Художній світ української барокової поезіїПлан

Особливості українського бароко.

Риси барокового стилю в поезії Лазаря Барановича ("Веселкав небі - втішитись треба!", "Про сонце", "В полі робота, до неї охота","Про час для всього - доброго, злого", "Про мир"; "Про місяць і зорі","Читачу ласкавий, пильно зваж сі справи", "Про те ж", "Русин полякащось по-польску балака", "Автор жалкує і апелює", "Світ збурили грози налюдськії сльози", "Скрізь на Україні видно лиш руїни", "У світі такведеться, що лихо сміється"; віршовані звернення до української громади).

Художня своєрідність поетичної творчості ІванаВеличковського (["Вірші до Івана Самойловича"], "Минути", "Ехо", "Раклітеральний", "Рак словний", "Рак прекословний", "Чворогранистий","Згожаючійся", "Порядний непорядок", "Одноголосний","Єдинопадежний", "Мінливий", "Лабіринти", "Азбучний","Акростихіси", "Многопремінительний", "Стовп", "Пресікаємий","Остання штучка"; епіграми).

Художній світ поезії Климентія Зиновіїва: тематика, образи,жанрова природа ("Про гончарів: слово похвальне", "Про ратаїв...", "Протеслів...", "Про тих, що копають колодязі глибокі.", "Про зайців", "Пролюдей православних, що військову службу справляють, а саме - прокозаків", "Про школірів, що дрова крадуть, і про школу", "Про женців","Про велетнів.", "Про нищих шкільних", "Про убогих та багатих", "Прописарів різних.", "Про нерівності людські.").

Поезія Данила Братковського - ідейно-художня своєрідність("Мінливсть світу не зрозуміти", "Сусіди", "Життя в місті", "Нові палаци","Піють півні", "Диспут убогого з паном", "Про хміль", "З чого зроблено жінку","Бенкет на сеймику", "Порада", "Покірна жінка", "Світ", "Несталість світу","Усьому приходить кінець", "Смерть", "Фортель", "Варшава - мати","Люблин - сестрою", "Посполите рушення", "Про художника").

Гетьман Іван Мазепа як поет ("Дума", "Пісня", "Псальма";листи до Мотрі Кочубеївни).

Завдання

Виберіть з творів різних поетів вірші зі схожоюпроблематикою. Підтвердіть цитатами.

Зробити письмовий аналіз однієї поезії (на вибір).

Художні твори читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992.

Гетьман Ів. Мазепа. Вірші. - Київ, 1916. - 16 с.

Українська література ХУІІ ст. Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Вступ. ст., упорядк. та примітки В.Крекотня. - К.: Наук. думка, 1987.

Віршовані звернення до української громади архієпископаЛазаря Барановича // Хроніка-2000. - 1999. - №31-32.

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - 800 с.

Основна література

Бетко І. "Nadgrobki" Лазаря Барановича - пам'яткалітератури бароко // Слово і час. - 2003. - №12.

Борисенко К. Тема часу в збірці Івана Величковського"Зегар цілий з полузегариком" / / Наукові записки Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000.

Відомо, що гетьман писав вірші // Літературна Україна. -1996. - 4 квітня.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1,2. -Львів: Світ, 1992.

Гавдьо А. Давня література. Система уроків // Українськамова та література. - 2005. - №18 (418).

Загребельна Н. Співвідношення категорій "стиль" та"автор" в бароковій поезії: на матеріалі збірки віршів ІванаВеличковського / / Філологічні семінари. Література як стиль іспогад. Випуск 6 / Ред. кол.: О.Астаф'єв (відп. ред.) та ін. - К.:Київський університет, 2003.

Зосімова О. Мотив "марнота марнот" у поетичних епітафіяхЛазаря Барановича: особливості жанрового втілення / / Актуальніпроблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник науковихпраць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне: Перспектива,2005.

Корпанюк М. Данило Братковський: поет, патріот,"хлопоман" // Слово і час. - 1991. - №11.

Коптілов В. Від Тібру до Дніпра: Шляхами поезії українськогоБароко // Сучасність. - 1997. - №3. - С. 89-95; №4. - С. 93-103.

Крекотень В.І. Головні аспекти вивчення українськоїбарокової поезії // Вісник Київського університету: Вип.2. - К.:

Либідь, 1991. - С. 71-76.

Криса Б. Характер самоусвідомлення української поезії уХУІІ-ХУІІІ століттях / / Записки наукового товариства іменіТ.Шевченка. Т.ССХХІУ: Праці філологічної секції / Ред.М.Ільницький, О.Купчинський. - Львів, 1992.

Макаров А. Великий оборонець миру, справедливості таєдності архієпископ Лазар Баранович / / Хроніка-2000. - 1999. -№31-32.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво,

1994.

Макаров А. Світоч бароккової культури // Слово і час. -1993. - №10.

Полєк В. Життя і творчість Івана Мазепи // Полєк В. Історіяукраїнської літератури ХУІІІ ст.: У 2 ч. Частина перша. - Івано-Франківськ: Нова зоря, 1999.

Сидоренко О. Образ Ісуса Христа в поезії ІванаВеличковського // Слово і час. - 2005. - №2. (папка, кафедра)

Сидоренко Т. Поетичні чотириєвангелія та іншістарозаповітні книги від Івана (Величковського) / / Київськастаровина. - 2000. - №1.

Сидоренко Т. Художній світ у християнській ліриці ІванаВеличковського: часова і просторова перспектива // Київськастаровина. - 2002. - №2.

Січинський Т. Барокко / / Енциклопедія українознавства.Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Славутич Яр. "Озмітеся всі за руки ..." (Гетьман Іван Мазепаяк поет) // Київ. - 1991. - №3.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Степовик Д. Особливості українського бароко // Науковийзбірник Українського Вільного Університету. Серія: Науковізбірники. Т.15. - Мюнхен, 1992. - С. 282-297.

Ткаченко О. Лабіринти барокової поезії: Жанр і символ //Вісник: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Випуск9 / Ред. кол.: М.Наєнко (гол. ред.) та ін. - К.: Київський університет,2000.

Харлан О. Універсальна картина світу у поезії КлиментіяЗіновіїва та Мацуо Басьо / / Актуальні проблеми слов'янськоїфілології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп.ред.) та ін. - Вип.6: Лінгвістика і літературознавство. - К.: ЗнанняУкраїни, 2001.

Хижняк З. Маньківський В. Класи поетики і риторики / /Хижняк З. Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. -К.: КМ Академія, 2003. - С. 77-82.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Шевчук В. Діамант у попелі: Про Данила Братковського якпоета і людину / / Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро,1990. - С. 165-171.

Шевчук В. Климентій Зіновіїв і його книга буттяукраїнського народу // Хроніка-2000. - 1993. - №5. - С. 73-98.

Додаткова література

Апанович О.Гетьман Мазепа - будівничий українськоїкультури // Слово і час. - 1995. - №3.

Костомаров М. Гетьман Іван Степанович Мазепа // КостомаровМ. Галерея портретів: Біогр. нариси: Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд. іпередм. В.Замлинського; Пер. з рос. М.Ілляш. - К.: Веселка, 1993.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Розп'ятий Мазепа /Упоряд., авт. передм. і коментарів М.Тимошик. - К.: Наша культура інаука, 2003. - 348 с.

Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українськогомистецтва // Київська старовина. - 1995. - №1.

Слабошпицький М. Мазепин дзвін // Дивослово. - 1994. -

№7.

Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність// Дніпро. - 2001. - №9-10.

Цудзинович Л. Від Ренесансу до Барокко // Слово і час. -1990. - №3.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Ю.Г. Мазепин дзвін // Слово і час. - 1994. - №4-5.

Методичні рекомендації

Знайомство з творчістю багатьох поетів барокової добидопоможе скласти уявлення про різноманітні поетичні шукання влітературі, побачити, як її автори виробляли свої поетичні традиції,удосконалювали версифікаційну техніку, засоби ідейно-художньоївиразності. Характерною рисою літературного процесу цьогоперіоду є багатство тематики та ідей, нових стилістичних тенденцій,демократизація оригінальних поетичних творів, тяжінняпредставників різних напрямів до певних видів віршування:духовної лірики, панегіриків, любовної лірики, віршів на історичні іпубліцистичні теми, епіграм, ситуацій тощо. Розширюється колоавторів, підвищується версифікаційна техніка, і загалом засобивіршування стають дуже різноманітними. Однією з особливостейукраїнської поезії цього часу була її багатомовність. Поряд зцерковнослов'янською книжною та народною українською мовоюпоети вживали грецьку, польську мову та латину, а згодом і мову,наближену до російської. Щодо латини та польської мови, тозастосування їх зумовлювалось передусім латино-польськимхарактером тодішньої освіти. У цей час силабічна поезія ужевиступала як мистецтво. Віршами можна було передавативнутрішній світ людини, подавати моральні настанови, зображуватиконкретні явища і події реального життя, оспівувати героїчнеминуле. Особливого значення надавали теорії і практиці віршуванняв шкільних курсах поетики.

При підготовці до заняття необхідно виокремити найбільшвживані образи та художні засоби, які наявні у барокових текстах,цитати виписати. Особливу увагу слід звернути на жанровусвоєрідність творів Івана Величковського.

Практичне заняття №11

Українська віршована сатира ХУІІІ ст.

План

"Низове" Бароко як чинник десекуляризації тадемократизації української літератури. Творчість "мандрованихдяків" як явище барокової літератури.

Бурлескування і травестування образів та сюжетівхристиянської історії. Антицерковна спрямованість поезії.

Народна розмовна мова та картини побуту як засіббурлеску та чинник демократизації книжної літератури.

Вірші-орації різдвяного та великоднього циклу. Особливостієдності християнської та народної символіки.

Вірші про життя школярів. Соціальні мотиви та критиказмісту освіти.

Анонімні сатирично-гумористичні віршовані оповідання:"Пекельний Марко", "Доказательство Хама Даніеля Куксипотомственного", "Сатира на слобожан", "Плач київський монахів","Отець Негребецький".

Завдання

Виписати в зошити зі словника літературознавчих термініввизначення понять: "травестія", "бурлеск", "сатира", "гумор".

Дібрати з фольклору для зіставлення зразки творівріздвяного та великоднього циклу.

Зробити письмовий аналіз віршованого оповідання"Пекельний Марко".

Тексти читати за виданнями:

Українська література ХУІІ ст.: Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика. / Упоряд., приміт., вступ статтяВ.І. Крекотня. - К., 1987. - 608 с.

Українська література ХУІІІ ст.: Поетичні твори. Драматичнітвори. Прозові твори. / Упоряд., приміт., вступ статтяО.В. Мишанича. - К., 1983. - 693 с.

Українська поезія: Кінець ХУІ ст. - початок ХУІІІ ст. /Упоряд. В.П.Колосова, В.І.Крекотень. - К, 1978. - 680 с.

Українська поезія: Середина ХУІІ ст. / Упоряд. В.І.Крекотень,М.М.Сулима. - К, 1992. - 680 с.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - Кн..4. - 800 с.

Основна література

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народнаякультура Средневековья й Ренессанса. - М., 1965. - 527 с.

Борецький М. Світ поезії вагантів / / Зарубіжналітература. - 2004. - №27.

Грицай М.С. Давня українська проза: Роль фольклору уформуванні образного мислення українських прозаїків ХУІ - поч.ХУІІІ ст. - К., 1975. -151 с.

Давній український гумор та сатира. - К., 1959.

Нога Г.М. Звичаї тії з давніх школярів бували... (Українськийсвятковий бурлеск ХУИ-ХУІП століть). - К., 2001. - 189 с.

Нога Г. Орієнтації та пріоритети поезії низового бароко //Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Сулима М.М. Українське віршування кінця XVI - початкуXVII ст. - К., 1985. - С. 147.

Шевчук В. Явище прообразності в літературі українськогобароко // Українська мова та література. - 2004. - №31-32 (383-384).

Додаткова література

Нога Геннадій. Мова творів українських мандрівних дяків// Українська мова та література. - 1998. - число 18. - С. 9.

Сорокіна О. Своєрідність поезії західноєвропейськихвагантів та українських мандрованих дяків (Урок-бесіда зелементами вистави, 8 клас) // Зарубіжна література. - 2004. - №1.

Ушкалов Л. Есеї про українське бароко. - К.: Факт - Нашчас, 2006. - 284 с. - С. 65

Шевчук В. Низове бароко та засоби його творення //Українська мова та література. - 1997. - №14, 15, 16.

Практичне заняття №12Поезія Григорія Сковороди: традиції та новаторство

План

Загальна характеристика поетичної спадщини Г.Сковороди.

Структура збірки "Сад божественних пісень".

Характер взаємодії епіграфів і текстів. Біблійна основатворів.

Пейзажні вірші - нове явище тогочасної українськоїлітератури.

Актуалізації панегіричної поезії у творчості ГригоріяСковороди.

Ритмомелодика і строфіка віршів, синтез традиціїсилабічного віршування та народної пісні.

Художні тексти читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.:Освіта, 1993. - С. 580-614.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі.Прозові переклади. Листи / Упордк., примітки та вступ. ст. І.Іваньо. -К.: Наук. думка, 1983. - 542 с.

Сковорода Г. Сад божественних пісень / Підготовка тексту,передмова та коментарі Л.Ушкалова. - Харків: Майдан, 2002. - 128 с.

Сковорода Г. Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво"Обереги"", 2005. - 2-е вид., виправ. - Т.1. - 528 с.

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Слово многоцінне. Література пізнього бароко(1709-1798 рік)/ Уп. Вал.Шевчук, В.Яременко. - К.: ВИДАВНИЦТВО"АКОНІТ", 2006. - Кн.4. - 800 с.

Основна література

Бетко I. Спроба реконструкції символіко-архетипічноїобразної системи "Саду божествених пісень" Григорія Сковороди //Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 17-18. - Warszawa, 2004.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Навч.посібник. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. - Кн.1. - С. 76-92.

Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українськалітература - К.: Вища школа, 1978. - С. 376-394.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн.Т. / Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь,1993.

Демчук О. Мисливець на жар-птицю Божественногоодкровення // Українська мова та література. - 2003. - №48 (352).

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,1995. - С. 215-220.

Іваньо І. Григорій Сковорода / / Сковорода Г. Вірші. Пісні.Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Упордк.,примітки та вступ. ст. І.Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. - С. 5-32.

Пінчук Т. Штрихи до поетичного портрета ГригоріяСковороди // Радянське літературознавство. - 1988. - №2.

Піч Р. Сковородинівський міф про Наркіса в світліромантичної концепції міфотворчості // Сучасність. - 1995. - №10.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода: життя і творчість. - К.:Дніпро, 1978. - 262 с.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово ічас. - 1993. - №3. - С. 11-16.

Сінькевич О. Біблійна основа системи "Саду божественихпісень" Григорія Сковороди // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze.Tom ІІІ - ІУ. 1994-1995. - Krakow, 1995.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої укр. літ. вшколі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - С. 160-186.

Ушкалов Л. Передмова // Сковорода Г. Сад божественнихпісень / підготовка тексту, передмова та коментарі Л.Ушкалова. -Харків: Майдан, 2002. - С. 7-16.

Ушкалов Л. Григорій Сковорода і антична культура. -Харків: ТОВ "Знання", 1997. - 180 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - С. 239-303.

Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. - К.:Рад. письменник, 1990.

Додаткова література

Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянськаакадемія і український літературний процес ХУІІІ ст. - К.: Українськакнига, 1999. - 208 с.

Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний:типологічне подібність постатей // Українська мова та література. -2004. - №48 (400).

Барабаш Ю. Григорій Сковорода // Слово і час. - 1997. - №7.

Барабаш Ю. "Знаю человека...": Григорий Сковорода.По^зия. Философия. Жизнь. - М.: Просвещение, 1989. - 327 с.

Бордукова Н. Переклади Григорія Сковороди: історіографіяпитання // Наукові записки Харківського державного педагогічногоуніверситету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Випуск 3(27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000.

Бородій М. До біографії Г.Сковороди // Слово і час. -1997. - №11-12.

Гармаш М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода.Життя і творчість" // Дивослово. - 1999. - №8.

Геник-Березовська З. Григорій Сковорода: образ художній ісправжній // Слово і час. - 1995. - №3. - С. 61-68.

Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди / / Березіль. -1992. - №11-12.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Григорія Сковороди. -К.: Наук. думка, 1983.

Каустов А. Зооморфічна символіка у філософських творахГ.С. Сковороди // Українська мова і література в школі. - 1990. - №1.

Коваль С. Філософія Григорія Сковороди на тлі сучасності// Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості Григоріясковороди // Слово і час. - 1990. - №3.

Лобановська А. Невідомий Сковорода / / Слово і час. -2000. - №6.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 1994.

Мишанич О. Григорій Сковорода (1722-1794) // Сковорода,Григорій Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги"", 2005. - 2-евид., виправ. - Т.1. - С. 9-35.

