ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ВСТУП           7

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ І ВИКЛАДАЧАМ ЩОДОРЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ     8

І БЛОК ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІКИ

Модуль 1.1. Освіта й виховання у світовій суспільній цивілізації, в епоху

Середньовіччя та Відродження (вартісна оцінка модуля - 5 б.)    11

ТЕМА І ВИНИКНЕННЯ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В СВІТОВІЙ СУСПІЛЬНІЙЦИВІЛІЗАЦІЇ            11

Предмет і завдання історії педагогіки          11

Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.Виховання у первісному суспільстві            13

Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації      144

Виховання у Древній Греції 15

Давньогрецькі філософи про формування людської особистості (Сократ,Платон, Аристотель, Демокрит)     16

Школа та педагогіка Стародавнього Риму  188

ТЕМА ІІ ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА

ВІДРОДЖЕННЯ        221

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічнихшкіл   21

Система лицарського виховання     22

Виникнення освіти для дівчат         23

Виникнення перших університетів у Західній Європі та організаціянавчання    23

Культура епохи європейського Відродження. „Будинок радості"Вітторино да Фельтре            255

Поєднання навчання з продуктивною працею Томаса Мора й ТомазоКампанелли     255

Гуманістичні ідеї освіти й виховання (Ф. Рабле, Е.Роттердамський,М. Монтень)         26

Модуль 1.2. Західноєвропейська педагогіка Нового часу та першої половини

ХІХ століття (вартісна оцінка модуля - 5 б.)           29

ТЕМА ІІІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУТА ПРОСВІТНИЦТВА          29

Життя та діяльність Я.А.Коменського         29

Світогляд Я.А. Коменського та його завдання виховання особистості   31

Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (заКоменським) 31

Класно-урочна система Коменського. Принципи навчання        322

Підручники Я.А. Коменського         33

Я.А. Коменський про школу, вчителя та моральне виховання дітей       33

Педагогічні ідеї Д. Локка       34

Ідея вільного виховання Ж.-Ж. Руссо. Вікова періодизація та системавиховання Ж.-Ж. Руссо           34

Педагогічні погляди французьких філософів К. Гельвеція та Д. Дідро      36

ТЕМА ІУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА КІНЦЯ ХУІІІ - ПЕРШОЇ

ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ                                  40

Життя та педагогічна діяльність Й.Г. Песталоцці   40

Ідея гармонійного виховання Песталоцці, його теорія елементарноїосвіти та методика початкового навчання            41

Ідеї німецьких педагогів-філантропістів І. Базедова та Хр. Г. Зальцмана.. 42

Неогуманізм. В. Гумбольдт та його освітні проекти          44

Дидактика Ф. Дістерверга                            45

Теорія навчання й виховання Й. Гербарта 46

Р.Оуен про формування особистості           48

Модуль 1.3. Загальна характеристика світової педагогіки кінця ХІХ - ХХ

століття (вартісна оцінка модуля - 6 б.)       51

ТЕМА У ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИКІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ          51

Реформаторська педагогіка (педагогіка вільного виховання, педагогікаособистості, експериментальна педагогіка)      51

Прагматична педагогіка Дж. Дьюї   54

Гуманістичні засади освіти й виховання. Рух нового виховання(М. Монтессорі, С. Френе)    55

Ідея цілісного виховання Р. Штайнера        58

Модуль 1.4. Освіта в найрозвиненіших країнах та сучасні тенденції світової

педагогіки (вартісна оцінка модуля - 5 б.)   61

ТЕМА VI СУЧАСНА ОСВІТА У НАЙРОЗВИНЕНІШИХ КРАЇНАХ СВІТУ 61

Система освіти в США         61

Освітня система у Великобританії   63

Характеристика освітньої системи у Німеччині     64

Характеристика освітньої системи у Франції         65

Система освіти в Японії       66

ІІ БЛОК СТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ

Модуль 2.1. Традиційне виховання та освіта і педагогічна думка Київської Русі

(вартісна оцінка модуля - 5 б.)         71

ТЕМА УІІ ШКОЛА Й ПЕДАГІКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІХ-ХІУ СТОЛІТТЯ) 71

Традиційні засади виховання дітей у Київській Русі          71

Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл уКиївській Русі            72

Зміст та організація навчання у Київській Русі       72

Перекладна література та перші педагогічні пам'ятки Київської Русі        74

Модуль 2.2. Освіта і педагогічна наука етапу українського Відродження (ХУІ-

ХУІІ століття) (вартісна оцінка модуля - 5 б.)         77

ТЕМА VIII ШКОЛА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ (ХУІ-ХУІІСТОЛІТТЯ)   77

Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження ... 77

Виникнення братських шкіл 79

Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.)         80

Система виховання лицаря-козака  80

Навчальні студії й діяльність громадських об'єднань студентів у Києво-Могилянській Академії          83

ТЕМА ХІХ УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕТАПУ ВІДРОДЖЕННЯ (ХУІІ -ПОЧАТОК ХУІІІ СТОЛІТТЯ)   87

Вплив Європейських культурних процесів на освітньо-культурнеВідродження в Україні. Перші українські вчені: П. Русин і Ю. Дрогобич         87

