5.1.2. Економічна експертиза та експертнедослідження операцій з основними засобами

магниевый скраб beletage

Основні засоби (згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби») — матері-альні активи, які підприємство утримує з метою використання їх упроцесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, зда-вання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративнихі соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного вико-ристання яких більше одного року (або операційного циклу, якщовін триваліший за рік).

Відповідно до Господарського кодексу України, основні засобипідприємства є головним елементом його матеріально-технічної ба-зи. Підприємству надано права володіння, розпорядження основ-ними засобами та використання їх. Здійснення цих прав неможливебез своєчасного їй правильного обліку всіх господарських операційпідприємства, і відповідності їх чинному законодавству.

У практиці проведення судово-бухгалтерських експертиз зло-вживання, пов'язані з основними засобами, зустрічаються відноснорідко. Значно частіше досліджуються матеріали у справах, пов'яза-них із крадіжками та нестачами малоцінних та швидкозношуванихпредметів.

Основними завданнями, які розв'язує судово-бухгалтерська іекспертиза стану і операцій з основними засобами та МШП, є:

установлення правильності документального оформленняоперацій з надходження, переміщення та використання основнихзасобі в та МШП;

установлення відповідності відображення в бухгалтерськомуобліку операцій з основними засобами та МШП вимогам чиннихнормативних актів з бухгалтерського обліку та звітності;

установлення наявних фактів порушення чинного законодав-ства щодо правомірності та обґрунтованості управлінських рішеньвідповідальних працівників підприємства в разі придбання, вико-ристання, реалізації і ліквідації окремих об'єктів основних засобів;

установлення посадової особи, яка відповідальна за здійсненнята документальне оформлення незаконної господарської операції;

перевірка правильності віднесення окремих об'єктів до складуосновних засобів та МШП;

перевірка правильності нарахування амортизації, своєчасністьта повнота віднесення її до витрат підприємства;

установлення правильності визначення і списання збитків, щобули понесені внаслідок ліквідації неповною мірою амортизованихоб'єктів;

перевірка правильності ведення обліку операцій, пов'язаних зреалізацією непотрібного і зайвого обладнання;

визначення впливу операцій з основними засобами на оподат-ковуваний прибуток.

Об 'єктами досліджень судово-бухгалтерської експертизи є будь-які господарські операції з основними засобами та МШП, які здійсню-валися на підприємстві протягом певного періоду. Експерт досліджуєотримані від слідчого або суду інвентаризаційні описи, порівнювальнівідомості, акти інвентаризаційних комісій, письмові пояснення мате-ріально відповідальних осіб, протоколи, накази та інші документи.

При цьому він перевіряє, чи був виконаний передбачений ін-струкцією порядок проведення інвентаризації, чи правильно офор-млені інвентаризаційні матеріали, чи обґрунтовані результати зі-ставлення облікових та фактичних даних про залишки цінностей.

Досліджуючи нестачі основних засобів та МШП, експерт-бухгалтер використовує первинні документи, матеріали інвентари-зації, усі бухгалтерські записи, надані для розгляду, які звіряютьсяз первинними документами про надходження, вибуття і рух основ-них засобів та МШП.

Таким чином, об 'єктами дослідження операцій з основними за-собами та МШП є:

реальність відображення в балансі;

достовірність оцінки;

надходження, вибуття та достовірність відображення їх в об-ліку;

правильність нарахування та відображення в обліку амортиза-ції та зносу;

дооцінка, уцінка, правильність відображення її в обліку та фі-нансовій звітності;

стан збереження основних засобів та МШП.

Основні джерела інформації — нормативні акти, якими керу-ється експерт-бухгалтер під час експертного дослідження операційз основними засобами та МШП:

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-ність в Україні». Затверджений постановою BP України від16.07.1999 р. № 996-ХІУ.

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платни-ків податків перед бюджетами та державними цільовими фонда-ми». Затверджений постановою BP України від 21.12.2000 р.№ 2181-ІІІ.

Інструкція про порядок нарахування пені. Затверджена нака-зом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77.

Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних(фінансових) санкцій органами державної податкової служби. За-тверджена наказом ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під-приємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансівУкраїни від 30.11.1999 р. № 291.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».Затверджене наказом Міністерства фінансів України від

р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлен-ня помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджене наказом Мі-ністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні за-соби». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від

р. № 92.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».Затверджене наказом Міністерства фінансів України від20.10.1999 р. № 246.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основнихзасобів. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від30.09.03 р. № 561.