Мовчан Р. "Перший інтелігент" у вирі національноговідродження (Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №2. С. 137-146.

Петров В. Г.С. Сковорода. Спроба характеристики //Київська старовина. - 2001. - №4.

Сирцова О. Притча і міф в історіософії Г.Сковорода //Київська старовина. - 1995. - №3.

Софронова Л. Григорій Сковорода - любитель священнойБиблии // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковородита І.Франка / / Українська мова й література в середніх школах,гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №6. С. 122-132.

Ульяновський В. Віктор Петров: Осягнення Сковороди //Київська старовина. - 2001. - №4.

Ушкалов Л. З історії української літературиХУІІ-ХУІІІ століть. - Харків: Акта, 1999. - 216 с.

Ушкалов Л. Риторична "матерія" творів Сковороди на тліукраїнського літературного бароко // Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:

Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Федорук Л. Простір і колір як категорія художнього світуГригорія Сковороди // Слово і час. - 2000. - №5.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовкатексту й переднє слово Л.Ушкалова. - Харків: Прапор, 2004. - 272 с.

Методичні рекомендації

Поезія Григорія Сковороди - одна з визначних сторінок вісторії української літератури XVIII ст. Лірика письменника сповненафілософських роздумів. В поезії Григорій Сковорода виступає якглибокий лірик, який розкриває свою багату і щедру душу, славитьрозум, працьовитість, закликає до самопізнання і моральноговдосконалення, оспівує красу природи.

При підготовці до практичного заняття, спираючись наконспект лекцій і рекомендовану літературу, слід проаналізуватиосновні групи віршів. Опрацювання основних монографій і статейпро творчість Григорія Сковороди дозволить не тільки визначитипровідні тенденції віршів, а й уявити цілісність і одночасновнутрішнє багатство "Саду божественних пісень", систематизуватизнання. Обов'язковою умовою успіху такого заняття є ґрунтовнезнайомство з усією поезією Григорія Сковороди.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (МОДУЛЬ 4)Тести

"Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного"Касіяна Саковича є зразком:

панегіричної поезії;    3) геральдичної поезії;

релігійно-повчальної лірики;            4) історичної поезії.

"Є час для всього, мудрі так казали,Які на світі добре все пізнали.

Час народитись, смертний час чатує,Бог забере в нас, Бог нас обдарує..."Ці рядки належать:

Івану Величковському;         3) Касіяну Саковичу;

Лазарю Барановичу; 4) Данилу Братковському.

"Ой що то за диво буває на світі,Що тому смішки, тому сльози лити,Один здоровий, а інший хорує,Один щасливий, а інший горює.

Ці рядки належать:

Івану Величковському;         3) Касіяну Саковичу;

Лазарю Барановичу; 4) Данилу Братковському.

Григорій Сковорода у поезії "De libertate" звеличує як "отцявольності":

Івана Мазепу; 3) Івана Самойловича;

Богдана Хмельницького; 4) Петра І.

Закінчіть визначення: "Короткий віршований твір (від одного дотридцяти рядків), який просто, ясно, зрозуміло, з логічною чіткістю,дотепно і зграбно, з якнайбільшою потенцією художнього впливу насприймача розповідає про певний предмет, певну особу чи подію - це:

епіграма;         3) панегірик;

ода;     4) памфлет.

Збірка поезій Григорія Сковороди називається:

"Байки харківські";     3) "Бе lіbегtаtе"

"Послання";    4) "Сад божественних пісень".

Григорій Сковорода є представником стилю:

готика;            3) ренесанс;

орнаменталізм;          4) бароко.

Темою пісні "Всякому городу нрав і права..." є:1) засудження релігії;

змалювання сучасного авторові світу, в якому коженпристосовується як може;

осуд людських вад;

змалювання краси української природи.

9. До епічного роду києво-могилянські поетики відносили поезію,змістом якої мала бути "імітація подій, що виражає прості звичаї ісільські та пастуші грубі жарти" (Поетика "Касталійське джерело",1685). Це поезія:

буколічна;       3) травестійна;

георгічна;        4) школярська.

Питання

1. Назвіть жанрові різновиди та особливості поезії мандрівних

дяків.

2.5. МОДУЛЬ 5. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ

Прозова творчість Григорія Сковороди.

Розвиток історіографії в літературі кінця ХУІ - першоїполовини ХУІІ століття.

Зародження драматичної літератури. Загальнахарактеристика української барокової драматургії.

Особливості розвитку історичної, ораторсько-проповідницької та щоденникової прози другої половини ХУІІстоліття.

Українська барокова драматургія ХУІІ століття: образна татематична специфіка.

Загальна характеристика історіографічної прози ХУІІІстоліття.

Своєрідність паломницької та автобіографічної прози ХУІІІстоліття.

Вертепна драма ХУІІІ століття.

Інтермедії до драм.

МОДУЛЬ 5. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція № 20

БАРОКОВА ОРАТОРСЬКО-ПРОПОВІДНИЦЬКА ПРОЗА

План

Нова проповідницька та публіцистична проза. Дві стильовіформи в розвитку української проповіді: традиційна та новамистецька форма проповіді.

Використання українськими проповідниками стилюбароко, його характерних рис.

Іоанникій Галятовський: біографічні відомості, світоглядписьменника. Трактат "Наука, албо Способ зложення казання" якперша спроба викладу теорії церковного красномовства.

Збірка проповідей "Ключ розуміння", загальнахарактеристика змісту і стильових особливостей.

Суспільно-політичні погляди та літературна діяльністьБарановича.

Антоній Радивиловський: біографічні відомості; погляди наораторське мистецтво.

Ключові слова: бароко, риторика, гомілетика, проповідь, орація,трактат.

Питання на лекції:

Пригадайте особливості барокового стилю

Що вивчали барокові риторики

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1, 2. -Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Довга Л. Свобода волі у проповідях АнтоніяРадивиловського // Київська старовина. - 2002. - №2.

Ісіченко Ю. Містична перспектива літературного тексту вкультурі українського бароко // Сучасність. - 1995. - №5.

Колінець В., Білоус П. Творчість В.Григоровича-Барського// Радянське літературознавство. - 1986. - №10.

Лімборський І. Погранична літературна ситуація як фактхудожньої свідомості (Українська література XVIII ст. - від бароко дораннього Просвітництва) // Українська мова й література в середніхшколах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - №4, 5.

Макаров А. Ірраціональні мотиви українського бароко //Слово і час. - 1991. - №7.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво,

1994.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983.

Наливайко Д. Феномен українського бароко вєвропейському контексті // Слово і час. - 2002. - №2.

Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродженняукраїнців (Значення духовної спадщини Димитрія Туптала вукраїнській церкві і в українській культурі) // Народна творчість таетнографія. - 2001. - №4.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Січинський Т. Барокко // Енциклопедія українознавства.Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Соболь В. Пам'ятна книга Дмитра Туптала. - Варшава, 2004.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Чепіга І. Початки барокового проповідництва вукраїнському письменстві // Мовознавство. - 1996. - №6.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994

Шевченко В. Українське літературне бароко кінцяXVI-XVIII ст.: спроба узагальнення // Українська мова й література всередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 1999. - №3; 2000. - №1.

Яковина О. Онтологічні риси літературного бароко вУкраїні (проблема духовного і тілесного) / / Молода нація.Альманах. - 1999. - №10.

Додаткова література

Андрущенко М. Деякі зауваги до теми розвитку українськоїпрози ХУІІІ ст. - загадки та містифікації "Історії русів" / /Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Новик О. Мотив гріха та покари в ораціях Івана Леванди //Молода нація. Альманах. - 1999. - №13.

Новик О. Мотив швидкоплинності й марності людськогожиття у творах Івана Леванди / / Наукові записки Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000.

Новик О. Особливості прикрашання матерії у творах ІванаЛеванди // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб.наук. статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.6:Лінгвістика і літературознавство. - К.: Знання України, 2001.

Новик О. Христологічні мотиви у творчості Івана Леванди// Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук.статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Павленко І. Іпостась Володимира Святого в українськихрукописних житіях ХУІІ-ХУІІІ ст. / / Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002.

Рязанцева Т. Одіссея духу. Характерні риси доби Бароко //Зарубіжна література. - 1996. - №5.

Соболь В. "Не горлиця тиха та солодкоголоса, а зіркий орел."(Йоасаф Горленко) 1705-1754 // Донецький вісник НТШ. Т.5 / Відп. ред.В.Білецький. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2004.

Хижняк З. Маньківський В. Класи поетики і риторики //Хижняк З. Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. -К.: КМ Академія, 2003. - С. 77-82.

Цудзинович Л. Від Ренесансу до Барокко // Слово і час. -1990. - №3.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Шевчук В. Універсальна картина світу в творчостіписьменників українського барокко // Українська наука і культура. -1994. - Випуск 28.

Шип Н. Видавнича і просвітницька діяльність Київськоїдуховної академії // Київська старовина. - 1999. - №3.

Лекція № 21

ЛІТОПИСАННЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ, ПРИТЧІПлан

Характеристика історіографічної та паломницької прозиXVII-XVIII ст.

Літопис Самійла Величка "Летопись собьгтий в Юго-Западной России в XVII веке..." як явище українського літературногобароко.

Барокова образність літопису. Роль новели про Сатира вструктурі твору.

"Історія Русів": проблема авторства твору, синкретизмжанру, композиційні особливості.

Образна система. "Історії Русів".

Ключові слова: літопис, історіографія, бароко, новела, притча,синкретизм.

Питання на лекції:

Політична ситуація на Україні в ХУІІ-ХУШ ст.

Джерелом яких творів Тараса Шевченка стали літописи ?

Основна література

Андрущенко М. Деякі зауваги до теми розвитку українськоїісторичної прози XVIII ст. - загадки та містифікації "Історії Русів" //Літературознавство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. Кн.1. - К.: ТОВ Видавництво "Обереги", 2000. - С. 218-224.

Афанасьєв І. Символіка смерти в "Історії русів" / /Сучасність. - 1999. - №10..

Бердник О.С. "Исторія Русовь" як метатекст: Монографія.Донецьк: Видавництво Донецького національного університету, 2002.- 176 с.

Біполід І.К. Українська літературна мова другої половиниXVI, XVII і XVIII ст. // Вибрані праці в 3-х т. - К., 1986. - Т. 2.

Возняк М. Історія української літератури. - Львів, 1994. - Кн. 2.

Єфремов С. О. Історія українського письменства. К.:"Феміна", 1995. - 686 с.

Исторія Русов или Малой Россіи: Сочиненіе ГеоргіяКонискаго, Архієпископа Білорускаго. - Москва. В УниверситетскойТипографіи. 1846. - 1-ІУ+1-ІУ+263+1-45 с. Репринтне видання: К.,1991.

Історія русів. Український переклад Івана Драча. - К., 1991. - 318 с.

Корпанюк Микола. Крайове та козацьке компілятивнелітописання як історико-культурне явище. - К., 1997. - 161 с.

Мишанич О.В. Українська література другої половини ХУІІІст. і усна народна творчість. - К.: Наук. думка, 1980. - 343 с.

Мишанич Я. "Історія русів": історіографія, проблематика,поетика. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги", 1999. - 240 с.

Мишанич Я. "Історія русів": література й історія //Літературознавство: матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.) / Відповід. РедакторО.Мишанич. - К.: АТ "ОБЕРЕГИ", 1996. - С. 270-275.

Мішуков О.В. "Історія Русів" у контактно-генетичнихзв'язках і типологічних сходженнях. - К., 1998. - 239 с.

Мішуков О.В. "Історія Русів" у контексті доби - першоїполовини ХІХ сторіччя. - К., 1997. - 209 с.

Мішуков О.В. "Історія русів" у європейському контексті:Монографія. //Філологія. Історія. Культура. Зб. Наук. Праць: У 2 т. -К.: Парламентське вид-во, 2002. - Т.1. - 319 с.

Мішуков О.В. Рецепція образу Мазепи в історичних жанрахєвропейської літератури // Сучасність - 2000. - №2. - С. 89-99.

Оглоблин О. До питання про автора "Історіи Русовь" / /Київська старовина. - К., 1997. - №6. - С. 69 -95; 1998. - №1. -С. 100-132

Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українськоїлітератури бароко. - Донецьк: Отечество, 1996. - 336 с.

Соболь В. Перспективи дослідження "Історії Русів" / /Соболь В.О. 12 подорожей в країну давнього письменства. Донецьк:Східний видавничий дім, 2003. - С. 85-96.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: МПП "Презент", за участю ТОВ"Феміна", 1994. - 480 с.

Шевчук В. Поетика бароко в українських літописах //Українська мова та література. - 1999. - №31.

Шевчук В. Про давню українську прозу, зокрема пролітописи // Слово і час. - 1993. - № 10. - С. 57-65.

Додаткова література

Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - початокXX ст. - К.: Вища школа, 1981.

Дзира Я. "Історія русів" - видатна пам'ятка українськоїісторіографії: нові дані про її автора // Автопортрет нації. - К., 1997. -С. 123-132.

Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности //Драгоманов М.П. Вибране. - К.: Либідь, 1991. - С. 5-46

Історія української літератури у восьми томах.- К., 1967. -Т.2. - 483 с.

Козак С. Український преромантизм. - Варшава, 2003. -

226 с.

Кравченко В.В. Поема вольного народу ("Історія русів" та їїмісце в українській історіографії). - X.: Основа, 1996. - 117 с.

Макаров А. М. Світло українського бароко: Нариси /Підбірта упоряд. Ю. Іванченка. - К.: Мистецтво, 1994. - 287 с.

Марченко M.I. Українська історіографія (з давніх часів досередини XIX ст.). - К., 1959. - 258 с.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983.

Мишанич О.В. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої половини XIX ст. / / Рад.літературознавство. - 1989. - №12. - С. 8-11.

Мішуков О. "Історія русів" та її видавець Осип Бодянський// Дивослово. - 1999. - №10.

Небесьо Б. Скільки прози може бути у козацькому літописі?// Слово і час. - 1993. - № 9. - С. 22-30.

Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики вдавній українській літературі. - К., 1984. - 325 с.

Повість врем'яних літ: Літопис (за Іпатським списком) /Переклад, післяслово та коментарі В.В.Яременка. - К., 1990. - 557 с.

Помпео Лоренцо. "Новела про сатира" Самійла Величка:джерела і літературні моделі // Літературознаство: МатеріалиIV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня1999 р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Сафонов Ю. Духовність керівника в літописі СамійлаВеличка // Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо. - К., 1993.

Соболь В. "Війна домова" Самійла Твардовського іукраїнська барокова історіографія в контексті історичної психології// Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Соболь В. Епоха та її герої в літописі Самійла Величка //Слово і час. - 1995. - №4.

Соболь В. Новела про сатира в контексті літопису СамійлаВеличка // Слово і час. - 1994. - №4-5.

Степанишин Б. Давня українська література в школі. - Київ:Либідь, 2000. - 504 с.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Шевчук В. Нерозгадані таємниці "Історії русів" / / ІсторіяРусів / Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. - К.: Рад. письменник, 1991.

Лекція № 22

ПРОЗА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПОЕТИКА ТА ФІЛОСОФСЬКА

ОСНОВАПлан

Філософські твори Сковороди: "Наркісс Розглагол о том:узнай себе", "Разговор, назьіваемьій Алфавит, или Букварь мира","Разговор дружеский о душевном мире)", "Израильскій змій": їхосновні ідеї та положення.

Погляди Сковороди на жанр байки та притчі. Збірка"Басни Харьковскія".

Літературне значення притч Григорія Сковороди.

Ключові слова: філософія,натура, щастя, трактат, притча, байка.

Основна література

Барабаш Ю. Григорій Сковорода / / Слово і час. - 1997. -

№7.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Навч.посібник. - 2-ге вид., випр. - Львів: Світ, 1994. - Кн.1. - С. 76-92.

Грицай М., Микитась В., Шолом Ф. Давня українськалітература - К.: Вища школа, 1978. - С. 376-394.

Демчук О. Мисливець на жар-птицю Божественногоодкровення // Українська мова та література. - 2003. - №48 (352).

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,1995. - С. 215-220.

Іваньо І. Григорій Сковорода // Сковорода Г. Вірші. Пісні.Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи /Упордк., примітки та вступ. ст. І.Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. -С. 5-32.

Мишанич О. Григорій Сковорода (1722-1794) // Сковорода,Григорій Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги"", 2005. -2-е вид., виправ. - Т.1. - С. 9-35.

Піч Р. Сковородинівський міф про Наркіса в світліромантичної концепції міфотворчості // Сучасність. - 1995. - №10.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода: життя і творчість. - К.:Дніпро, 1978. - 262 с.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово ічас. - 1993. - №3. - С. 11-16.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої укр. літ. вшколі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - С. 160-186.

