Художній світ української барокової поезіїПлан

Особливості українського бароко.

Риси барокового стилю в поезії Лазаря Барановича ("Веселкав небі - втішитись треба!", "Про сонце", "В полі робота, до неї охота","Про час для всього - доброго, злого", "Про мир"; "Про місяць і зорі","Читачу ласкавий, пильно зваж сі справи", "Про те ж", "Русин полякащось по-польску балака", "Автор жалкує і апелює", "Світ збурили грози налюдськії сльози", "Скрізь на Україні видно лиш руїни", "У світі такведеться, що лихо сміється"; віршовані звернення до української громади).

Художня своєрідність поетичної творчості ІванаВеличковського (["Вірші до Івана Самойловича"], "Минути", "Ехо", "Раклітеральний", "Рак словний", "Рак прекословний", "Чворогранистий","Згожаючійся", "Порядний непорядок", "Одноголосний","Єдинопадежний", "Мінливий", "Лабіринти", "Азбучний","Акростихіси", "Многопремінительний", "Стовп", "Пресікаємий","Остання штучка"; епіграми).

Художній світ поезії Климентія Зиновіїва: тематика, образи,жанрова природа ("Про гончарів: слово похвальне", "Про ратаїв...", "Протеслів...", "Про тих, що копають колодязі глибокі.", "Про зайців", "Пролюдей православних, що військову службу справляють, а саме - прокозаків", "Про школірів, що дрова крадуть, і про школу", "Про женців","Про велетнів.", "Про нищих шкільних", "Про убогих та багатих", "Прописарів різних.", "Про нерівності людські.").

Поезія Данила Братковського - ідейно-художня своєрідність("Мінливсть світу не зрозуміти", "Сусіди", "Життя в місті", "Нові палаци","Піють півні", "Диспут убогого з паном", "Про хміль", "З чого зроблено жінку","Бенкет на сеймику", "Порада", "Покірна жінка", "Світ", "Несталість світу","Усьому приходить кінець", "Смерть", "Фортель", "Варшава - мати","Люблин - сестрою", "Посполите рушення", "Про художника").

Гетьман Іван Мазепа як поет ("Дума", "Пісня", "Псальма";листи до Мотрі Кочубеївни).

Завдання

Виберіть з творів різних поетів вірші зі схожоюпроблематикою. Підтвердіть цитатами.

Зробити письмовий аналіз однієї поезії (на вибір).

Художні твори читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992.

Гетьман Ів. Мазепа. Вірші. - Київ, 1916. - 16 с.

Українська література ХУІІ ст. Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Вступ. ст., упорядк. та примітки В.Крекотня. - К.: Наук. думка, 1987.

Віршовані звернення до української громади архієпископаЛазаря Барановича // Хроніка-2000. - 1999. - №31-32.

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - 800 с.

Основна література

Бетко І. "Nadgrobki" Лазаря Барановича - пам'яткалітератури бароко // Слово і час. - 2003. - №12.

Борисенко К. Тема часу в збірці Івана Величковського"Зегар цілий з полузегариком" / / Наукові записки Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000.

Відомо, що гетьман писав вірші // Літературна Україна. -1996. - 4 квітня.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1,2. -Львів: Світ, 1992.

Гавдьо А. Давня література. Система уроків // Українськамова та література. - 2005. - №18 (418).

Загребельна Н. Співвідношення категорій "стиль" та"автор" в бароковій поезії: на матеріалі збірки віршів ІванаВеличковського / / Філологічні семінари. Література як стиль іспогад. Випуск 6 / Ред. кол.: О.Астаф'єв (відп. ред.) та ін. - К.:Київський університет, 2003.

Зосімова О. Мотив "марнота марнот" у поетичних епітафіяхЛазаря Барановича: особливості жанрового втілення / / Актуальніпроблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник науковихпраць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне: Перспектива,2005.

Корпанюк М. Данило Братковський: поет, патріот,"хлопоман" // Слово і час. - 1991. - №11.

Коптілов В. Від Тібру до Дніпра: Шляхами поезії українськогоБароко // Сучасність. - 1997. - №3. - С. 89-95; №4. - С. 93-103.

Крекотень В.І. Головні аспекти вивчення українськоїбарокової поезії // Вісник Київського університету: Вип.2. - К.:

Либідь, 1991. - С. 71-76.

Криса Б. Характер самоусвідомлення української поезії уХУІІ-ХУІІІ століттях / / Записки наукового товариства іменіТ.Шевченка. Т.ССХХІУ: Праці філологічної секції / Ред.М.Ільницький, О.Купчинський. - Львів, 1992.

Макаров А. Великий оборонець миру, справедливості таєдності архієпископ Лазар Баранович / / Хроніка-2000. - 1999. -№31-32.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво,

1994.

