ЛАТИНСЬКІ ПРИСЛІВ'Я, СЕНТЕНЦІЇ ТА АФОРИЗМИ

магниевый скраб beletage

Ab ovo. - Від яйця, від самого початку (частина виразу ab ovo usque ad mala - від яйця до яблук: у римлян обід починався з яєць і закінчував­ся фруктами).

Ad Kalendas Graecas. - До грецьких календ, ніколи (у римлян календами називалися перші дні місяця, греки ж календ не знали).

Ad rem. - До справи.

Alea iacta est. - Жереб кинуто.

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. - Чужі вади бачимо, своїх не помічаємо.

Alienos agros irrigas, tuis sitientibus. - Ти поливаєш чужі поля, а свої за­лишаєш сухими.

Alit aemulatio ingenia. - Змагання розвиває здібності.

Alma mater. - Мати-годувальниця (традиційна образна назва навчаль­них закладів).

Alter ego. - Друге я; близький друг, однодумець.

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. - Живи для інших, якщо хочеш жи­ти для себе.

Amat victoria curam. - Перемога любить старанність.

Amicus certus in re incerta cernitur. - Вірний друг пізнається в біді.

Amicus Plato, sed magis amica veritas. - Платон (мені) друг, однак істи­на дорожча.

Amor non est medicabilis herbis. - Любов не лікується травами.

Aquila non captat muscas. - Орел не ловить мух.

Arbor vitae. - Дерево життя.

Ars longa, vita brevis. - Мистецтво вічне, життя коротке.

Arte et humanitate, labore et sciential - Мистецтвом і людяністю, пра­цею і знанням!

Audi multa, loquere pauca. - Слухай багато, говори мало.

Audiatur et altera pars. - Хай буде вислухана й інша сторона.

Aurea mediocritas. - Золота середина.

Ausculta et perpende. - Вислухай і зваж.

Aut Caesar, aut nihil. - Або Цезар, або ніхто.

Aut cum scuto, aut in scuto. - Або зі щитом, або на щиті.

Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna. - Нам дано коротке життя, але пам'ять про добре прожите життя віч­на.

Carpe diem! - Лови день!

Citius, altius, fortius! - Швидше, вище, сильніше! (девіз Олімпійських ігор)

Cogito, ergo sum. - Я мислю, отже, я існую. Consuetudo est altera natura. - Звичка - це друга натура. Contra spem spero. - Без надії сподіваюсь. Cum grano salis. - З дрібкою солі (в'їдливо).

Cum principia negante non est disputandum. - З тим, хто заперечує

принципи, не сперечаються. De facto. - Фактично.

De gustibus non est disputandum. - Про смаки не сперечаються. Debes, ergo potes. - Ти повинен, отже, ти можеш. Dicere non est facere. - Сказати - не означає зробити. Dictum - factum. - Сказано - зроблено. Docendo discimus. - Навчаючи, вчимося.

Doctrina multiplex, veritas una. - Учення численні, істина одна. Dulce laudari a laudato viro. - Приємно почути похвалу від людини, гі­дної похвали. Dum spiro, spero. - Доки дихаю, надіюсь.

Duo lepores insequens, netrum cepit. - За двома зайцями поженешся,

жодного не спіймаєш. E fructu arbor cognoscitur. - Дерево пізнається по плоду. Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. - Ми їмо, щоб жити, а не

живемо, щоб їсти. Errare humanum est. - Людині властиво помилятися. Eruditio aspera optima est. - Суворе навчання - найкраще. Est modus in rebus. - Є міра в речах. Et cetera. - I так далі.

Etiam post malam segetum serendum est. - I після поганого врожаю слід сіяти.

Ex nihilo nihil. - З нічого - ніщо.

Exercitatio artem parat. - Вправи породжують майстерність. Fac et spera! - Роби і надійся!

Facile dictu, difficile factu. - Легко сказати, важко зробити.

Feci, quod potui, faciant meliora potentes. - Я зробив усе, що міг, хай

зробить краще, хто може. Festina lente. - Поспішай поволі. Fiat lux! - Хай буде світло!

Fide, sed cui fidas, vide. - Довіряй, але дивися, кому довіряєш. Finis coronat opus. - Кінець вінчає діло. Fortuna caeca est. - Доля сліпа.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. - Крапля точить камінь не силою, а частим падінням.

Habent sua fata libelli. - Книги мають свою долю.

Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur. - Тут мертві живуть, тут німі го­ворять (напис на бібліотеках).

Hominis mens discendo alitur et cogitando. - Людський розум живиться навчанням і мисленням.

Homo improbus beatus non est. - Нечесна людина не може бути щасли­вою.

Homo locum ornat, non hominem locus. - Людина прикрашає місце, а не місце людину.

Homo sapiens. - Людина розумна.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto. - Я людина, і ніщо людське мені не чуже.

Honores mutant mores. - Почесті міняють звичаї.