Ушкалов Л. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди натлі українського барокового богомислення // Збірник Харківськогоісторико-філологічного товариства. - Х., 1999. - Т.8. - С. 23-44.

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура. - Х.:ТОВ "Знання", 1997. - 180 с.

Ушкалов Л.В. З історії української літературиХУІІ-ХУІІІ століть. - Х.: Акта, 1999. - 215 с.

Ушкалов Л.В. Світ українського барокко: Філологічніетюди. - Х.: Око, 1994. - 112 с.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //

Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - С. 239-303.

Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. - К.:Рад. письменник, 1990.

Додаткова література

Балаклицький М. Григорій Сковорода та Іван Багряний:типологічне подібність постатей // Українська мова та література. -2004. - №48 (400).

Бордукова Н. Переклади Григорія Сковороди: історіографіяпитання // Наукові записки Харківського державного педагогічногоуніверситету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Випуск 3(27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000.

Бородій М. До біографії Г.Сковороди // Слово і час. -1997. - №11-12.

Гармаш М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода.Життя і творчість" // Дивослово. - 1999. - №8.

Геник-Березовська З. Григорій Сковорода: образ художній ісправжній // Слово і час. - 1995. - №3. - С. 61-68.

Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди // Березіль. -1992. - №11-12.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Григорія Сковороди. -К.: Наук. думка, 1983.

Каустов А. Зооморфічна символіка у філософських творахГ.С. Сковороди // Українська мова і література в школі. - 1990. - №1.

Коваль С. Філософія Григорія Сковороди на тлі сучасності// Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості Григоріясковороди // Слово і час. - 1990. - №3.

Лобановська А. Невідомий Сковорода // Слово і час. -2000. - №6.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 1994.

Петров В. Г.С. Сковорода. Спроба характеристики //Київська старовина. - 2001. - №4.

Сирцова О. Притча і міф в історіософії Г.Сковорода //Київська старовина. - 1995. - №3.

Софронова Л. Григорій Сковорода - любитель священнойБиблии // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Ушкалов Л. Риторична "матерія" творів Сковороди на тліукраїнського літературного бароко // Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Ушкалов Л. Сковородинівська наука про біблійні образи //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей:Лінгвістика і літературознавство/ Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.)та ін. - К.: Знання України, 1999.

Федорук Л. Простір і колір як категорія художнього світуГригорія Сковороди // Слово і час. - 2000. - №5.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовкатексту й переднє слово Л.Ушкалова. - Харків: Прапор, 2004. - 272 с.

Лекція №23

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІУКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХУІІІ СТОЛІТТЯ.

План

Загальна характеристика української барокової драматургії

Барокова образність драми Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха".

Історична драма Ф.Прокоповича "Володимир": стильовийсинкретизм твору, особливості характеротворення.

Ідейно-художня своєрідність драми Г.Кониського"Воскресеніє мертвих".

Поетика інтермедій до драм Митрофана Довгалевського таГеоргія Кониського.

Вертепна драма ХУІІІ століття.

Ключові слова: драма, інтермедія, комічне, вертеп, бароко.

Питання на лекції:

Пригадайте, які групи апокрифів ви знаєте?

Спробуйте означити роль М.Довгалевського для українськоїлітератури.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн.2. - Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989. - 151 с.

Кіпніс М. Трагікомедія і сучасність // Радянськелітературознавство. - 1989. - №1.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983

Мороз З. Відображення дійсності в давній українськійдраматургії. Інтермедії // Вітчизна. - 2004. - №11-12.

Наєнко М. Драматургія українського бароко: погляд звідстані // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб.наук. статей / Відп. ред. В.О.Соболь та ін. - Вип.Х: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005. - С. 211-219.

Новікова С. Феофан Прокопович: "Владимир" //Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Пелешенко Н. Барокова різдвяна драма в українськійлітературі 1900-1920-х років / / Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002.

Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільнійдрамі "Милость Божія" / / Працьовитий В. Українська історичнадрама. - Львів: Ліга-Прес, 2002.

Працьовитий В. Проблема утвердження християнства утрагедокомедії "Владимир" Феофана Прокоповича / /Працьовитий В. Українська історична драма. - Львів: Ліга-Прес, 2002.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Сулима М. Сюжетні схеми української шкільної драми //Слово і час. - 1994. - №1.

Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. - К.:ПЦ "Фоліант"; ВД "Стилос", 2005. - 368 с.

Сулима М., Федас Й. Український народний вертеп / /Радянське літературознавство. - 1989. - №2.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Швець І. Вертеп як феномен християнства // Київськастаровина. - 1996. - №2-3.

Шевчук В. Георгій Кониський та його драма "Воскресеніємертвих" // Дивослово. - 1997. - №10.

Шевчук В. Його живив бентежний дух (Слово про ФеофанаПрокоповича) // Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990.

Додаткова література

Жигулин Е. Формула вифлеемской звездьі вертепа / /Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Плахтій Т. Символічні структури давньої драми в контекстіпсихоаналітичного дискурсу З.Фройда // Донецький вісник НТШ.Т.5 / Відп. ред. В.Білецький. - Донецьк: Східний видавничий дім,2004.

Січинський Т. Барокко // Енциклопедія українознавства.Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Сулима М. Елементи кіномови в українській шкільній драміХУІІ-ХУІІІ ст. // Сучасність. - 1996. - №5.

Сулима М. Образ Ісуса Христа на сцені / / Київськастаровина. - 1997. - №2.

Сулима М. Становлення ремарки в українській драматургіїХУІІ-ХУІІІ ст. // Маїістеріум. Випуск 4: Літературознавчі студії /Упоряд. Є.Кравченко. - К., 2000.

Чижевський Д. Барокко в літературі / / Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Лекція № 24

ПОЧАТКИ КЛАСИЦИЗМУ, РОМАНТИЗМУ ТАСЕНТИМЕНТАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХУІІІСТ

План

Сучасні наукові погляди щодо формування новоїукраїнської літератури на базі давньої української літератури.

Преромантизм як напрям в українській літературі.

Початки класицизму.

Іван Котляревський як літературна постать переходової доби.

5. Формування сентименталізму в українській літературі.

Ключові слова: преромантизм, класицизм, котляревщина,переходова доба, сентименталізм.

Основна література

Бовсунівська Т. В. Історія української естетики першоїполовини XIX століття. - К., 2001. - 344 с.

Борзенко О.І. Сентиментальна "провінція" (Нова українськалітература на етапі становлення). - Харків, 2006. - 322 с.

Возняк М. Історія української літератури. - Львів, 1994. -

Кн. 2.

Галич О.А. Бароко, рококо і класицизм в історіїлітературознавчої думки // Актуальні проблеми слов'янськоїфілології: Міжвуз. Зб. наук. ст. - К. - Ніжин: ТОВ "Видавництво"Аспект-Поліграф", 2006. - Вип.ХІ. - ч.2. - С. 6-12.

Єфремов С. О. Історія українського письменства. К.:"Феміна", 1995. - 686 с.

Козак С. Український преромантизм. - Варшава, 2003. - 226 с.

Лімборський І. Погранична літературна ситуація як фактхудожньої свідомості (Українська література XVIII ст. - від бароко дораннього Просвітництва) // Українська мова й література в середніхшколах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - №№ 4, 5; 2005 -№№ 1, 3.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: МПП "Презент", за участюТОВ "Феміна", 1994. - 480 с.

Додаткова література

Береза І. Образ дороги: від "хожденій" до бурлескних поемта прози початку XIX століття / / Верховина.. - Дрогобич: "Коло",2003. - С. 66-73.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. // Українськалітература XVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983

Мишанич О.В. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої половини XIX ст. // Рад.літературознавство. - 1989. - №12. - С. 8-11.

Сулима М. Климентій Зіновіїв як предтеча нової українськоїлітератури // Верховина. - Дрогобич: "Коло", 2003. - С. 330-334.

Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов'янськихлітератур: У двох книгах / Переклад з німецької. - К.: ВЦ"Академія", 2005. - 288 с.

Шаповал М. Джерела українського класицизму і творчістьІ.Котляревського // Наукові читання - 1988. Праці молодих ученихУкраїни. Зб. статей/ Відп. ред. Г.М.Штонь. - К., 1999. - С. 242-262.

МОДУЛЬ 5. ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ XVII-XVIII СТОЛІТЬПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття №13

Барокова ораторсько-проповідницька прозаПлан

Ораторсько-проповідницька проза барокової епохи.Динаміка жанру у системі від синкретизму до диференціації.

Лазар Баранович. Збірки "Меч духовний" (1666) і "Трубисловес проповідних" (1674). Стильова залежність від середньовічнихвізантійсько-слов'янських традицій.

Іоаникій Галятовський як теоретик і практик бароковогоказання. „Наука, альбо способ зложення казання". Використання вних новітніх риторичних прийомів.

Творчість Антонія Радивиловського. Вставні новели,джерела сюжетів і жанрове багатство новел. Зміст книг "ОгородокМарії Богородиці" (1676) і "Вінець Христов"(1688).

Завдання

Скласти 5 завдань-тестів до теми.

Скласти тези статті: Мостова Л. Світсько-риторичний типмислення в ораторсько-проповідницькій прозі другої половини ХУІІст. // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Тексти читати за виданнями:

Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння - К., 1985. - 444 с.

Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського. - К.,

1983.

Основна література

Алексеєнко Н. Біблійна герменевтика Іоаникія Галятовського// Наукові записки Харківського державного педагогічногоуніверситету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. Випуск 3(27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1, 2. -Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Довга Л. Свобода волі у проповідях АнтоніяРадивиловського // Київська старовина. - 2002. - №2.

Ісіченко Ю. Містична перспектива літературного тексту вкультурі українського бароко // Сучасність. - 1995. - №5.

Крекотень В. Українська література XVII ст. // Українськалітература XVII ст. Синкретична писемність. Поезія. Драматургія.Белетристика / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.;Вступ. ст., упорядк. та примітки В.Крекотня. - К.: Наук. думка, 1987.

Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського. - К.,

1983.

Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво,

1994.

Наливайко Д. Феномен українського бароко вєвропейському контексті // Слово і час. - 2002. - №2.

Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродженняукраїнців (Значення духовної спадщини Димитрія Туптала вукраїнській церкві і в українській культурі) // Народна творчість таетнографія. - 2001. - №4.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Соболь В. Пам'ятна книга Дмитра Туптала. - Варшава, 2004.

Трофимук М. Динаміка розвитку напрямів літературногопроцесу XVI - початку XVIII ст. // Літературознаство: МатеріалиIV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня1999 р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Хижняк З. Маньківський В. Класи поетики і риторики / /Хижняк З. Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. -К.: КМ Академія, 2003. - С. 77-82.

Цудзинович Л. Від Ренесансу до Барокко // Слово і час. -1990. - №3.

Чепіга І. Початки барокового проповідництва вукраїнському письменстві // Мовознавство. - 1996. - №6.

Чижевський Д. Барокко в літературі // Енциклопедіяукраїнознавства. Т.1. - Перевид. в Україні. - К., 1993.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Шевченко В. Українське літературне бароко кінцяХУІ-ХУІІІ ст.: спроба узагальнення // Українська мова й література всередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - №3.

Шевчук В. Універсальна картина світу в творчостіписьменників українського барокко // Українська наука ікультура. - 1994. - Випуск 28.

Яковина О. Онтологічні риси літературного бароко вУкраїні (проблема духовного і тілесного) / / Молода нація.Альманах. - 1999. - №10.

Додаткова література

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965.

Білоус П. Граматики, ритори, філософи ... в Україні / /Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №5-6.

Мостова Л. Світсько-риторичний тип мислення вораторсько-проповідницькій прозі другої половини ХУІІ ст. //Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Павличко Д. Правда про "Діаріуш" Дмитрія Ростовського// Соболь В. Пам'ятна книга Дмитра Туптала. - Варшава, 2004.

Соболь В. Стильова парадигма доби бароко в студіяхДмитра Чижевського // Філологічні семінари. Література як стиль іспогад. Випуск 6 / Ред. кол.: О.Астаф'єв (відп. ред.) та ін. - К.:Київський університет, 2003.

Українське барокко ("Круглий стіл" журналу "Дніпро") //Дніпро. - 1991. - №2.

Ушкалов Л. Візія української історії в католицькійрелігійній публіцистиці ХУІІ-ХУІІІ ст. / / Літературознаство:Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Шалагінов Б. Естетика і поетика літератури Бароко //Зарубіжна література. - 2003. - №12.

Шаповал М. Класицистична поетика: аспекти й шляхирозвитку // Слово і час. - 2000. - №5.

Шевчук В. Явище прообразності в літературі українськогобароко // Українська мова та література. - 2004. - №31-32 (383-384).

Практичне заняття №14

Літопис Самійла Величка як явище українськоголітературного барокоПлан

Джерела літопису Самійла Величка, їх вплив на образнуструктуру твору.

Документальна основа твору та літературні містифікації.

Принцип створення образів історичних осіб. Людина добиБароко в оцінці Величка.

Барокова образність літопису. Роль новели про Сатира вструктурі твору.

Художні тексти читати за виданнями:

Історія русів. Український переклад Івана Драча. - К., 1991. - 318 с.

Українська література XVIII ст.: Поетичні твори. Драматичнітвори. Прозові твори. / Упоряд., приміт., вступ статтяО.В. Мишанича. - К., 1983. - 693 с.

Завдання

Вивчити напам'ять уривок із літопису (Давня українськалітература: Хрестоматія / Упоряд. М.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. Відслів: "Цікавому норову людському..." до "...душа ваша").

Скласти п'ять завдань-тестів до теми.

Законспектувати статтю (на вибір студента).

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн. 1. - Львів: Світ, 1992.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т./ Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь, 1993.

Корпанюк М. Слово і дух України княжої та Україникозацької (Михайло Максимович - дослідник давньоукраїнськоїлітератури). - Черкаси: Брами, вид.Вовчок О.Ю., 2004. - 280 с.

Крекотень В. Сказання про війни козацькі та його автор //Київ. - 1986. - № 10. - С. 110-111.

Мишанич О. Українська література XVIII ст. - К.: Науковадумка, 1983. - С. 5-16.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Поліщук Ф.М. Вивчення давньої літератури у 8 класі:Посібник для вчителів. - К.: Рад.шк., 1984.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українськоголітературного бароко. - Донецьк, МП "Отечество", 1996. - 336 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Шевчук в. Самійло Величко та його Літопис // Шевчук

Дорога            в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - С. 184-208.

Додаткова література

Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянськаакадемія і український літературний процес ХУІІІ ст. - К.: Українськакнига, 1999. - 208 с.

Кресін О. Орлик, Граб'янка і народження хозарського міфа// Молода нація. - 1997. - № 7. - С. 181-190.

Макаров А. Козацтво і бароко // Дзвін. - 1991. - № 5. -

47-74.

Небесьо Б. Скільки прози може бути в козацькому літописі?(Фіктивні світи "Сказанія о войнє козацкой..." Самійла Величка) //Слово і час. - 1993. - №9.

Наливайко Д. Українське бароко // Дніпро. - 1991. - № 2.

Шевчук В. Козацьке літописання як чинникдержавотворення // Розбудова держави. - 1994. - № 2. - С. 16-21.

Практичне заняття №15

Глибина філософського змісту прозової спадщиниГригорія СковородиПлан

Філософська проза Григорія Сковороди у її зв'язку зантичною літературою, працями мислителів Києво-Могилянськоїакадемії.

Архітектоніка, джерела сюжетів байок збірки "Байкихарківські".

Образи втілення ідеї "сродної праці" в байках ГригоріяСковороди. Роль філософських ремінісценцій.

Місце Григорія Сковороди у становленні та розвитку жанруукраїнської байки.

Художні тексти читати за виданнями:

- Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1993. - С. 580-614.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі.Прозові переклади. Листи / Упордк., примітки та вступ. ст. І.Іваньо.- К.: Наук. думка, 1983. - 542 с.

Сковорода, Григорій Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво"Обереги"", 2005. - 2-е вид., виправ. - Т.2. - 528 с.

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Українська література XVIII ст.: Поетичні твори. Драматичнітвори. Прозові твори. / Упоряд., приміт., вступ стаття О.В.Мишанича. - К., 1983. - 693 с.

Завдання

Виписати зі словника-довідника визначення понять"байка", "алегорія", "архітектоніка", "сюжет".

Написати твір на тему "Барокові образи втілення ідеї"сродної праці" у Григорія Сковороди".

Скласти 5 завдань-тестів до теми.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн. 1. - Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т./ Упоряд. В.В.Яременко; приміт. С. К.Росовецького. - К.: Либідь, 1993.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.

Поліщук Ф.М. Вивчення давньої літератури у 8 класі:Посібник для вчителів. - К.: Рад.шк., 1984.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Додаткова література

Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянськаакадемія і український літературний процес XVIII ст. - К.: Українськакнига, 1999. - 208 с.