Макаров А. Світоч бароккової культури // Слово і час. -1993. - №10.

Полєк В. Життя і творчість Івана Мазепи // Полєк В. Історіяукраїнської літератури ХУІІІ ст.: У 2 ч. Частина перша. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 1999.

Сидоренко О. Образ Ісуса Христа в поезії ІванаВеличковського // Слово і час. - 2005. - №2. (папка, кафедра)

Сидоренко Т. Поетичні чотириєвангелія та іншістарозаповітні книги від Івана (Величковського) / / Київськастаровина. - 2000. - №1.

Сидоренко Т. Художній світ у християнській ліриці ІванаВеличковського: часова і просторова перспектива // Київськастаровина. - 2002. - №2.

Січинський Т. Барокко / / Енциклопедія українознавства.Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Славутич Яр. "Озмітеся всі за руки ..." (Гетьман Іван Мазепаяк поет) // Київ. - 1991. - №3.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Степовик Д. Особливості українського бароко // Науковийзбірник Українського Вільного Університету. Серія: Науковізбірники. Т.15. - Мюнхен, 1992. - С. 282-297.

Ткаченко О. Лабіринти барокової поезії: Жанр і символ //Вісник: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Випуск9 / Ред. кол.: М.Наєнко (гол. ред.) та ін. - К.: Київський університет,2000.

Харлан О. Універсальна картина світу у поезії КлиментіяЗіновіїва та Мацуо Басьо / / Актуальні проблеми слов'янськоїфілології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп.ред.) та ін. - Вип.6: Лінгвістика і літературознавство. - К.: ЗнанняУкраїни, 2001.

Хижняк З. Маньківський В. Класи поетики і риторики / /Хижняк З. Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. -К.: КМ Академія, 2003. - С. 77-82.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Шевчук В. Діамант у попелі: Про Данила Братковського якпоета і людину / / Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро,1990. - С. 165-171.

Шевчук В. Климентій Зіновіїв і його книга буттяукраїнського народу // Хроніка-2000. - 1993. - №5. - С. 73-98.

Додаткова література

Апанович О.Гетьман Мазепа - будівничий українськоїкультури // Слово і час. - 1995. - №3.

Костомаров М. Гетьман Іван Степанович Мазепа // КостомаровМ. Галерея портретів: Біогр. нариси: Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд. іпередм. В.Замлинського; Пер. з рос. М.Ілляш. - К.: Веселка, 1993.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Розп'ятий Мазепа /Упоряд., авт. передм. і коментарів М.Тимошик. - К.: Наша культура інаука, 2003. - 348 с.

Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українськогомистецтва // Київська старовина. - 1995. - №1.

Слабошпицький М. Мазепин дзвін // Дивослово. - 1994. -

№7.

Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність// Дніпро. - 2001. - №9-10.

Цудзинович Л. Від Ренесансу до Барокко // Слово і час. -1990. - №3.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Ю.Г. Мазепин дзвін // Слово і час. - 1994. - №4-5.

Методичні рекомендації

Знайомство з творчістю багатьох поетів барокової добидопоможе скласти уявлення про різноманітні поетичні шукання влітературі, побачити, як її автори виробляли свої поетичні традиції,удосконалювали версифікаційну техніку, засоби ідейно-художньоївиразності. Характерною рисою літературного процесу цьогоперіоду є багатство тематики та ідей, нових стилістичних тенденцій,демократизація оригінальних поетичних творів, тяжінняпредставників різних напрямів до певних видів віршування:духовної лірики, панегіриків, любовної лірики, віршів на історичні іпубліцистичні теми, епіграм, ситуацій тощо. Розширюється колоавторів, підвищується версифікаційна техніка, і загалом засобивіршування стають дуже різноманітними. Однією з особливостейукраїнської поезії цього часу була її багатомовність. Поряд зцерковнослов'янською книжною та народною українською мовоюпоети вживали грецьку, польську мову та латину, а згодом і мову,наближену до російської. Щодо латини та польської мови, тозастосування їх зумовлювалось передусім латино-польськимхарактером тодішньої освіти. У цей час силабічна поезія ужевиступала як мистецтво. Віршами можна було передавативнутрішній світ людини, подавати моральні настанови, зображуватиконкретні явища і події реального життя, оспівувати героїчнеминуле. Особливого значення надавали теорії і практиці віршуванняв шкільних курсах поетики.

При підготовці до заняття необхідно виокремити найбільшвживані образи та художні засоби, які наявні у барокових текстах,цитати виписати. Особливу увагу слід звернути на жанровусвоєрідність творів Івана Величковського.

Практичне заняття №11

Українська віршована сатира ХУІІІ ст.

План

"Низове" Бароко як чинник десекуляризації тадемократизації української літератури. Творчість "мандрованихдяків" як явище барокової літератури.

