Лекція 9 ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЖАНР В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

План

Паломництво як феномен середньовічної культури талітератури.

Передумови та причини появи "Ходіння" ігумена Данила.Історичні умови подорожі та їхнє відображення у творі. Образ оповідача.

Просторово-часова організація сюжету (відомості про Русь,Палестину, Візантію доби хрестових походів). І.Франко про твірігумена Даниїла.

Модифікація паломницького жанру в "Мандрах" ВасиляГригоровича-Барського.

Ключові слова: паломник, пілігрим, каліка перехожий, ходіння,простір, час, дорога, святі місця, подорож, світобудова.

Питання на лекції:

Назвіть особливості жанру житія

Назвіть основні географічні параметри святих місць.

Основна література

Білоус П. Пейзаж в українській паломницькій прозі //Медієвістика. Випуск 1. - Одеса: Астропринт, 1998. - 160 с. - С. 41-48.

Білоус П. Твори по мандри в давній українській літературі// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеяхта колегіумах - 2003. -№6. - С. 112-120.

Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру. -К.Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1998. - 128 с.

Білоус П.В. "Хожденье" ігумена Даниїла і паломницькапроза на Україні у ХУІ-ХУІІІст. / / Писемність Київської Русі істановлення української літератури. - К., 1988.

Білоус П.В. Давньоукраїнські "хожденія" ізахідноєвропейський роман-подорож ХУІІ-ХУІІІ ст.. // Українськалітература ХУІ-ХУІІІ ст. та інші слов'янські літератури. - К., 1984.

Білоус П.В. Паломницький жанр в історії українськоїлітератури. Житомир, 1997. - 160 с.

Білоус П.В. Українська паломницька проза: історія жанру. -Київ, 1998. - 128 с.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн. 1. - Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі// Слово і час. - 2005. - №1. - С. 5-14.

Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі КиївськоїРусі.// Слово і час - 2005. - №2. - С. 12-23.

Поліщук Ф.М. Вивчення давньої літератури у 8 класі:Посібник для вчителів. - К.: Рад.шк., 1984.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Додаткова література

1. Білоус П. Давньоукраїнські "хожденія" і західноукраїнськийроман-подорож ХУІІ-ХУІІІ ст. // Українська література ХУІІ-ХУІІІ ст.та інші слов'янські літератури. - К., 1984. - С. 206-222.

Водовозов Н.В. "Хождение" Даниила и первьій крестовьійпоход // Русская литература и народное творчество. - М.:Просвещение, 1962. - С. 16-35.

Кузьмина В.Д. Сведения об арабах и арабской культуре вПалестине в начале ХІІ в. По "Хождению игумена Даниила" / /Вестник истории мировой культурь. - 1959. - № 6. - С. 82-86.

Кулаковський В.М. Василь Григорович-Барський і йогозаписки // Український історичний журнал. - 1971. - № 2. -С. 114-117.

МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА XIII-XVI СТОЛІТЬПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття Ш5

Українська література Пізнього Середньовіччя:джерела, система жанрівПлан

Проблеми дослідження літератури Пізнього Середньовіччя.

Літописання доби Пізнього Середньовіччя. Галицько-Волинський літопис: жанрова своєрідність, воїнська повість улітописі, образ князя Володимира Васильковича.

Ораторська проза

"Слово про погибель Руської землі" (1238-1246). Проблемачасу створення, образ Руської землі.

Поетика ораторської прози Серапіона Володимирського.

Особливості житійної прози цього періоду

"Житіє Олександра Невського"

"Житіє Михаїла Чернігівського".

Творчість Григорія Цамблака.

Література "ожидовілих".

Завдання

Законспектуйте статтю зі списку основної літератури:Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Зіставте образ Руської землі у "Слові о полку Ігоревім" та у"Слові про погибель Руської землі". (письмово).

Художній текст читати за виданнями:

Галицько-Волинський літопис / / Літопис Руський / ЗаІпатським списком пер. Л.Махновець. - К., 1989.