Барабаш Ю. "Знаю человека...": Григорий Сковорода.По^зия. Философия. Жизнь. - М.: Просвещение, 1989. - 327 с.

Крекотень В., Криса Б., Сулима М. Українська поезія ХУІІ ст.в контексті світового бароко // Слов'янські літератури. - К.: Науковадумка, 1993. - С. 18-58.

Макаров А. Козацтво і бароко // Дзвін. - 1991. - № 5. -С. 47-74.

Наливайко Д. Українське бароко // Дніпро. - 1991. - № 2.

Ушкалов Л. З історії української літературиХУІІ-ХУІІІ століть. - Харків: Акта, 1999. - 216 с.

Практичне заняття №16

Жанрово-тематичні особливостіукраїнської драматургії ХУІІІ століттяПлан

Загальна характеристика української барокової драматургії.

Барокова образність драми Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха".

Історична драма Ф.Прокоповича "Володимир": стильовийсинкретизм твору, особливості характеротворення.

Тематика та особливості поетики драми невідомого автора"Милість Божа".

Ідейно-художня своєрідність драми Г.Кониського"Воскресеніє мертвих".

Поетика інтермедій до драм Митрофана Довгалевського таГеоргія Кониського.

Вертепна драма ХУІІІ століття.

Завдання

Виписати зі словника літературознавчих термінів визначенняпонять "драма", "вертеп", "інтермедія", "драма-мораліте".

Виписати в зошит цитати для характеристики дійових осібдрам "Володимир" Феофана Прокоповича та "Воскресеніє мертвих"Г.Кониського.

Дібрати ілюстрації з мистецтвознавчих джерел до понять"вертеп", "вертепна скринька".

Художні тексти читати за виданнями:

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992.

Горка Лаврентій. Йосиф-патріарха / / Українська мова талітература. - 2004. - №31-32 (383-384).

Українська література ХУІІІ ст. Поетичні твори. Драматичнітвори. Прозові твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст.,упорядк. та примітки О.Мишанича. - К.: Наук. думка, 1983.

Давня українська література Х-ХУІІІ ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Основна література

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн.: Навч. вид.Кн.2. - Львів: Світ, 1992.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989.

Кіпніс М. Трагікомедія і сучасність / / Радянськелітературознавство. - 1989. - №1.

Мороз З. Відображення дійсності в давній українськійдраматургії. Інтермедії // Вітчизна. - 2004. - №11-12.

Наєнко М. Драматургія українського бароко: погляд звідстані // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб.наук. статей / Відп. ред. В.О.Соболь та ін. - Вип.Х: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005. - С. 211-219.

Новікова С. Феофан Прокопович: "Владимир" / /Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Пелешенко Н. Барокова різдвяна драма в українськійлітературі 1900-1920-х років / / Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002.

Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільнійдрамі "Милость Божія" / / Працьовитий В. Українська історичнадрама. - Львів: Ліга-Прес, 2002.

Працьовитий В. Проблема утвердження християнства утрагедокомедії "Владимир" Феофана Прокоповича // ПрацьовитийВ. Українська історична драма. - Львів: Ліга-Прес, 2002.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995.

Сулима М. Сюжетні схеми української шкільної драми //Слово і час. - 1994. - №1.

Сулима М. Українська драматургія ХУІІ-ХУІІІ ст. - К.:ПЦ "Фоліант"; ВД "Стилос", 2005. - 368 с.

Сулима М., Федас Й. Український народний вертеп //Радянське літературознавство. - 1989. - №2.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994.

Шевчук В. Георгій Кониський та його драма "Воскресеніємертвих" // Дивослово. - 1997. - №10.

Шевчук В. Його живив бентежний дух (Слово про ФеофанаПрокоповича) // Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990.

Швець І. Вертеп як феномен християнства / / Київськастаровина. - 1996. - №2-3.

Додаткова література

Жигулин Е. Формула вифлеемской звездьі вертепа / /Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Плахтій Т. Символічні структури давньої драми в контекстіпсихоаналітичного дискурсу З.Фройда // Донецький вісник НТШ.Т.5 / Відп. ред. В.Білецький. - Донецьк: Східний видавничий дім,2004.

Сулима М. Елементи кіномови в українській шкільній драміXVII-XVIII ст. // Сучасність. - 1996. - №5.

Сулима М. Образ Ісуса Христа на сцені / / Київськастаровина. - 1997. - №2.

Сулима М. Становлення ремарки в українській драматургіїXVII-XVIII ст. // Маґістеріум. Випуск 4: Літературознавчі студії /Упоряд. Є.Кравченко. - К., 2000.

Методичні рекомендації

П'єса "Володимир" Феофана Прокоповича знаменує собоюновий етап у розвитку української літератури. У п'єсі драматургреалізував теоретичне розуміння драми, оскільки трагедокомедіяпобудована відповідно до теоретичних положень "Поетики"Феофана Прокоповича.

Драма "Милість Божа" невідомого автора є цілком новимявищем в історії української драматургії, хоча в ній ще відчутнітрадиції київської шкільної драми. Під час аналізу твору докладнішеслід зупинитись на її композиційній побудові, зв'язку з козацькимилітописами, історичними віршами. Розглядаючи художні засобитвору, виокремити ті, що почерпнуті автором із фольклорнихджерел. "Милість Божа" і за змістом, і за формою відрізняється відзвичайних шкільних драм, наближаючись у ряді випадків до

фольклору і живої народної мови.

Багато шкільних драм супроводжувались інтермедіями абоінтерлюдіями, що мали неабияке історико-літературне значення: відних, власне, й починається історія нової української комедії.Аналізувати інтермедії XVIII ст. слід у двох аспектах: виявитиспецифіку жанру і ознайомитися із певними манерами зображеннядійових осіб. Аналізуючи комедійну майстерність авторівінтермедій, слід зупинитися на засобах сатиричного і комедійногозображення, характеристиці героїв через опис, слово, дію.

МОДУЛЬ 4-5. ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVI-XVIII СТОЛІТЬСАМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Вивчити напам'ять наступні твори:

Транквіліон-Ставровецький Кирило. Про премудрість(уривок від слів "О мудросте преславніша, Над золото й каміння."до "всьому світові відслонену").

Жоравницькі Ян та Олена. "Хто йдеш мимо, стань годину."

Величковський Іван. Мінливий.

Зиновіїв Климентій. Про нерівності людські, як один чоловіквисокий зростом, а другий низький і як не однаково Бог дає: томутак, а тому - в усьому інакше.

Баранович Лазар. Про час для всього - доброго, злого.

Братковський Данило. Мінливсть світу не зрозуміти.

Мазепа Іван. Псальма.

Сковорода Григорій. "Всякому городу.",

Сковорода Григорій. "De libertate".

Сковорода Григорій. Сова та дрізд.

Законспектувати наступні літературно-критичністатті:

Зосім О. Українська духовна пісня: Традиція і сучасність //Народна творчість та етнографія. - 2002. - №1-2.

Степовик Д. Особливості українського бароко // Науковийзбірник Українського Вільного Університету. Серія: Науковізбірники. Т.15. - Мюнхен, 1992. - С. 282-297.

Чижевський Д. Поза межами краси (До естетики бароковоїлітератури) // Чижевський Дмитро. Українське літературне бароко:Вибр. Праці з давньої літератури. - К.: Обереги, 2003. - С. 373-393.

Макаров А.М. Світоч барокової культури // Січ. - 1993. -№10. - С. 3-13.

Новик О.П. Барокові орації: творчість чи компіляція? //Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.Лінгвістика і літературознавство / Редкол.: В.О.Соболь (відп. ред.) таінші. - К.: Знання України, 2002. - Вип.7. - С. 229-240

МОДУЛЬ 4-5. УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА ПОЕЗІЯ,ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ВИДАНЬ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Величко Самійло. Літопис: У 2 т. / Вступ. ст., коментарі,упорядк. В.Шевчука. - К.: Дніпро, 1991.

Віршовані звернення до української громади архієпископаЛазаря Барановича // Хроніка-2000. - 1999. - №31-32.

Гетьман Ів. Мазепа. Вірші. - Київ, 1916. - 16 с.

Горка Лаврентій. Йосиф-патріарха / / Українська мова талітература. - 2004. - №31-32 (383-384).

Давня українська література X-XVIII ст. Твори: Для серед. таст. шк. віку / Упорядкув. текстів, передм., підготов. комент., прим. танавч.-метод. матеріалів О.Сліпушко. - К.: Школа, 2005.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1992. - С. 216-223.

Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. - К.: Рад.письменник, 1991.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати.Притчі. Прозові переклади. Листи / Упордк., примітки та вступ. ст.І.Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. - 542 с.

Сковорода Г. Сад божественних пісень / Підготовка тексту,передмова та коментарі Л.Ушкалова. - Харків: Майдан, 2002. - 128 с.

Слово многоцінне .Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу та Бароко/ за ред.В.Яременка. - К.: ВИДАВНИЦТВО "АКОНІТ", 2006. - Кн.1-4.

Туптало Дмитро. Діаріуш: Пер. В.Соболь // Соболь В.Пам'ятна книга Дмитра Туптала. - Варшава, 2004.

Українська література XIV-XVI ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Українська література XVII ст. Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Вступ. ст., упорядк. та примітки В.Крекотня. - К.: Наук. думка,1987.

Українська література XVIII ст. Поетичні твори. Драматичнітвори. Прозові твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст.,упорядк. та примітки О.Мишанича. - К.: Наук. думка, 1983.

15. Хрестоматія давньої української літератури (до кінцяХУІІІ ст.) / Упоряд. О.Білецький. - К.: Радянська школа, 1967. -С. 62-76.

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ

Іван Дубровський. Дніпрові камени.

Симон Пекалід. Про Острозьку війну... (уривки).

Мартин Пашковський. Дії турецькі і змагання козацькі зтатарами .(уривки).

Олександр Бучинський-Яскольд. Чигирин, прикордоннемісто. (уривки).

Касіян Сакович. Вірші на жалосний погреб. ПетраКонашевича-Сагайдачного.

Анонім. Пасквіль на гетьмана Івана Самойловича ("Ей,Іване, поповичу, гетьмане").

Історичні поезії ХУІІ ст.: Висипався хміль із міха. Пісня проМиколая Потоцького і козацькі перемоги. Которії прийшли,Хмельницького аби поймати. Похвала віршами Хмельницькому однарода малоросійського. та ін.

Памво Беринда. На Різдво Христове вірші (уривки).

Кирило Транквіліон-Ставровецький. Перло многоцінноє.

Софроній Почаський. Євхаристіон, або Вдячність.

Лазар Баранович. "Веселка в небі - втішитись треба!", "Просонце", "В полі робота, до неї охота", "Про час для всього - доброго,злого", "Про мир"; "Про місяць і зорі", "Читачу ласкавий, пильнозваж сі справи", "Про те ж", "Русин поляка щось по-польску балака","Автор жалкує і апелює", "Світ збурили грози на людськії сльози","Скрізь на Україні видно лиш руїни", "У світі так ведеться, що лихосміється"; віршовані звернення до української громади.

Іван Величковський. ["Вірші до Івана Самойловича"],"Минути", "Ехо", "Рак літеральний", "Рак словний", "Ракпрекословний", "Чворогранистий", "Згожаючійся", "Поряднийнепорядок", "Одноголосний", "Єдинопадежний", "Мінливий","Лабіринти", "Азбучний", "Акростихіси", "Многопремінительний","Стовп", "Пресікаємий", "Остання штучка"; епіграми.

Климентій Зіновіїв. "Про гончарів: слово похвальне", "Проратаїв...", "Про теслів...", "Про тих, що копають колодязі глибокі...","Про зайців", "Про людей православних, що військову службусправляють, а саме - про козаків", "Про школірів, що дрова крадуть,і про школу", "Про женців", "Про велетнів.", "Про нищихшкільних", "Про убогих та багатих", "Про писарів різних.", "Пронерівності людські."

Данило Братковський. "Мінливість світу не зрозуміти","Сусіди", "Життя в місті", "Нові палаци", "Піють півні", "Диспутубогого з паном", "Про хміль", "З чого зроблено жінку", "Бенкет насеймику", "Порада", "Покірна жінка", "Світ", "Несталість світу","Усьому приходить кінець", "Смерть", "Фортель", "Нові палаци","Варшава - мати", "Люблин - сестрою", "Посполите рушення", "Прохудожника".

Іван Мазепа. "Дума", "Пісня", "Псальма"; листи до МотріКочубеївни.

Семен Дівович. Розмова Великоросії з Малоросією.

Інтермедії до драми Якуба Гаватовича: Купив кота в мішку.Найкращий сон.

Слово о збуренню пекла.

Олексій, чоловік Божий.

Антоній Радивиловський. Байки (за хрестоматією). Словоперше часу війни.

Іоаникій Галятовський. Наука, або Спосіб складанняпроповіді.

Літопис Самовидця.

Літопис Григорія Грабянки.

Літопис Самійла Величка.

Лаврентій Горка. Йосиф-патріарха.

Феофан Прокопович. Поезії. Володимир.

Анонім. Милість Божа.

Георгій Кониський. Воскресіння мертвих.

Інтермедії до драм Митрофана Довгалевського та ГеоргіяКониського.

Вертепна драма.

Історія русів.

Василь Григорович-Барський. Странствованія.

Твори мандрівних дяків (8-9 поезій).

Сатиричні віршовані оповідання: Пекельний Марко. ОтецьНегребецький. Вірша про Кирика.

Плач київських ченців.

Олександр Падальський. Піснь о світі.

Повість о єдином королі.

Сказаніє о єдином цесарі Іоані.

Варлаам та Йоасаф.

Александрія.

Іван Некрашевич. Ярмарок. Замисел на попа. Листи.

Іван Пашковський. Пісня світова.

Семен Климовський. їхав козак за Дунай.

Інтимна лірика (7-8 творів).

Богогласник (поезії на вибір).

Григорій Сковорода. De libertate. Сад божественних пісень.Байки Харківські. Уривки з діалогів "Вдячний Еродій", "Алфавіт".

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕЛІК ТВОРІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ'ЯТЬЗ КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ)"

Уривок із Книги Еклезіястової (від слів "Поколіннявідходить." до ".щоб знову плисти").

Уривок із "Велесової книги" (від слів "Даремно згадалидоблесні наші старі часи." до "І ті світять зорями нам од Іру.").

Уривок із "Повчання" Володимира Мономаха (від слів "Анайголовніше - убогих не забувайте." до "порушивши [клятву], непогубили душі своєї.").

Уривок зі "Слова о полку Ігоревім" (від слів "На ДунаїЯрославнин голос чути." до "щоб я не слала йому сліз на морерано").

Дрогобич Юрій. Вступ до книги "Прогностична оцінка 1483року".

Павло Русин з Кросна. Похвала поезії (уривок від слів"Світлий дар богів." до "Словом хвалебним").

Кльонович Себастіан. Роксоланія (уривок від слів "Не лишерідних братів." до "в тому вбачають і честь").

Транквіліон-Ставровецький Кирило. Про премудрість(уривок від слів "О мудросте преславніша, Над золото й каміння."до "всьому світові відслонену").

Жоравницькі Ян та Олена. "Хто йдеш мимо, станьгодину."

Величковський Іван. Мінливий.

Зиновіїв Климентій. Про нерівності людські, як одинчоловік високий зростом, а другий низький і як не однаково Бог дає:тому так, а тому - в усьому інакше.

Баранович Лазар. Про час для всього - доброго, злого.

Братковський Данило. Мінливість світу не зрозуміти.

Мазепа Іван. Псальма.

Сковорода Григорій. "Всякому городу.",

Сковорода Григорій. "De libertate".

Сковорода Григорій. Сова та дрізд.

РОЗДІЛ 4. СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ

Велесова книга.

Біблія (Старий Завіт: "Перша книга Мойсеєва. Буття","Книга Еклезіястова", "Пісня над піснями", "Книга псалмів", НовийЗавіт: Євангеліє - на вибір).

Апокрифи: Ходіння Богородиці по муках. Про Китовраса та

ін.

Бджола (афоризми на вибір).

Александрія (уривок за хрестоматією).

Повість про Трою (уривки).

Анонім. Житіє Ольги.

Анонім. Оповідання про святих князів Бориса та Гліба.

Дмитрій Туптало. Житіє Володимира.

Іларіон Київський. Слово про закон і благодать.

Кирило Туровський. Слово Кирила, недостойного монаха,по Великодню (уривки за хрестоматією).

Києво-Печерський патерик.

Ігумен Даниїл "Ходіння".

Повість минулих літ.

Київський літопис.

Галицько-Волинський літопис.

Володимир Мономах. Повчання дітям.

Слово о полку Ігоревім.

Слово про погибель Руської землі.

Іван Вишенський. Вельможним їхнім милостям панам.Послання до єпископів. Той, котрий мешкає в землі, що зветьсяПольська. Викриття диявола-світодержця.

