6.3. Оцінка висновку судово-економічної експертизиорганами попереднього слідства та судом

Оцінка висновку експерта передбачає перевірку правильностівикористання методики дослідження, наукової обґрунтованості ідостовірності висновків і проводиться в таких напрямках:

перевірка кваліфікації експерта, наявність спеціальної освіти,а також його незацікавленості по справі;

перевірка дотримання при виконанні експертизи процесуаль-них норм;

перевірка правильності застосованих експертом методів до-слідження;

виявлення можливих протиріч, допущених експертом в своє-му висновку, особливо це стосується одних і тих самих цифровихданих, які наведені експертом в різних частинах висновку;

чи надані вичерпні відповіді на всі поставлені питання;

чи достатньо ясно і детально у логічній послідовності викла-дений у висновку процес дослідження та обґрунтування результатівз посиланням на документи і нормативні акти;

чи вірно виконані розрахунки у дослідницькій частині та за-стосовані нормативні положення;

чи надані висновки у межах компетенції експерта;

чи відповідають висновки іншим доказам по справі.

Висновки експерта повинні відповідати іншим зібраним по справі

доказам, доповнювати їх. Однак, якщо висновки експерта суперечатьіншим доказам, то це не означає, що експертиза проведена недобро-якісно. Документально господарські операції можуть бути оформле-ні та проведені по обліку відповідно до вимог чинного законодавстваі експерт правильно вирішив поставлені перед ним питання відпові-дно до цих документальних даних, але в результаті аналізу всіх зі-браних доказів і обставин справи з'ясовано, що такі господарськіоперації не проводились взагалі або в іншому періоді, тому висновкиексперта не можуть бути (повністю чи частково) використані як до-каз. В такому випадку необхідна оцінка доказів у їх сукупності.

Доказове значення висновку експерта залежить також від фор-ми висновків (категорична, умовно-категорична та альтернативна).Звичайно, на підставі всебічного використання при дослідженнідокументальних даних, необхідно досягати об'єктивної категорич-ності відповідей на питання, що вирішуються.

За необхідності уточнення окремих положень висновку експер-та, якщо це не потребує додаткового дослідження, відповідно допроцесуальних норм, проводиться допит експерта. За недостатньоїчіткості або повноти висновку, залучення до справи додатковихдокументів, які можуть вплинути на раніше надані висновки, при-значається додаткова експертиза. Якщо висновки експерта-економіста прямо суперечать матеріалам справи, визнані як необ-грунтовані та сумнівні, — призначається повторна експертиза.

Всебічна, вмотивована оцінка слідчим (судом) висновку експер-та-економіста сприяє підвищенню ефективності його використаннята доказовості по кожній конкретній справі.

Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оціню-ють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується навсебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справив їх сукупності, керуючись законом. Висновок експерта є одним іздоказів у справі.

Судам потрібно мати на увазі, що акти чи інші документи, в то-му числі відомчі, де зазначаються обставини, встановлені із засто-суванням спеціальних знань (наприклад, про причини аварії, вар-тість ремонту, розмір нестачі матеріальних цінностей), не можутьрозглядатися як висновок експерта та бути підставою для відмови впризначенні експертизи, навіть якщо вони одержані на запит суду,органу дізнання, слідчого або адвоката.

Питання для обговорення та самоперевірки

Висновок експерта, його структура та зміст.

Яка інформація наводиться у вступній частині висновку екс-перта?

Що необхідно розкрити у дослідницькій частині висновкуекспертизи?

Яким чином формується заключна частина висновку експерта?

Правова регламентація висновку експерта-бухгалтера.

В чому полягають особливості складання висновку, який ви-конується під час судового розгляду?

Як оцінюється висновок судово-бухгалтерської експертизислідчим чи адвокатом?

Які підстави призначення додаткової експертизи?

Які підстави призначення повторної експертизи?

Як реалізується висновок експерта в судовому процесі?

Визначте профілактичні заходи щодо запобігання правопо-рушень у господарській діяльності.

Підстави та порядок передавання висновку експерта замов-нику експерта.

Назвіть обставини, за яких експерт повідомляє орган, щопризначив експертизу, про неможливість дати висновок.

Назвіть напрямки оцінки висновку експерта органами попе-реднього слідства та судом.

Від яких форм висновків залежить доказове значення висно-вку експерта?

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про судову експертизу

Закон введено в дію з дня опублікування — 21 квітня 1994 року(згідно з Постановою Верховної Ради Українивід 25 лютого 1994 року № 4038a-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами Українивід 3 квітня 2003 року № 662-IV,від 9 вересня 2004 року № 1992-IV,Рішенням Конституційного Суду Українивід 9 липня 2007 року № 6-рп/2007

(Установлено, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії абощомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок,підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій заособливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановленихзаконодавством), призначених (перерахованих) у 2006 — 2007 роках від-повідно до цього Закону не може перевищувати 12 мінімальних розмірівпенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван-ня» згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року № 489-V)

(Установлено, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поши-рюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з ураху-ванням підпункту «г» пункту 1 статті 26 Закону України «Про зайнятістьнаселення», пункту «в» частини другої статті 12 Закону України «Про за-гальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильсь-кої АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕСна екологічно безпечну систему» та статті 21 Закону України «Про основнізасади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилоговіку в Україні») у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого за-конодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із За-коном України від 19 грудня 2006 року № 489-V, це положення, передба-чене статтею 98 Закону України від 19 грудня 2006 року № 489-V, визнанотаким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідноз Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007)

(Установлено, що у 2007 році пенсія за віком відповідно до цього За-кону призначається лише при досягненні пенсійного віку, передбаченогостаттею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійнестрахування», згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року № 489-V,це положення, передбачене статтею 103 Закону України від 19 грудня2006 року № 489-V, визнано таким, що не відповідає Конституції України(є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду Українивід 9 липня 2007 року № 6-рп/2007)

Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України незалеж-ною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою, орієнтованою на макси-мальне використання досягнень науки і техніки.

Розділ IЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття судової експертизи

Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальнихзнань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію прообставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудо-вого та судового слідства.

(стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом України від09.09.2004 p. № 1992-IV)

Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу

Законодавство України про судову експертизу складається із цього За-кону, інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого наданаВерховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передба-чено законодавством України про судову експертизу, застосовуються пра-вила міжнародного договору України.

(стаття 2 у редакції Закону України від 09.09.2004 p. № 1992-IV)

Стаття 3. Принципи судово-експертної діяльності

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності,незалежності, об'єктивності і повноти дослідження.

Стаття 4. Гарантії незалежності судового експерта та правильності його