5.3. Економічна експертизата експертне дослідження інформації про економічнудіяльність підприємств та організацій

Термін «банкрутство» походить від латинського словаbancarotta — зламаний ослін або banca rotta — розбитий банк. Підним розуміють неспроможність юридичної особи (суб'єкта підпри-ємницької діяльності) задовольнити у встановлений для цього тер-мін висунуті йому кредиторами вимоги й виконати зобов'язанняперед бюджетом.

В Україні підстави й порядок визнання суб'єкта підприємниць-кої діяльності банкрутом визначені в Законі України «Про віднов-лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»від 14 травня 1992 року (в редакції від 30 червня 1999 року) (далі —Закон), главою 23 Господарського кодексу України (далі — ГК) таст. 53 Цивільного кодексу України (далі — ЦК).

Критеріями абсолютної неплатоспроможності Закон визнає:

а)         розмір заборгованості (встановлений у сумі трьохсот мініма-льних розмірів заробітної плати);

б)         термін несплати (3 місяці після настання терміну сплати).

За законодавством України суб'єктами банкрутства можуть бу-ти лише юридичні особи, зареєстровані як суб'єкти підприємниць-кої діяльності в органах державної статистики України, а також фі-зичні особи—суб'єкти підприємницької діяльності. Ними неможуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи(філії, представництва, відділення тощо). Не може порушуватисясправа про банкрутство, якщо боржник не включений до Єдиногодержавного реєстру підприємств та організацій України або до Ре-єстру суб'єктів підприємницької діяльності, а також стосовно бор-жника, щодо якого вже порушено справу про банкрутство, інозем-них юридичних осіб та міжнародних організацій, розташованих замежами України.

Кримінальний кодекс України визначає як злочин фіктивне ба-нкрутство, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінан-сової неспроможності та незаконні дії в разі банкрутства і вживаєтерміни «банкрутство» і «фінансова неспроможність».

Відповідальність за фіктивне банкрутство передбачена ст. 218КК. Під фіктивним банкрутством розуміють завідомо неправдивуофіційну заяву громадянина-засновника або власника суб'єкта гос-подарської діяльності, а також службової особи суб'єкта господар-ської діяльності, громадянина—суб'єкта підприємницької діяльно-сті про фінансову неспроможність виконання вимог з бокукредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії завдали ве-ликої матеріальної шкоди кредиторам або державі. При цьому ма-теріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більшеразів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Із змісту ст. 218 КК випливає, що для того, щоб оголосити себефіктивним банкрутом, суб'єкт підприємницької діяльності має:приховати, знищити, фальсифікувати бухгалтерські та інші обліко-ві документи, які відображають його економічну діяльність; прихо-вати відомості про розмір майна, що йому належить, та про місцейого знаходження, іноді передати майно в інше володіння, відчу-жити або навіть знищити його тощо. Подальші процедури такі самі,як і при не фіктивному банкрутстві. По-перше, суб'єкт перерахова-них злочинних дій подає до господарського суду заяву про фінан-сову неспроможність виконати вимоги кредиторів і зобов'язанняперед бюджетом. По-друге, суд зобов'язує заявника подати до офі-ційного друкованого органу оголошення про порушення справипро банкрутство. Протягом місяця від часу публікації кредиторизбанкрутілого боржника подають до господарського суду письмовізаяви з відповідними майновими вимогами до банкрута, разом здокументами, що підтверджують обґрунтованість цих вимог. Іно-земні юридичні особи, а також громадяни, які бажають братиучасть у санації боржника, теж мають протягом названого термінуподати до господарського суду заяви з письмовим зобов'язаннямпро переведення на них боргу і вказати умови санації.

За відсутності пропозицій про санацію або незгоди кредиторів зумовами санації господарський суд своєю постановою визнає бор-жника банкрутом і призначає ліквідаторів з представників зборівкредиторів, банків, фінансових органів, а також Фонду державного(комунального) майна України, якщо банкрутом є державне під-приємство або організація. Ліквідатори проводять процедуру задо-волення вимог кредиторів.