Мелетій Смотрицький. Тренос (уривки).

Захарія Копистенський. Палінодія (уривки).

Апокрисис (уривки).

Юрій Дрогобич. Вступ до книги "Прогностична оцінка 1483року".

Павло Русин. Поезії.

Себастіан Кленович. Роксоланія.

Станіслав Оріховський-Роксолан. Послання.

Симон Пекалід. Про Острозьку війну... (уривки).

Іван Дубровський. Дніпрові камени.

Мартин Пашковський. Дії турецькі і змагання козацькі зтатарами.(уривки).

Олександр Бучинський-Яскольд. Чигирин, прикордоннемісто. (уривки).

Касіян Сакович. Вірші на жалосний погреб. ПетраКонашевича-Сагайдачного.

Анонім. Пасквіль на гетьмана Івана Самойловича ("Ей,Іване, поповичу, гетьмане").

Історичні поезії ХУІІ ст.: Висипався хміль із міха. Пісня проМиколая Потоцького і козацькі перемоги. Которії прийшли,Хмельницького аби поймати. Похвала віршами Хмельницькому однарода малоросійського. та ін.

Памво Беринда. На Різдво Христове вірші (уривки).

Кирило Транквіліон-Ставровецький. Перло многоцінноє.

Софроній Почаський. Євхаристіон, або Вдячність.

Лазар Баранович. Про сонце. Усім весна бува красна. Одинбагатий, на другому лати. Про час для всього - доброго, злого. Скрізьна Україні видно лиш руїни та ін.

Іван Величковський. Вірша про Дедала. Епіграми. Зегар зполузегарком. Млеко, от овци пастирю належноє.

Данило Братковський. Світ розглянутий по частинах (поезіїна вибір).

Іван Мазепа. Всі покою щиро прагнуть. Пісня про чайку.Псальма. Листи до Мотрі Кочубеївни.

Семен Дівович. Розмова Великоросії з Малоросією.

Інтермедії до драми Якуба Гаватовича: Купив кота в мішку.Найкращий сон.

Слово о збуренню пекла.

Олексій, чоловік Божий.

Антоній Радивиловський. Байки (за хрестоматією). Словоперше часу війни.

Іоаникій Галятовський. Наука, або Спосіб складанняпроповіді.

Літопис Самовидця.

Літопис Григорія Грабянки.

Літопис Самійла Величка.

Феофан Прокопович. Поезії. Володимир.

Анонім. Милість Божа.

Георгій Кониський. Воскресіння мертвих.

Інтермедії до драм Митрофана Довгалевського та ГеоргіяКониського.

Вертепна драма.

Історія русів.

Василь Григорович-Барський. Странствованія.

Твори мандрівних дяків (8-9 поезій).

Сатиричні віршовані повідання: Пекельний Марко. ОтецьНегребецький. Вірша про Кирика.

Плач київських ченців.

Олександр Падальський. Піснь о світі.

Повість о єдином королі.

Сказаніє о єдином цесарі Іоані.

Варлаам та Йоасаф.

Александрія.

Іван Некрашевич. Ярмарок. Замисел на попа. Листи.

Іван Пашковський. Пісня світова.

Семен Климовський. їхав козак за Дунай.

Інтимна лірика (7-8 творів).

Богогласник (поезії на вибір).

Григорій Сковорода. De libertate. Сад божественних пісень.Байки Харківські. Уривки з діалогів "Вдячний Еродій", "Алфавіт".

РОЗДІЛ 5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУЗ КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ)"

Особливості курсу "Давня українська література". Питанняперіодизації.

Історія вивчення давньої української літератури.

"Велесова книга": проблема автентичності, особливостіпоетики.

Структура Біблійних книг. Особливості Старого та НовогоЗавітів. Біблія та українська література.

Жанрова своєрідність перекладної літератури українськогоСередньовіччя, її значення та місце в розвитку українськогописьменства.

Апокрифічні твори: тематичні групи, образи, художніособливості.

Загальна характеристика ораторсько-проповідницькоїпрози Київської Русі, провідні жанри.

Композиційні особливості "Слова про закон і благодать"Іларіона, його художня специфіка.

Своєрідне відображення картин давньоруського життя воповіданнях "Києво-Печерського патерика". Мотив чуда у творі.Редакції цього збірника.

"Хождєніє." ігумена Данила як феномен середньовічноїлітератури.

Літописання в Київській Русі, час його виникнення тажанрова специфіка.

Композиція "Повісті временних літ". Жанрове розмаїттятвору. Особливості характеротворення образів князів.

Київський літопис: структура, тематика, художняспецифіка. Композиція розповіді про події 1185 р.

Структура, образи, особливості стилю Галицько-Волинського літопису. Легенда про євшан-зілля: генеза таінтерпретація в художній літературі.

"Повчання дітям" Володимира Мономаха: структура,тематично-художні особливості.

Історія відкриття, видання та вивчення "Слова о полкуІгоревім".

Образи "Слова о полку Ігоревім", засоби

характеротворення. Плач Ярославни та його роль у розвитку дії.

Проблема авторства "Слова о полку Ігоревім", образ авторау творі.

Жанрова природа "Слова о полку Ігоревім", ритміка,зображально-виражальні засоби.

Провідні мотиви та жанрова специфіка проповідей КирилаТурівського.

Особливості літературного Ренесансу та Реформації вукраїнському письменстві.

Українська латиномовна поезія як форма синтезувітчизняних і західноєвропейських культурних традицій. Загальнахарактеристика літературної спадщини Павла Русина та СебастіанаКленовича.

Тематика, жанрове багатство творчості українськихлатиномовних письменників. Загальна характеристика творчостіЮрія Дрогобича та Станіслава Оріховського-Роксолана.

Загальна характеристика полемічної літератури кінця ХУІ -початку ХУІІІ.

Модель біографії Івана Вишенського, прийнята наукою.Провідні твори письменника, проблема їх поширення і впливу наукраїнську культуру.

Проблематика, композиція та стильові особливості творуІвана Вишенського "Послання до єпископів".

Тематично-художня своєрідність творів Івана Вишенського.

Художня своєрідність "Треносу" Мелетія Смотрицького.

Полемічна проза Іпатія Потія: обсяг, особливості стилю.

Зародження і розвиток української поезії в другій половиніХУІ ст. Тематично-жанрові різновиди.

Характерні риси доби Бароко. Особливості літературногоБароко в Україні.

Явище синкретизму поезії та прози в літературі добиБароко.

Панегірична поезія раннього Бароко (художня своєрідністьтворів Герасима Смотрицького, "Віршів на жалостний погреб ПетраКонашевича-Сагайдачного" Касіяна Саковича, антипанегіриканевідомого автора на гетьмана Івана Самойловича).

Київські поетики і риторики ХУІІ ст., їх вплив на тогочаснулітературу.

Історична тема в поезії середини XVII ст., своєрідність їїхудожнього трактування.

Жанрово-тематичне багатство художньої спадщини ІванаВеличковського.

Художній світ Климентія Зиновіїва (тематика, образи,жанрова природа творчості).

Тематика та художня специфіка поезії Лазаря Барановича.

Збірка Данила Братковського "Світ, розглянутий почастинах" як зразок барокової літератури.

Гетьман Іван Мазепа як поет.

Загальний огляд української барокової драматургії.Жанрові різновиди драматичних творів.

Інтермедії до драми Якуба Гаватовича: проблема авторства,традиційність сюжету, національні елементи.

Джерела, структура, художні особливості драми "Слово озбуренню пекла".

Структура, проблематика, художні особливості драми"Олексій, чоловік Божий".

Тематика, жанрова і художня специфіка ораторсько -проповідницької прози другої половини XVII ст.

Загальна характеристика історичної прози другої половиниXVII ст.

Літопис Самовидця: проблема авторства, тематика, образи,стильові особливості.

Літопис Григорія Грабянки: відомості про автора,принципи образотворення, художні особливості.

Життєвий шлях Самійла Величка та його філософія серця.

Художньо-документальні джерела літопису СамійлаВеличка, їх вплив на образну структуру твору.

Принципи створення образів історичних осіб у літописіСамійла Величка. Людина доби Бароко в оцінці автора.

Барокова образність літопису Самійла Величка. Роль"Новели про Сатира" в структурі твору.

Життєвий шлях Феофана Прокоповича. Жанрово-тематична своєрідність його поезії.

Особливості композиції та жанру драми ФеофанаПрокоповича "Володимир". Зміст конфлікту, проблематика.

Система образів та засоби характеротворення у драмі

Феофана Прокоповича "Володимир".

Барокова образність драми Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха".

Тематика та особливості поетики драми невідомого автора"Милість Божа".

Тематика та особливості поетики драми Георгія Кониського"Воскресеніє мертвих".

Поетика інтермедій до драм Митрофана Довгалевського таГеоргія Кониського.

Вертепна драма ХУІІІ ст.: Структура, особливостіхарактеротворення, художні засоби.

"Історія русів": проблема авторства, образи, художнясвоєрідність.

"Странствованія" Василя Григоровича-Барського: жанрово-композиційні особливості, художня своєрідність.

"Сміховий світ" у творах мандрівних дяків. Елементибурлеску та пародії у поезії. Жанрові різновиди.

Сатиричні віршовані оповідання другої половини ХУІІІ ст.:тематика, особливості творення образів, сатиричні засоби.

Характеристика творчої спадщини Івана Некрашевича.

Тематика, образи, жанрова різноманітність світської поезіїХУІІІ ст.

Розвиток жанру інтимної лірики у ХУІІІ ст. ("Пісні світовії"Івана Пашковського, пісня "їхав козак за Дунай" СеменаКлимовського та ін.).

Збірка "Богогласник" - антологія релігійної поезії ХУІІІ ст.

Бароковий характер "Автобіографії" Іллі Турчиновського.

Життєвий шлях Григорія Сковороди та його філософськіпогляди. Філософська проза Григорія Сковороди у її зв'язку зантичною літературою, працями мислителів Києво-Могилянськоїакадемії.

Жанрово-тематичне багатство поетичних творів ГригоріяСковороди.

Структура збірки Григорія Сковороди "Сад божественнихпісень". Характер взаємодії епіграфів і віршів. Біблійна основатворів.

Пейзажні вірші Григорія Сковороди - нове явище вукраїнській поезії ХУІІІ ст.

Актуалізація традицій панегіричної поезії у творчостіГригорія Сковороди, новаторство автора.

Ритмомелодика, строфіка, синтез традицій силабічноговіршування та народної пісні у творчості Григорія Сковороди.

Архітектоніка, джерела сюжетів байок збірки ГригоріяСковороди "Байки харківські". Місце Григорія Сковороди установленні та розвитку української байки.

Сучасні наукові погляди на формотворчу роль давньоїукраїнської літератури для нової української літератури.

Преромантизм як напрям в українській літературі. Початкикласицизму.

Формування сентименталізму в українській літературі.

Російськомовна література переходової доби.

РОЗДІЛ 6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Теми

Борис і Гліб у зображенні давньоруської літописної тажитійної прози.

Літописна стаття як композиційний елемент у "Повістівременних літ".

Образ автора у творах Володимира Мономаха.

Художня своєрідність творчої спадщини КлиментаСмолятича.

Трансформація історичної дійсності в Київському літописі.

Трансформація історичної дійсності в Галицько-Волинському літописі.

Географічний простір у художній концепціїсередньовічного книжника (на матеріалі "Слова о полку Ігоревім").

"Слово о погибелі Руської землі" та "Слово о полкуІгоревім": спроба порівняльного аналізу.

Зображення героя в "Києво-Печерському патерику".

Образна система ораторських творів Серапіона.

Художній світ "Слова о Лазаревім воскресінні".

Данило Галицький як втілення ідеалу князя-воїна йполітичного діяча (за Галицько-Волинським літописом).

Легенда про євшан-зілля в Галицько-Волинському літописі,її генеза та інтерпретація в пізнішій літературі.

Історико-літературне значення діяльності Острозькогогуртка.

Філософські погляди Станіслава Оріховського-Роксолана.

Творчість Іпатія Потія як явище полемічної літератури.

Гуманістичні тенденції "Перестороги" невідомого автора.

Українська драма-мораліте: генеза й історія розвитку.

Творча спадщина Іпатія Потія, її художня специфіка.

Ідейно-художня своєрідність "Треносу" Мелетія Смотрицького.

Художнє осмислення історії у "Віршах на жалосний погребПетра Конашевича-Сагайдачного" Касіяна Саковича.

Петро Могила - історична постать і герой панегіричної

поезії.

Жанрово-тематичні й художні особливості письменницькоїспадщини Димитрія Туптала.

Символічно-алегоричний зміст притч Григорія Сковороди.

"Філософія серця" Григорія Сковороди.

"Пісні світські" Івана Пашковського та фольклор.

Провідні мотиви ліричної поезії ХУІІІ століття.

Мотив сирітства в ліричні поезії ХУІІІ століття.

Бурлескно-травестійна поезія ХУІІІ ст.

Український вертеп ХУІІІ ст.

Початки класицизму в українській драматургії ХУІІІстоліття.

Барокові риси в ораторській прозі Іоанникія Галятовського.

Система жанрів літератури Середньовіччя, її залежність відвізантійських традицій і взаємодія з жанровою системою фольклору.

Образ князя у творі. "Моління" Данила. Культ інтелекту у"Молінні".

."Слово про Лазареве воскресіння" (кін. ХІУ - поч. ХУ ст.);своєрідність інтерпретації євангельського сюжету, використанняапокрифічних мотивів.

Творчість Григорія Цамблака (1364 - бл. 1420).

Книга - мірило знань. Динаміка у сприйнятті та оцінці відчасів Середньовіччя до Ренесансу (на прикладі поезій П.Русина татрактату С. Оріховського).

Мелетій Смотрицький. "Лямент у світа убогих на жалосноєпреставленіє святолюбивого а в обої добродєтєлі багатого мужа в Бозівелебного господина отця Леонтіа Карповича...". Особливість жанру"ляментів" та композиції твору.

Панегірики як естетична мода Бароко.

Інтермедії - прояв низового Бароко у драматургії.

"Історія Русів". Проблема авторства. Витворення міфукозаччини.

Концепція двох натур і трьох світів у Г. Сковороди.

Г.С. Сковорода як художній образ української літературиХІХ-ХХ ст. (Т.Шевченко, М.Костомаров, П.Тичина).

РОЗДІЛ 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

ІНДЗ виконується у вигляді реферату на одну з поданих вищетем. Реферат - це стислий виклад змісту кількох наукових праць, щостосуються певної проблеми.

Основна мета реферату - передача цілісної інформації,одержаної з різних джерел, на основі кількох текстів відповідно дотеми необхідно створити один цілісний, з продуманою структурою,чітким і логічним викладом думок. Реферат складається з трьохчастин: план; власне текст реферату; список використаних джерел.

У тексті реферату можна цитувати думки з опрацьованихматеріалів, або ж переказувати їх, обов'язково посилаючись наджерела (наприклад: на думку С. Єфремова, за свідченням О.Дорошкевича,як стверджує І.Франко тощо). Додаткові бали нараховуються засамостійність дослідження, оригінальність викладу, оформлення увигляді комп'ютерних презентацій та використання мультимедійнихзасобів.

Вимоги до оформлення: 7-10 друкованих сторінок (14 кегль,1,5 інтервал, усі поля 20 мм).

Зразок оформлення титульної сторінки дивися у Додатках

РОЗДІЛ 8. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГОВІДДІЛЕННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

1. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт

Контрольна робота з історії української літератури спрямованадля закріплення і перевірки знань студентів з курсу давньоїлітератури. Ці контрольні роботи є складовою частиною програмикурсу історії української літератури Х-ХУІІІ століть, призначеної длястудентів спеціальності 6.030500 Українська мова та література. Дляуспішного впровадження дистанційного навчання є необхіднимвикористання контрольних робіт та тестів, які дають можливістьстудентам за допомогою різноманітних засобів зв'язку первіритирівень оволодіння знаннями та навичками.

Завдання винесені для контрольної роботи є концептуальнимиі базовими для курсу. Питання добиралися таким чином, щобстуденти мали можливість оволодіти знаннями історико-літературного процесу у його безперервній цілісності, а такожпоказати рівень засвоєння наукової термінології та оволодіннянавичками аналізу текстів давньої літератури.

