ВСТУП

магниевый скраб beletage

У Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ ст.), Національнійдоктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. достатньо окреслені підходи дозавдань та змісту освіти, зокрема й освіти вищої, на сучасному етапінаціонального духовного відродження в Україні, з тим, щоб наша освітня галузь унайближчому майбутньому змогла долучитися до Болонського процесу і тимсамим інтегрувалася у світовий освітній простір, а також забезпечувала реалізаціюу навчальному процесі найсучасніших (новітніх) технологій.

Зазначимо, що за останні роки в історико-педагогічній науці в Україніз'явилося чимало нових наробок щодо становлення й розвитку національноїсистеми освіти й виховання. Також до наукового обігу введено цілу плеядуяскравих, талановитих, раніше замовчуваних (з відомих на те причин) імен, середяких чільне місце посідають постаті Г.Ващенка, Б.Грінченка, М.Грушевського,І.Огієнка, С.Русової, С.Смаль-Стоцького, Я.Ряппо, Я.Чепіги та ін., котрі заклалипідвалини національної освітньої системи.

Разом з тим, у зв'язку зі зміною соціальних орієнтацій та цінностей, в умовахсьогодення, нового перегляду потребує творча спадщина багатьох зарубіжних івітчизняних педагогів, передовсім без ідеологічних нашарувань, упередженості ітак званого класового підходу до виховання. Це стосується перш за все творчогодоробку Дж.Дьюї, С.Френе, М.Монтессорі, Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка,А.Макаренка, В.Сухомлинського, Р.Штайнера та ін.

У процесі підготовки навчально-методичного посібника автор дотримувавсясоціокультурного та діяльнісного підходів до навчання й виховання студентів, атакож намагався добирати зміст і засоби з тим, щоб активізувати самостійністьмайбутніх вчителів в оволодінні історико-педагогічними знаннями в їх історичнійретроспективі.

Навчально-методичний посібник написаний згідно з програмою "Історіяпедагогіки", рекомендованою Міністерством освіти і науки України дляпедагогічних вузів, і віддзеркалює основні етапи розвитку зарубіжної тавітчизняної навчально-виховних систем, педагогічних концепцій. Автор намагавсярозкрити студентам, зокрема й заочникам, процес становлення освіти тавиховання як складних соціальних явищ з притаманними їм суперечностями,динамізмом, послідовністю і наступністю

По-новому, на наш погляд, розроблена система практичних завдань длясамостійної пізнавальної діяльності студентів, котра спрямована насамперед нарозвиток інтересу до історико-педагогічних знань, що врешті-решт поступовостимулюватиме утвердження критичності їхнього педагогічного мислення ісприятиме формуванню у майбутніх вчителів у подальшому педагогічної культури.

Посібник ілюструється структурно-логічними схемами, побудованими заалгоритмом, розробленим А.А.Сбруєвою і М.Ю.Рисіною.

Система модулів і вартісна оцінка всіх видів самостійної діяльності студентіврозроблена викладачами кафедри педагогіки (проф.Левківський М.В.; доц.Антонова О.Є.; ст.викладач Осадча З.А.).

Пропоновані матеріали адресуються студентам і викладачам педагогічнихінститутів й університетів України. Практичні завдання, тестові контрольнізапитання можуть використовуватися при вивченні курсу "Педагогіка"студентами педагогічних ВНЗ.

методичні поради студентам і викладачамщодо реитингової системи оцінки знань і

самостійної роботи майбутніх вчителів

У зв'язку з обмеженою кількістю лекційних годин студенти-заочникиопрацьовують матеріал курсу в основному самостійно. При цьому вивчення тем,передбачених програмою, варто розпочинати з поглибленого ознайомлення зтекстами у посібнику. Більшість питань, передбачених програмою, поглибленовивчаються студентами за навчальними посібниками, котрі рекомендуються усписку літератури до конкретних тем.

Доречно відзначити, що після першого поглибленого знайомства з текстом(за нашим посібником), варто повернутися до ключових слів і термінів(окреслених на початку теми) і спробувати продумати власне їх усвідомлення.

У разі опрацювання рекомендованої літератури та першоджерел (обов'язковіз них для опрацювання - подані у додатку А), слід, насамперед, спробуватиосмислити систему проблемних запитань та запитань для самоперевірки з теми.

За власним бажанням майбутні вчителі можуть писати реферати з конкретноїтеми та виконувати групу творчих завдань. Результати їх виконання студентиобов'язково повідомляють на семінарських заняттях, під час поточнихконсультацій чи консультацій до семестрового екзамену.

У звязку з запровадженням модульно-рейтингової системи вивчення курсу"Історія педагогіки" доцільно зазначити, що, метою впровадження рейтинговоїсистеми оцінки знань і самостійної роботи студентів є підвищення якостінавчання, посилення його мотивації шляхом стимулювання активної,систематичної роботи студентів протягом усього семестру та створення умов дляпрояву кожної особистості, а також заради підвищення об'єктивності оцінкипідсумків навчальної діяльності студентів.

Рейтингова система базується на таких основних засадах:

Навчальний рейтинг студента визначається з усіх опанованих нимдисциплін і видів робіт, які передбачені навчальним планом.

Для зручності підрахунків усі навчальні дисципліни й види робіт, з яких усеместрі передбачена підсумкова форма контролю (екзамен), оцінюються в 100балів за семестр. Це максимальна сума балів за всі види навчальних таіндивідуальних занять, самостійної роботи, практик та контрольних заходів зданої дисципліни чи виду робіт.

Оцінка в 100 балів складається з двох основних оціночних блоків ірозподіляється в певних пропорціях між собою:

блок - бали за активну участь у заняттях і за самостійну роботу (вивчення йконспектування першоджерел, освоєння тем і розділів, курсових іконтрольних робіт та ін.) протягом семестру;

блок - бали за контрольні підсумкові зрізи (екзамен).

