6. ШКОЛА ТА ПЕДАГОГІКА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

магниевый скраб beletage

Соціально-класове розшарування населення Давнього Риму наклало свійвідбиток і на систему виховання. Для бідного населення тут існувалиелементарні приватні і платні школи, для дітей привілейованих верств населення- граматичні школи. Елементарні школи обслуговували деяку частинунебагатого і незнатного вільно народженого населення (плебеїв). Там вчилиписати, читати і рахувати, знайомили з законами держави. Багаті і знатні людинадавали перевагу навчанню своїх синів грамоті в домашніх умовах.

В граматичних школах, також приватних і платних, навчалися діти знатнихбатьків. Учні вивчали граматику, латинську і грецьку мови, риторику (мистецтвокрасномовства з деякими відомостями з літератури та історії). У школах обохтипів навчалися тільки хлопчики. Розвиток цих шкіл був спричиненийнеобхідністю оволодіння ораторським мистецтвом тими, хто намагався зайнятикерівні посади у державі.

Значно пізніше у Римі з'явилися школи риторів, в яких діти знаті готувалисядо державної діяльності. Вони вивчали риторику, філософію, правознавство,грецьку мову, математику, музику. Навчання в школах було платним. У серединіІ-го тис. до н.е. приватні граматичні й риторські школи були перетворені вдержавні.

Проголошення християнства державною релігією Римської імперіїспричинило різку зміну змісту навчання і виховання дітей у школах.Християнство надало школі яскраво забарвленого релігійного характеру, щознижувало рівень розумового виховання підростаючих поколінь.

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ У ДРЕВНІЙ ГРЕЦІЇ

Афінська система

Мета виховання: різнобічнийгармонійний розвитокособистостіФорми та зміст:0-7 р. - сімейне виховання;7-13 р. - музична школа: школаграматиста (навчання грамоті і лічбі);школа кефариста (літературно-музичневиховання);13-18 р. - гімназійні школи: палестра(школа давнього п'ятиборства); гімнасія(риторика, гімнастика, музика);18-20 р. - ефебіяТрадиційні цінності полісного виховання:єдність, рівність перед законом, ідеалгероїчного і безкорисного служіннярідному місту.

Спартанська система

Мета виховання:підготовка мужніх, дисциплінованих,загартованих воїнів.

Форми навчання і виховання:0-7 р. - сімейне виховання;7-18 р. агелли (військові загони);18-20 р. - військова служба (ефебія).Зміст навчання і виховання:володіння зброєю, розвиток сили івитривалості; елементарне навчання читаннюй письму, розвиток кмітливості, вміннявисловлювати думки аргументовано ілаконічно; естетичне виховання черезвійськові пісні і танці, розвиток почуття краситіла.

Методи виховання:особистий приклад, змагання, формуваннязвичок, покарання, бесіди; общинневиховання.

            ЕТАПИ НАВЧАННЯ У ДАВНЬОМУ РИМІ          

            Сімейне виховання (від народження до 7 років)   

Елементарна школа (від 7 до 11-12 років) - з V ст. н. е. - мала сутопрактичний характер (хлопчаків і дівчат

            навчали читанню, письму, лічбі).   

Школа граматики (від 11 до 12-15 років) - передбачалосявивчення латинської і грецької мови та літератури (граматика,поетика, стилістика на основі творів Гомера, Вергілія, Теренція)(оволодінню основами "вільних мистецтв" приділялось другоряднезначення), здійснювалося формування "досконалого оратора".Школа ритора (від 15 до 20 років) - незначна кількість

юнаків теоретично і практично детально вивчалаораторське мистецтво за зразком промов Цицерона для            підготовки до судової діяльності.    

Творчі завдання і реферати

Взаємозв'язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях.

Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософівщодо виховання особистості.

Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльнийаналіз).

Становлення виховання дітей у доісторичний період з ХХ ст. до н.е. до поч. н.е.

Питання для роздумів і проблемні запитання

Обґрунтуйте, який з підходів щодо виникнення виховання абсолютно є не науковим?

Які з пам'яток джерел педагогіки є на території нашого краю (найстаріші наЖитомирщині)?

Доведіть, що Спартанська і Афінська виховні системи є такими, що унеможливлюютьодна одну.

Що є принципово відмінним у школах писців і жерців (Стародавній Єгипет)?

Які наслідки Афінської освітньої системи мають непересічну цінність для сучасноїзагальнолюдської і педагогічної культури?

Тест

Який підхід є визначальним при вивченні студентами історико-педагогічної науки?а) особистісний; б) комплексний; в) культурологічний.

Що можна віднести до найдревніших джерел в історії педагогіки?а) манускрипти; б) звукописи; в) піктограми.

Який з підходів в історико-педагогічній науці щодо виникнення вихованняабсолютно позбавлений науковості?

а) біологічний; б) соціологічний; в) психологічний.

У який історичний період виникає виховання як соціальне явище?

а) на етапі патріархату; б) у дородовий період; в) на етапі раннього матріархату.

Визначальним законом людського співжиття й керівництвом до реалізаціївиховання у родовій общині був:

а)закон золотого правила моралі; б)закон табу; в) біологічний закон.

Основними шляхами виховання підростаючої зміни у первісно родовому суспільствібули:

а) показ, спостереження, змагання; б) навіювання, спостереження, прикладоднолітків; в) показ, спостереження, посильна участь у праці.

Найдревнішою у світовій цивілізації вважається школа:

а) Древнього Вавилону; б) Древнього Єгипту; в) піктографічна школа Майя.

У якій із шкіл древньої цивілізації зміст навчання включав: вміння читання, рахунку,письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, астрології, народної медицини?

а)         школи Древнього Китаю; б) школи жреців у Древньому Єгипті; в) школи Ассирії.

Мову, яка передбачає коротку, чітку і точну відповідь називають: а) афінською;

б)         спартанською; в) лаконічною.

Життя жінки в Афінах було замкнуте і зосереджене в жіночій половині будинку,яка називалась: а) палестрою; б) гінекеєю; в) кухнею.

Військова група в Давній Греції, в яку вступали юнаки 18-20 років і несли службув військових гарнізонах: а) ефебією; б) палестрою; в) батальйоном; г) криптією.

Діти з 15-18 років в Давній Греції навчались в школах називались: а)граматистів; б) ораторів; в) кіфаристів; г) гімнасіях.

Кого хотіли виховати з спартанської жінки: а) домашню господарку; б) жінку-амазонку; в) високоосвічену особистість.

Об'єднані граматичні школи і школи ораторів в Стародавньому Римі називали а)державними; б) елементарними; в) граматичними.

Найбільш відомим римським педагогом був: а) Гай Юлій Цезар; б) Марк ФабійКвінтіліан; в) Октавіан Август.