Структура контрольних завдань: кожен варіант складається ізтестів (подані до всіх варіантів) і трьох завдань: 2 теоретичних питаньі зазначеної пам'ятки, яку необхідно проаналізувати за поданоюсхемою. (див. додаток)

Матеріал теоретичних питань повинен бути скомпонованийпісля опрацювання кількох джерел у вигляді реферату. Реферат - цестислий виклад змісту кількох наукових праць, що стосуються певноїпроблеми. Основна мета реферату - передача цілісної інформації,одержаної з різних джерел. На основі кількох текстів відповідно дотеми реферату необхідно створити один. У тексті реферату можнацитувати думки з опрацьованих матеріалів, або ж переказувати їх,обов'язково посилаючись на джерела. Реферат пишеться не лише наоснові власних суджень, а й за чужими матеріалами, тому такаробота є компілятивною. Обов'язковим є використання статей ізперіодики та інтернету. Посилання на використані джереланеобхідно оформити належним чином. Реферат складається з трьохчастин: план; власне текст реферату; список використаних джерел.

Під час виконання 3 завдання студент може використовуватисхеми, вміщені у додатку №2. Визначення жанру твору маєвідбуватися із урахуванням родожанрової специфіки творів давньогописьменства. Авторство та час написання тексту також необхіднообумовити самобутніми рисами літератури того чи іншого періоду.

Вимоги до оформлення контрольної роботи: 14 кегль,полуторний інтервал, всі поля - 20 мм., формат А4.

Критерії оцінювання: правильність, чіткість відповіді,конкретність, вміння користуватися науковою літературою, належнеоформлення, вчасне виконання.

Оцінювання: за тести максимум - 5 балів, кожне теоретичнепитання - максимум 15 балів, практичне завдання - максимум15 балів.

Максимально можливий бал за контрольну роботу - 50 балів(відмінно). Відповідно - 40 балів (добре), 30 балів (задовільно).

Завдання для контрольної роботи

3.1. Тести

Як називають пам'ятку, при переписуванні якої змінюєтьсяманера викладу, композиція, зміст:

список;           3) літопис;

редакція;         4) патерик.

Першим дослідником давньої української літератури був:

Д. Чижевський;         3) І.Вагилевич;

М. Максимович;        4) Володимир Мономах.

Твори на біблійну тематику, що доповнювали або уточнювалисвяте письмо, але з різних причин не канонізовані церквою, це:

апокрифи;       3) Євангелія;

хронографи;   4) патерики.

Основним образом "Слова о полку Ігоревім." вважається образ:

князя Ігоря.     3) Ярославни.

князя Всеволода.       4) Руської землі.

Причина появи перекладної літератури в Київській Русі:

1) язичництво;           2) похід князя Ігоря;

введення християнства;       4) діяльність Ярослава Мудрого.

Яка з названих нижче ознак не притаманна монументалізму?

простота композиції; 3) діловий виклад змісту;

багата тропіка;           4) простота синтаксису.

Прийти до Бога, за переконанням Сковороди, можна тільки:

1) через релігійну службу;     2) через церкву;

3) ставши священнослужителем;     4) через пізнання себе.

8. Мораль байки Сковорода називає:

2) силою;4) алегорією.

1) фабулою;3) фабулкою;

Яке з тверджень є правильним?

Сковорода писав свої твори розмовною українською мовою;

Сковорода писав свої твори латинською мовою;

мова Сковороди включає в себе елементи німецької тагрецької мов;

мова Сковороди включає в себе елементи старослов'янської,російської та живої української мови.

Доба бароко для розвитку української культури та літературизнаменна:

занепадом містобудівництва, літератури, іконопису черезтривалі воєнні дії;

безперервними воєнними міжусобицями;

утвердженням української державності у формі автономії,всебічним піднесенням у розвитку всіх видів національногомистецтва, зокрема літератури;

утвердженням польської державності у формі колоніальноїзалежності.

3.2. Варіанти завдань

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЗ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ)1 варіант

Образ Руської землі у "Слові о полку Ігоревім".

Інтермедії в українській літературі ХУІІ-ХУІІІ ст. та їхісторико-літературне значення.

Письмовий аналіз тексту за схемою: "Ходіння Богородиці по

муках".

2 варіант

Проблема авторства "Слова о полку Ігоревім".

Риси бароко у літописі Самійла Величка.

Письмовий аналіз тексту за схемою: "Александрія".

3 варіант

1. Образи князів у "Слові о полку Ігоревім".

Сатирично-гумористичні віршовані оповідання "ОтецьНегребецький", "Пекельний Марко", "Вірша про Кирика".

Письмовий аналіз тексту за схемою: Анонім. Житіє Ольги

варіант

Світогляд Івана Вишенського.

Ідея "сродної праці" у творчості Г.Сковороди.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Іларіон Київський.Слово про закон і благодать.

варіант

Київський літопис.

Лірика Феофана Прокоповича.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Кирило Туровський.Слово Кирила, недостойного монаха, по Великодню.

варіант

Галицько-Волинський літопис.

Структура, основні мотиви збірки Г.Сковороди "Садбожественних пісень".

Письмовий аналіз тексту за схемою: Повість минулих літ

варіант

Історія відкриття, видання і вивчення "Слова о полку Ігоревім".

Байки Григорія Сковороди.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Володимир Мономах.Повчання дітям.

варіант

Образ Ярославни в "Слові о полку Ігоревім".

Козацькі літописи (Самовидця, Граб'янки, Величка).

Письмовий аналіз тексту за схемою: Іван Вишенський.Послання до єпископів.

варіант

"Повчання" Володимира Мономаха.

Жанр інтермедії в українській літературі.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Мелетій Смотрицький.Тренос

варіант

Перекладна література Київської Русі.

Особливості стилю бароко в українській літературі.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Павло Русин. Поезії (навибір студента)

варіант

Ораторська проза Київської Русі. "Слово про закон іблагодать" Іларіона.

Філософські твори Г.Сковороди.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Касіян Сакович. Віршіна жалосний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного.

варіант

"Повість временних літ" як найвище досягненнялітописання.

Поетична творчість Лазаря Барановича.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Софроній Почаський.Євхаристіон, або Вдячність.

варіант

Літопис Самійла Величка: джерела, образи, особливостістилю.

Поетична творчість Івана Величковського.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Лазар Баранович. Усімвесна бува красна.

варіант

Поетики і риторики 17-18 ст.

Проблематика, ідейна спрямованість, поетика драми"Милость Божа".

Письмовий аналіз тексту за схемою: Іван Величковський.Епіграми (на вибір студента).

варіант

Полемічна творчість Петра Скарги.

Міракль "Олексій - чоловік Божий", його джерела, зв'язок зісторичними подіями, бароковий стиль.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Данило Братковський.Світ розглянутий по частинах (поезії на вибір).

варіант

Значення літописів Київської Русі.

Творчість Герасима Смотрицького.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Іван Мазепа. "Всі покоющиро прагнуть." або "Пісня про чайку".

варіант

Поезія Івана Мазепи та її зв'язок з усною народноютворчістю.

Основні мотиви лірики Г.Сковороди.

3. Письмовий аналіз тексту за схемою: Інтермедія до драмиЯкуба Гаватовича: Купив кота в мішку.

варіант

Іван Франко як дослідник давньої української літератури.

Паломницька проза. "Житіє і хожденія Данила, Руськияземлі ігумена".

Письмовий аналіз тексту за схемою: Семен Дівович. РозмоваВеликоросії з Малоросією

варіант

Історичні умови виникнення й основні етапи розвиткуукраїнської полемічної літератури.

Розвиток поезії в другій половині XVIIct.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Слово о збуренню

пекла

варіант

Творчість Павла Русина, Юрія Дрогобича

П'єса Георгія Кониського "Воскресіння мертвих" уконтексті української шкільної драматургії.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Олексій, чоловік Божий

варіант

Розвиток шкільної драми у XVI - XVIIct. ТрагедокомедіяФ.Прокоповича "Володимир". Новаторство письменника.

Агіографічна література періоду Київської Русі.

Письмовий аналіз тексту за схемою: АнтонійРадивиловський. Байки (на вибір студента).

варіант

Поняття про український вертеп, мотиви й образивертепної драми.

"Історія русів": жанрово-тематичні особливості,проблематика, образна система.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Григорій Сковорода. Delibertate.

варіант

Характерні риси барокової поезії.

Літописання Пізнього Середньовіччя.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Феофан Прокопович.Володимир.

варіант

Творчість Кирила Турівського та Клима Смолятича.Риторичні особливості ораторської прози.

Іван Некрашевич. Біографічні відомості про письменника.Обсяг і характер творчості.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Літопис СамійлаВеличка.

варіант

Філософські твори Сковороди: "Наркісс Розглагол о том:узнай себе", "Разговор, назьіваемьій Алфавит, или Букварь мира","Разговор дружеский о душевном мире)", "Израильскій змій". Їхосновні ідеї та положення.

Оригінальна та перекладна література пізньогосередньовіччя: жанри і твори.

Письмовий аналіз тексту за схемою: Пекельний Марко.

РОЗДІЛ 9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

МОДУЛЬ І. ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Основна література

Білецький О. "Слово о полку Ігоревім" та українськалітература ХІХ-ХХ ст. // Білецький О. Зібрання праць. У 5 т. - К.:Наук. думка, 1965. - Т.1 - С. 78-84.

Білецький О. Зібрання праць. У 5 т. - К.: Наук. думка, 1965. -Т.1 - С. 78-84.

Білецький О.І. Перекладна література візантійсько-болгарського походження // Зібр. пр.: У 5 т. - К., 1965. - Т.І. -С. 128-187.

Білоус Богдан "Повість минулих літ": історія чи література?// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеяхта колегіумах. - 2004. - № 2. - С. 116-122.

Білоус П. Літописне оповідання про похід князя Ігоря 1185року // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях,ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 9-10. - С. 128-134.

Білоус П. "Моління" Данила Заточника зфеноменологічного погляду // Слово і час. - 2000. - №5. - С. 42-48.

Білоус П. Жанрова система української літератури (періодКиївської Русі) // Слово і час. - 2002. - №2. - С. 19-23.

Білоус П. Зародження української літератури // Українськамова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2003. - №1, 2. - С. 57-62; 23-30.

Білоус П. Самобутні риси давньоукраїнської літератури //Українська мова й література в навчальних закладах, гімназіях таколегіумах. - 2005. - №7-8. - С. 116-123.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992. - 696 с.

Гарчев П.І. Із спостережень над українською лексикою"Повісті врем'яних літ" // Слово і час. - 2000. - №10. - С. 22-27.

Гординський С. На переломі епох. Літературознавчі статті,огляди, есеї, рецензії, спогади. - Львів: Світ, 2004.

Горський В. Дещо про критерій людської гідності уXIII столітті. "Моління" Данила Заточника // Київ. - 1993. - №11. -С. 139-148.

Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії:Підручник. - К.: Либідь, 2004. - 488 с.

Горський В.С. Нариси з історії філософської культуриКиївської Русі. (Сер. XII - сер. XIII ст.) - К., 1988.

Грабович Г. Слідами національних містифікацій //Критика. - 2001. - №6 (44).

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989. - 415 с.

Грушевський М. Історія української літератури. - Т. 3. -

- С. 80-97.

Грушевський М. Історія української літератури. В 6 т., 9 кн.- К.: Либідь, 1993.

Гурвич Е.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основириторики.- К. 1978. - 173c.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1993. - 576 с.

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,

- С. 49-74.

Жиленко І. Світоч руського благочестя. // Хроніка 2000. -

- № 1. - С. 80-81.

Загребельний П. Золотий гомін давнини / / Повістьминулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка,1989. - С. 219-221.

Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков.- М., 1990- С. 193-194// Сагач Г. Риторика. - С. 297-298.

Кінан Е. Слово про те, як Ярослав, князь галицький, усултанів стріляв // Критика. - 2000. - №12 (38). - С. 4-7.

Ланцута З. Християнсько-містична дидактика ВолодимираМономаха // // Актуальні проблеми сучасної філології.Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск XIV / Ред. кол.:Я.По ліщук та ін. - Рівне: Перспектива, 2005. - С. 60-66

Ласло-Куцюк М. Аргументи на користь автентичності"Слова о полку Ігоревім" // Українська мова й література в середніхшколах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 62-66.

Лихачев Д. Золотое слово русской литературьі // Слово ополку Игореве. - М.: Художественная литература, 1985. - С. 3-20.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 20003. - 311 с.

Митрополит Іларіон. "Слово про Ігорів похід": Дослідженняі переспів / / Українська мова і література. - 2001. -№34-35 (242-243). - 48 с.

Мишанич О. Проблеми вивчення давньої та класичноїукраїнської літератури // Слово і час. - 2002. - №2. - С. 13-18.

Мишанич О. Голос давніх віків // Київ. - 1988. - №8. -С. 119-125.

Мишанич О. Нове про автора "Слова о полку Ігоревім" //Слово і час. - 1990. - №6. - С. 54-55.

Молдаван А.М. "Слово о законе и благодати" Иллариона. -К., 1984.

Охріменко П. Ігор Святославович як герой "Слова о полкуІгоревім" і як історична особа / / Українська мова і література вшколі. - 1985. - №8. - С. 3.

Писання преподобного Феодосія Печерського / Переклад іпримітки І.Жиленко-молодшої // Хроніка 2000. - 1995. - № 1. -С. 82-117.

Повість минулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. -2-ге вид. - К.: Веселка, 1989. - 223 с.

Повість минулих літ // Літопис руський / Пер. з давньорус.Л.Махновця; Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Полєк В.Т. Історія української літератури Х-ХУІІ ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 142 с.

Сагач Г. Риторика. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. -

568 с.

Сироїд Д. Теодосій Печерський: час об'явлення таоб'явленого // Молода нація. Альманах. - 1999. - №13. - С. 310-314.

Сироїд Д. Час і простір "Житія Сави Освяченого" КирилаСкитопольського // Актуальні проблеми сучасної філології.Літературознавство. Зб. наук. праць. Вип.Х^ / Ред. Кол. ПоліщукЯ.О. та ін. - Рівне: Перспектива, 2005. - С. 55-60.

Скупейко Л. Виявлення творчої індивідуальності автора в"Слові." // Радянське літературознавство. - 1986. - №5. - С. 44-53.

Сліпушко О. "Слово о полку Ігоревім" // Сліпушко О.Софія Київська. Українська література Середньовіччя: добаКиївської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - С. 315-329.

Сліпушко О. "Слово про князів" / / Золоте слово.Хрестоматія літератури України-Русі епохи СередньовіччяIX-XV століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. -С. 339-340.

Сліпушко О. Іларіон Київський / / Сліпушко О. Софіякиївська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі(Х-ХШ століття). - К., 2002. - С. 221-232.

Сліпушко О. Перший паломницький твір українськоїлітератури / / Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русіепохи Середньовіччя IX-XV століть: У 2 кн. Кн.2 /За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. - С. 109-110.

Сліпушко О. Софія Київська. Українська літератураСередньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт,2002. - 339 с.

Сліпушко О. Фундатор православної церковної ідеології //Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя IX-XV століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 313-317.

Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та приміткиО.Мишанича. - К.: Радянська школа, 1986. - 310 с.

Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внукаОлегового // Українська мова та література. - 1997. - №34 (50). -С. 4-6.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 192 с.

Сулима В. Біблія і українська література. - К.: "Освіта",1998. - С. 113-115.

Толочко П. Від Русі до України: Вибрані науково-популярні,критичні та публіцистичні праці. - К.: Абрис, 1997. - 400 с.

Толочко П. Тисячоліття давньоруського літописання //Київська старовина. - 1999. - №1. - С. 3-13.

Харлан О. Основні проблеми вивчення "Велесової книги":Навч. посібник. - К.: Знання, 2001. - 109 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Яременко В. "Повчання Володимира Мономаха" // Золотеслово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи СередньовіччяІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. -С. 32-34.

Яременко В. Іларіон (Ларіон) Київський // Золоте слово.Хрестоматія літератури України-Русі епохи СередньовіччяІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.: Аконіт, 2002. -С. 269-273.

Яременко В. Літописець Нестор і його "Повісті врем'янихліт" / / Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.1 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 438-459.

Яременко В. Святий Кирило Турівський, "Златословеснийвитія." // Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя ІХ-ХУ століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 158-160.

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" - український героїчний епосХІІ століття // Українська мова та література. - 1997. - №34 (50). - С. 1-3.

Яценко Б. "Слово о полку Ігоревім" та його доба.(Комплексне дослідження). - К.: Видавництво імені Олени Теліги,Веселка, 2000. - 256 с.

Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185 року: політичні йлітературні аспекти // Слово і час. - 2000. - №6. - С. 24-30.

Додаткова література

1. Астахова А.А. "Слово о полку Игореве" как средневековьій^пос // Русский язьж и литература в учебньїх заведениях. - 2006. -№5. - С. 7-15.

Астахова А.А., Олекса А.И. Язьіческая мифология в "Словео полку Игореве" / / Русский язьж и литература в учебньїхзаведениях. - 2006. - №5. - С. 26-31.

Білоус П. "Слово про Ігорів похід": казка зі щасливимкінцем? // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях,гімназіях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 50-56.

Білоус П. Міф про Єрусалим у літературі Київської Русі //Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 5-12.