Слово про погибель Руської землі / / Золоте слово.Хрестоматія літератури України-Русі епохи СередньовіччяІХ-ХУ століть: У 2 кн. - К.: Аконіт, 2002. - Кн..2. - С. 335-336.

Серапіон. Повчання // Золоте слово. Хрестоматія літературиУкраїни-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. - К.: Аконіт,2002. - Кн.2. - С. 180-186.

Житіє Михаїла Чернігівського // Золоте слово. Хрестоматіялітератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. -К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 777-780.

Слово про Лазареве воскресіння // Золоте слово. Хрестоматіялітератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. -К.: Аконіт, 2002. - Кн.2. - С. 332-338.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Давня українська література Х-ХУІІІ ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Основна література

Александров О. Старокиївська агіографічна проза ХІ -першої третини ХІІІ ст. - Одеса: Астропринт, 1999.

Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995. -С. 3-108.

Пелешенко Ю. "Плач Богородиці" в українській літературі// Медієвістика. -Одеса: Астропринт, 1998. - Вип. І. - С. 30-40.

Пелешенко Ю. "Епістолія небесна" в українськійсловесності / / Європейське Відродження та українська літератураХІУ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 160-174.

Пелешенко Ю. Київський митрополит св. Петро(Ратенський) як письменник // Київська старовина. - 2001. - №5. -С. 90-95.

Пелешенко Ю. Біблія та українська література //Українська мова та література. - 1998. - Ч. 41.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор і доляФлорентійської унії в Україні // Київська старовина. - 2000. - №2. -С. 135-142.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор та його"Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всюРусь" // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. -2002. - Нова серія. - Т. 9. - С. З-8.

Пелешенко Ю. Коментарі чи безпідставні закиди? // Словоі час. - 1997. - №4. - С. 34-40.

Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя / / Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Пелешенко Ю. Українська література пізньогоСередньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. - 2001. -№4. - С. 39-43.

Пелешенко Ю.В. Апокрифи та легенди богомильськогопоходження в українській словесності: здобутки і перспективидослідження// Біблія і культура. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. І. -С. 45-47.

Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської таагіографічної прози кінця ХІУ - початку ХУІ ст. - К.: Наукова думка,1990. - 144 с.

Пелешенко Ю.В.Українська література пізньогоСередньовіччя (друга половина ХІІІ-ХУ ст.): Джерела. Системажанрів. Духовні інтенції. - К.: Поліграфічний центр "Фоліант",2004. - 423 с.

Сліпушко О. "Слово про погибель Руської землі". Серапіон// Сліпушко О. Софія Київська. Українська літератураСередньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К. 2002.

Сліпушко О. Галицько-Волинський літопис // Сліпушко О.Софія Київська. Українська література Середньовіччя: добаКиївської Русі (Х-ХІІІ століття). - К. 2002.

Франко І. "Слово о Лазареве воскресеніи": Староруськапоема на апокрифічні теми // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. -К.: Наукова думка, 1981. - Т. 32. - С. 55-111.

Франко І. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків.Життя поета і вибір із його поезії. // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1978. - Т. 12. - С. 36.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Додаткова література

Крекотень В., Наливайко Д.С. Від давнини до серединиХУІІІст. // Українська література в загальнослов'янському і світовомулітературному контексті. - К.: Наукова думка, 1987. - Т. 1. - С. 51.

Лихачев Д.С. Русское Предвозрождение в истории мировойкультурьі / / Историко-филологические исследования: Сб. статейпамяти акад. Н.И. Конрада. - М.: Наука, 1974. - С. 20-21.

Пелешенко Ю. "Муж незвичайної освіченості..." До625-річчя від дня народження Григорія Цамблака // Отчий край. -1990. - Вип. 4. - С. 42-47.

Пелешенко Ю. Богомильські мотиви в українськійсловесності пізнього середньовіччя: апокрифи і легенди прогріхопадіння / / Слов'янський збірник. - Одеса, 2000. - Вип. 7. -С. 178-183.

