5.1.3. Економічна експертизата експертне дослідження операційз товарно-матеріальними цінностями

магниевый скраб beletage

Запаси (згідно з П(С)БО 9 «Запаси») — це активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної гос-подарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого про-дажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції,виконання та надання послуг, а також управління підприємством.

Важливою умовою організації обліку запасів є їхнє достовірнегрупування. За призначенням запаси поділяються на такі види:

сировина і матеріали;

паливо;

запасні частини;

незавершене виробництво;

готова продукція;

товари;

малоцінні та швидкозношувані предмети;

поточні біологічні активи.

Основними завданнями, які розв 'язує судово-бухгалтерська екс-пертиза операцій з матеріальними цінностями, є:

установлення документального обґрунтування нестачі (лиш-ків) товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), розміру матеріальнихзбитків за відповідний період;

установлення правильності документального оформленняоперацій з приймання, зберігання і реалізації ТМЦ;

визначення і підтвердження розміру матеріального збитку, за-вданого посадовими і матеріально відповідальними особами вна-слідок навмисних, корисливих правопорушень;

встановлення відповідності відображення в бухгалтерськомуобліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних і норма-тивних актів з бухгалтерського обліку і звітності;

підтвердження виявлених недоліків у організації бухгалтерсь-кого обліку, звітності і контролю фінансово-господарської діяльно-сті підприємства, що сприяли виникненню матеріальних;

встановлення обґрунтованості списання сировини, матеріалів,готової продукції і товарів;

встановлення правильності визначення прибутку підприємст-ва, що обкладається податком, і розрахунок розмірів податків;

встановлення причин, які сприяли навмисним зловживанням.

Об'єктами дослідження операцій з матеріальними цінностями є

господарські операції з матеріальними запасами, перевірка первин-них документів, що відображають їх надходження та витрачання,регістри синтетичного та аналітичного обліку, матеріали інвента-ризації, звіти та інші документи.

Таким чином, об'єктами дослідження операцій з матеріальнимизапасами є:

реальність відображення в балансі;

достовірність оцінки;

надходження, вибуття та достовірність відображення їх в обліку;

дооцінка, уцінка, правильність відображення їх в обліку тафінансовій звітності;

стан збереження матеріальних запасів.

Основні джерела інформації:

I. Законодавчо-нормативна інформація:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні». Затверджений постановою BP України від16.07.1999 р. № 996-ХІУ.

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платни-ків податків перед бюджетами та державними цільовими фонда-ми». Затверджений постановою BP України від 21.12.2000 р.№ 2181-111.

Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. За-тверджена наказом Державної податкової адміністрації України від01.03.2001 р. № 77.

Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних(фінансових) санкцій органами державної податкової служби. За-тверджена наказом Державної податкової адміністрації України від17.03.2001 р. № 110.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під-приємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансівУкраїни від 30.11.1999 р. № 291.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальнівимоги до фінансової звітності». Затверджене наказом Міністерст-ва фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповнен-нями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рухгрошових коштів». Затверджене наказом Міністерства фінансівУкраїни від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт провласний капітал». Затверджене наказом Міністерства фінансівУкраїни від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправ-лення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджене наказомМіністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».Затверджене наказом Міністерства фінансів України від20.10.1999 р. № 246.

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал-терського обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансівУкраїни від 29.12.2000 р. № 356.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріа-льних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів ідокументів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фі-нансів України від 11.08.1994 р. № 69. Зареєстрована в Міністерствіюстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412 (зі змінами і доповнен-нями).

II. Фактографічна інформація:

книга реєстрації договорів;

книга реєстрації руху договорів;

акт про приймання;

накладна;

прибутковий ордер;

рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна;

специфікація;

довіреність;

інвентаризаційні описи;

картка складського обліку (кількісно-сумованого);

товарний чек;

вантажна митна декларація;

податкова накладна;

товарний звіт;

журнал обліку довіреностей;

журнал обліку витрат;

відомість аналітичного обліку запасів;

журнал обліку розрахунків, довгострокових та поточних зо-бов'язань;

відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та за-мовниками;

відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальникамита підрядчиками;

комп'ютерна інформація;

наказ про облікову політику в частині матеріальних запасів;

рахунки Головної книги, які призначені для обліку матеріаль-них запасів (20 «Виробничі запаси», 25 «Напівфабрикати», 26 «Го-това продукція», 28 «Товари»).