Українська граматика М. Смотрицького     889

Енциклопедія П. Беринди та риторика І. Галятовського   8989

Педагогічні погляди Е. Славинецького та C. Полоцького 90

Освітньо-педагогічна діяльність Ф. Прокоповича 91

Модуль 2.3. Педагогічна наука і освіта періоду Руїни та початку ХІХ століття

(вартісна оцінка модуля - 5 б.)         94

ТЕМА Х УКРАЇНСЬКА ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА ПЕРІОДУ РУЇНИ (ДРУГАПОЛОВИНА ХУІІІ СТОЛІТТЯ)            94

Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди         94

Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання дітей         97

Педагогічна діяльність М.В. Ломоносова    98

Статут 1786 року Російської імперії про зміст та особливості шкільноїсистеми  99

Система освіти на Правобережній Україні та Закарпатті (другаполовина ХУІІІ століття)        102

ТЕМА ХІ ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (ПЕРШАПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)   106

Загальна характеристика освіти в Україні у першій половині ХІХстоліття          106

Культурно-освітня діяльність західноукраїнських діячів (М. Шашкевич,

І. Вагілевич, Я. Гловацький, Й. Левицький)          107

Педагогіка О. Духновича      108

Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства(Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров) 109

Модуль 2.4. Педагогічна наука другої половини ХІХ століття (вартісна оцінка

модуля - 5 б.) 115

ТЕМА ХІІ ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА К. УШИНСЬКОГО         115

Життя і педагогічна діяльність К.Д. Ушинського. Світогляд вченого      115

Ідея гармонійного розвитку людини           116

Ушинський про роль праці у вихованні людини   116

Ідея національного виховання К. Ушинського      117

Дидактика й методика початкового навчання К. Ушинського     118

Ушинський про підготовку вчителя            119

ТЕМА ХШ ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ДРУГОЇ

ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ          121

Стан освіти в Україні у 60-ті роки. Характеристика громадсько-педагогічних рухів      121

Освітньо-педагогічна діяльність М. Пирогова        122

Організаційна й педагогічна діяльність М. Корфа  123

Просвітницько-педагогічна діяльність Х. Алчевської        124

Теорія й практика вільного виховання Л. Толстого           124

Теорія фізичного виховання особистості П. Лесгафта       125

Модуль 2.5. Українська школа і педагогіка другої половини ХІХ - початку ХХ

століття (вартісна оцінка модуля - 5 б.)       129

ТЕМА ХІУ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)    129

Ідея національної школи М. Драгоманова  129

Наукова й освітня діяльність Наукового товариства імені ТарасаШевченка        130

Ідея національного шкільництва М. Грушевського            131

Загальна характеристика освіти на Західноукраїнських землях     133

Педагогічні погляди Ю. Федьковича           135

ТЕМА ХУ УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКУ

ХХ СТОЛІТТЯ          137

Характеристика системи освіти в Україні на початку ХХ століття          137

Освітньо-педагогічні ідеї І. Франка  138

Педагогічні ідеї Лесі Українки           140

Освітня й педагогічна діяльність Т. Лубенця          140

Модуль 2.6. Українська школа і педагогіка 20-30-х років ХХ століття (вартісна

оцінка модуля - 5 б.)  143

ТЕМА ХУІ ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ (ЕТАПИ УНР ТАНАЦІОНАЛЬНОГО КОМУНІСТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: 20-ТІ РОКИ).... 143

Розробка завдань та змісту національної освіти в УНР     143

Ідея національної школи С. Русової 144

Ідея національного рідномовного виховання І. Огієнка    145

Особливості розбудови загальної, професійної й вищої школи у 20-тіроки         145

Національний виховний ідеал Г. Ващенка 146

ТЕМА ХУІІ ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА А. МАКАРЕНКА          149

Життя й педагогічна діяльність А.Макаренка         149

Теорія і практика колективу А. Макаренка  150

Ідея поєднання навчання з продуктивною працею А.Макаренка(„Педагогічна поема", „Прапори на баштах")            152

Проблема сімейного виховання („Книга для батьків", „Лекції провиховання дітей")     153

Шляхи формування вчителя-вихователя та його педагогічноїмайстерності       153

Рольовий принцип педагогічної системи А. Макаренка   154

Модуль 2.7. Україньска школа і педагогіка радянського періоду (вартісна оцінка

модуля - 5 б.) 162

ТЕМА ХУШ ШКОЛА І ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД(20-80-ТІ РОКИ)          162

Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття          162

Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки      165

Особливості становлення освіти у післявоєнний час (кінець 40-50-тіроки)       166

Розвиток освіти й педагогіки у 60-ті роки   167

Школа і педагогіка України у період Застою (70-80-ті роки)         168

ТЕМА ХІХ ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО         170

Життя та педагогічна діяльність В. Сухомлинського         170

Навчання й виховання дітей 6-річного віку            171

В. Сухомлинський про формування гуманної особистості („Павлиськасередня школа")           172

Морально-трудове виховання школярів („Народження громадянина")... 173

Етнічні засади родинного виховання („Батьківська педагогіка")   174

Ідеї становлення вчителя-вихователя („Сто порад вчителю", „Розмова змолодим директором школи")        175

Модуль 2.8. Школа і педагогіка сучасного етапу духовного, національного

відродження (вартісна оцінка модуля - 5 б.)           178

ТЕМА ХХ УТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІДУХОВНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ         178

Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти йвиховання молоді           178

Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства .179

Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей тамолоді          180

Особливості реформування професійной, вищої й педагогічної освіти... 180

Додаток А      185

Додаток Б       18585

Додаток В       185

Додаток Г       186