Пелешенко Ю. Боротьба Григорія Цамблака та Фотія заКиївську митрополичу кафедру // Другий міжнародний конгресукраїністів. (Львів, 22 -24 серпня 1993 p.). Доповіді і повідомлення.Історія. - Львів, 1994-Ч. 1. - С. 51-53.

Пелешенко Ю. Двовір'я в проповідях СерапіонаВолодимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. - 2002. - №8. - С. 61-71.

Пелешенко Ю. Ісихазм і богомильство: подібність елементівсвітогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) / /Історико-літературний журнал. - 2002. - №7. - С. 170-176.

Пелешенко Ю. Література "ожидовілих" та її місце вукраїнській духовній культурі другої половини ХУ ст. / /Медієвістика. Одеса: Астропринт, 2002. - Вип. 3. - С. 89-108.

Пелешенко Ю. Українська культура й Ісихазм. Сутьдуховної практики ісихазму / / Український світ. - 1992. - №2. -С. 17-18.

Пелешенко Ю.В. Духовний і політичний Ісихазм //Український світ. - 1992. - №3-6. - С. 22-23.

Пелешенко Ю.В. Ісихазм і українська культура: допостановки питання // Х Всеукраїнська славістична конференція"Духовне відродження слов'ян у контексті європейської та світовоїкультури". - Чернівці, 1992. - С. 27-28.

Пелешенко Ю.В. Ораторська проза Київської Русі і творчістьГригорія Цамблака / / Болгаристика в системе общественньїх наук:Опьіт, уроки, перспективьі. - Харьков, 1991. - С. 45.

Пелешенко Ю.В. Послання митрополита Фотія додухівництва та мирян Великого князівства Литовського як зразокораторської прози ХУ ст. / / Тези доповідей науково-практичноїконференції "Писемні пам'ятки східнослов'янськими мовами ХІ-ХУІІІ ст." - К. - Слов'янськ, 1993. - С. 181-182.

Пелешенко Ю.В. Українська культура ХУ ст. і другийпівденнослов'янський вплив // Писемність Київської Русі і становленняукраїнської літератури. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 138-166.

Пелешенко Ю.В. Українська культура й Ісихазм: ОдкровенняІвана Вишенського // Український світ. - 1994. - № 1-2. - С. 32.

Методичні рекомендації

При підготовці до заняття опрацюйте теоретичний матеріал,прочитайте тексти та виконайте завдання. Вивчаючи матеріал допитання № 2, пригадайте особливості літописання Київської Русі,простежте, як традиції давньоруських літописів знаходять своєвідображення у Галицько-Волинському літописі і як поєднуються уньому героїчне та філософсько-релігійне начала. Зверніть увагу навоїнські повісті про Романа і Данила у галицькій частині, вплив натвір лицарського (дружинного) епосу. З'ясуйте, чим відрізняєтьсяволинська частина літопису (філософсько-релігійна спрямованість).При опрацюванні ораторсько-публіцистичної прози цього періодунеобхідно з'ясувати змістові та формотворчі чинники, історичнуоснову творів.

Пригадайте найбільш відомі перекладні агіографічні твориКиївської Русі, спробуйте визначити роль агіографії у процесістворення оригінальної літератури. При прочитанні "ЖитіяОлександра Невського" зверніть увагу на риси галицькоїлітературної традиції в тексті, близькість до воїнської повісті,використання історичних реалій і перейнятість історичнимиподіями, політичною ситуацією свого часу. Опрацьовуючи "ЖитієМихаїла Чернігівського", простежте тенденційність, патріотичнуідею твору, належність героя до типу князів-мучеників,охарактеризуйте образи Бориса і Гліба.

Питання №5-6 найдоцільніше вивчати за працямиД.Чижевського, М.Грушевського, Ю.Пелешенка та В.Шевчука.Конспект статті, зазначеної у завданнях до практичного, і письмовахарактеристика образу Руської землі у "Слові о полку Ігоревім" та у"Слові про погибель Руської землі" є обов'язковими.

