:

frUctus [фруктус] - плід lac [ляк] - молоко

вимовляється як [ц]:

1)   перед голосними e, i, y: acer ^цер] - клен

cfcer [ціцер] - нут, горох сyd6nia [цідбнія] - айва;

2)    перед дифтонгами ae, oe: caepa [цбпа] - цибуля coerUleus [церулеус] - голубий, блакитний

 

Буква g вимовляється як українське [ґ] (проривне) або російське [г]: gramen [ґрaмен] - злак, gagea [ґaґеа] - зірочки.

Буква h вимовляється з придихом як німецьке [h] або українське [г] (гортанне): herba [герба] - трава, hYbrida [гібріда] - гібрид.

Буква l завжди вимовляється напівм'яко [ль], як у сучасних європей­ських мовах: lUteus [лютеус] - жовтий, albus ^льбус] - білий.

Буква q вживається лише в сполученні з буквою u. Сполука qu ви­мовляється як українське [кв]: quercus [квєркус] - дуб, aqua ^ква] - вода.

Буква s може вимовлятися як українське [с] або [з]:

s

 

вимовляється як [с] у більшості випадків: satfvus [сатівус] - посівний secale [сек&ге] - жито silvester [сільвєстєр] - лісовий

вимовляється як [з]:

1)   між голосними: pfsum [пізум] - горох;

2)   між голосними і буквами m, n: alfsma [алізма] - частуха arvensis [арвeнзіс] - польовий

 

Подвоєння ss завжди вимовляється як [сс]: brassica [брaссіка] - капу­ста, gossypium [ґоссіпіум] - бавовник.

Буква x може вимовлятися як українське [кс] або [кз]:

вимовляється як [кс]                     вимовляється як [кз]

у більшості випадків:                    зрідка між голосними:

radix [радшс] - корінь                    exemplar [єкзємпляр] - зразок

xanthium [ксйнтіум] - нетреба              examen [екзймен] - іспит

Буква z може вимовлятися як українське [з] або [ц]:

вимовляється як [з]                     вимовляється як [ц]

у словах грецького походження           у словах негрецького походжен-

(у більшості випадків):                   ня:

zea ^а] - кукурудза                      zincum [цінкум] - цинк

or7za [оріза] - рис                       pezfza [пеціца] - пецица