ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова      5

РОЗДІЛ 1. СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ І ЕКСПЕРТНІДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ РОЛЬ

У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ       7

Правоохоронні органи та їх зв'язок з судовимиекспертизами      7

Поняття про судові експертизи, експертні дослі-дження та їх нормативне регулювання         10

Класифікація та завдання судових експертиз         14

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  34

Загальна організація судової експертизи в Україні ... 34

Порядок атестації судових експертів та основнікваліфікаційні вимоги до них    37

Права, обов'язки та відповідальність судового екс-перта 41

Процес судово-економічної експертизи та його

стадії   46

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТИ І МЕТОДИ

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ            49

Види судово-економічних експертиз, їх особливос-ті та завдання          49

Предмет судово-економічної експертизи    52

Об'єкти судово-економічної експертизи та експер-тних досліджень       52

Методичні прийоми судово-економічної експерти-зи та експертних досліджень         54

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  58

Підстава призначення та порядок проведення судо-во-економічної експертизи           58

Попереднє вивчення матеріалів експертом-економістом 61

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НА ДОСЛІДНІЙСТАДІЇ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОКРЕМИХФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ            64

Економічна експертиза та експертне дослідженнядокументів бухгалтерського, податкового обліку та зві-тності             64

Економічна експертиза та експертне дослідженняоперацій з коштами та за розрахунками      64

Економічна експертиза та експертне дослідженняоперацій з основними засобами      87

Економічна експертиза та експертне дослідженняоперацій з товарно-матеріальними цінностями     94

Економічна експертиза та експертне дослідженнянарахування та сплати податків та зборів   99

Економічна експертиза та експертне дослідженнядостовірності фінансової звітності   106

Економічна експертиза та експертне дослідженняфінансово-кредитних операцій        111

Економічна експертиза та експертне дослідженняінформації про економічну діяльність підприємств таорганізацій  118

РОЗДІЛ 6. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  129

Висновок судово-економічної експертизи, йогоструктура та зміст          129

Особливості висновку експертного дослідження таповідомлення про неможливість надання висновку       132

Оцінка висновку судово-економічної експертизиорганами попереднього слідства та судом   134

Додатки          137

Перелік літературних джерел           348