Практичне заняття №6

Художня своєрідність пам'ятки агіографічногописьменства ".Києво-Печерський патерик"План

Листування Симона і Полікарпа (20-ті рр. ХІІІ ст.) як основаКиєво-Печерського патерика.

Структура пам'ятки, її джерела, нові редакції як наслідокпереосмислення тексту крізь призму барокової естетики. Пам'ятка воцінці І.Франка, М.Грушевського.

Роль житій Нестора, Симона і Полікарпа у структурі"Києво-Печерського патерика".

Поетика патерикових новел. Мотив чуда в новелах проАлимпія-іконника, Агапіта-лікаря, Прохора-Лободника, Мойсея-угрина та інших.

Завдання

Скласти тести за житіями святих, названих у пунктах плану.

Складіть схему(на вибір): структури патерика, його джерел,редакцій.

Доберіть репродукції ікон, які відтворюють житія святихКиєво-Печерського патерика.

Художній текст читати за виданнями:

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 447-556.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Києво-Печерський патерик / / Хрестоматія давньоїукраїнської літератури (до кінця ХУІІІ ст.) / Упоряд. О.Білецький. -К.: Радянська школа, 1967. - С. 62-76.

Давня українська література Х-ХУІІІ ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Основна література

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Білоус П. "Золота книга" української літератури ("Києво-Печерський патерик" у школі) / / Українська мова й література всередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №3.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 447-556.

Ісіченко Ю. "Києво-Печерський патерик" у літературномуконтексті ХУІ-ХУІІІ ст. // Радянське літературознавство. - 1986. - №6.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературномупроцесі кінця ХУІ - початку ХУІІІ ст. на Україні. - К., 1990.

Києво-Печерський патерик / / Хрестоматія давньоїукраїнської літератури (до кінця ХУІІІ ст.) / Упоряд. О.Білецький. -К.: Радянська школа, 1967. - С. 62-76.

Крекотень В. "Золота книга" українського письменноголюду // Києво-Печерський патерик. - К., 1991. - С. 271-277.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Сліпушко О. "Києво-Печерський патерик" // Сліпушко О.Софія Київська. Українська література Середньовіччя: добаКиївської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - С. 337-342.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Додаткова література

Абрамович Д. Вступна стаття // Києво-Печерський патерик(репринтне видання 1931 року). - К., 1991.

Кабанець Є. Заснування Печерського монастиря в світлілітописних та агіографічних джерел // Київська старовина. - 2001. -№1.

Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. - М.,

1970.

Лихачев Д.С. По^тика древнерусской литературьі. - М.,

1979.

Ломачинська І. Просвітницька діяльність київськихмонастирів // Київська старовина. - 1997. - №6.

Методичні рекомендації

Традиційні елементи в жанрово-стильовій системістароукраїнського письменства забезпечують генетичні зв'язки йогоз Культурою Київської Русі, спрямовують художні пошуки митців.Давньоруські літописи, ораторські, житійні, паломницькі пам'яткипротягом століть не втрачають популярності як і перекладнаагіографічна література. Жанрові різновиди літератури КиївськоїРусі мали безпосередній вплив на становлення жанрової системи вподальші епохи, сприяли формуванню читацьких інтересів, служилиджерелом тем, мотивів, образів для нових літературних творів.

"Києво-Печерський патерик" є пам'яткою, яка посутньовплинула на формування українського письменства та українськоїкультури загалом протягом кількох століть, грунтуючись натрадиціях агіографічної спадщини та переосмислюючись підвпливами нових стилів та історичних подій. Опрацювавшилітературу щодо історії створення Києво-Печерської лаври, вартопорівняти, як ці події відтворено у тексті пам'ятки.Необхіднорозглянути листування Симона і Полікарпа (20-ті рр. ХІІІст.) як одну з передумов створення Києво-Печерського патерика.Структура пам'ятки, її джерела, нові редакції як наслідокпереосмислення тексту крізь призму барокової естетики. Вивчитиоцінку Києво-Печерського патерика І.Франком, М.Грушевським,Ю.Ісіченком, В.Крекотнем і зіставити дослідження науковців.

МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА XIII-XVI СТОЛІТЬСАМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Законспектувати наступні літературно-критичністатті:

Білоус П. Твори по мандри в давній українській літературі// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеяхта колегіумах - 2003. -№6. - С. 112-120.

Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя / / Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Пелешенко Ю. Українська література пізньогоСередньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. - 2001. -№4. - С. 39-43.

Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису //Слово і час. - 2000. - №11.

Ісіченко Ю. "Києво-Печерський патерик" у літературномуконтексті ХУІ-ХУІІІ ст. // Радянське літературознавство. - 1986. -№6.

Скласти          тести до практичних занять

Виготовлення            наочності до теми "Українська літературапізнього Середньовіччя (таблиці, діаграми)"

Підготувати    реферат на тему: Мистецтво Середньовіччя"

Б.Скласти бібліографія до теми "Паломницька та

агіографічна література"

Виготовити    таблиці, діаграми, які б відображалисистематизовану інформацію з теми "Паломницька таагіографічна література".

МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХІІІ-XVI СТОЛІТЬПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВИДАНЬ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 447-556.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Махновця; Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Українська література ХІУ-ХУІ ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінцяХУІІІ ст.) / Упоряд. О.Білецький. - К.: Радянська школа, 1967. -С. 62-76.

Давня українська література Х-ХУІІІ ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ

Анонім. Оповідання про святих князів Бориса та Гліба.

Києво-Печерський патерик.

Галицько-Волинський літопис.

Слово про погибель Руської землі.

Серапіон. Повчання

Житіє Михаїла Чернігівського

Слово про Лазареве воскресіння

Хождениє игумена Даниила

"Мандри" Василя Григоровича-Барського

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ДО 2 МОДУЛЯТести (1 бал за відповідь)

Кількість частин у Галицько-Волинському літописі:1) 2;  2) 3;     3) 1;     4) 4.

Галицько-Волинський літопис охоплює події:

1) з 1189 до 1205рр.; 2) з 1297 до 1345рр.;

3) з 1205 до 1289 рр.

Галицький літопис є одним із найталановитіших зразків

орнаментального стилю ХІІІ ст.;

монументального стилю ХІІ ст.;

стилю "плетенія словес" 15 ст.

Відгомоном "епічних пісень старожитностей наших"І. Срезнєвський назвав:

Галицько-Волинський літопис;

Слово о погибелі Руської землі;

Слово о полку Ігоревім;

Києво-Печерський патерик.

"Лист небесний", "Сон Богородиці" та "Слово про дванадцятьп ]ятниць" за жанром:

1) есхатологічні апокрифи; 2) апокрифічні євангелія;3) молитви; 4) бібійні легенди.

1492 рік - це дата:

пророкована дата Апокаліпсису;

рік народження Серапіона Володимирського;

рік написання Галицько-Волинського літопису.

Згідно якого вчення у творенні Всесвіту брали участь два начала -добре, яке уособлював Бог, і зле - втілене в Сатанаїлі:

1) богомильського;    2) бичівників-покутників;

3) мусульманства;

Відродженням на пізньовізантійському ґрунті елліністичногохристиянського містицизму було вчення Григорія Палами:

1) богомильство;       2) бичівників-покутників;

3) ісихазм.

Сентенція про конечну незбагненність Бога для людського розуму інеможливість виразити його в слові знайшла собі відповідник у літературі:

1) в монументальному стилі; 2) у стилі "плетеніє словес";3) в орнаментальному стилі.

Питання

Якими творами представлена агіографічна проза другоїполовини ХІІІ ст.(1 бал).

Назвіть принципи організації матеріалу в "Хожденьи"Данила Паломника (2 бали).