Пропорції і максимум оціночних балів за кожний з обов'язкових видівробіт з окремої дисципліни встановлюють кафедри і через викладача доводять достудентів на початку семестру. При цьому частка екзамену у визначенні рейтингускладає 40 %.

Студент, який набрав в сумі 61 бал, оцінюється в цілому на "задовільно".Оцінка "задовільно" ставиться також, якщо студент набрав в сумі від 61 до 74балів, "добре" - 75-90 балів, "відмінно" - 91-100 балів.

3 "Історії педагогіки" викладачі кафедри можуть встановлювати суму балівза результати поточного та проміжного контролю протягом семестру, що даєправо автоматичного отримання екзаменаційної оцінки без складання екзамену.

Індивідуальний рейтинг студента з "Історії педагогіки" встановлюється зарезультатами поточного, проміжного та підсумкового контролю і виражається вбалах.

Викладачі кафедри можуть встановлювати заохочувальні бали за активнуучасть в обговоренні матеріалу, творче виконання завдань, за додатковуіндивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу (публікації,виступи на наукових конференціях, участь в олімпіадах тощо), а такожвилучати певну кількість балів за пропуски навчальних занять, несвоєчасневиконання завдань і таке інше. Але при додатковому нарахуванні балів їхнязагальна сума не повинна перевищувати 80 балів.

Загальний навчальний рейтинг студента визначається за семестр комісієюдеканату в складі декана (заступника) та представника кафедри педагогіки якзважений показник його рейтингу з "Історії педагогіки" у зв'язку з екзаменом(на стаціонарних відділеннях за 5-6 семестр; а на заочному - у 7-8 семестрах).

Рейтинг з "Історії педагогіки" враховується деканатами і представникамикафедри педагогіки при визначенні загального зваженого рейтингу студента.

Зважений загальний рейтинг студента за семестр (Р) визначається формулою:P = (к1Р1+...+к"Рп)/п, де Р1,..., Рп означають кількість залікових балів з дисциплін,опанованих студентом за семестр, n - кількість навчальних дисциплін, Кп -коефіцієнт зваженості. к = 1, якщо на навчальну дисципліну відведено 100 годин.Оскільки на вивчення курсу "Історію педагогіки" відведено 48 годин, то ка =48/100.

Остаточний рейтинг випускника визначається як середнє арифметичне усіхпопередніх семестрових рейтингів.

Після визначення загального навчального рейтингу кожного студента запевний період комісія деканату з представниками кафедри педагогіки проводитьранжування студентів і оголошує результати.

При перезарахуванні навчальних дисциплін студентам, які мають вищуосвіту або вчилися в інших вищих закладах освіти, комісія виставляє відповіднуоцінку за складений іспит або диференційований залік і визначає бал на рівнінижчої вилки перевідної шкали.

Після ранжування випускників за остаточним рейтингом за весь періоднавчання в додатку до диплома робиться запис про рейтинг у вигляді простогодробу, де знаменник вказує на кількість випускників факультету, а чисельник -місце, яке займає серед них власник диплому!

Студенти з високим рейтингом мають переважне право на призначенняіменних стипендій, надбавок до стипендій, отримання грантів, інших винагород,перехід до навчання за індивідуальним планом, виїзд на стажування за кордон,направлення в магістратуру й аспірантуру, моральні заохочення; випускники -на першочергове сприяння в працевлаштуванні, укладення вигідних контрактівтощо.

Методичні поради модефіковані на основі матеріалів рішення вченої радиЖитомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка(протокол № 11 від 26.05.2003 р.).

Отже, можна лише побажати майбутнім вчителям цілеспрямованості йнаснаги, терпіння, сили волі в оволодінні надбаннями вітчизняної й світовоїпедагогічної культури. Успіхів усім Вам у цій студійній справі.

ВИДИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЮВАННЮТеоретичний блок

Відвідування лекцій - 0,1 б.

Ведення конспекту лекцій - 0,2 б.

Участь у проведенні лекції на рівні відповідей на проблемні запитання - 0,2 б.

Участь у проведенні лекції на рівні виконання індивідуального завданнядослідницького характеру - 0,2 б.

Практичний блок

Відвідування практичних занять - 0,25 б.

Ведення зошита для практичних занять - 0,25 б.

Участь у діловій грі:

підготовка та проведення опитування студентів групи - 0,25 б.;

підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо)- 0,2 б.;

розробка та застосування логічної схеми - 0,25 б.;

наявність проблемних запитань - 0,2 б.

Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання - 0,2 б.

Підготовка індивідуальних завдань практичного характеру - 0,25 б.

Самостіна робота

Вивчення обов'язкових творів класиків педагогіки - 10,0 б.

Ведення конспектів першоджерел - 10,0 б.

Підготовка творчих робіт реферативного характеру - 5,0 б.

Науково-дослідна робота студентів

Робота у державному архіві - 4,0 б.

Науково-дослідна робота у проблемних групах - 4,0 б.

Написання студентських наукових робіт - 8,0 б.

Участь у науково-практичних конференціях - 4,0 б.

Опублікування студентської наукової статті - 10 б.

Групова робота

Підготовка матеріалів про одного з педагогів для участі в студентськійконференції - 3,0 б.

Участь у "Конкурсі педагогічних ідей" - 2,5 б.

Штрафні санкції за пропуски занять

Пропуск лекції - 1,0 б.;

Пропуск практичного заняття - 1,0 б.

І БЛОК

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІКИ

Модуль 1.1. Освіта й виховання у світовій суспільній цивілізації, вепоху Середньовіччя та Відродження (вартісна оцінка модуля - 5 б.).