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал-терського обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансівУкраїни від 29.12.2000 р. № 356.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріа-льних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів ідокументів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фі-нансів України від 11.08.1994 р. № 69. Зареєстрована в Міністерствіюстиції України 26.08.1994 р. за № 202/ 412. (зі змінами і допов-неннями).

До фактографічної інформації належать:

акт прнймання-передачі основних засобів 03-1;

акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих тамодернізованих об'єктів 03-2;

акт на списання основних засобів 03-3;

акт на списання автотранспортних засобів 03-4;

інвентарна картка обліку основних засобів 03-6;

опис інвентарних карток з обліку основних засобів 03-7;

розрахунок амортизації основних засобів 03-15, 03-16;

інвентаризаційні описи;

облікові регістри синтетичного обліку основних засобів таМШП (відомості, журнали, книги);

рахунки Головної книги, які призначені для обліку основнихзасобів, їх зносу та МШП (10 «Основні засоби», 13 «Знос необорот-них активів», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та ін.);

бухгалтерський баланс звітного періоду;

звіт про рух основних засобів;

фінансова звітність за попередній звітний період;

контракти, договори про оренду, страхові поліси;

комп'ютерна інформація;

наказ про облікову політику в частині обліку основних засобівта МШП.

(У цьому переліку фактографічної інформації наведено не всюбазу даних, а лише основну).

Під час проведення експертного дослідження операцій з основ-ними засобами та МШП використовують такі основні методичніприйоми: розрахунково-аналітичні, документальні, прийоми ариф-метичної, зустрічної перевірки, фактичного контролю, дослідженняоблікових даних, прийоми узагальнення і реалізації результатівекспертизи та ін.

Відповідно до Господарського кодексу України основні засобипідприємства є головним елементом його матеріально-технічної ба-зи. Підприємству надані права володіння, розпорядження основни-ми засобами та їх використання.

На початку дослідження експерт-бухгалтер повинен установитиправомірність віднесення окремих об'єктів до основних засобів.Основні засоби, які будуть визнані непридатними для використан-ня протягом звітного періоду, мають бути списані на витрати цьогоперіоду за їхньою залишковою вартістю.

Експерт мусить упевнитися в тому, що основні засоби, які заданими бухгалтерського обліку повністю зношені, не можуть при-нести в майбутньому економічної вигоди, переоцінені за їхньоюзалишковою вартістю і відображені у складі необоротних активівпідприємства. Важливим завданням експерта-бухгалтера є такожперевірка правильності формування первісної вартості основнихзасобів, що визначено в П(С)БО 7.

Якщо підприємство придбаває основні засоби, які були в експлу-атації, то, зараховуючи їх на баланс, потрібно відобразити і суму пе-реданого зносу (продавець повинен указати її в акті прнймання-передачі). У разі безкоштовного отримання основних засобів вонимають бути оцінені за ринковою, а не за залишковою вартістю.

Експерту-бухгалтеру слід також пам'ятати, що за основними за-собами справедлива вартість визначається в разі:

безкоштовного передавання основних засобів;

якщо основні засоби отримані внаслідок бартерних операцій;

якщо основні засоби передані як внесок до статутного капіталу.

Експерт-бухгалтер мусить також перевірити операції з МШП, а

саме:

закріплення МШП за конкретними відповідальними особами,правильність оформлення документами операцій з експлуатаціїМШП та їх оперативного обліку;

перевірку правильності нарахування зносу МШП та включен-ня його до виробничих витрат. Треба мати на увазі, що підприємст-во самостійно встановлює метод нарахування зносу МШП, і цьогометоду воно має дотримуватися протягом року.

Експерт-бухгалтер також застосовує дані податкового обліку.Це робиться, насамперед, для правильності визначення об'єктівоподаткування. Так, згідно зі ст. 4 Закону України «Про оподатку-вання прибутку підприємств», прибуток як об'єкт оподаткуваннявизначається способом зменшення скоригованого валового прибут-ку за звітний період:

на суму валових витрат;

суму амортизаційних відрахувань.

Крім того, експерту-бухгалтеру необхідно дослідити матеріали ін-вентаризації основних засобів і МШП та звернути увагу на точністьвизначення збитку, який підлягає відшкодуванню винними особами.

