"Повість временних літ":композиція та художньо-стильові особливостіПлан

Літописання в Київській Русі, час його виникнення тажанрові особливості.

Композиція "Повісті временних літ".

Синкретизм як головна риса стилю літопису.

Риси епічного героя в зображенні князя Святослава.Особливості характеротворення образу княгині Ольги.

Народнопоетичні легенди та перекази в літописі, їхзначення.

Завдання

Скласти п'ять завдань-тестів за текстом твору (на окремомуаркуші).

Виписати цитати, що характеризують образи Святослава таОльги.

Законспектувати статтю: Яременко В. Літописець Нестор ійого "Повісті врем'яних літ" // Золоте слово. Хрестоматія літературиУкраїни-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред.В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Підготувати комп'ютерну презентацію до теми.

Художній текст читати за виданнями:

Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-гевид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 460-781.

Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус.Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Основна література

Білоус Б. "Повість минулих літ": історія чи література? //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №2. - С. 116-122.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.

Гарчев П.І. Із спостережень над українською лексикою"Повісті врем'яних літ" // Слово і час. - 2000. - №10. - С. 22-27.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Загребельний П. Золотий гомін давнини // Повістьминулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка,1989. - С. 219-221.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 460-781.

Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус.Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-гевид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 192 с.

Толочко П. Тисячоліття давньоруського літописання //Київська старовина. - 1999. - №1. - С. 3-13.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Яременко В. Літописець Нестор і його "Повісті врем'янихліт" // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Додаткова література

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн.Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; Приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь,1993.

Мишанич О. Прийняття християнства і давнє українськеписьменство // Радянське літературознавство. - 1988. - №6. -С. 32-40.

Толочко П. Літописець Нестор // Толочко П. Від Русі доУкраїни: Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичніпраці. - К.: Абрис, 1997. - 400 с.

Шевчук В. Збережено навіки (Про "Повість временних літ"та її авторів) // Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990.

Методичні рекомендації

"Повість временних літ" - яскравий зразок літературноїтворчості Київської Русі, вивчення цієї пам'ятки дає ключ до аналізуінших літописів. За висловом Д.Лихачова, "Повість временних літ" є"не просто зібранням фактів руської історії і не просто історико-публіцистичним твором, пов'язаним з пекучими, алескороминулими завданнями руської дійсності, а цільноюлітературно викладеною історією Русі".

Літопис як літературний жанр виникає, очевидно, всерединіХІ ст. і є своєрідним синтезом документальних записів та уснихпереказів, епічних народних пісень і легенд. Така різнорідністьматеріалу, з якого складено твір, вплинула на особливості стилю тамови пам'ятки. Загальною рисою літописного стилю твору єстислість і простота, деякі місця вражають своєю урочистістю,монументальністю. Окремо слід зупинитися на питанні авторствалітопису, визначити роль Нестора-літописця як укладача "Повісті

временних літ".

Літописи Київської Русі не дійшли до наших часів упервозданному вигляді, а лише у списках пізнішого походження:Лаврентіївський список датований 1377 р., Іпатіївський списоквідносять до першої чверті ХУІ ст., тому історію найдавнішогоперіоду розвитку руського літописання вченим доводитьсявстановлювати, спираючись на тексти списків. Попри це, вартонаголосити на значенні "Повісті" як першолітопису, який вміщуютьбільшість літописних зведень, що виникали пізніше у Новгороді,Володимир-Волинському, Галичі тощо.

Практичне заняття №4

"Слово о полку Ігоревім":образи та художня специфіка творуПлан

Історична основа "Слова о полку Ігоревім".

Питання часу, місця написання та авторства "Слова о полкуІгоревім".

Образи "Слова о полку Ігоревім", засоби їххарактеротворення.

Жанр, ритміка, зображувально-виражальні засоби.

Завдання

Вивчити напам'ять уривок із твору (від слів "На ДунаїЯрославнин голос чути." до "... щоб я не слала йому сліз на морерано").

Виписати цитати, що характеризують образи Ігоря таЯрославни.

Скласти п'ять завдань-тестів за текстом твору (на окремомуаркуші).

Написати есе на тему: "Ярославна ХХ століття".

Законспектувати статті:

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчнийепос ХІІ століття // Українська мова та література. - 1997. -№34 (50). - С. 1-3.

Корпанюк М. "Слово про Ігорів похід" в українськомулітературознавстві та критиці (ХІХ - поч. ХХ ст.) / / Слово і час. -2000. - №12.

Підготуватися до дискусії: "Князь Ігор - герой чи антигерой?"

