ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Судова експертиза, як і криміналістика, виникла у зв'язку з по-требами практики. Випадки запрошення до суду експертів були ві-домі ще в давньоримському судовому процесі, де в такій ролі ви-ступали землеміри та спеціалісти з почерку, проте ці фактистосуються цивільного процесу. У кримінальному процесі першізгадування про судові експертизи пов'язані з медичною експерти-зою [14].

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу»,«...судова експертиза — це дослідження експертом на основі спе-ціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містятьінформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні ор-ганів дізнання, досудового та судового слідства чи суду».

Експертиза є самостійною процесуальною формою отриманнянових і перевірки (уточнення) наявних речових доказів.

В умовах становлення ринкової економіки поняття «економічназлочинність» стало одним із центральних кримінологічних понять.Як свідчать статистичні дані та матеріали перевірок державних ор-ганів контролю, останнім часом спостерігається значне зростаннякількості злочинів у сфері господарської діяльності [14].

З метою повного задоволення потреб слідчої та судової практи-ки поряд з криміналістичною, товарознавчою, психологічною, ін-женерно-технічною експертизами виникає потреба у здійсненні бу-хгалтерської експертизи.

Злочини у сфері економіки щодо юридичних осіб відобража-ються у бухгалтерських документах, записах на рахунках бухгал-терського обліку та у бухгалтерській звітності. Ця закономірністьдозволяє визначати ознаки скоєних злочинів на основі криміналіс-тичної діагностики бухгалтерської інформації [3, с. 16—32].

Організація та методика проведення судово-бухгалтерської екс-пертизи є досить складним та відповідальним процесом, оскількивимагає від суб'єкта контролю, окрім ґрунтовних професійнихзнань, обізнаності в суміжних науках. Здійснення контролю немо-жливе без знань бухгалтерського обліку, планування, економічногоаналізу.

Збільшення в суспільстві кількості економічних порушень, зок-рема зловживань та шахрайства, визначають необхідність у ви-вченні студентами вищих навчальних закладів судово-бухгал-терської експертизи як складової частини заходів, орієнтованих наекономічні відносини ринкового спрямування, етапів формуваннявзаємовідносин між суб'єктами господарювання як на самому під-приємстві, так і за його межами.

Метою написання цього навчального посібника є допомогтистудентам засвоїти теоретичні знання і набути практичних навичокорганізації та методики проведення судово-бухгалтерських ек-спертиз.

Курс «Судово-бухгалтерська експертиза» в закладах, де є на-прям підготовки «Економіка і підприємництво», є однією із важли-вих і корисних дисциплін для вивчення студентами при здобуттіпрофесійних знань.

У навчальному посібнику викладено питання теоретичних, ме-тодичних, організаційних та практичних аспектів судово-бухгалтерської експертизи як складової судово-економічної експе-ртизи, законодавчих та нормативних актів України, щодо регулю-вання судово-бухгалтерських експертиз, організації та плануванняроботи судових експертів, оформлення підсумкових результатівбухгалтерської експертизи.

Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» вивчаєтьсяслухачами магістерських програм після оволодіння знаннями дис-циплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковийоблік і звітність», «Аудит», «Контроль і ревізія», «Аналіз господар-ської та комерційної діяльності», «Державний фінансовий конт-роль», «Звітність підприємств» та інших.

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: сутністьсудово-бухгалтерської експертизи в ринкових умовах, її значення,завдання та тенденції розвитку, правові та організаційні основи,етапи проведення, порядок узагальнення результатів судових екс-пертиз та експертних досліджень в Україні.

Навчальний посібник побудований за темами, визначенимипрограмою цього предмета, що полегшує його засвоєння, а томуможе бути використаний як опорний конспект для самостійноговивчення дисципліни студентами та магістрами, що навчаються заспеціальністю «Облік і аудит».

Посібник містить питання для обговорення та самоперевірки.

Автори будуть вдячні та візьмуть до уваги всі відгуки науковціві практиків щодо структури і змісту викладеного матеріалу.