Бурлескування і травестування образів та сюжетівхристиянської історії. Антицерковна спрямованість поезії.

Народна розмовна мова та картини побуту як засіббурлеску та чинник демократизації книжної літератури.

Вірші-орації різдвяного та великоднього циклу. Особливостієдності християнської та народної символіки.

Вірші про життя школярів. Соціальні мотиви та критиказмісту освіти.

Анонімні сатирично-гумористичні віршовані оповідання:"Пекельний Марко", "Доказательство Хама Даніеля Куксипотомственного", "Сатира на слобожан", "Плач київський монахів","Отець Негребецький".

Завдання

Виписати в зошити зі словника літературознавчих термініввизначення понять: "травестія", "бурлеск", "сатира", "гумор".

Дібрати з фольклору для зіставлення зразки творівріздвяного та великоднього циклу.

Зробити письмовий аналіз віршованого оповідання"Пекельний Марко".

Тексти читати за виданнями:

Українська література ХУІІ ст.: Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика. / Упоряд., приміт., вступ статтяВ.І. Крекотня. - К., 1987. - 608 с.

Українська література ХУІІІ ст.: Поетичні твори. Драматичнітвори. Прозові твори. / Упоряд., приміт., вступ статтяО.В. Мишанича. - К., 1983. - 693 с.

Українська поезія: Кінець ХУІ ст. - початок ХУІІІ ст. /Упоряд. В.П.Колосова, В.І.Крекотень. - К, 1978. - 680 с.

Українська поезія: Середина ХУІІ ст. / Упоряд. В.І.Крекотень,М.М.Сулима. - К, 1992. - 680 с.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - Кн..4. - 800 с.

Основна література

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народнаякультура Средневековья й Ренессанса. - М., 1965. - 527 с.

Борецький М. Світ поезії вагантів / / Зарубіжналітература. - 2004. - №27.

Грицай М.С. Давня українська проза: Роль фольклору уформуванні образного мислення українських прозаїків ХУІ - поч.ХУІІІ ст. - К., 1975. -151 с.

Давній український гумор та сатира. - К., 1959.

Нога Г.М. Звичаї тії з давніх школярів бували... (Українськийсвятковий бурлеск ХУИ-ХУІП століть). - К., 2001. - 189 с.

Нога Г. Орієнтації та пріоритети поезії низового бароко //Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Сулима М.М. Українське віршування кінця XVI - початкуXVII ст. - К., 1985. - С. 147.

Шевчук В. Явище прообразності в літературі українськогобароко // Українська мова та література. - 2004. - №31-32 (383-384).

Додаткова література

Нога Геннадій. Мова творів українських мандрівних дяків// Українська мова та література. - 1998. - число 18. - С. 9.

Сорокіна О. Своєрідність поезії західноєвропейськихвагантів та українських мандрованих дяків (Урок-бесіда зелементами вистави, 8 клас) // Зарубіжна література. - 2004. - №1.

Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. - К.: Факт - Нашчас, 2006. - 284 с. - С. 65

Шевчук В. Низове бароко та засоби його творення //Українська мова та література. - 1997. - №14, 15, 16.

Практичне заняття №12Поезія Григорія Сковороди: традиції та новаторство

План

Загальна характеристика поетичної спадщини Г.Сковороди.

Структура збірки "Сад божественних пісень".

Характер взаємодії епіграфів і текстів. Біблійна основатворів.

Пейзажні вірші - нове явище тогочасної українськоїлітератури.

Актуалізації панегіричної поезії у творчості ГригоріяСковороди.

Ритмомелодика і строфіка віршів, синтез традиціїсилабічного віршування та народної пісні.

Художні тексти читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.:Освіта, 1993. - С. 580-614.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі.Прозові переклади. Листи / Упордк., примітки та вступ. ст. І.Іваньо. -К.: Наук. думка, 1983. - 542 с.

Сковорода Г. Сад божественних пісень / Підготовка тексту,передмова та коментарі Л.Ушкалова. - Харків: Майдан, 2002. - 128 с.

Сковорода Г. Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво"Обереги"", 2005. - 2-е вид., виправ. - Т.1. - 528 с.

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - Кн.4. - 800 с.

Основна література

Бетко I. Спроба реконструкції символіко-архетипічноїобразної системи "Саду божествених пісень" Григорія Сковороди //Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 17-18. - Warszawa, 2004.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Навч.посібник. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. - Кн.1. - С. 76-92.

Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українськалітература - К.: Вища школа, 1978. - С. 376-394.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн.Т. / Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь,1993.

Демчук О. Мисливець на жар-птицю Божественногоодкровення // Українська мова та література. - 2003. - №48 (352).

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,1995. - С. 215-220.

Іваньо І. Григорій Сковорода / / Сковорода Г. Вірші. Пісні.Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Упордк.,примітки та вступ. ст. І.Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. - С. 5-32.