Художній текст читати за виданнями:

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 356-391.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 223-237.

Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідження іпереспів // Українська мова і література. - 2001. - №34-35 (242-243). -С. 26-37.

Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внукаОлегового / / Українська мова та література. - 1997. - №34 (50). -С. 4-6.

Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та примітки О.Мишанича. -К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.

Основна література

Білецький О. "Слово о полку Ігоревім" та українськалітература ХІХ-ХХ ст. // Білецький О. Зібрання праць. У 5 т. - К.:Наук. думка, 1965. - Т.1 - С. 78-84.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.

Гординський С. На переломі епох. Літературознавчі статті,огляди, есеї, рецензії, спогади. - Львів: Світ, 2004.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн.Т.2 / Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь,1993. - С. 159-221, 244-257.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 223-237.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 356-391.

Кінан Е. Слово про те, як Ярослав, князь галицький, усултанів стріляв // Критика. - 2000. - №12 (38).

Ласло-Куцюк М. Аргументи на користь автентичності"Слова о полку Ігоревім" // Українська мова й література в середніхшколах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 62-66.

Лихачев Д. Золотое слово русской литературьі // Слово ополку Игореве. - М.: Художественная литература, 1985. - С. 3-20.

Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідженняі переспів / / Українська мова і література. - 2001. - №34-35(242-243). - 48 с.

Мишанич О. Нове про автора "Слова о полку Ігоревім" //Слово і час. - 1990. - №6. - С. 54-55.

Охріменко П. Ігор Святославович як герой "Слова о полкуІгоревім" і як історична особа / / Українська мова і література вшколі. - 1985. - №8.

Пінчук С. "Слово о полку Ігоревім": Посібник для вчителя. -К.: Рад. школа, 1990. - 112 с.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994. - С. 44-53.

Скупейко Л. Виявлення творчої індивідуальності автора в"Слові." // Радянське літературознавство. - 1986. - №5.

Сліпушко О. "Слово о полку Ігоревім" / / Сліпушко О.Софія Київська. Українська література Середньовіччя: добаКиївської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - С. 315-329.

Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та примітки О.Мишанича.- К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.

Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внукаОлегового / / Українська мова та література. - 1997. - №34 (50). -С. 4-6.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -С. 71-192.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - С. 177-192.

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчнийепос ХІІ століття / / Українська мова та література. - 1997. -№34 (50). - С. 1-3.

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" та його доба.(Комплексне дослідження). - К.: Видавн. імені Олени Теліги, Веселка,2000. - 256 с.

Яценко Б. І ще про автентичність "Слова о полку Ігоревім"// Слово і час. - 2003. - №7.

Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185 року: політичні йлітературні аспекти // Слово і час. - 2000. - №6.

Яценко Б. Про концепцію "Слова о полку Ігоревім" //Березіль. - 1993. - №7-8.

Додаткова література

Астахова А.А. "Слово о полку Игореве" как средневековьій^пос // Русский язьж и литература в учебньїх заведениях. - 2006. -№5. - С. 7-15.

Астахова А.А., Олекса А.И. Язьіческая мифология в "Словео полку Игореве" // Русский язьж и литература в учебньїх заведениях.- 2006. - №5. - С. 26-31.

Білоус П. "Слово про Ігорів похід": казка зі щасливимкінцем? // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях,гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 50-56.

Караменов М. Відлуння "Слова." // Українська мова йлітература в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. -№4. - С. 66-72.

Корпанюк М. "Слово про Ігорів похід" в українськомулітературознавстві та критиці (ХІХ - поч. ХХ ст.) / / Слово і час. -2000. - №12.

Колосова В. До 800-річчя "Слова о полку Ігоревім" //Радянське літературознавство. - 1985. - №12.

Колосова В. У вінок "Слова о полку Ігоревім" // Радянськелітературознавство. - 1986. - №2.

Костікова І. Слово про "Слово" // Українська мова йлітература в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2000. -№4. - С. 208-213.

Павленко Є. Бо Ян - реальна особа / / Українська мова ілітература в школі. - 1990. - №2. - С. 72-73.

Пушик С. Криваве весілля на Каялі (Слов'янська міфологія і"Слово о полку Ігоревім") // Пушик С. Дараби пливуть у легенду. -К.: Рад. письменник,1990. - С. 5-226.

Рьібаков Б.А. Киевская Русь и русские княжестваХІІ-ХІІІ веков. - М.: Наука, 1982. - 591 с.

Рьібаков Б.А. Русские летописцьі и автор "Слова о полкуИгореве". - М.: Наука, 1972. - 520 с.