2.3. МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИДОБИ РЕНЕСАНСУ В УКРАЇНІ

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ

Гуманізм як напрям епохи українського Відродження.

Літературна спадщина Юрія Дрогобича.

Ідейно-тематична своєрідність поезії Павла Русина зКросна.

Ренесансне спрямування творів Станіслава Оріховського-Роксолана.

Загальна характеристика літературної спадщиниСебастіана Кленовича.

Виникнення і розвиток полемічно-публіцистичноїлітератури. Берестейська унія.

Діяльність Герасима Смотрицького, Василя Суразького(Острозького), Стефана Зизанія.

Анонімні твори.

Полемічні памфлети.

"Тренос" Мелетія Смотрицького.

"Палінодії" Захарії Копистенського.

Літературна діяльність Іпатія Потія.

Літературна спадщина Івана Вишенського в контекстіепохи: модель біографії Івана Вишенського, прийнята наукою;світогляд письменника, його особливості; провідні твориписьменника, проблема їх поширення і впливу на українськукультуру; особливості стилю послань І.Вишенського; Історичнаоснова, проблематика, образи "Послання до єпископів".

МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИДОБИ РЕНЕСАНСУ В УКРАЇНІ

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 10

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇРОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РЕНЕСАНСУ В УКРАЇНІ

План

Гуманізм як напрям епохи українського Відродження.

Трактати: традиції, жанрова специфіка, основніпредставники.

Жанрово-тематична характеристика латиномовної поезії.Ключові слова: ренесанс, гуманізм, відродження,

антропоцентризм, трактат

Питання на лекції: Із курсу "Зарубіжна література" пригадайтехарактерні риси європейського відродження.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 2. -Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Литвинов В. Переднє слово / / Українські гуманістичніепохи Відродження: Антологія: У 2 ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.:Наукова думка; Основи, 1995. - С. 5-14.

Микитась В. Українська література ХІУ-ХУІ ст. //Українська література ХІУ-ХУІ ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 142 с.

Рубанець М. Станіслав Оріховський-Роксолан // Людина ісвіт. - 1996. - №5. - С. 44-46.

Українська література ХІУ-ХУІ ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.

Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Українські гуманістичні епохи Відродження: Антологія:У 2 ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.: Наукова думка; Основи, 1995. - 431 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - 411 с.

Шевчук М. Муза Роксоланська // Вітчизна. - 1997. - №3-4,5-6, 9-10.

Додаткова література

Дойчик М. Проблема моралі в українській філософії добиВідродження ХУІ - початку ХУІІ ст. // Людина і політика. - 2001. - №6.

Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах:Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 328 с.

Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна //Європейське Відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. /Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Наук. думка, 1993.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібн. для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 192 с.

Чижевський Д. Слов'янський ренесанс (Пер. З нім.О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.

Лекція 11

УКРАЇНСЬКА ЛАТИНОМОВНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ФОРМАСИНТЕЗУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ

ТРАДИЦІЙПлан

Літературна спадщина Юрія Дрогобича.

Ідейно-тематична своєрідність поезії Павла Русина зКросна.

Ренесансне спрямування творів Станіслава Оріховського-Роксолана.

Загальна характеристика літературної спадщиниСебастіана Кленовича.

Ключові слова: латиномовна література, трактат, античність,гуманізм, ренесанс, традиція.

Питання на лекції: Охарактеризуйте культурно-освітнюситуацію в Україні 15-18 століть.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 2. -Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Литвинов В. Переднє слово // Українські гуманісти епохиВідродження: Антологія: У 2 ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.: Науковадумка; Основи, 1995. - С. 5-14.

Микитась В. Українська література ХІУ-ХУІ ст.//Українська література ХІУ-ХУІ ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Рубанець М. Станіслав Оріховський-Роксолан // Людина ісвіт. - 1996. - №5. - С. 44-46.

Українська література ХІУ-ХУІ ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Українські гуманістичні епохи Відродження: Антологія: У 2ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.: Наукова думка; Основи, 1995. - 431 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - 411 с.

