Художній світ української барокової поезіїПлан

Особливості українського бароко.

Риси барокового стилю в поезії Лазаря Барановича ("Веселкав небі - втішитись треба!", "Про сонце", "В полі робота, до неї охота","Про час для всього - доброго, злого", "Про мир"; "Про місяць і зорі","Читачу ласкавий, пильно зваж сі справи", "Про те ж", "Русин полякащось по-польску балака", "Автор жалкує і апелює", "Світ збурили грози налюдськії сльози", "Скрізь на Україні видно лиш руїни", "У світі такведеться, що лихо сміється"; віршовані звернення до української громади).

Художня своєрідність поетичної творчості ІванаВеличковського (["Вірші до Івана Самойловича"], "Минути", "Ехо", "Раклітеральний", "Рак словний", "Рак прекословний", "Чворогранистий","Згожаючійся", "Порядний непорядок", "Одноголосний","Єдинопадежний", "Мінливий", "Лабіринти", "Азбучний","Акростихіси", "Многопремінительний", "Стовп", "Пресікаємий","Остання штучка"; епіграми).

Художній світ поезії Климентія Зиновіїва: тематика, образи,жанрова природа ("Про гончарів: слово похвальне", "Про ратаїв...", "Протеслів...", "Про тих, що копають колодязі глибокі.", "Про зайців", "Пролюдей православних, що військову службу справляють, а саме - прокозаків", "Про школірів, що дрова крадуть, і про школу", "Про женців","Про велетнів.", "Про нищих шкільних", "Про убогих та багатих", "Прописарів різних.", "Про нерівності людські.").

Поезія Данила Братковського - ідейно-художня своєрідність("Мінливсть світу не зрозуміти", "Сусіди", "Життя в місті", "Нові палаци","Піють півні", "Диспут убогого з паном", "Про хміль", "З чого зроблено жінку","Бенкет на сеймику", "Порада", "Покірна жінка", "Світ", "Несталість світу","Усьому приходить кінець", "Смерть", "Фортель", "Варшава - мати","Люблин - сестрою", "Посполите рушення", "Про художника").

Гетьман Іван Мазепа як поет ("Дума", "Пісня", "Псальма";листи до Мотрі Кочубеївни).

Завдання

Виберіть з творів різних поетів вірші зі схожоюпроблематикою. Підтвердіть цитатами.

Зробити письмовий аналіз однієї поезії (на вибір).

Художні твори читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992.

Гетьман Ів. Мазепа. Вірші. - Київ, 1916. - 16 с.

Українська література ХУІІ ст. Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Вступ. ст., упорядк. та примітки В.Крекотня. - К.: Наук. думка, 1987.

Віршовані звернення до української громади архієпископаЛазаря Барановича // Хроніка-2000. - 1999. - №31-32.

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - 800 с.

Основна література

Бетко І. "Nadgrobki" Лазаря Барановича - пам'яткалітератури бароко // Слово і час. - 2003. - №12.

Борисенко К. Тема часу в збірці Івана Величковського"Зегар цілий з полузегариком" / / Наукові записки Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000.

Відомо, що гетьман писав вірші // Літературна Україна. -1996. - 4 квітня.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1,2. -Львів: Світ, 1992.

Гавдьо А. Давня література. Система уроків // Українськамова та література. - 2005. - №18 (418).

Загребельна Н. Співвідношення категорій "стиль" та"автор" в бароковій поезії: на матеріалі збірки віршів ІванаВеличковського / / Філологічні семінари. Література як стиль іспогад. Випуск 6 / Ред. кол.: О.Астаф'єв (відп. ред.) та ін. - К.:Київський університет, 2003.

Зосімова О. Мотив "марнота марнот" у поетичних епітафіяхЛазаря Барановича: особливості жанрового втілення / / Актуальніпроблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник науковихпраць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне: Перспектива,2005.

Корпанюк М. Данило Братковський: поет, патріот,"хлопоман" // Слово і час. - 1991. - №11.

Коптілов В. Від Тібру до Дніпра: Шляхами поезії українськогоБароко // Сучасність. - 1997. - №3. - С. 89-95; №4. - С. 93-103.

Крекотень В.І. Головні аспекти вивчення українськоїбарокової поезії // Вісник Київського університету: Вип.2. - К.:

Либідь, 1991. - С. 71-76.

Криса Б. Характер самоусвідомлення української поезії уХУІІ-ХУІІІ століттях / / Записки наукового товариства іменіТ.Шевченка. Т.ССХХІУ: Праці філологічної секції / Ред.М.Ільницький, О.Купчинський. - Львів, 1992.

Макаров А. Великий оборонець миру, справедливості таєдності архієпископ Лазар Баранович / / Хроніка-2000. - 1999. -№31-32.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво,

1994.

Макаров А. Світоч бароккової культури // Слово і час. -1993. - №10.