Родіна О. "Слово о полку Ігоревім.": Знане і незнане пройого переклад // Українська мова та література. - 1997. - №14(30). -С. 3.

Росовецький С. "Слово о полку Ігоревім" у контекстіспадкоємних зв'язків давньої російської та староукраїнської культур// Радянське літературознавство. - 1985. - №7. - С. 26-35.

Салевич П. Конкретика одного рядка "Слова о полкуІгревім" // Дзвін. - 1997. - №7. - С. 155-156.

Салевич П. Найтемніше місце у "Слові о полку Ігоревім" //Дзвін. - 1997. - №10.

Салевич П. Фантазії Е.Кінана про єврейські впливи на"Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна. - 2002. - №7-8.

Толочко О. "Тіло без голови": до розуміння тексту "Слова ополку Ігоревім" // Слово і час. - 1990. - №12.

Франчук В. Молитва князя Ігоря - взірець красномовства //Слово і час. - 2001. - №7.

Методичні рекомендації

"Слово о полку Ігоревім" - вважається найвидатнішим творомлітератури доби Київської Русі. Потрібно добре орієнтуватися у тійширокій аргументації, яка дає нам право впевнено говорити про"Слово о полку Ігоревім" як про пам'ятку давньоруської літературиХІІ ст., про автентичність твору, час, коли його було написано;давати історичний коментар до основних подій, зображених у"Слові".. Наступні важливі завдання: з'ясувати питання композиції,жанру твору, його зв'язку з усною народною творчістю. "Слово ополку Ігоревім" необхідно прочитати в оригіналі, порівняти кількаперекладів різних перекладачів, і лише після цього прокоментувати ізрозуміти ідейний зміст і художню своєрідність твору.

З'ясовуючи питання автентичності "Слова", слід зупинитися натрьох моментах. По-перше, на прив'язаності "Слова" до історичноїобстановки ХІІ ст. Автор твору говорить про такі факти, імена, робитьтакі історичні екскурси, які були добре відомі його слухачам і читачам,його сучасникам. Він був людиною ХІІ ст. не тільки за своєюобізнаністю, а й за світоглядом. (Тут варто використати статті, яківказані у списку додаткової літератури). По-друге, факти відображення"Слова" в пам'ятках давньоруської писемності. По-третє, важливимсвідченням про давність "Слова" є його поетика, своєрідна і відміннавід естетичних уявлень ХУІІІ ст. (зокрема, в зображенні героїв, уставленні автора до фольклору, давнього язичництва тощо).

Готуючись до характеристики образів "Слова о полку Ігоревім",необхідно виписати цитати, які описують зовнішність героїв, розповідаютьпро їхні вчинки, або ж ставлення до інших персонажів. Можна дібратиілюстрації до тексту різних художників, чи навіть скомпонуватиком'ютерну презентацію ""Слово о полку Ігоревім" у мистецтві".

МОДУЛЬ 1. ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІC-АМОСТШНА РОБОТА СТУДЕНТА

Вивчити напам'ять наступні твори:

Уривок із Книги Еклезіястової (від слів "Поколіннявідходить." до ".щоб знову плисти").

Уривок із "Велесової книги" (від слів "Даремно згадалидоблесні наші старі часи." до "І ті світять зорями нам од Іру.").

Уривок із "Повчання" Володимира Мономаха (від слів "Анайголовніше - убогих не забувайте." до "порушивши [клятву], непогубили душі своєї.").

Уривок зі "Слова о полку Ігоревім" (від слів "На ДунаїЯрославнин голос чути." до "щоб я не слала йому сліз на морерано").

Законспектувати наступні літературно-критичністатті:

Білоус П. Твори про мандри в давній українській літературі// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеяхта колегіумах. - 2003. - №6.

Білоус Петро. Самобутні риси давньоукраїнської літератури// Українська мова та література в середніх школах, гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2005. - №7-8. - С. 116-123.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Молитовний дискурс у літературіКиївської Русі // Слово і час. - 2005. - №1, 2.

Корпанюк М. "Слово про Ігорів похід" в українськомулітературознавстві та критиці (ХІХ - поч. ХХ ст.) / / Слово і час. -2000. - №12.

Сліпушко О. Стилі та система жанрів літературихристиянського Середньовіччя (ХІ-ХІІ ст.) / / Сліпушко О. СофіяКиївська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі(Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - С. 110-131.

Сліпушко О. Фундатор православної церковної ідеології //Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 313-316.

Харлан О. "Велесова книга": поетико-функціональніособливості зооморфічної символіки / / Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Яременко В. Іларіон (Ларіон) Київський // Золоте слово.Хрестоматія літератури України-Русі епохи СередньовіччяІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. -С. 269-273.