Шевчук М. Муза Роксоланська // Вітчизна. - 1997. - №3-4,5-6, 9-10.

Додаткова література

Дойчик М. Проблема моралі в українській філософії добиВідродження ХУІ - початку ХУІІ ст. // Людина і політика. - 2001. -№6.

Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах:Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 328 с.

Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна //Європейське Відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. /

Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Наук. думка, 1993.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192 с.

Чижевський Д. Слов'янський ренесанс (Пер. З нім.О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.

Лекція 12

ПОЛЕМІЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ЛІТЕРАТУРА XV - ХУІ СТ.

План

Виникнення і розвиток полемічно-публіцистичноїлітератури. Берестейська унія.

Діяльність Герасима Смотрицького, Василя Суразького(Острозького), Стефана Зизанія.

Анонімні твори.

Полемічні памфлети.

"Тренос" Мелетія Смотрицького.

"Палінодії" Захарії Копистенського.

Літературна діяльність Іпатія Потія.

Ключові слова: полеміка, Берестейська унія, памфлет, уніати,публіцистика, протестант, супліка.

Питання на лекції: З історії України пригадайте, коли відбуласяБерестейська унія і який вплив вона мала на політичне становищеУкраїни.

Основна література

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1, 2. -Львів: Світ, 1992.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 241-255.

Микитась В. Українська література ХІУ-ХУІ ст. //Українська література ХІУ-ХУІ ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Українська література ХІУ-ХУІ ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури //Слово і час. - 2000. - №10. - С. 16-22.

Франко І. Життя й літературна діяльність Іпатія Потія //Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - К.: Наукова думка, 1983. - Т.39:Література і мистецтво.

Франко І.Я. Іван Вишенський, його час і письменницькадіяльність // Франко І. Твори: В 20 т. - К., 1955. - Т.16. - С. 413-429.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Бабич С. Модус містифікації в поетиці "Треносу" МелетіяСмотрицького // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресуМіжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 /Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Додаткова література

Бабич С. Міфологема мандрів як пошуки оновлення (в"Апології переґринації до країв східних" Мелетія Смотрицького) //Слово і час. - 2001. - №10.

Бережная Л. Тема смерти в украинско-белорусскойправославной проповеди и полемической литературе концаХУІ-ХУІІ вв. / / Літературознаство: Матеріали ІУ конгресуМіжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.).Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Грушевський М. Культурно-національний рух // Жовтень. -1989. - №1, 2, 3, 4.

Кралюк П. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. - К.:Український центр духовної культури, 1997.

Мазурок Г. На світанку протестантизму в Україні(Євангельський рукопис ХУІ ст.) // Київська старовина. - 1995. - №2.

Нудьга Г. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки,знахідки). - К.: Дніпро, 1990. - 349 с.

Поплавська Н. Український полемічний памфлет кінця ХУІ -початку ХУІІІ ст.: проблема жанрової моделі та функціонування //Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.

О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Пшеничний Є. "Zdanie o narodzie ruskim" Яна ЩенскогоГербурта в тексті "Палінодії" Захарії Копистенського / /Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192 с.

Ушкалов Л. Візія української історії в католицькій релігійніпубліцистиці // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресуМіжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 /Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Лекція 13

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ІВАНА ВИШЕНСЬКОГОВ КОНТЕКСТІ ЕПОХИПлан

Модель біографії Івана Вишенського, прийнята наукою.

Світогляд письменника, його особливості.

Особливості стилю послань І.Вишенського.Ключові слова: полемічна література, світогляд, посланняПитання на лекції: Чому, на вашу думку, Іван Вищенський для

усамітнення обирає саме гору Афон ?

Основна література

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Білоус П. Про естетичне значення давньої українськоїлітератури // Українська мова та література. - 2000. - №25 (185).

Білоус П. Художність, закодована в образах (Послання ІванаВишенського "Викриття диявола-світодержця") / / Українська мова йлітература в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №1.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1. -Львів: Світ, 1992.