Пінчук Т. Штрихи до поетичного портрета ГригоріяСковороди // Радянське літературознавство. - 1988. - №2.

Піч Р. Сковородинівський міф про Наркіса в світліромантичної концепції міфотворчості // Сучасність. - 1995. - №10.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода: життя і творчість. - К.:Дніпро, 1978. - 262 с.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово ічас. - 1993. - №3. - С. 11-16.

Сінькевич О. Біблійна основа системи "Саду божественихпісень" Григорія Сковороди // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze.Tom ІІІ - ІУ. 1994-1995. - Krakow, 1995.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої укр. літ. вшколі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - С. 160-186.

Ушкалов Л. Передмова // Сковорода Г. Сад божественнихпісень / підготовка тексту, передмова та коментарі Л.Ушкалова. -Харків: Майдан, 2002. - С. 7-16.

Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. -Харків: ТОВ "Знання", 1997. - 180 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - С. 239-303.

Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. - К.:Рад. письменник, 1990.

Додаткова література

Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянськаакадемія і український літературний процес ХУІІІ ст. - К.: Українськакнига, 1999. - 208 с.

Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний:типологічне подібність постатей // Українська мова та література. -2004. - №48 (400).

Барабаш Ю. Григорій Сковорода // Слово і час. - 1997. - №7.

Барабаш Ю. "Знаю человека...": Григорий Сковорода.По^зия. Философия. Жизнь. - М.: Просвещение, 1989. - 327 с.

Бордукова Н. Переклади Григорія Сковороди: історіографіяпитання // Наукові записки Харківського державного педагогічногоуніверситету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Випуск 3(27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000.

Бородій М. До біографії Г.Сковороди // Слово і час. -1997. - №11-12.

Гармаш М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода.Життя і творчість" // Дивослово. - 1999. - №8.

Геник-Березовська З. Григорій Сковорода: образ художній ісправжній // Слово і час. - 1995. - №3. - С. 61-68.

Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди / / Березіль. -1992. - №11-12.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Григорія Сковороди. -К.: Наук. думка, 1983.

Каустов А. Зооморфічна символіка у філософських творахГ.С. Сковороди // Українська мова і література в школі. - 1990. - №1.

Коваль С. Філософія Григорія Сковороди на тлі сучасності// Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості Григоріясковороди // Слово і час. - 1990. - №3.

Лобановська А. Невідомий Сковорода / / Слово і час. -2000. - №6.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 1994.

Мишанич О. Григорій Сковорода (1722-1794) // Сковорода,Григорій Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги"", 2005. - 2-евид., виправ. - Т.1. - С. 9-35.

Мовчан Р. "Перший інтелігент" у вирі національноговідродження (Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №2. С. 137-146.

Петров В. Г.С. Сковорода. Спроба характеристики //Київська старовина. - 2001. - №4.

Сирцова О. Притча і міф в історіософії Г.Сковорода //Київська старовина. - 1995. - №3.

Софронова Л. Григорій Сковорода - любитель священнойБиблии // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковородита І.Франка / / Українська мова й література в середніх школах,гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №6. С. 122-132.

Ульяновський В. Віктор Петров: Осягнення Сковороди //Київська старовина. - 2001. - №4.

Ушкалов Л. З історії української літературиХУІІ-ХУІІІ століть. - Харків: Акта, 1999. - 216 с.

Ушкалов Л. Риторична "матерія" творів Сковороди на тліукраїнського літературного бароко // Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:

Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Федорук Л. Простір і колір як категорія художнього світуГригорія Сковороди // Слово і час. - 2000. - №5.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовкатексту й переднє слово Л.Ушкалова. - Харків: Прапор, 2004. - 272 с.

Методичні рекомендації

Поезія Григорія Сковороди - одна з визначних сторінок вісторії української літератури XVIII ст. Лірика письменника сповненафілософських роздумів. В поезії Григорій Сковорода виступає якглибокий лірик, який розкриває свою багату і щедру душу, славитьрозум, працьовитість, закликає до самопізнання і моральноговдосконалення, оспівує красу природи.

При підготовці до практичного заняття, спираючись наконспект лекцій і рекомендовану літературу, слід проаналізуватиосновні групи віршів. Опрацювання основних монографій і статейпро творчість Григорія Сковороди дозволить не тільки визначитипровідні тенденції віршів, а й уявити цілісність і одночасновнутрішнє багатство "Саду божественних пісень", систематизуватизнання. Обов'язковою умовою успіху такого заняття є ґрунтовнезнайомство з усією поезією Григорія Сковороди.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (МОДУЛЬ 4)Тести

"Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного"Касіяна Саковича є зразком:

панегіричної поезії;    3) геральдичної поезії;

релігійно-повчальної лірики;            4) історичної поезії.

"Є час для всього, мудрі так казали,Які на світі добре все пізнали.