Яременко В. Літописець Нестор і його "Повісті врем'янихліт" / / Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчнийепос ХІІ століття // Українська мова та література. - 1997. -№34 (50). - С. 1-3.

Скласти по 5 завдань-тестів до кожного практичного заняття.

Виписати цитати, що характеризують образи

Святослава та Ольги ("Повість временних літ");

Ігоря та Ярославни ("Слово о полку Ігоревім").

Проаналізувати письмово уривок із твору (Давняукраїнська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М.Сулима. - К.:Освіта, 1992. - С. 177; від слів "Добрим свідком." до "... ряснорозбуялось").

Написати есе на тему: "Ярославна ХХ століття".

Скласти розгорнутий цитатний план за змістомнаступних творів:

"Велесова книга";

"Повчання" Володимира Мономаха;

"Моління" Данила Заточника;

Сказання про Бориса та Гліба;

"Ходіння" Данила Паломника.

Скласти бібліографію до тем:

"Художня специфіка Велесової книги";

"Особливості поетики "Повчання дітям" ВолодимираМономаха";

"Паломницька література як феномен давньогописьменства".

Підготувати комп'ютерні презентації до тем "Слово ополку Ігоревім" у мистецтві" та "Жанри оригінальної літературиКиївської Русі".

МОДУЛЬ 1. ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВИДАНЬ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Велесова книга // Індоєвропа. - 7502. - Кн.1-4.

Влес книга // Дніпро. - 1990. - №4.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002.

Іларіон, митрополит Київський. Про закон і благодать //Київська старовина. - 1992. - №1.

Книги "Бджола" // Хроніка 2000. - 1995. - № 1.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Махновця; Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідженняі переспів / / Українська мова і література. - 2001. - №34-35(242-243). - С. 26-37.

Писання преподобного Феодосія Печерського / Переклад іпримітки І.Жиленко-молодшої // Хроніка 2000. - 1995. - № 1. -С. 82-117.

Повість минулих літ / / Золоте слово. Хрестоматіялітератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн.Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002.

Слово Данила Заточника, написане ним своєму князевіЯрославові Володимировичу (Пер. В.Горського) // Київ. - 1993. -№11.

Слово о полку Ігоревім /Упоряд. та примітки О.Мишанича. -К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.

Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внукаОлегового // Українська мова та література. - 1997. - №34(50). -С. 4-6.

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" та його доба(Комплексне дослідження). - К.: Видавництво імені Олени Теліги,Веселка, 2000.

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ

Велесова книга.

Біблія (Старий Завіт: "Перша книга Мойсеєва. Буття","Книга Еклезіастова", "Пісня над піснями", "Книга псалмів", НовийЗавіт: Євангеліє - на вибір).

Апокрифи: Ходіння Богородиці по муках. Про Китовраса та

ін.

Бджола (афоризми на вибір).

Александрія (уривок за хрестоматією).

Повість про Трою (уривки).

Анонім. Житіє Ольги.

Іларіон Київський. Слово про закон і благодать.

Кирило Туровський. Слово Кирила, недостойного монаха,по Великодню (уривки за хрестоматією).

Києво-Печерський патерик.

Ігумен Даниїл "Ходіння".

Повість минулих літ.

Київський літопис.

Володимир Мономах. Повчання дітям.

Слово о полку Ігоревім.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ(1 МОДУЛЬ)

ТЕСТИ закритого типу (0,5 бала за правильну відповідь)

Причина появи перекладної літератури в Київській Русі:1) язичництво;            2) похід князя Ігоря;

3) введення християнства; 4) діяльність Ярослава Мудрого;5) татаро-монгольська навала.

У розвитку давньої української літератури виділяютьосновних періодів:

три;     3) вісім;

чотири;           4) п'ять.

Теорію "культурних хвиль" обгрунтував:

М.Грушевський; 3) Д.Чижевський;

І.Франко;        4) І.Вагилевич.

Як називають пам'ятку, при переписуванні якої змінюєтьсяманера викладу, композиція, зміст:

список;           3) літопис;

редакція;         4) патерик.

Твори на біблійну тематику, що доповнювали абоуточнювали святе письмо, але з різних причин не канонізованіцерквою, це:

1) апокрифи;  2) хронографи;           3) патерики

В основу "Слова про закон і благодать" покладено опозицію:1) католицизм - православіє; 2) язичництво - християнство;

християнство - протестантизм.

