"Повість временних літ":композиція та художньо-стильові особливостіПлан

Літописання в Київській Русі, час його виникнення тажанрові особливості.

Композиція "Повісті временних літ".

Синкретизм як головна риса стилю літопису.

Риси епічного героя в зображенні князя Святослава.Особливості характеротворення образу княгині Ольги.

Народнопоетичні легенди та перекази в літописі, їхзначення.

Завдання

Скласти п'ять завдань-тестів за текстом твору (на окремомуаркуші).

Виписати цитати, що характеризують образи Святослава таОльги.

Законспектувати статтю: Яременко В. Літописець Нестор ійого "Повісті врем'яних літ" // Золоте слово. Хрестоматія літературиУкраїни-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред.В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Підготувати комп'ютерну презентацію до теми.

Художній текст читати за виданнями:

Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-гевид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 460-781.

Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус.Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Основна література

Білоус Б. "Повість минулих літ": історія чи література? //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №2. - С. 116-122.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.

Гарчев П.І. Із спостережень над українською лексикою"Повісті врем'яних літ" // Слово і час. - 2000. - №10. - С. 22-27.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Загребельний П. Золотий гомін давнини // Повістьминулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка,1989. - С. 219-221.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 460-781.

Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус.Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-гевид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 192 с.

Толочко П. Тисячоліття давньоруського літописання //Київська старовина. - 1999. - №1. - С. 3-13.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Яременко В. Літописець Нестор і його "Повісті врем'янихліт" // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Додаткова література

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн.Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; Приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь,1993.

Мишанич О. Прийняття християнства і давнє українськеписьменство // Радянське літературознавство. - 1988. - №6. -С. 32-40.

Толочко П. Літописець Нестор // Толочко П. Від Русі доУкраїни: Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичніпраці. - К.: Абрис, 1997. - 400 с.

Шевчук В. Збережено навіки (Про "Повість временних літ"та її авторів) // Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990.

Методичні рекомендації

"Повість временних літ" - яскравий зразок літературноїтворчості Київської Русі, вивчення цієї пам'ятки дає ключ до аналізуінших літописів. За висловом Д.Лихачова, "Повість временних літ" є"не просто зібранням фактів руської історії і не просто історико-публіцистичним твором, пов'язаним з пекучими, алескороминулими завданнями руської дійсності, а цільноюлітературно викладеною історією Русі".

Літопис як літературний жанр виникає, очевидно, всерединіХІ ст. і є своєрідним синтезом документальних записів та уснихпереказів, епічних народних пісень і легенд. Така різнорідністьматеріалу, з якого складено твір, вплинула на особливості стилю тамови пам'ятки. Загальною рисою літописного стилю твору єстислість і простота, деякі місця вражають своєю урочистістю,монументальністю. Окремо слід зупинитися на питанні авторствалітопису, визначити роль Нестора-літописця як укладача "Повісті

временних літ".

Літописи Київської Русі не дійшли до наших часів упервозданному вигляді, а лише у списках пізнішого походження:Лаврентіївський список датований 1377 р., Іпатіївський списоквідносять до першої чверті ХУІ ст., тому історію найдавнішогоперіоду розвитку руського літописання вченим доводитьсявстановлювати, спираючись на тексти списків. Попри це, вартонаголосити на значенні "Повісті" як першолітопису, який вміщуютьбільшість літописних зведень, що виникали пізніше у Новгороді,Володимир-Волинському, Галичі тощо.

Практичне заняття №4

"Слово о полку Ігоревім":образи та художня специфіка творуПлан

Історична основа "Слова о полку Ігоревім".

Питання часу, місця написання та авторства "Слова о полкуІгоревім".

Образи "Слова о полку Ігоревім", засоби їххарактеротворення.

Жанр, ритміка, зображувально-виражальні засоби.

Завдання

Вивчити напам'ять уривок із твору (від слів "На ДунаїЯрославнин голос чути." до "... щоб я не слала йому сліз на морерано").

Виписати цитати, що характеризують образи Ігоря таЯрославни.

Скласти п'ять завдань-тестів за текстом твору (на окремомуаркуші).

Написати есе на тему: "Ярославна ХХ століття".

Законспектувати статті:

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчнийепос ХІІ століття // Українська мова та література. - 1997. -№34 (50). - С. 1-3.

Корпанюк М. "Слово про Ігорів похід" в українськомулітературознавстві та критиці (ХІХ - поч. ХХ ст.) / / Слово і час. -2000. - №12.

Підготуватися до дискусії: "Князь Ігор - герой чи антигерой?"

Художній текст читати за виданнями:

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 356-391.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 223-237.

Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідження іпереспів // Українська мова і література. - 2001. - №34-35 (242-243). -С. 26-37.

Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внукаОлегового / / Українська мова та література. - 1997. - №34 (50). -С. 4-6.

Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та примітки О.Мишанича. -К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.

Основна література

Білецький О. "Слово о полку Ігоревім" та українськалітература ХІХ-ХХ ст. // Білецький О. Зібрання праць. У 5 т. - К.:Наук. думка, 1965. - Т.1 - С. 78-84.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.

Гординський С. На переломі епох. Літературознавчі статті,огляди, есеї, рецензії, спогади. - Львів: Світ, 2004.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн.Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь,1993. - С. 159-221, 244-257.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 223-237.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 356-391.

Кінан Е. Слово про те, як Ярослав, князь галицький, усултанів стріляв // Критика. - 2000. - №12 (38).

Ласло-Куцюк М. Аргументи на користь автентичності"Слова о полку Ігоревім" // Українська мова й література в середніхшколах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 62-66.

Лихачев Д. Золотое слово русской литературьі // Слово ополку Игореве. - М.: Художественная литература, 1985. - С. 3-20.

Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідженняі переспів / / Українська мова і література. - 2001. - №