Час народитись, смертний час чатує,Бог забере в нас, Бог нас обдарує..."Ці рядки належать:

Івану Величковському;         3) Касіяну Саковичу;

Лазарю Барановичу; 4) Данилу Братковському.

"Ой що то за диво буває на світі,Що тому смішки, тому сльози лити,Один здоровий, а інший хорує,Один щасливий, а інший горює.

Ці рядки належать:

Івану Величковському;         3) Касіяну Саковичу;

Лазарю Барановичу; 4) Данилу Братковському.

Григорій Сковорода у поезії "De libertate" звеличує як "отцявольності":

Івана Мазепу; 3) Івана Самойловича;

Богдана Хмельницького; 4) Петра І.

Закінчіть визначення: "Короткий віршований твір (від одного дотридцяти рядків), який просто, ясно, зрозуміло, з логічною чіткістю,дотепно і зграбно, з якнайбільшою потенцією художнього впливу насприймача розповідає про певний предмет, певну особу чи подію - це:

епіграма;         3) панегірик;

ода;     4) памфлет.

Збірка поезій Григорія Сковороди називається:

"Байки харківські";     3) "Бе lіbегtаtе"

"Послання";    4) "Сад божественних пісень".

Григорій Сковорода є представником стилю:

готика;            3) ренесанс;

орнаменталізм;          4) бароко.

Темою пісні "Всякому городу нрав і права..." є:1) засудження релігії;

змалювання сучасного авторові світу, в якому коженпристосовується як може;

осуд людських вад;

змалювання краси української природи.

9. До епічного роду києво-могилянські поетики відносили поезію,змістом якої мала бути "імітація подій, що виражає прості звичаї ісільські та пастуші грубі жарти" (Поетика "Касталійське джерело",1685). Це поезія:

буколічна;       3) травестійна;

георгічна;        4) школярська.

Питання

1. Назвіть жанрові різновиди та особливості поезії мандрівних

дяків.

2.5. МОДУЛЬ 5. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ

Прозова творчість Григорія Сковороди.

Розвиток історіографії в літературі кінця ХУІ - першоїполовини ХУІІ століття.

Зародження драматичної літератури. Загальнахарактеристика української барокової драматургії.

Особливості розвитку історичної, ораторсько-проповідницької та щоденникової прози другої половини ХУІІстоліття.

Українська барокова драматургія ХУІІ століття: образна татематична специфіка.

Загальна характеристика історіографічної прози ХУІІІстоліття.

Своєрідність паломницької та автобіографічної прози ХУІІІстоліття.

Вертепна драма ХУІІІ століття.

Інтермедії до драм.

МОДУЛЬ 5. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція № 20

БАРОКОВА ОРАТОРСЬКО-ПРОПОВІДНИЦЬКА ПРОЗА

План

Нова проповідницька та публіцистична проза. Дві стильовіформи в розвитку української проповіді: традиційна та новамистецька форма проповіді.

Використання українськими проповідниками стилюбароко, його характерних рис.

Іоанникій Галятовський: біографічні відомості, світоглядписьменника. Трактат "Наука, албо Способ зложення казання" якперша спроба викладу теорії церковного красномовства.

Збірка проповідей "Ключ розуміння", загальнахарактеристика змісту і стильових особливостей.

Суспільно-політичні погляди та літературна діяльністьБарановича.

Антоній Радивиловський: біографічні відомості; погляди наораторське мистецтво.

Ключові слова: бароко, риторика, гомілетика, проповідь, орація,трактат.

Питання на лекції:

Пригадайте особливості барокового стилю

Що вивчали барокові риторики

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1, 2. -Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Довга Л. Свобода волі у проповідях АнтоніяРадивиловського // Київська старовина. - 2002. - №2.

Ісіченко Ю. Містична перспектива літературного тексту вкультурі українського бароко // Сучасність. - 1995. - №5.

Колінець В., Білоус П. Творчість В.Григоровича-Барського// Радянське літературознавство. - 1986. - №10.

Лімборський І. Погранична літературна ситуація як фактхудожньої свідомості (Українська література XVIII ст. - від бароко дораннього Просвітництва) // Українська мова й література в середніхшколах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - №4, 5.

Макаров А. Ірраціональні мотиви українського бароко //Слово і час. - 1991. - №7.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво,

1994.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983.

Наливайко Д. Феномен українського бароко вєвропейському контексті // Слово і час. - 2002. - №2.

Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродженняукраїнців (Значення духовної спадщини Димитрія Туптала вукраїнській церкві і в українській культурі) // Народна творчість таетнографія. - 2001. - №4.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Січинський Т. Барокко // Енциклопедія українознавства.Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Соболь В. Пам'ятна книга Дмитра Туптала. - Варшава, 2004.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Чепіга І. Початки барокового проповідництва вукраїнському письменстві // Мовознавство. - 1996. - №6.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994

Шевченко В. Українське літературне бароко кінцяXVI-XVIII ст.: спроба узагальнення // Українська мова й література всередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 1999. - №3; 2000. - №1.