Апокрифічні твори поділяються на:

старозавітні, новозавітні;

старозавітні, новозавітні, апокрифічні;

старозавітні, новозавітні, есхатологічні;

агіографічні, апокрифічні, старозавітні.

Хто з дослідників заперечує політичну спрямованість"Слова про закон і благодать"?

1) Л.Мюллер; 2) М.Возняк; 3) М.Грушевський.

Коли творчість Феодосія було введено до активногонаукового обігу?

1) у 40-50-х рр. ХІХ ст.;        2) у 30-40-х рр. ХІХ ст.;

3) у 40-50-х рр. ХХ ст.

10. Яке з жанрових визначень "Слова о полку Ігоревім"Б.Яценко вважає найточнішим?

1) героїчна поема; 2) героїчна пісня; 3) героїчна повість.

11 За чийого сприяння "Слово о полку Ігоревім" потрапило доО.Мусіна-Пушкіна?

1) Арсенія Верещагіна;          2) Димитрія Туптала;

3) Іоїля Биковського.

Кому належить наступне твердження: "Слово о полкуІгоревім", звичайно, не написане за законами сучасного нам віршування.Воно ритмічне, але ритмічна система "Слова" глибоко своєрідна,належить своєму часові - ХІІ вікові - і не піддається розкладу на будь-якісучасні нам віршові розміри".

1) Оксані Сліпушко;   2) Іванові Франку;

3) Дмитру Лихачову.

Хто з дослідників схиляється до думки, що автором "Слова ополку Ігоревім" міг бути княжич-ізгой Володимир?

Василь Щурат;

Леонід Махновець та Степан Пушик;

Іван Вагилевич.

М.Грушевський підтримав поділ "Слова о полку Ігоревім",зроблений:

1) Михайлом Максимовичем; 2) Дмитром Ліхачовим;

3) Василем Щуратом.

В оригінальній літературі Київської Русі вирізняютьсягрупи проповідей:

1) проста (повчальна), урочиста; 2) урочиста, полемічна;

3) полемічна, повчальна;.     4) полемічна, похвальна.

Мова "Слова о полку Ігоревім":

1) віршовий текст;     2) прозова;

3) ритмізована проза.

Який жанр Д.Чижевський означав, пишучи: "це світоваісторія од початку світу до часів того чи іншого автора, зі вставкамиподекуди оповідань напівбелетристичного характеру".

1) апокрифи;  2) житія;

3) хроніки;      4) поема.

Кому належить авторство твору "Притча про душу і тіло":

1) Климу Смолятичу;            2) Володимиру Мономаху;

3) Кирилу Турівському;         4) Данилу Паломнику.

Контрольне питання (2 бали)

1. Структура Біблії

2.2. МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХІІІ-^І СТОЛІТЬПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ

Історичні умови розвитку літератури пізньогоСередньовіччя.

Література другої половини ХІІІ - середини ХІУ ст.

Література другої половини ХІУ-ХУ ст.

Проблеми дослідження літератури пізнього середньовіччя.

Історія дослідження української літератури пізньогоСередньовіччя.

Оригінальна та перекладна література цього періоду:жанри, твори.

Покутницькі та есхатологічні мотиви в укр. літературіпізнього Середньовіччя.

Серапіон Володимирський як знакова постать своєї доби.

Ораторсько-учительна проза кінця ХІІІ - першої половиниХІУст.: Київські митрополити Кирило ІІ, Максим, св. Петро(Ратенський).

Покутницькі   мотиви: особливості функціонування.

Двовір'я          в українській словесності: відгомони хтонічногокульту.

Страх  перед кінцем світу та відображення його у творахцього періоду.

Апокрифи       та легенди богомильського походження вукраїнській словесності

Київський       митрополит св. Петро (Ратенський) якписьменник

Література "ожидовілих" та її місце в українській духовнійкультурі другої половини ХУ ст.

Двовір'я          в проповідях Серапіона Володимирського

Туга     за раєм в українській словесності пізньогоСередньовіччя

Літописання   доби Пізнього Середньовіччя. Галицько-Волинський літопис: жанрова своєрідність, воїнська повість улітописі, образ князя Володимира Васильковича

19.Особливості житійної прози цього періоду

20.Творчість Григорія Цамблака

Паломництво як феномен середньовічної культури талітератури.

Передумови   та причини появи "Ходіння" ігумена Даниїла.Історичні умови подорожі та їхнє відображення у творі. Образоповідача.

Просторово-часова   організація сюжету (відомості про Русь,Палестину, Візантію доби хрестових походів). І.Франко про твірігумена Даниїла.

МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХІН-^ СТОЛІТЬПЛАНИ ЛЕКЦІЙ