7. ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ (Ф. РАБЛЕ,Е.РОТТЕРДАМСЬКИЙ, М. МОНТЕНЬ).

Франсуа Рабле (1494-1553), великий французький письменник-гуманіст,один з найвидатніших представників педагогічної думки епохи Відродження. Всвоєму романі "Гаргантюа і Пантагрюель" він піддав критиці схоластичненавчання, показав його порожність і нікчемність. Виклав свою систему виховання,в якій показав навчання, засноване на вільному інтересі та активності дитини.Джерелом знань служать не тільки книги, а й вивчення природи шляхомбезпосереднього спостереження, бесіди, які збуджують дитячу думку, а такожшироке знайомство з оточуючим життям. Ф. Рабле пропонує давати дітямуніверсальні знання (мови, математику, астрономію, природознавство, історію,право, фізичне виховання). Важливою складовою частиною різнобічноговиховання він вважав мистецтво.

Еразм Роттердамський (1466-1536) також належить до педагогів-гуманістів.Народився в Роттердамі, в молодості декілька років провів у монастирі. Освітуотримав в Девентері. Більшу частину життя провів в подорожах, був у Франції,Англії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії. Його головні роботи: памфлети"Християнський государ", "Скарга миру", "Похвала глупоті", "Грубі вчителі","Домашні бесіди" та ін. У памфлеті "Похвала глупоті" Еразм Роттердамськийзмалював жахливу картину тогочасного життя народу, піддавши гострійкритиці стан освіти, навчання, виховання дітей і молоді у багатьох країнахЄвропи. Він вимагав реформ, які б сприяли розвитку справжньої освіти івиховання. Е. Роттердамський піддавав нищівній критиці всі верстви феодальногосуспільства, гостро критикував священнослужителів, їх неуцтво і розбещеність.

М.Монтень (1533-1592) народився в багатій освіченій купецькій сім'ї.Стверджував, що всі релігії, в тому числі і християнська, являють собою вигадкулюдей і спрямовані на те, щоб тримати в покорі народ. Вони завжди приносилилюдям шкоду, провокуючи в них такі якості, як фанатизм та нетерпимість.М.Монтень виступає за справжню науку, яка вивчає не книги, а речі, не займаєтьсяпустими роздумами, а спирається на досвід і надприродне, розумне поясненняфактів. Вважав, що освіта повинна розвивати розум учнів, самостійність їх думок,критичне ставлення до будь-яких поглядів і авторитетів. Саме основне, на думкуМ.Монтеня, прищепити смак і любов до наук. Наставник має виховувати в дітяхкритичне ставлення до матеріалу, який вивчається, а також до самого себе. Поряд зрозвитком розуму найважливішим завданням, він важав, є виховання високихморальних якостей дітей. Для того, щоб виконати це завдання, потрібнеспілкування з оточуючим світом - зустрічі з різними людьми, подорожі в чужікраїни.

Учень повинен вчитися "у всякого, кого б він не зустрів - пастуха, каменяра,перехожого; треба використати все і взяти від кожного по його можливостях". Такписав М.Монтень у своєму знаменитому творі "Досліди". М.Монтень різковиступав проти християнської аскетичної етики, вимагав, щоб учням викладаласьфілософія, наповнена життєлюбством і оптимізмом.

ЛИЦАРСЬКЕ ВИХОВАННЯ (ЕПОХА РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

 

У 21 рік

ПОСВЯТА У ЛИЦАРІ

 

З 14 до 21 року ЗБРОЄНОСЕЦЬ ПРИ СЮЗЕРЕНІ

З 7 років

ПАЖ ПРИ ЖІНЦІ СЮЗЕРЕНА

Ж И Т Т Я В Р І Д Н І И С І М ' І

ТИПИ ШКІЛ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИВ ЕПОХУ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

типшкіл

міські, цехо-ві, гільдійсь-кі, приватні

парафі-яльні

соборні,монастир-ські

факульте-ти мис-тецтв вуніверси-тетах

універси-тети (вищіфакульте-ти: теологі-чний,

юридичний,медичний)

знання

елементарнізнання

латинськаграматика

trivium

trivium +quadrivium

загальні тафахові

Творчі завдання і реферати

Загальні тенденції виховних систем у Середньовіччі (порівняльний аналіз).

Традиційні засади виховання селянських дітей у Середньовіччі.

Аналіз загальноосвітніх систем Середньовіччя і Відродження.

Прогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи Відродження.

Хронологічна і географічна схема виникнення європейських університетів.

Питання для роздумів і проблемні запитання

У чому полягає обмеженість всіх виховних станових систем Середньовіччя?

Доведіть обмеженість школи Середньовіччя у принципах і організації навчання.

Обґрунтуйте принципову помилку у вихованні майбутнього лицаря.

Перерахуйте всі обов'язкові навчально-наукові звання в університеті (увиховному напрямку).

Тест

Який аспект умінь був не обов'язковим у лицарському вихованні в епохуСередньовіччя: а) грати у шахи, б) володіти зброєю, в) полювати, г) умінняспівати вірші і співати, д) читати і писати.

У якій середньовічній школі зміст оволодіння загальною освітою бувнайбільш повним: а) приходській, б) гільдійській, в)цеховій, г)соборній,д) монастирській.

3. Середньовічний учень із роду феодалів офіційно мав наймення:

в)         Т. Кампанелла; г)В. да Фельтре; д) М. Монтень.

Від якого слова, в перекладі з латинської мови, походить слово"університет"? а) світський, б) навчати, в) місце, де вчаться, г) сукупністд) освіченість.

Виберіть той факультет, на якому вчилися студенти університетівСередньовіччя а) математичний, б) артистичний, в) астрономічний,

г)         природничий.

Визначальним у вихованні в епоху Відродження був принцип:

а) авторитаризму; б) деспотизму; в) народності; г) гуманізму;

д)         культуровідповідності.

Модуль 1.2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та першоїполовини ХІХ століття (вартісна оцінка модуля - 5 б.).

ТЕМА III

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕПОХИНОВОГО ЧАСУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА

Життя та діяльність Я.А.Коменського

Світогляд Я.А. Коменського та його завдання виховання особистості.

Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (заКоменським).

Класно-урочна система та принципи навчання Я. А. Коменського.

Підручники Я.А.Коменського

Я.А.Коменський про школу, вчителя та моральне виховання дітей.

Педагогічні ідеїДж.Локка

Ідея вільного виховання Ж.-Ж.Руссо. Вікова періодизація та системавиховання Ж.-Ж. Руссо.

Педагогічні погляди французьких філософів К.Гельвеція та Д.Дідро.

Література:

Левківський М.В. Історія педагогіки. - 2-е вид. доп. - К.: Центр навч.л-ри, 2005.

Коменский Я. А. Избранньїе педагогические сочинения в 2 т.- М., 1982.

Мітюров В.Н. Педагогічні ідеї Я.А.Коменського на Украї