Бондар С. "Бджола" - унікальна пам'ятка філософсько-світоглядної думки Русі-України // Хроніка-2000. - №1. - С. 59.

Гарчев П.І. Із спостережень над українською лексикою"Повісті врем'яних літ" // Слово і час. - 2000. - №10. - С. 22-27.

Горошко С. Знову про "Влесову книгу" / / Слово і час. -1992. - №8. - С. 60-64.

Громов М., Козлов Н. Русская философская мьісльX-XVII веков. - М.,1990.

Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т.,9 кн. - К.: Либідь, 1993-1996.

Двинятин Ф.Н. Традиционньїи текст в торжественньїхсловах св.Кирилла Туровского// Герменевтика древнерусскойлитературьі. - М., 1995. - Сб.8 - С. 81-101.

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,1994. - 686 с.

Загребельний П. Золотий гомін давнини / / Повістьминулих літ. Літопис / Переказ В.Близнеця. - 2-ге вид. - К.: Веселка,1989. - С. 219-221.

Звагельський В. 180 років першого видання "Слова." наУкраїні // Радянське літературознавство. - 1988. - №5. - С. 79-80.

Звагельський В. Шеломянь у "Слові." // Київськастаровина. - 1999. - №2. - С. 3-10.

Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. - К., 1988.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Аскетична парадигмадавньоруської проповіді // Актуальні проблеми сучасної філології.Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск ХІУ /Ред. кол.: Я.По ліщук та ін. - Рівне: Перспектива, 2005. - С. 8-17.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Молитовний дискурс улітературі Київської Русі // Слово і час. - 2005. - №1, 2.

Караменов М. Відлуння "Слова." // Українська мова йлітература в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. -2002. - №4. - С. 66-72.

Кожинов В. Творчество Илариона и историческаяреальность его ^похи // Вопросьі литературьі. - 1988. - № 12. -С. 23-28.

Колосова В. У вінок "Слова о полку Ігоревім" // Радянськелітературознавство. - 1986. - №2. - С. 78-79.

Корпанюк М. "Слово про Ігорів похід" в українськомулітературознавстві та критиці (ХІХ - поч. ХХ ст.) / / Слово і час. -2000. - №12.

Корпанюк М. Слово і дух України княжої та Україникозацької (Михайло Максимович - дослідник давньоукраїнськоїлітератури). - Черкаси: Брами, вид.Вовчок О.Ю., 2004. - 280 с.

Костікова І. Слово про "Слово" // Українська мова йлітература в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. -2000. - №4. - С. 208-213.

Кохтєв Н.Н. Риторика. - М., 1994. - С. 5-38.

Леммерман Х. Учебник риторики. - М.:АО "ИНТЕР^КСПОРТ", 1998. - С. 35.

Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе.Сб. ст. / Отв. ред. О.В. Творогов. - Ленинград: Наука, 1986. - 405 с.

Маслюк В.П. Латиномовні поетики та риторики ХУІІ-ХУІІІст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. - К.:Наук.думка, 1983.

Михайличенко Н. А. Риторика. - М., 1994. - С. 17-29.

Мишанич О. Прийняття християнства і давнє українськеписьменство // Радянське літературознавство. - 1988. - №6. -С. 32-40.

Огієнко Іван. Українська культура. - К., 1918.

Павленко Є. Бо Ян - реальна особа // Українська мова ілітература в школі. - 1990. - №2. - С. 72-73.

Пінчук С. "Слово о полку Ігоревім": Посібник для вчителя. -К.: Рад. школа, 1990. - 112 с.

Прибавления к творениям святьіх отцов. Ч. 2.- М., 1844.Див.: Гурвич Е.С., Погорілко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики.- К.1978.

Пушик С. Криваве весілля на Каялі (Слов'янська міфологія і"Слово о полку Ігоревім") // Пушик С. Дараби пливуть у легенду. -К.: Рад. письменник,1990. - С. 5. - 226.

Родіна О. "Слово о полку Ігоревім.": Знане і незнане про йогопереклад // Українська мова та література. - 1997. - №14 (30). - С. 3.

Рождественский Ю.В. Теория риторики. - М.,1997.

Росовецький С. "Слово о полку Ігоревім" у контекстіспадкоємних зв'язків давньої російської та староукраїнської культур// Радянське літературознавство. - 1985. - №7. - С. 26-35.

Руднєв Є. Василь Капніст - перший перекладач "Слова ополку Ігоревім" // Слово і час. - 2000. - №4. - С. 21-27.

Рьібаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIIIвеков. - М.: Наука, 1982. - 591 с.

Рьібаков Б. А. Русские летописцьі и автор "Слова о полкуИгореве". - М.: Наука, 1972. - 520 с.

Сагач Г.М. Риторика. - К., 1993.

Сагач Г.М., Юніна О.А. Загальна риторика: Сучаснаінтерпретація. - К.: "Знання", 1992. - 142 с.

Салевич П. Конкретика одного рядка "Слова о полкуІгревім" // Дзвін. - 1997. - №7. - С. 155-156.

Салевич П. Фантазії Е.Кінана про єврейські впливи на"Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна. - 2002. - №7-8. - С. 128-130.

Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій // Дніпро. -1995. - №9-10. - С. 124-134.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 192 с.

Толочко О. "Тіло без голови": до розуміння тексту "Слова ополку Ігоревім" // Слово і час. - 1990. - №12. - С. 163-167.

Толочко П. Літописець Нестор / / Толочко П. Від Русі доУкраїни: Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичніпраці. - К.: Абрис, 1997. - 400 с.

Толочко П. Хто убив князів Бориса і Гліба / / Київськастаровина. - 1999. - №4. - С. 3-9.

Франчук В. Молитва князя Ігоря - взірець красномовства //Слово і час. - 2001. - №7. - С. 50-56.

Харлан О. "Велесова книга": поетико-функціональніособливості зооморфічної символіки // Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - 411 с.

Шевчук М. Муза Роксоланська // Вітчизна. - 1997. - №3-4,5-6, 9-10.

Яковенко О. Слово о слові Ігоревім // Слово і час. - 1995. -№3. - С. 55-61.

МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА XIII-XVI СТОЛІТЬ

Основна література

Александров О. Сказання про Бориса та Гліба тастарозавітна традиція зображення людини // Літературознаство:Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса,26-29 серпня 1999 р.). / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. -Кн.1 - С. 5-12.

Александров О. Старокиївська агіографічна проза ХІ -першої третини ХІІІ ст. - Одеса: Астропринт, 1999. - 272 с.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965. - 528 с.

Білоус П. Пейзаж в українській паломницькій прозі //Медієвістика. Випуск 1. - Одеса: Астропринт, 1998. - 160 с. - С. 41-48.

Білоус П. Твори по мандри в давній українській літературі// Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеяхта колегіумах - 2003. -№6. - С. 112-120.

Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру. -К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1998. - 128 с.

Білоус П.В. Паломницький жанр в історії українськоїлітератури. - Житомир, 1997. - 160 с.

Білоус П.В. Українська паломницька проза: історія жанру. -Київ, 1998. - 128 с.

Білоус П. "Золота книга" української літератури ("Києво-Печерський патерик" у школі) / / Українська мова й література всередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №3. - С. 28-38.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1, 2. -Львів: Світ, 1992. - 696 с.

Грабович Г. Авторство й авторитет у Івана Вишенського:діалектика відсутності // Слово і час. - 1990. - №6. - С. 45-54.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989. - 415 с.

Грушевський М. Історія української літератури. - Т.ІІ, III. -К., 1993.

Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд.М.Сулима. - К.: Освіта, 1993. - 576 с.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохиСередньовіччя IX-XV століть: У 2 кн. Кн.2 / За ред. В.Яременка. - К.:Аконіт, 2002. - С. 447-556.

Ісіченко Ю. "Києво-Печерський патерик" у літературномуконтексті XVI-XVIII ст. // Радянське літературознавство. - 1986. -№6. - С. 42-49.

Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературномупроцесі кінця XVI - початку XVIII ст. на Україні. - К., 1990.

Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі// Слово і час. - 2005. - №1. - С. 5-14.

Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі КиївськоїРусі.// Слово і час - 2005. - №2. - С. 12-23.

Києво-Печерський патерик / / Хрестоматія давньоїукраїнської літератури (до кінця ХУІІІ ст.) / Упоряд. О.Білецький. -К.: Радянська школа, 1967. - С. 62-76.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Махновця; Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Дніпро, 1989.

Микитась В. Українська література ХІУ-ХУІ ст. //Українська література ХІУ-ХУІ ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Пелешенко Ю. "Плач Богородиці" в українській літературі// Медієвістика. -Одеса: Астропринт, 1998. - Вип. І. - С. З0-40.

Пелешенко Ю. "Епістолія небесна" в українськійсловесності / / Європейське Відродження та українська літератураХІУ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 160-174.

Пелешенко Ю. Київський митрополит св. Петро(Ратенський) як письменник // Київська старовина. - 2001. - №5. -С. 90-95.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор і доля Флорентійськоїунії в Україні // Київська старовина. - 2000. - №2. - С. 135-142.

Пелешенко Ю. Київський митрополит Ісидор та його"Послання в Лядську, і в Литовську, і в Німецьку землю, і на всюРусь" // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. -2002. - Нова серія. - Т. 9. - С. 3-8.

Пелешенко Ю. Коментарі чи безпідставні закиди? // Словоі час. - 1997. - №4. - С. 34-40.

Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Пелешенко Ю. Тема кінця світу в українському письменствіпізнього Середньовіччя // Верховина. Збірник наукових праць напошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. -Дрогобич: Коло, 2003. - С. 238-250.

Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя(деякі аспекти дослідження) // Слово і час. - 2001. - №4. - С. 39-44.

Пелешенко Ю. Українське Передвідродження. Основніриси //IV Міжнародний конгрес україністів(Одеса, 26-29 серпня1999р.). Літературознавство. - К.: Обереги, 2000. - Кн. І. - С. 33-39.

Пелешенко Ю.В. Апокрифи та легенди богомильськогопоходження в українській словесностіг здобутки і перспективидослідження// Біблія і культура. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. І. -С. 45-47.

Пелешенко Ю.В.Українська література пізньогоСередньовіччя (друга половина XIII-XV ст.): Джерела. Системажанрів. Духовні інтенції. - К.: Поліграфічний центр "Фоліант",2004. - 423 с.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 144 с.

Рубанець М. Станіслав Оріховський-Роксолан // Людина ісвіт. - 1996. - №5. - С. 44-46.

Сліпушко О. "Києво-Печерський патерик" // Сліпушко О.Софія Київська. Українська література Середньовіччя: добаКиївської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт, 2002. - С. 337-342.

Сліпушко О. Софія Київська. Українська літератураСередньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). - К.: Аконіт,2002. - 339 с.

Українська література XIV-XVI ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Франко І. "Слово о Лазареве воскресеніи": Староруськапоема на апокрифічні теми // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. -К.: Наукова думка, 1981. - Т. 32. - С. 55-111.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - 411 с.

Додаткова література

1. Водовозов Н.В. "Хождение" Даниила и первьій крестовьійпоход // Русская литература и народное творчество. - М.:Просвещение, 1962. - С. 16-35.

Грушевський М. Культурно-національний рух / /Жовтень. - 1989. - №1, 2, 3, 4.

Крекотень В., Наливайко Д.С. Від давнини до серединиХУІІІст. / / Українська література в загальнослов'янському ісвітовому літературному контексті. - К.: Наукова думка, 1987. - Т. 1. -С. 51.

Кузьмина В.Д. Сведения об арабах и арабской культуре вПалестине в начале ХІІ в. По "Хождению игумена Даниила" / /Вестник истории мировой культурьі. - 1959. - № 6. - С. 82-86.

Кулаковський В.М. Василь Григорович-Барський і йогозаписки // Український історичний журнал. - 1971. - № 2. -С. 114-117.

Лихачев Д.С. Русское Предвозрождение в истории мировойкультурьі / / Историко-филологические исследования: Сб. статейпамяти акад. Н.И. Конрада. - М.: Наука, 1974. - С. 20-21

Нудьга Г. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки,знахідки). - К.: Дніпро, 1990. - 349 с.

Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах:Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 328 с.

Пелешенко Ю. Богомильські мотиви в українськійсловесності пізнього середньовіччя: апокрифи і легенди прогріхопадіння / / Слов'янський збірник. - Одеса, 2000. - Вип. 7. -С. 178-183.

Пелешенко Ю. Боротьба Григорія Цамблака та Фотія заКиївську митрополичу кафедру // Другий міжнародний конгресукраїністів. (Львів, 22 -24 серпня 1993 p.). Доповіді і повідомлення.Історія. - Львів, 1994. - Ч. 1. - С. 51-53.

Пелешенко Ю. Двовір'я в проповідях СерапіонаВолодимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. - 2002. - №8. - С. 61-71.

Пелешенко Ю. Ісихазм і богомильство: подібність елементівсвітогляду (на матеріалі української та болгарської літератур) / /Історико-літературний журнал. - 2002. - №7. - С. 170-176.

Пелешенко Ю. Література "ожидовілих" та її місце вукраїнській духовній культурі другої половини ХУ ст. //

Медієвістика. Одеса: Астропринт, 2002. - Вип. 3. - С. 89-108.

Пелешенко Ю. Коментарі чи безпідставні закиди? // Словоі час. - 1997. - №4. - С. 34-40.

Пелешенко Ю. Київський митрополит св. Петро(Ратенський) як письменник // Київська старовина. - 2001. - №5. -С. 90-95.

Пелешенко Ю. Література "ожидовілих" та її місце вукраїнській духовній культурі другої половини XV ст. //Медієвістика - Одеса: Астропринт, 2002. - Вип. 3. - С. 89-108.

Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсіукраїнської духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово ічас. - 2004. - № 8. - С. 39-47.

Пелешенко Ю. "Муж незвичайної освіченості..." До625-річчя від дня народження Григорія Цамблака // Отчий край. -1990. - Вип. 4. - С. 42-47.

Пелешенко Ю. Українська культура й ісихазм. Сутьдуховної практики ісихазму / / Український світ. - 1992. - №2. -С. 17-18.

Пелешенко Ю.В. Духовний і політичний ісихазм / /Український світ. - 1992. - №3-6. - С. 22-23.

Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису //Слово і час. - 2000. - №11. - С. 21-26.

Франко І. Данте Аліг'єрі. Характеристика середніх віків.Життя поета і вибір із його поезії. // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1978. -Т. 12. - С. 36.

Чижевський Д. Слов'янський ренесанс (Пер. З нім.О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.

МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РЕНЕСАНСУ В

УКРАЇНІ

Основна література

1. Бабич С. Модус містифікації в поетиці "Треносу" МелетіяСмотрицького / / Літературознаство: Матеріали IV конгресу

Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1/ Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 76-83.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965. - 528 с.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн.1, 2. -Львів: Світ, 1992. - 696 с.

Грабович Г. Авторство й авторитет у Івана Вишенського:діалектика відсутності // Слово і час. - 1990. - №6. - С. 45-54.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989. - 415 с.

Європейське відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - 373 с.

Ісіченко Ю. "Києво-Печерський патерик" у літературномуконтексті ХУІ-ХУІІІ ст.// Радянське літературознавство. - 1986. - №6.

Литвинов В. Переднє слово // Українські гуманістичніепохи Відродження: Антологія: У 2 ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.:Наукова думка; Основи, 1995. - С. 5-14.

Микитась В. Українська література ХІУ-ХУІ ст. //Українська література ХІУ-ХУІ ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Паславський І. "Писав мандрованець, якого звутьВишенським" // Дзвін. - 1991. - №1. - С. 152-160.

Пелешенко Ю. Есхатологічні мотиви: тема кари божої вукраїнській літературі пізнього середньовіччя (середина ХІІІ-ХУст.)// Літературознавство. Матеріали Ш конгресу Міжнародноїасоціації україністів (Харків, 26 -29 серпня 1996 р.) / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 1996. - С. 285-292.

Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської таагіографічної прози кінця ХІУ - початку ХУІ ст. - К.: Наукова думка,1990. - 143 с.

Пелешенко Ю. Українська література пізньогоСередньовіччя (друга половина ХІІІ-ХУ ст.): Джерела. Системажанрів. Духовні інтенції. - К.: Фоліант, 2004. - 432 с.

Полєк В.Т. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994.. - 142 с.

Рубанець М. Станіслав Оріховський-Роксолан // Людина ісвіт. - 1996. - №5. - С. 44-46.

Сліпушко О. Софія Київська. Українська літератураСередньовіччя: доба Київської Русі (Х-ХШ століття). - К.: Аконіт, 2002. - 399 с.

Соболь В.О. З глибини віків: Вивчення давньої українськоїлітератури в школі: Пос. для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. - 192 с.

Українська література XIV-XVI ст. Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін.; Автор вст. статті і ред. тому В.Микитась. - К.: Наук. думка, 1988.