Honoris causa. - Ради пошани (найчастіше вживається при надаванні наукового ступеня за заслуги, без захисту дисертації).

Ignoratia non est argumentum. - Незнання - не довід.

Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi. - !ншому пробачай часто, собі - ні­коли.

In scientia naturali principia observationibus confirmari debent. - У

природничій науці принципи мають підтверджуватися спостережен­нями.

Labor callum obducit dolori. - Праця пом'якшує скорботу.

Labor corpus firmat. - Праця зміцнює тіло.

Labor omnia vincit. - Праця все перемагає.

Laboremus! - Працюймо!

Labores pariunt honores. - Праця породжує пошану.

Lapsus calami. - Помилка пера, описка.

Lapsus linguae. - Помилка язика, обмовка.

Lege artis. - За правилами мистецтва.

Liber est mutus magister. - Книга - це німий учитель.

Maiori cede. - Поступайся старшим.

Mala gallina malum ovum. - Погана курка - погане яйце.

Mala herba cito crescit. - Погана трава швидко росте.

Mea culpa. - Моя провина.

Mens sana in corpore sano. - У здоровому тілі здоровий дух.

Modus vivendi. - Спосіб життя.

Multi multa sciunt, nemo omnia. - Багато хто знає багато, ніхто -всього.

Multum vinum bibere, non diu vivere. - Багато вина пити - недовго жи­ти.

Natura arte adiuta interdum facit miracula. - Природа за допомогою мистецтва (науки) інколи робить дива.

Natura est semper invicta. - Природа завжди непереможна.

Natura incipit, ars dirigit, usus perficit. - Природа починає, мистецтво спрямовує, досвід удосконалює.

Natura nihil facit frustra. - Природа нічого не робить даремно.

Natura non facit saltus. - Природа не робить стрибків.

Natura rerum. - Природа речей.

Naturalia non sunt turpia. - Природне не огидне.

Naturam mutare difficile est. - Важко змінити природу.

Ne quid nimis! - Нічого зайвого!

Nemo sapiens nisi patiens. - Ніхто не розумний, якщо не терпеливий.

Nihil fit sine ratione sufficienti. - Ніщо не робиться без достатньої підс­тави.

Nihil tam difficile est, quin quaerendo investigari posit. - Немає нічого настільки важкого, чого б не можна було досягти старанням.

Nil admirari. - Не дивуйся.

Nil desperandum. - Не впадай у відчай.

Noli me tangere. - Не чіпай мене.

Noli nocere. - Не нашкодь.

Nomina si nescis, perit et cogito rerum. - Якщо не знаєш назв, то немож­ливе пізнання речей.

Nomina sunt odiosa. - Шена ненависні (не будемо називати імен).

Non multa, sed multum. - Не багато (за кількістю), але багато (за зна­ченням).

Non numeranda, sed ponderanda argumenta. - Докази цінуються не за кількістю, а за якістю.

Non omne, quod nitet, aurum est. - Не все золото, що блищить.

Non progredi est regredi. - Не йти вперед означає йти назад.

Non scholae, sed vitae discimus. - Не для школи, а для життя вчимося.

Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire. - Не так поче­сно знати латинську мову, як ганебно її не знати.

Nosce te ipsum. - Пізнай самого себе (напис на храмі Дельфійського ора­кула в Стародавній Греції і на анатомічних театрах).

Nota bene! (NB!) - Познач добре, зверни увагу.

Nulla aetas ad discendum sera. - Вчитися ніколи не пізно.

Nulla dies sine linea. - Жодного дня без рядка (занять, праці).

Nulla regula sine exceptione. - Немає правила без винятку.

Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit. - Немає такої по­ганої книги, яка б хоч частково не була корисною.

Nullus locus tibi dulcior esse debet patria tua. - Жодне місце не повинно

бути тобі дорожче за батьківщину. Omne initium difficile est. - Усякий початок важкий. Omnia mea mecum porto. - Все своє ношу з собою. Omnis ars naturae imitatio est. - Всяке мистецтво є наслідуванням при­роди.

Otia dant negotia. - Лінощі породжують вади. Otium post negotium. - Відпочинок після роботи. Per aspera ad astra. - Через терни до зірок. Perfice te! - Удосконалюй себе!

Post factum. - Після того, що сталося; заднім числом. Post scriptum (P.S.). - Після написаного, приписка в кінці листа, постск­риптум.

Potius sero quam nunquam. - Краще пізніше, ніж ніколи. Primus inter pares. - Перший серед рівних. Pro et contra. - За і проти.

Quae nocent, docent. - Що шкодить, (те) навчає.

Quale opus est, tale est praemium. - Яка робота - така нагорода.

Qualis vita, finis ita. - Яке життя, такий кінець.