Під час дослідження матеріалів інвентаризації основних засобів,крім вказаних вище питань, експерт-бухгалтер повинен розглянутитакі моменти:

правильність віднесення до основних засобів матеріальнихцінностей, що перебувають на балансі господарського органу;

точність визначення балансової вартості основних засобів напочаток кожного звітного періоду;

обґрунтованість індексації основних фондів;

правильність нарахування амортизації (зносу) основних засо-бів тощо.

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи(тобто всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебітор-ської заборгованості у визначеній сумі грошей), що не мають мате-ріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від під-приємства) та утримуються підприємством з метою використанняпротягом періоду більше одного року (або одного операційного ци-клу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в ад-міністративних цілях або для надання в оренду іншим суб'єктамгосподарювання.

Основними ознаками нематеріальних активів є:

відсутність матеріально-речової форми;

використання протягом тривалого часу;

здатність бути корисними підприємству;

висока міра невизначеності розмірів можливого у майбут-ньому прибутку завдяки їх використанню.

Основними об'єктами в процесі експертного дослідження опе-рацій з нематеріальними активами є:

склад нематеріальних активів (НМА), достовірність i повнотаїх оцінки;

правильність відображення в обліку надходжень, зносу (амо-ртизації) нематеріальних активів, реалізації та іншого вибуття;

правильність відображення в обліку сум ПДВ, сплачених запридбані та введені в експлуатацію нематеріальні активи.

Основними завданнями експертного дослідження операцій знематеріальними активами є:

відповідність бухгалтерського обліку нематеріальних ак-тивів П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» та 19 «Об'єднання під-приємств»;

правильність визнання необоротних активів активом;

пооб'єктний облік активів;

правильність встановлення термінів корисного використаннята методів нарахування амортизації;

правильність вилучення зі складу активів;

визначення первинної вартості залежно від способу отриман-ня активів, щодо нематеріальних активів, то ПСБО передбачає де-кілька шляхів отримання НМА;

відокремлення досліджень та розробок для визнання НМА;

збільшення первинної вартості на суму витрат з поліпшенняоб'єкта;

вибуття НМА;

коректність надання інформації про активи у Примітках дофінансової звітності.

Основні джерела інформації експертного дослідження операційз нематеріальними активами:

Законодавча база, що регулює визнання, облік та оцінку не-матеріальних активів:

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-ність в Україні»;

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під-приємств і організацій: затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 знаступними змінами і доповненнями;

Інструкція про проведення інвентаризації основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо-вих коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, за-тверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.10.98 р.№ 90 (зі змінами і доповненнями);

Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтер-ського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів Українивід 29.12.2000 р. № 356 (зі змінами і доповненнями);

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: затв. на-казом МФУ від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями // Все длябухгалтера в торгівлі. — 2006. — № 29 (174). — 17 липня. — С. 21—25.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріа-льні активи»;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднанняпідприємств»;

Положення про документальне забезпечення записів у бухгал-терському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансівУкраїни від 24.05.95 № 88 (зі змінами і доповненнями) тощо.

Фактографічна інформація:

акт приймання-передачі для обліку введення нематеріальнихактивів в експлуатацію;

документи, що підтверджують створення нематеріальних ак-тивів, наприклад, кошториси витрат;

положення (інструкції) про службові і комерційні таємниці;

накази про віднесення конкретних об'єктів до ноу-хау;

протоколи визначення строків корисного використанняоб'єктів ноу-хау;

наказ про облікову політику підприємства;

баланс;

інвентаризаційні відомості та описи;

відомість нарахування амортизації;

реєстри аналітичного і синтетичного обліку до рахунків 12«Нематеріальні активи», 133 «Накопичена амортизація нематеріа-льних активів», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчика-ми», 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Типові порушення щодо операцій з нематеріальними активами:

помилки в оформленні основних первинних документів з об-ліку нематеріальних активів;

недотримання діапазону строків корисного використання не-матеріальних активів;

неправильна кореспонденція щодо обліку операцій з при-дбання чи вибуття нематеріальних активів;

недотримання порядку оцінки нематеріальних активів та не-правильне визначення ліквідаційної вартості;

недотримання державної реєстрації об'єктів нематеріальнихактивів, які підлягають обов'язковій реєстрації;

недотримання правильності обліку орендованих нематеріаль-них активів.

Методика експертного дослідження і методичні прийоми дослі-дження щодо операцій з нематеріальними активами аналогічна ос-новним засобам.