Яковина О. Онтологічні риси літературного бароко вУкраїні (проблема духовного і тілесного) / / Молода нація.Альманах. - 1999. - №10.

Додаткова література

Андрущенко М. Деякі зауваги до теми розвитку українськоїпрози ХУІІІ ст. - загадки та містифікації "Історії русів" / /Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Новик О. Мотив гріха та покари в ораціях Івана Леванди //Молода нація. Альманах. - 1999. - №13.

Новик О. Мотив швидкоплинності й марності людськогожиття у творах Івана Леванди / / Наукові записки Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000.

Новик О. Особливості прикрашання матерії у творах ІванаЛеванди // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб.наук. статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.6:Лінгвістика і літературознавство. - К.: Знання України, 2001.

Новик О. Христологічні мотиви у творчості Івана Леванди// Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук.статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Павленко І. Іпостась Володимира Святого в українськихрукописних житіях ХУІІ-ХУІІІ ст. / / Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002.

Рязанцева Т. Одіссея духу. Характерні риси доби Бароко //Зарубіжна література. - 1996. - №5.

Соболь В. "Не горлиця тиха та солодкоголоса, а зіркий орел."(Йоасаф Горленко) 1705-1754 // Донецький вісник НТШ. Т.5 / Відп. ред.В.Білецький. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004.

Хижняк З. Маньківський В. Класи поетики і риторики //Хижняк З. Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. -К.: КМ Академія, 2003. - С. 77-82.

Цудзинович Л. Від Ренесансу до Барокко // Слово і час. -1990. - №3.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Шевчук В. Універсальна картина світу в творчостіписьменників українського барокко // Українська наука і культура. -1994. - Випуск 28.

Шип Н. Видавнича і просвітницька діяльність Київськоїдуховної академії // Київська старовина. - 1999. - №3.

Лекція № 21

ЛІТОПИСАННЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ, ПРИТЧІПлан

Характеристика історіографічної та паломницької прозиXVII-XVIII ст.

Літопис Самійла Величка "Летопись собьгтий в Юго-Западной России в XVII веке..." як явище українського літературногобароко.

Барокова образність літопису. Роль новели про Сатира вструктурі твору.

"Історія Русів": проблема авторства твору, синкретизмжанру, композиційні особливості.

Образна система. "Історії Русів".

Ключові слова: літопис, історіографія, бароко, новела, притча,синкретизм.

Питання на лекції:

Політична ситуація на Україні в ХУІІ-ХУШ ст.

Джерелом яких творів Тараса Шевченка стали літописи ?

Основна література

Андрущенко М. Деякі зауваги до теми розвитку українськоїісторичної прози XVIII ст. - загадки та містифікації "Історії Русів" //Літературознавство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. Кн.1. - К.: ТОВ Видавництво "Обереги", 2000. - С. 218-224.

Афанасьєв І. Символіка смерти в "Історії русів" / /Сучасність. - 1999. - №10..

Бердник О.С. "Исторія Русовь" як метатекст: Монографія.Донецьк: Видавництво Донецького національного університету, 2002.- 176 с.

Біполід І.К. Українська літературна мова другої половиниXVI, XVII і XVIII ст. // Вибрані праці в 3-х т. - К., 1986. - Т. 2.

Возняк М. Історія української літератури. - Львів, 1994. - Кн. 2.

Єфремов С. О. Історія українського письменства. К.:"Феміна", 1995. - 686 с.

Исторія Русов или Малой Россіи: Сочиненіе ГеоргіяКонискаго, Архієпископа Білорускаго. - Москва. В УниверситетскойТипографіи. 1846. - 1-ІУ+1-ІУ+263+1-45 с. Репринтне видання: К.,1991.

Історія русів. Український переклад Івана Драча. - К., 1991. - 318 с.

Корпанюк Микола. Крайове та козацьке компілятивнелітописання як історико-культурне явище. - К., 1997. - 161 с.

Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІст. і усна народна творчість. - К.: Наук. думка, 1980. - 343 с.

Мишанич Я. "Історія русів": історіографія, проблематика,поетика. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги", 1999. - 240 с.

Мишанич Я. "Історія русів": література й історія //Літературознавство: матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.) / Відповід. РедакторО.Мишанич. - К.: АТ "ОБЕРЕГИ", 1996. - С. 270-275.

Мішуков О.В. "Історія Русів" у контактно-генетичнихзв'язках і типологічних сходженнях. - К., 1998. - 239 с.

Мішуков О.В. "Історія Русів" у контексті доби - першоїполовини ХІХ сторіччя. - К., 1997. - 209 с.