(У цьому переліку законодавчо-нормативної та фактографічноїінформації наведено не всю базу даних, а лише основну).

На практиці зустрічається досить багато порушень та корисли-вих зловживань, пов'язаних з розкраданням матеріальних запасів.І основним джерелом інформації, що надається бухгалтеру -експерту при цьому, є матеріали проведених інвентаризацій. Такожбагато порушень коїться через необгрунтоване списання нестач ма-теріалів, неправильне відображення в обліквнаслідокв пересортицітоварно-матеріальних цінностей.

Тому дослідження операцій з матеріальними запасами є одним зпровідних у експертно-бухгалтерських дослідженнях.

Основним джерелом інформації, поданої бухгалтеру-експерту підчас розслідування злочинів, пов'язаних із розкраданням матеріаль-них запасів підприємств, є матеріали проведених інвентаризацій.

Досліджуючи дані інвентаризації, експерт повинен з'ясувати:

наскільки повно вона проведена;

чи була присутня під час перевірки матеріально-відповідальнаособа;

які виявлені лишки й нестачі цінностей, і як вони відображенів бухгалтерському обліку;

чи правильно розрахований збиток від нестач матеріальнихзапасів тощо.

У ході перевірки правильності оформлення акта інвентаризаціїексперт-бухгалтер має впевнитись у тому, що до початку інвента-ризації матеріально відповідальна особа подала розписку про те,що всі прибуткові та видаткові документи включені нею у звіти іздані в бухгалтерію, і всі запаси, які надійшли на склад, оприбутко-вані, а ті, що вибули, — списані на витрати.

Досліджуючи порівняльні відомості, експерт-бухгалтер повиненустановити характер розбіжностей між фактичними залишками ма-теріальних запасів на момент проведення інвентаризації й обліко-вими даними на цю саму дату. Експерт мас також ознайомитися зписьмовими вмотивованими поясненнями матеріально-відповідальних осіб про причини виявлених лишків і нестач. За не-обхідності проведення додаткової інвентаризації про стан і рух ма-теріальних ресурсів на підприємстві, що перевіряється, експерт му-сить проаналізувати дані, що містяться в протоколах допитівсвідків і матеріально відповідальних осіб, отримані слідчим.

Необхідно дослідити обґрунтованість списання нестач матеріа-лів у межах норм природних втрат.

Від природних втрат необхідно відрізняти псування товарів (бійпляшок, бомбаж консервів тощо). На псування товарів матеріально-відповідальні особи мають складати спеціальні акти.

Лишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації, відносять доінших доходів від операційної діяльності. А в податковому облікусума виявлених лишків включається до складу доходів і є об'єктомоподаткування.

Нестачі можуть бути двох видів:

у межах норм природних втрат;

понад затверджені норми втрат.

Таким чином, основним завданням експерта-бухгалтера під часдослідження операцій з матеріальними цінностями є перевірка пра-вильності відображення в обліку та документальної обґрунтованос-ті надходження та витрачання цих цінностей, визначення наявностіта розміру нестач (лишків) за результатами інвентаризації.

Для розв'язання поставлених питань експерту мають бути нада-ні слідчим або судом документи, облікові дані про рух матеріалів,акти інвентаризації, дані про те, де, коли та в кого встановлена не-стача, пояснення осіб, у яких виявлена нестача, про причини їївиникнення та інші дані, що належать до конкретних обставинсправи.

Досліджуючи надані документи, експерт-бухгалтер зобов'я-заний переконатися у належному їх оформленні; перевірити прави-льність записів у бухгалтерському обліку за операціями, відобра-женими в первинних документах; звірити надходження та вико-нання матеріалів за даними синтетичного та аналітичного обліку.Перевірити відповідність записів у документах, облікових регістрахі звітності за взаємозв'язаними операціями. Так, дані про надхо-дження матеріалів порівнюються з показниками виробництва про-дукції, на яку вони списані, дані про надходження матеріалів відпостачальників — з даними про розрахунки з ними.

Дослідивши правильність даних бухгалтерського обліку про рухта залишки матеріальних цінностей, слід визначити результати ін-вентаризації способом порівняння залишків за інвентаризаційноювідомістю з даними бухгалтерського обліку сировини та матеріалів.

На вирішення експерта-бухгалтера частіше за все виносятьсяпитання, що стосуються встановлення наявності та розмірів нестач,лишків матеріальних цінностей, неповного оприбуткування та над-мірного списання сировини та матеріалів.