Лекція 9 ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЖАНР В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

План

Паломництво як феномен середньовічної культури талітератури.

Передумови та причини появи "Ходіння" ігумена Данила.Історичні умови подорожі та їхнє відображення у творі. Образ оповідача.

Просторово-часова організація сюжету (відомості про Русь,Палестину, Візантію доби хрестових походів). І.Франко про твірігумена Даниїла.

Модифікація паломницького жанру в "Мандрах" ВасиляГригоровича-Барського.

Ключові слова: паломник, пілігрим, каліка перехожий, ходіння,простір, час, дорога, святі місця, подорож, світобудова.

Питання на лекції:

Назвіть особливості жанру житія

Назвіть основні географічні параметри святих місць.

Основна література

Білоус П. Пейзаж в українській паломницькій прозі //Медієвістика. Випуск 1. - Одеса: Астропринт, 1998. - 160 с. - С. 41-48.

Білоус П. Твори по мандри в давній українській літературі// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеяхта колегіумах - 2003. -№6. - С. 112-120.

Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру. -К.Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1998. - 128 с.

Білоус П.В. "Хожденье" ігумена Даниїла і паломницькапроза на Україні у ХУІ-ХУІІІст. / / Писемність Київської Русі істановлення української літератури. - К., 1988.

Білоус П.В. Давньоукраїнські "хожденія" ізахідноєвропейський роман-подорож ХУІІ-ХУІІІ ст.. // Українськалітература ХУІ-ХУІІІ ст. та інші слов'янські літератури. - К., 1984.

Білоус П.В. Паломницький жанр в історії українськоїлітератури. Житомир, 1997. - 160 с.

Білоус П.В. Українська паломницька проза: історія жанру. -Київ, 1998. - 128 с.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн. 1. - Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі// Слово і час. - 2005. - №1. - С. 5-14.

Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі КиївськоїРусі.// Слово і час - 2005. - №2. - С. 12-23.

Поліщук Ф.М. Вивчення давньої літератури у 8 класі:Посібник для вчителів. - К.: Рад.шк., 1984.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Додаткова література

1. Білоус П. Давньоукраїнські "хожденія" і західноукраїнськийроман-подорож ХУІІ-ХУІІІ ст. // Українська література ХУІІ-ХУІІІ ст.та інші слов'янські літератури. - К., 1984. - С. 206-222.

Водовозов Н.В. "Хождение" Даниила и первьій крестовьійпоход // Русская литература и народное творчество. - М.:Просвещение, 1962. - С. 16-35.

Кузьмина В.Д. Сведения об арабах и арабской культуре вПалестине в начале ХІІ в. По "Хождению игумена Даниила" / /Вестник истории мировой культурь. - 1959. - № 6. - С. 82-86.

Кулаковський В.М. Василь Григорович-Барський і йогозаписки // Український історичний журнал. - 1971. - № 2. -С. 114-117.

МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА XIII-XVI СТОЛІТЬПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття Ш5

Українська література Пізнього Середньовіччя:джерела, система жанрівПлан

Проблеми дослідження літератури Пізнього Середньовіччя.

Літописання доби Пізнього Середньовіччя. Галицько-Волинський літопис: жанрова своєрідність, воїнська повість улітописі, образ князя Володимира Васильковича.

Ораторська проза

"Слово про погибель Руської землі" (1238-1246). Проблемачасу створення, образ Руської землі.

Поетика ораторської прози Серапіона Володимирського.

Особливості житійної прози цього періоду

"Житіє Олександра Невського"

"Житіє Михаїла Чернігівського".

Творчість Григорія Цамблака.

Література "ожидовілих".

Завдання

Законспектуйте статтю зі списку основної літератури:Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Зіставте образ Руської землі у "Слові о полку Ігоревім" та у"Слові про погибель Руської землі". (письмово).

Художній текст читати за виданнями:

Галицько-Волинський літопис / / Літопис Руський / ЗаІпатським списком пер. Л.Махновець. - К., 1989.

Слово про погибель Руської землі / / Золоте слово.Хрестоматія літератури України-Русі епохи СередньовіччяІХ-ХУ століть: У 2 кн. - К.: Аконіт, 2002. - Кн..2. - С. 335-336.

Серапіон. Повчання // Золоте слово. Хрестоматія літературиУкраїни-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. - К.: Аконіт,2002. - Кн.2. - С. 180-186.

Житіє Михаїла Чернігівського // Золоте слово. Хрестоматіялітератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. -К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 777-780.

Слово про Лазареве воскресіння // Золоте слово. Хрестоматіялітератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. -К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 332-338.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Давня українська література Х-ХУІІІ ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Основна література

Александров О. Старокиївська агіографічна проза ХІ -першої третини ХІІІ ст. - Одеса: Астропринт, 1999.

Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995. -С. 3-108.

Пелешенко Ю. "Плач Богородиці" в українській літературі// Медієвістика. -Одеса: Астропринт, 1998. - Вип. І. - С. 30-40.

Пелешенко Ю. "Епістолія небесна" в українськійсловесності / / Європейське Відродження та українська літератураХІУ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 160-174.

Пелешенко Ю. Київський митрополит св. Петро(Ратенський) як письменник // Київська старовина. - 2001. - №5. -С. 90-95.

Пелешенко Ю. Біблія та українська література //Українська мова та література. - 1998. - Ч. 41.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор і доляФлорентійської унії в Україні // Київська старовина. - 2000. - №2. -С. 135-142.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор та його"Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всюРусь" // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. -2002. - Нова серія. - Т. 9. - С. З-8.

Пелешенко Ю. Коментарі чи безпідставні закиди? // Словоі час. - 1997. - №4. - С. 34-40.

Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя / / Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Пелешенко Ю. Українська література пізньогоСередньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. - 2001. -№4. - С. 39-43.

Пелешенко Ю.В. Апокрифи та легенди богомильськогопоходження в українській словесності: здобутки і перспективидослідження// Біблія і культура. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. І. -С. 45-47.

Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської таагіографічної прози кінця ХІУ - початку ХУІ ст. - К.: Наукова думка,1990. - 144 с.

Пелешенко Ю.В.Українська література пізньогоСередньовіччя (друга половина ХІІІ-ХУ ст.): Джерела. Системажанрів. Духовні інтенції. - К.: Поліграфічний центр "Фоліант",2004. - 423 с.

Сліпушко О. "Слово про погибель Руської землі". Серапіон// Сліпушко О. Софія Київська. Українська літератураСередньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К. 2002.

Сліпушко О. Галицько-Волинський літопис // Сліпушко О.Софія Київська. Українська література Середньовіччя: добаКиївської Русі (Х-ХІІІ століття). - К. 2002.

Франко І. "Слово о Лазареве воскресеніи": Староруськапоема на апокрифічні теми // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. -К.: Наукова думка, 1981. - Т. 32. - С. 55-111.

Франко І. Данте А