Мішуков О.В. "Історія русів" у європейському контексті:Монографія. //Філологія. Історія. Культура. Зб. Наук. Праць: У 2 т. -К.: Парламентське вид-во, 2002. - Т.1. - 319 с.

Мішуков О.В. Рецепція образу Мазепи в історичних жанрахєвропейської літератури // Сучасність - 2000. - №2. - С. 89-99.

Оглоблин О. До питання про автора "Історіи Русовь" / /Київська старовина. - К., 1997. - №6. - С. 69 -95; 1998. - №1. -С. 100-132

Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українськоїлітератури бароко. - Донецьк: Отечество, 1996. - 336 с.

Соболь В. Перспективи дослідження "Історії Русів" / /Соболь В.О. 12 подорожей в країну давнього письменства. Донецьк:Східний видавничий дім, 2003. - С. 85-96.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: МПП "Презент", за участю ТОВ"Феміна", 1994. - 480 с.

Шевчук В. Поетика бароко в українських літописах //Українська мова та література. - 1999. - №31.

Шевчук В. Про давню українську прозу, зокрема пролітописи // Слово і час. - 1993. - № 10. - С. 57-65.

Додаткова література

Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - початокXX ст. - К.: Вища школа, 1981.

Дзира Я. "Історія русів" - видатна пам'ятка українськоїісторіографії: нові дані про її автора // Автопортрет нації. - К., 1997. -С. 123-132.

Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности //Драгоманов М.П. Вибране. - К.: Либідь, 1991. - С. 5-46

Історія української літератури у восьми томах.- К., 1967. -Т.2. - 483 с.

Козак С. Український преромантизм. - Варшава, 2003. -

226 с.

Кравченко В.В. Поема вольного народу ("Історія русів" та їїмісце в українській історіографії). - X.: Основа, 1996. - 117 с.

Макаров А. М. Світло українського бароко: Нариси /Підбірта упоряд. Ю. Іванченка. - К.: Мистецтво, 1994. - 287 с.

Марченко M.I. Українська історіографія (з давніх часів досередини XIX ст.). - К., 1959. - 258 с.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983.

Мишанич О.В. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої половини XIX ст. / / Рад.літературознавство. - 1989. - №12. - С. 8-11.

Мішуков О. "Історія русів" та її видавець Осип Бодянський// Дивослово. - 1999. - №10.

Небесьо Б. Скільки прози може бути у козацькому літописі?// Слово і час. - 1993. - № 9. - С. 22-30.

Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики вдавній українській літературі. - К., 1984. - 325 с.

Повість врем'яних літ: Літопис (за Іпатським списком) /Переклад, післяслово та коментарі В.В.Яременка. - К., 1990. - 557 с.

Помпео Лоренцо. "Новела про сатира" Самійла Величка:джерела і літературні моделі // Літературознаство: МатеріалиIV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня1999 р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Сафонов Ю. Духовність керівника в літописі СамійлаВеличка // Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо. - К., 1993.

Соболь В. "Війна домова" Самійла Твардовського іукраїнська барокова історіографія в контексті історичної психології// Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Соболь В. Епоха та її герої в літописі Самійла Величка //Слово і час. - 1995. - №4.

Соболь В. Новела про сатира в контексті літопису СамійлаВеличка // Слово і час. - 1994. - №4-5.

Степанишин Б. Давня українська література в школі. - Київ:Либідь, 2000. - 504 с.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Шевчук В. Нерозгадані таємниці "Історії русів" / / ІсторіяРусів / Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. - К.: Рад. письменник, 1991.

Лекція № 22

ПРОЗА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПОЕТИКА ТА ФІЛОСОФСЬКА

ОСНОВАПлан

Філософські твори Сковороди: "Наркісс Розглагол о том:узнай себе", "Разговор, назьіваемьій Алфавит, или Букварь мира","Разговор дружеский о душевном мире)", "Израильскій змій": їхосновні ідеї та положення.

Погляди Сковороди на жанр байки та притчі. Збірка"Басни Харьковскія".

Літературне значення притч Григорія Сковороди.

Ключові слова: філософія,натура, щастя, трактат, притча, байка.

Основна література

Барабаш Ю. Григорій Сковорода / / Слово і час. - 1997. -

№7.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Навч.посібник. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. - Кн.1. - С. 76-92.

Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українськалітература - К.: Вища школа, 1978. - С. 376-394.

Демчук О. Мисливець на жар-птицю Божественногоодкровення // Українська мова та література. - 2003. - №48 (352).

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,1995. - С. 215-220.

Іваньо І. Григорій Сковорода // Сковорода Г. Вірші. Пісні.Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи /Упордк., примітки та вступ. ст. І.Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. -С. 5-32.