Qui discit sine libro, aquam haurit cribro. - Хто вчиться без книги, той

черпає воду решетом. Qui non laborat, non manducet. - Хто не працює, той не їсть. Qui quaerit, reperit. - Хто шукає, той знаходить. Qui scribit, bis legit. - Хто пише, той двічі читає. Quid pro quo. - Одне замість іншого.

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Що б ти не робив, роби

розумно і передбачай результат. Quod licet Iovi, non licet bovi. - Що дозволено Юпітерові, не дозволено бикові.

Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris. - Не роби іншому того, чого

собі не бажаєш. Quot capita, tot sensus. - Скільки голів, стільки умів. Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces. - Корені науки гіркі,

плоди - солодкі. Re, non verbis. - Ділами, а не словами.

Repetitio est mater studiorum. - Повторення - мати навчання. Sapienti sat. - Розумному досить.

Satius est bene ignorare, quam male didicisse. - Краще не знати взагалі,

ніж погано вивчити. Scientia potentia est. - Знання - сила.

Semel scriptum, decies lectum. - Один раз написане - це десять разів прочитане.

Sero venientibus - ossa. - Тим, хто пізно приходить, - кістки. Si sapis, sis apis. - Якщо ти розумний, будь (працьовитим), як бджола. Sic transit gloria mundi. - Так минає мирська слава. Sine ira et studio. - Без гніву і пристрасті.

Sine labore non erit panis in ore. - Без праці не буде хліба в роті.

Sol lucet omnibus. - Сонце світить всім.

Spes vana. - Марна надія.

Sui generis. - Свого роду, своєрідний.

Suum cuique. - Кожному своє.

Tabula rasa. - Чиста дошка; щось неторкнуте.

Tantum scitur, quantum memoria tenetur. - Стільки знається, скільки пам'ятається.

Te hominem esse memento. - Пам'ятай, що ти людина. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Часи міняються, і ми міня­ємося з ними. Tempori pace! - Бережи час! Terra incognita. - Невідома земля; щось незнане. Tertium non datur. - Третього не дано. Theoria cum praxi. - Теорія з практикою. Ubi concirdia, ibi victoria. - Де згода, там перемога. Ubi facta loquuntur, non opus est verbis. - Де говорять факти, немає по­треби в словах. Ubi mel, ibi fel. - Де мед, там і жовч. Ultima ratio. - Останній довід.

Una hirundo non facit veris. - Одна ластівка весни не робить.

Unus pro omnibus et omnes pro uno. - Один за всіх і всі за одного.

Usus optimus magister est. - Досвід - найкращий вчитель.

Ut sementem feceris, ita metes. - Що посієш, те й пожнеш.

Vale! - Будь здоровий, прощавай!

Veni, vidi, vici. - Прийшов, побачив, переміг.

Verba magistri. - Слова вчителя, авторитетної людини.

Verba volant, scripta manent. - Слова відлітають, написане залишається.

Viribus unitis. - Спільними зусиллями.

Vis medicatrix naturae. - Цілюща сила природи.

Vita sine litteris mors est. - Життя без науки - це смерть.

Vivere est cogitare. - Жити - означає мислити.

Vivere est militare. - Жити - означає боротися.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГІМН "GAUDEAMUS"

 

Gaudeamus igitur Iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem Post molestam senectutem Nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos In mundo fuere? Transeas ad superos, Transeas ad inferos, Hos si vis videre.

Vita nostra brevis est Brevi finietur; Venit mors velociter, Rapit nos atrociter, Nemini parcetur!

Vivat Academia, Vivant professores! Vivat membrum quodlibet, Vivant membra quaelibet Semper sint in flore!

Vivat omnes virgines, Graciles, formosae! Vivant et mulieres Tenerae, amabiles, Bonae, laboriosae!

Vivat et respublica Et qui illam regit! Vivat nostra civitas, Maecenatum caritas, Quae nos hic protegit!

Pereat tristitia, Pereant dolores, Pereat diabolus Quivis antiburchius Atque irrisores!

Переклад A.O. Содомори

Гей, повеселімося, Поки молодії! Мине молодість квітуча, Старість нас впов'є, мов туча, І земля покриє.

Де ті, що жили колись На розлогім світі? Треба чи під землю йти, Чи на небо злинути, Щоби їх зустріти.

Те життя - лиш мить одна, Вмить воно й пролине. Смерть кістлява - тут як тут, Чинить свій над нами суд: Всіх - до домовини!

Хай живе науки храм, Хай живуть учені! Кожен з них нехай живе, Процвітає гроно все У добрі, натхненні!

Хай живуть дівчата всі - Стрункі та ласкаві! Хай усі жінки живуть, Що любов, тепло несуть, Ніжні, в праці жваві!

Хай живе наш край увесь І хто править краєм! Хай живуть мужі ясні, Що з їх ласки, приязні Знань тут набуваєм!

Геть, журбо-напаснице, Геть од нас, лукавий! Геть усяк, хто квапиться З нас понасміхатися, Заздрий нашій славі!