З моменту визнання юридичної особи банкрутом її діяльністьприпиняється. За необхідності за поданням прокуратури чи клопо-танням боржника, розпорядника майна або кредиторів господарсь-кий суд може визнати не чинною будь-яку угоду щодо продажумайна боржника, укладену протягом трьох місяців до початку про-вадження у справі про банкрутство, якщо продаж відбувався в ін-тересах зацікавленої особи з боку боржника. Суд також може ви-знати не чинною угоду щодо продажу майна чи прийняттяборжником на себе зобов'язань протягом року до початку прова-дження у справі про банкрутство: якщо продаж майна здійснено зметою приховання цього майна або несплати боргів; якщо боржниквнаслідок угоди отримав набагато менше, ніж реальна ціна майна;якщо боржник на момент укладання угоди вже був фактично не-платоспроможний чи став таким унаслідок виконання цієї угоди.

Оцінка активів боржника по-різному впливає на склади злочи-нів. Якщо виявлені активи боржника великі, то це добре у випадку,коли скоєне фіктивне банкрутство (ст. 218 КК), тому що це змен-шить збиток, заподіяний кредиторам, і складу цього злочину можевзагалі не бути. А у випадку приховування стійкої неплатоспромо-жності (ст. 220 КК) навпаки — що більшою є вартість схованих ак-тивів, то більший збиток, заподіяний кредиторам.

Чинне законодавство України про банкрутство (ч. 3 ст. 215 ГК)передбачає відповідальність за умисне банкрутство (доведення добанкрутства). Умисне банкрутство — це стійка неплатоспромож-ність суб'єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діямивласника майна або посадової особи суб'єкта підприємництва, як-що це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, сус-пільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

Стаття 219 КК, що передбачає відповідальність за доведення добанкрутства, деталізує та уточнює це поняття. Згідно з положення-ми цієї статті, доведення до банкрутства — це умисне, з корисли-вих мотивів, іншої особистої зацікавленості або в інтересах третіхосіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта госпо-дарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспро-можності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало вели-кої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Стаття передбачає відповідальність, якщо господарські дії, вчи-нені навмисне власником або службовою особою суб'єкта госпо-дарської діяльності довели до банкрутства і завдали великої шкоди.Діяння, визначене в цій статті, встановлює відповідальність за тра-диційне «злісне банкрутство», загальноприйняте на європейськомуконтиненті. Водночас, у розумінні цих традиційних злочинів у ККіснують відмінності:

відповідальність за діяння поєднується із завданням великоїшкоди (це положення незрозуміле, з урахуванням тієї обставини,що злісне банкрутство за небезпекою діяння, шкодою, заподіяноюцим діянням, та способом замаху на чужі майнові права мало відрі-зняється від шахрайства, за яке встановлена відповідальність навітьу тому випадку, коли розмір збитку невеликий);

це діяння, відповідно до КК, карається значно м'якше, ніжу тих державах, де відносне економічне благополуччя робитьйого менш небезпечним (максимальне покарання за це діяння вУкраїні передбачено у вигляді обмеження волі на строк до трьохроків, тоді як в Англії, наприклад, до семи років, у Німеччині —до 10). Зазвичай за подібні дії встановлюється відповідальність,подібна до відповідальності за шахрайство, крадіжку, присвоєн-ня довіреного майна та інші корисливі ненасильницькі майновізлочини;

дії, вчинені власником або службовою особою суб'єкта гос-подарської діяльності» при традиційному злісному банкрутствістановлять небезпеку лише в тому випадку, коли вони вчинені на-вмисно з корисливих мотивів, з метою доведення суб'єкта госпо-дарської діяльності до банкрутства. В інших випадках це -нормальна і звичайна практика.

Слід зазначити й ту обставину, що у ст. 219 КК йдеться провчинення дій «умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заін-тересованості або в інтересах