Грабович Г. Авторство й авторитет у Івана Вишенського:діалектика відсутності // Слово і час. - 1990. - №6.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Паславський І. "Писав мандрованець, якого звутьВишенським" // Дзвін. - 1991. - №1. - С. 152-160.

Пахаренко В. Іван Вишенський. Творчість письменника //Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури //Слово і час. - 2000. - №10. - С. 16-22.

Франко І.Я. Іван Вишенський, його час і письменницькадіяльність // Франко І. Твори: В 20 т. - К., 1955. - Т.16. - С. 413-429.

Додаткова література

Грушевський М. Культурно-національний рух // Жовтень. -1989. - №1, 2, 3, 4.

Шевчук В. Мандрівничий, який розпікав людське сумління //Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990.

Горський В., Кислюк К. Гуманістичні та реформаційні ідеї уфілософській думці України (кінець ХУ - початок ХУІІ ст.) / /Горський В., Кислюк К. Історія української філософії: Підручник. -К.: Либідь, 2004. - С. 59-84.

МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИДОБИ РЕНЕСАНСУ В УКРАЇНІ

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №7

Українська латиномовна література якформа синтезу вітчизняних та загальноєвропейських традицій.Творчість Станіслава Оріховського.План

Модель біографії Оріховського, прийнята наукою.

Світогляд письменника, формування тематики корпусутекстів про целібат.

Оригінальність форми трактатів, ренесансні риси утворчості

Особливості стилю творів.

Завдання

Законспектувати статтю: Чижевський Д. Слов'янський ренесанс(Пер. З нім. О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.Порівняйте з таблицею додатка №5

Написати відгук на один з творів Станіслава Оріховського.

Розгляньте за підручниками з історії України, Всесвітньої історіїполітичну ситуацію, у якій Станіслав Оріховський формувався якписьменник.

Художні тексти читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 241-255.

Оріховський С. Твори. - К.: Дніпро, 2004. - 672 с.

Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2 ч.Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.: Наукова думка; Основи, 1995. - 431 с.

Слово многоцінне .Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу та Бароко/ за ред.В.Яременка. - К.: ВИДАВНИЦТВО "АКОНІТ", 2006. - Кн.1.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 2. -Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Литвинов В. Переднє слово / / Українські гуманістичніепохи Відродження: Антологія: У 2 ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.:Наукова думка; Основи, 1995. - С. 5-14.

Микитась В. Українська література ХІУ-ХУІ ст. //Українська література ХІУ-ХУІ ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Рубанець М. Станіслав Оріховський-Роксолан // Людина ісвіт. - 1996. - №5. - С. 44-46.

Українська література ХІУ-ХУІ ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2 ч.Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.: Наукова думка; Основи, 1995. - 431 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - 411 с.

Шевчук М. Муза Роксоланська // Вітчизна. - 1997. - №3-4,5-6, 9-10.

Додаткова література

Дойчик М. Проблема моралі в українській філософії добиВідродження ХУІ - початку ХУІІ ст. // Людина і політика. - 2001. - №6.

Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах:Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 328 с.

Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна //Європейське Відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. /Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Наук. думка, 1993.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192 с.

Чижевський Д. Слов'янський ренесанс (Пер. з нім.О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.

Методичні рекомендації

Найперше при підготовці до заняття необхідно чітко усвідомитихарактерні риси слов'янського і, зокрема, українського ренесансу, якітрадиції він перейняв з європейської літератури епохи Відродження, іщо було властиво лише творам вітчизняних письменників.

Намагаючись відтворити біографію письменника, особливуувагу зверніть не лише на праці науковців, які досліджувалижиттєвий шлях Оріховського, але й на те, які автобіографічнімоменти ми можемо почерпнути з творів автора.

При прочитанні творів зверніть увагу на їх структуризацію,особливості композиці, засоби характеротворення та відтворенняфілософського змісту і настанов щодо політики.

Практичне заняття №8