6.2. Особливості висновкуекспертного дослідження та повідомленняпро неможливість надання висновку

магниевый скраб beletage

Підставою проведення експертного дослідження є письмова за-ява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов'я-зковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підля-гають розв'язанню, а також об'єктів, що надаються.

Експертні дослідження виконуються в порядку, передбаченомудля проведення експертиз. Хід і результати таких досліджень ви-кладаються у висновку експертного дослідження із зазначеннямспеціалізації.

Висновок експертного дослідження складається за структуроюта змістом висновку експерта, за такими винятками:

у вступній частині висновку зазначається, хто і коли зверну-вся до установи чи безпосередньо до експерта із замовленням пропроведення дослідження;

опускається запис, який стосується відповідальності особи,що проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого ви-сновку.

Ст. 77 КПК України передбачені випадки, коли експерт не маєможливості надати висновок:

якщо поставлені перед експертом питання виходять за межійого спеціальних знань;

якщо надані експерту матеріали є недостатніми для наданнявисновку.

За наявності цих обставин експерт у письмовій формі повідом-ляє орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висно-вок. Повідомлення про неможливість дати висновок має складатисяза змістом, аналогічним висновку експерта, з тією різницею, що за-мість викладення дослідження з поставлених питань треба навестиобґрунтування неможливості надати висновок.

Повідомлення про неможливість подання висновку складаєтьсяз трьох частин: вступної, мотивувальної та заключної.

У вступній частині викладаються відомості, указані в аналогіч-ній вступній частині висновку експертизи. У повідомленні про не-можливість надання висновку експерт попереджається про кримі-нальну відповідальність за ст. 385 Кримінального кодексу України.

У мотивувальній частині викладаються причини, які обумовилинеможливість надання висновку.

У заключній частині вказується про неможливість надання ви-сновку.

У разі неповноти матеріалів експерт передусім зобов'язаний по-рушити клопотання про їх витребування та залучення до справи.Необхідність у складанні повідомлення про неможливість дати ви-сновок виникає в цьому разі тільки тоді, коли слідчий або суд ви-черпали всі шанси надати експерту необхідні матеріали або колинадані експерту матеріали недоброякісні, бухгалтерський облік пе-ребуває в незадовільному стані, через що керуватися ним не можна.

Повідомлення про неможливість дати висновок має бути моти-вованим: у ньому вказується, чому експерт вважає, що питання невходять до його компетенції, або чому на підставі матеріалів, пода-них для дослідження, не можна відповісти на поставлені питання.В останньому разі бажано конкретно вказати, відсутність саме якихматеріалів не дає можливості дати висновок.

Повідомлення про неможливість надання висновку оформлю-ється на бланку експертної установи, підписується експертом; під-пис у заключній частині засвідчується відбитком печатки експерт-ної установи.

Повідомлення про неможливість надання висновку складаєтьсяу двох примірниках. Один примірник керівник експертної установинадсилає особі або органу, яка призначила експертизу, а другий —оформлюється як наглядове провадження і залишається в архівіекспертної установи.

Якщо таке повідомлення надається під час судового розгляду,воно складається і підписується експертом у двох примірниках,один з яких подається до суду, а другий — керівникові експертноїустанови.

Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших єпідстави для повідомлення про неможливість надання висновку,складається один документ — висновок експерта. У цьому випадкуексперт попереджається про кримінальну відповідальність за стат-тями 384, 385 Кримінального кодексу України.

Предмети та документи, що були об'єктом експертизи, підляга-ють поверненню разом із висновком експертизи або повідомленнямпро неможливість провести експертизу.