Навчальний посібник

магниевый скраб beletage

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич

Редактор - Н.П. Манойло Комп'ютерний набір і верстка - ІВ. Марченко Дизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 24.03.06 Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 24.

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

[1] Повна парадигма відмінкових закінчень латинських іменників наводиться в до­датках у кінці посібника.

[2] Цей розділ наводиться за посібником Чопика В!., Єни А.В. Латинська ботанічна номенклатура. — К.: РВЦ Київський Університет, 1997. — С. 31—34.

[3] Деякі сучасні дослідники вважають необхідним ввести таксон вищого рангу - надцарство. Таких надцарств розрізняють два: надцарство прокаріотів і надцарство ев- каріотів. До надцарства прокаріотів відносять царства бактерій і архебактерій, до царс­тва евкаріотів - царство рослин, царство грибів і царство тварин.

[4] Цей розділ наводиться за посібником Чопика В!., Єни А.В. Латинська ботанічна номенклатура. - К.: РВЦ Київський Університет, 1997. - С. 39-43.

[5] Або інші закінчення родового відмінка.

[6] Грушевський М. Ьсторія України Руси. В 6 т. - 9 кн. - Т. VI . - К. - С. 113.

[7] Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і першій половині XVII століття // Європейське відродження та українська література XVI - XVII ст. - К., 1993. - С. 328.

[8] Див.: Білодід І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літе­ратурних мов. - К., 1979; Братські школи // Енциклопедія українознавства . - Т. 1. - Львів, 1993. - С. 174-175; каєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української ку­льтури XVI - XVIII ст. - К., 1966.

[9] Голубєв С. Кіевскій Митрополит Петро Могила и его сподвижники. - Т. 1. - К., 1883. - С. 43.

[10] Білодід І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літератур­них мов. - К., 1979. - С. 60.

[11] Кравців Б. Ренесанс і гуманізм на Україні // Європейське відродження та україн­ська література XVI - XVIII ст. - К., 1993. - С. 311.

[12] Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апос­тол 1560-х років. Літературно-лінгвістична монографія. - Варшава, 1930. - Т. 1. - С. 498.

[13] Див.: Голубєв С. Кіевскій Митрополит Петро Могила и его сподвижники. - Т. 1. - К., 1883.

[14] Коссов С. Exegesis // Голубєв С. История Киевской Академии. - К., 1886. - С. 184-185.

[15] Тітов X. Стара вища освіта в Київськів Україні к. XVI - XIX в. - К., 1924. - С.

95.

[16] Голубєв С. История Киевской духовной академии. - К., 1886. - С. 186-187.

[17] Булгаков М. История Киевской академии. - Спб., 1843. - С. 94.

[18] Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апо­стол 1560-х років. Літературно-лінгвістична монографія. - Варшава, 1930. - Т. 1. - С. 498.

[19] Коссов С. Exegesis // Голубєв С. История Киевской Академии. - К., 1886. - С. 184-185.

[20] ЛіFос аЬо Kamien. - К., 1644. - С. 374.

[21] Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апо­стол 1560-х років. Літературно-лінгвістична монографія. - Варшава, 1930. - Т. 1. - С. 497.