Мишанич О. Григорій Сковорода (1722-1794) // Сковорода,Григорій Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги"", 2005. -2-е вид., виправ. - Т.1. - С. 9-35.

Піч Р. Сковородинівський міф про Наркіса в світліромантичної концепції міфотворчості // Сучасність. - 1995. - №10.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода: життя і творчість. - К.:Дніпро, 1978. - 262 с.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово ічас. - 1993. - №3. - С. 11-16.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої укр. літ. вшколі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - С. 160-186.

Ушкалов Л. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди натлі українського барокового богомислення // Збірник Харківськогоісторико-філологічного товариства. - Х., 1999. - Т.8. - С. 23-44.

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура. - Х.:ТОВ "Знання", 1997. - 180 с.

Ушкалов Л.В. З історії української літературиХУІІ-ХУІІІ століть. - Х.: Акта, 1999. - 215 с.

Ушкалов Л.В. Світ українського барокко: Філологічніетюди. - Х.: Око, 1994. - 112 с.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //

Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - С. 239-303.

Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. - К.:Рад. письменник, 1990.

Додаткова література

Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний:типологічне подібність постатей // Українська мова та література. -2004. - №48 (400).

Бордукова Н. Переклади Григорія Сковороди: історіографіяпитання // Наукові записки Харківського державного педагогічногоуніверситету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Випуск 3(27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000.

Бородій М. До біографії Г.Сковороди // Слово і час. -1997. - №11-12.

Гармаш М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода.Життя і творчість" // Дивослово. - 1999. - №8.

Геник-Березовська З. Григорій Сковорода: образ художній ісправжній // Слово і час. - 1995. - №3. - С. 61-68.

Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди // Березіль. -1992. - №11-12.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Григорія Сковороди. -К.: Наук. думка, 1983.

Каустов А. Зооморфічна символіка у філософських творахГ.С. Сковороди // Українська мова і література в школі. - 1990. - №1.

Коваль С. Філософія Григорія Сковороди на тлі сучасності// Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості Григоріясковороди // Слово і час. - 1990. - №3.

Лобановська А. Невідомий Сковорода // Слово і час. -2000. - №6.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 1994.

Петров В. Г.С. Сковорода. Спроба характеристики //Київська старовина. - 2001. - №4.

Сирцова О. Притча і міф в історіософії Г.Сковорода //Київська старовина. - 1995. - №3.

Софронова Л. Григорій Сковорода - любитель священнойБиблии // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Ушкалов Л. Риторична "матерія" творів Сковороди на тліукраїнського літературного бароко // Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Федорук Л. Простір і колір як категорія художнього світуГригорія Сковороди // Слово і час. - 2000. - №5.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовкатексту й переднє слово Л.Ушкалова. - Харків: Прапор, 2004. - 272 с.

Лекція №23

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІУКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХУІІІ СТОЛІТТЯ.

План

Загальна характеристика української барокової драматургії

Барокова образність драми Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха".

Історична драма Ф.Прокоповича "Володимир": стильовийсинкретизм твору, особливості характеротворення.

Ідейно-художня своєрідність драми Г.Кониського"Воскресеніє мертвих".

Поетика інтермедій до драм Митрофана Довгалевського таГеоргія Кониського.

Вертепна драма ХУІІІ століття.

Ключові слова: драма, інтермедія, комічне, вертеп, бароко.

Питання на лекції:

Пригадайте, які групи апокрифів ви знаєте?

Спробуйте означити роль М.Довгалевського для українськоїлітератури.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн.2. - Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989. - 151 с.

Кіпніс М. Трагікомедія і сучасність // Радянськелітературознавство. - 1989. - №1.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983

Мороз З. Відображення дійсності в давній українськійдраматургії. Інтермедії // Вітчизна. - 2004. - №11-12.

Наєнко М. Драматургія українського бароко: погляд звідстані // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб.наук. статей / Відп. ред. В.О.Соболь та ін. - Вип.Х: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005. - С. 211-219.

Новікова С. Феофан Прокопович: "Владимир" //Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Пелешенко Н. Барокова різдвяна драма в українськійлітературі 1900-1920-х років / / Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002.

Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільнійдрамі "Милость Божія" / / Працьовитий В. Українська історичнадрама. - Львів: Ліга-Прес, 2002.

Працьовитий В. Проблема утвердження християнства утрагедокомедії "Владимир" Феофана Прокоповича / /Працьовитий В. Українська історична драма. - Львів: Ліга-Прес, 2002.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Сулима М. Сюжетні схеми української шкільної драми //Слово і час. - 1994. - №1.

Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. - К.:ПЦ "Фоліант"; ВД "Стилос", 2005. - 368 с.

Сулима М., Федас Й. Український народний вертеп / /Радянське літературознавство. - 1989. - №2.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Швець І. Вертеп як феномен християнства // Київськастаровина. - 1996. - №2-3.