Українські гуманістичні епохи Відродження: Антологія: У 2ч. Ч.1 / Відп. ред. В.Нічик. - К.: Наукова думка; Основи, 1995. - 431 с.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури //Слово і час. - 2000. - №10. - С. 16-22.

Франко І. Життя й літературна діяльність Іпатія Потія / /Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - К.: Наукова думка, 1983. - Т.39:Література і мистецтво.

Франко І.Я. Іван Вишенський, його час і письменницькадіяльність // Франко І. Твори: В 20 т. - К., 1955. - Т.16. - С. 413-429.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початківдо доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Чижевський Д. Слов'янський ренесанс (Пер. з нім.О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.

Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро, 1990. - 411 с.

Шевчук М. Муза Роксоланська // Вітчизна. - 1997. - №3-4,5-6, 9-10.

Додаткова література

1. Бережная Л. Тема смерти в украинско-белорусскойправославной проповеди и полемической литературе конца XVI-XVIIвв. // Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 83-94.

Гнатюк О. До переоцінки літературного процесуХУ-ХУІІІ ст. (Огляд публікацій давньої української літератури) / /Європейське Відродження та українська література ХІУ-ХУІІІ ст. - К.:Наукова думка, 1993. - С. 237-266.

Горський В., Кислюк К. Гуманістичні та реформаційні ідеї уфілософській думці України (кінець ХУ - початок ХУІІ ст.) / /Горський В., Кислюк К. Історія української філософії: Підручник. -К.: Либідь, 2004. - С. 59-84.

Грушевський М. Культурно-національний рух / /Жовтень. - 1989. - №1, 2, 3, 4.

Жуковський В. Ісихазм і християнська містика // Київськастаровина. - 1996. - №1. - С. 110-125.

Кабанець Є. Заснування Печерського монастиря в світлілітописних та агіографічних джерел // Київська старовина. - 2001. -№1. - С. 34-42.

Кралюк П. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. - К.:Український центр духовної культури, 1997. - 247 с.

Ломачинська І. Просвітницька діяльність київськихмонастирів // Київська старовина. - 1997. - №6. - С. 132-142.

Мазурок Г. На світанку протестантизму в Україні(Євангельський рукопис ХУІ ст.) // Київська старовина. - 1995. -№2. - С. 108-132.

Нудьга Г. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки,знахідки). - К.: Дніпро, 1990. - 349 с.

Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах:Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 328 с.

Пахаренко В. Іван Вишенський. Творчість письменника //Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Поплавська Н. Український полемічний памфлет кінцяХУІ - початку ХУІІІ ст.: проблема жанрової моделі тафункціонування // Літературознаство: Матеріали ІУ конгресуМіжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1/ Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 63-69.

Пшеничний Є. "Zdanie o narodzie ruskim" Яна ЩенскогоГербурта в тексті "Палінодії" Захарії Копистенського / /

Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 95-100.

Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна //Європейське Відродження та українська література XIV-XVIII ст. /Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Наук. думка, 1993.

Федорак Н. Хронотоп Галицько-Волинського літопису / /Слово і час. - 2000. - №11. - С. 21-26.

Чижевський Д. Слов'янський ренесанс (Пер. З нім.О.Костюка) // Слово і час. - 2005. - №4. - С. 59-67.

МОДУЛЬ 4-5. УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА ПОЕЗІЯ,ПРОЗА ТА ДРАМАТУРГІЯ

Основна література

Алексеєнко Н. Біблійна герменевтика ІоаникіяГалятовського / / Наукові записки Харківського державногопедагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000. - С. 51-61.

Афанасьєв І. Символіка смерти в "Історії русів" / /Сучасність. - 1999. - №10. - С. 137-145.

Барабаш Ю.Я. "Знаю человека..." Григорий Сковорода:По^зия. Философия. Жизнь. - М.: Художественная литература,1989. - 335 с.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народнаякультура Средневековья й Ренессанса. - М., 1965. - 527 с.

Бердник О.С. "Исторія Русовь" як метатекст: Монографія.Донецьк: Видавництво Донецького національного університету,2002. - 176 с.

Бетко І. "Nadgrobki" Лазаря Барановича - пам'яткалітератури бароко // Слово і час. - 2003. - №12. - С. 35-42.

Бетко І. Сторінки культурної спадщини Києво-Могилянської академії: "Вірші на жалісний погреб Сагайдачного"Касіяна Саковича у річищі епітафійно-погребової традиціїлітератури українського бароко / / Warszawskie zeszytyukrainoznawcze 13-14. - Warszawa, 2002.

Борецький М.І. Бароко та його різновиди // Всесвітнялітература. - 1999. - №2. - С. 48-49.

Борисенко К. Образ Слобожанщини в панегірику ІванаОрновського на честь харківського полковника Федора Донця-Захаржевського // Слобожанщина. - 2000. - № 15. - С. 98-106.

Борисенко К. Тема часу в збірці Івана Величковського"Зегар цілий з полузегариком" / / Наукові записки Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія:Літературознавство. Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.)та ін. - Харків, 2000 - С. 61-69.

Борисенко Катерина Явище синкретизму поезії та прози вукраїнській літературі барокової доби. Автореф.дис. на здоб. н.ст. к.філол. н. - Х., 2003. - 18 с.

Відомо, що гетьман писав вірші // Літературна Україна. -1996. - 4 квітня.

Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн. Кн. 1,2. -Львів: Світ, 1992. - 696 с.

Галич О. А. Бароко, рококо і класицизм в історіїлітературознавчої думки / / Актуальні проблеми слов'янськоїфілології: Міжвуз. Зб. наук. ст. - К. - Ніжин: ТОВ "Видавництво"Аспект-Поліграф", 2006. - Вип.ХІ. - ч.2. - С. 6-12.

Грицай М.С. Давня українська проза: Роль фольклору уформуванні образного мислення українських прозаїків ХУІ - поч.ХУІІІ ст. - К., 1975. - 151 с.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українськалітература. - К.: Вища школа, 1989. - 415 с.

Давній український гумор та сатира. - К., 1959.

Демчук О. Мисливець на жар-птицю Божественногоодкровення // Українська мова та література. - 2003. - №48 (352).

Елеонская А.С. Русская ораторская проза в литературномпроцессе ХУІІв. - М.: Наука, 1990. - 222с

Європейське відродження та українська літератураХІУ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - 373 с.

Єфремов С. Історія українського письменства. - К.: Феміна,1995. - 686 с.

Задорожна Л.М. Риси етнотипу та етнохарактеристики усистемі розвитку української літератури. Літописна спадщина: Навч.посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київськийуніверситет", 2006. - 140 с.

Захара І.С. Стефан Яворський. - Львів: Каменяр, 1991. - 112с.

Зосімова О. Мотив "марнота марнот" у поетичних епітафіяхЛазаря Барановича: особливості жанрового втілення / / Актуальніпроблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник науковихпраць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне: Перспектива,2005. - С. 34-44.

Исторія Русов или Малой Россіи: Сочиненіе ГеоргіяКонискаго, Архієпископа Білорускаго. - Москва. В УниверситетскойТипографіи. 1846. - Репринтне видання: К., 1991. - 1-IV+1-IV+263+1-45 с.

Історія русів. Український переклад Івана Драча. - К., 1991.- 318 с.

Іваньо І. Григорій Сковорода // Сковорода Г. Вірші. Пісні.Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи /Упордк., примітки та вступ. ст. І.Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. -С. 5-32.

Ісіченко Ю. Містична перспектива літературного тексту вкультурі українського бароко // Сучасність. - 1995. - №5. -С. 100-103.

Кіпніс М. Трагікомедія і сучасність / / Радянськелітературознавство. - 1989. - №1. - С. 16-26.

Коваль С. Філософія Григорія Сковороди на тлі сучасності// Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Коптілов В. Від Тібру до Дніпра: Шляхами поезіїукраїнського Бароко / / Сучасність. - 1997. - №3. - С. 89-95; №4. -С. 93-103.

Корпанюк М. Данило Братковський: поет, патріот,"хлопоман" // Слово і час. - 1991. - №11. - С. 8-13.

Корпанюк Микола. Крайове та козацьке компілятивне

літописання як історико-культурне явище. - К., 1997. - 161 с.

Корпанюк М. Слово і дух України княжої та Україникозацької (Михайло Максимович - дослідник давньоукраїнськоїлітератури). - Черкаси: Брами, вид.Вовчок О.Ю., 2004. - 280 с.

Крекотень В. Головні аспекти вивчення українськоїбарокової поезії // Вісник Київського університету: Вип.2. - К.:Либідь, 1991. - С. 71-76.

Крекотень В. І. Київська поетика 1637 року // Літературнаспадщина Київської Русі і українська література ХУІ-ХУІІІ ст. -С. 135-136.

Крекотень В. Оповідання Антонія Радивиловського: Зісторії української новелістики ХУІІ ст. - К.: Наук. думка, 1983. - 408с.

Крекотень В. Світові сюжети в українській літературіХУІІ ст. // Україна ХУІІ ст. між Заходом та Сходом Європи.Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня1994 р. - Київ-Венеція, 1996. - С. 389-400.

Крекотень В.И. Тема науки в барочной украинской по^зии30-х годов ХУІІ века // Барокко в славянских культурах. - М.: Наука,1982. - С. 255-275.

Крекотень В.І. Байки в українській літературі ХУІІ-ХУІІІ ст.Пам'ятки давньої української літератури. - К.: Вид - во Академії наукУРСР, 1963. - 200 с.

Крекотень В. Українська література ХУІІ ст. // Українськалітература ХУІІ ст. Синкретична писемність. Поезія. Драматургія.Белетристика / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст.,упорядк. та примітки В.Крекотня. - К.: Наук. думка, 1987. - С. 5-24.

Криса Б. Мотиви й сюжети в поетиці українського бароко// Медієвістика. Вип.1. - Одеса: Астропринт, 1998. - С. 79-84.

Криса Б. Пересотворення світу. Українська поезія ХУІІ-ХУІІІстоліть. - Львів: Свічадо, 1997. - 214 с.

Крекотень В. Сказання про війни козацькі та його автор //Київ. - 1986. - № 10. - С. 110-111.

Лімборський І. Погранична літературна ситуація як фактхудожньої свідомості (Українська література ХУІІІ ст. - від бароко дораннього Просвітництва) // Українська мова й література в середніхшколах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - №4, 5; 2005 -№№ 1, 3.

Луценко Ю. Літопис Григорія Грабянки як твір барокковоїісторіографічної прози / / Радянське літературознавство. - 1989. -№9. - С. 46-53.

Макаров А. Ірраціональні мотиви українського бароко / /Слово і час. - 1991. - №7. - С. 3-13.

Макаров А. М. Світло українського бароко: Нариси /Підбірта упоряд. Ю. Іванченка. - К.: Мистецтво, 1994. - 287 с.

Макаров А. Світоч бароккової культури / / Слово і час. -1993. - №10. - С. 3-13.

Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII -першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури наУкраїні. - К.,1983. - 267 с.

Матушек О.Ю. Символіка Богородиці у метатекстібарокової літератури: Автореф. дис. канд. філол. наук. - Харків,1999. - 19 с.

Махновець Л. Сатира і гумор української прози кінцяXVI-XVIII ст. - К.: Наукова думка, 1964. - 477 с.

Микитась В. Українська література XIV-XVI ст. / /Українська література XIV-XVI ст.: Апокрифи. Агіографія.Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори.Перекладні повісті. Поетичні твори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) таін. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 5-28.

Михед П. Українська літературна культура бароко іросійська література XVII-XIX століть (про дві хвилі впливу) / /Михед П.В. Крізь призму бароко. - К.: Ніка - Центр, 2002. - С. 176-221.

Мишанич О. Григорій Сковорода (1722-1794) / /Сковорода Г. Твори: У 2т. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги"", 2005. -2-е вид., виправ. - Т.1. - С. 9-35.

Мишанич О.В. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої половини XIX ст. / / Рад.літературознавство. - 1989. - №12. - С. 8-11.

Мишанич О. Давня українська любовна поезія / / ПісніКупідона. Любовна поезія на Україні ХУ - початку ХІХ ст. / Упорядк.та примітки В.Шевчука; Передмова О.Мишанича. - К.: Молодь, 1984.

Мишанич О. Українська література ХУІІІ ст. // Українськалітература ХУІІІ ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозовітвори / Ред. кол.: І.Дзеверін (голова) та ін.; Вступ. ст., упорядк. іпримітки О.Мишанича. - К.: Наукова думка, 1983. - С. 5-28

Мишанич О.В. Українська література другої половиниХУІІІ ст. і усна народна творчість. - К.: Наук. думка, 1980. - 344 с.

Мишанич Я. "Історія русів": історіографія, проблематика,поетика. - К.: ТОВ "Видавництво "Обереги", 1999. - 240 с.

Мишанич Я. "Історія русів": література й історія //Літературознавство: матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.) / Відповід. РедакторО.Мишанич. - К.: АТ "ОБЕРЕГИ", 1996. - С. 270-275.

Мішуков О.В. "Історія Русів" у контактно-генетичнихзв'язках і типологічних сходженнях. - К., 1998. - 239 с.

Мішуков О.В. "Історія Русів" у контексті доби - першоїполовини ХІХ сторіччя. - К., 1997. - 209 с.

Мішуков О.В. "Історія русів" у європейському контексті:Монографія. //Філологія. Історія. Культура. Зб. Наук. Праць: У 2 т. -К.: Парламентське вид-во, 2002. - Т.1. - 319 с.

Мішуков О.В. Рецепція образу Мазепи в історичних жанрахєвропейської літератури // Сучасність - 2000. - №2. - С. 89-99.

Мороз З. Відображення дійсності в давній українськійдраматургії. Інтермедії // Вітчизна. - 2004. - №11-12.

Наєнко М. Драматургія українського бароко: погляд звідстані / / Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб.наук. статей / Редкол.: В.О.Соболь (відп. ред.) та ін. - Вип.Х:Лінгвістика і літературознавство. - К.: Знання України, 2005. -С. 211-219.

Наливайко Д. Феномен українського бароко вєвропейському контексті // Слово і час. - 2002. - №2. - С. 30-38.

Новікова С. Феофан Прокопович: "Владимир" //Українська мова та література. - 2005. - №18 (418).

Нога Г.М. Звичаї тії з давніх школярів бували...(Український святковий бурлеск XVII-XVIII століть). - К., 2001. - 189 с.

Нога Геннадій. Мова творів українських мандрівних дяків// Українська мова та література. - 1998. - число 18. - С. 9.

Нога Г. Орієнтації та пріоритети поезії низового бароко //Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 140-146.

Нудьга Г. Суд над українськими поетами XVI століття / /Дзвін. - 1990. - №7. - С. 114-129.

Оглоблин О. До питання про автора "Історіи Русовь" / /Київська старовина. - К., 1997. - №6. - С. 69-95; 1998. - №1. -С. 100-132.

Павленко Г.І. Іпостась Володимира Святого в українськихрукописних житіях XVII-XVIII ст.. // Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002. - С. 63-76.

Пелешенко Н. Барокова різдвяна драма в українськійлітературі 1900-1920-х років / / Маїістеріум. Випуск 8:Літературознавчі студії / Упоряд. А Кравченко. - К., 2002. - С. 77-85.

Пилип'юк Н. Київські поетики і ренесансні теоріїмистецтва// Європейське Відродження та українська літератураXIV-XVIII ст. - К.: Наукова думка,1993. - С. 101-102.

Пінчук Т. Штрихи до поетичного портрета ГригоріяСковороди // Радянське літературознавство. - 1988. - №2. - С. 65-68.

Повість врем'яних літ: Літопис (за Іпатським списком) /Переклад, післяслово та коментарі В.В.Яременка. - К., 1990. - 557 с.

Поетичний сад високого бароко: Матеріали до вивченнядавньої літератури // Українська мова та література. - 2001. - ч.43. -40 с.

Полєк В. Історія української літератури X-XVII ст.: Навч.посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 142 с.

Поліщук Ф. Григорій Сковорода: життя і творчість. - К.:Дніпро, 1978. - 262 с.

Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільнійдрамі "Милость Божія" // Працьовитий В. Українська історична

драма. - Львів: Ліга-Прес, 2002. - С. 108-124.

Працьовитий В. Проблема утвердження християнства утрагедокомедії "Владимир" Феофана Прокоповича // ПрацьовитийВ. Українська історична драма. - Львів: Ліга-Прес, 2002. - С. 9-31.

Рязанцева Т. Одіссея духу. Характерні риси доби Бароко //Зарубіжна література. - 1996. - №5. - С. 7.

Рязанцева Т.М. Змалювати думку (Консептизм як напрямметафізичної поезії в літературі Європи доби Бароко). - К.:Українська книга, 1999. - 144 с.

Сазонова Л.И. По^зия русского барокко (вторая половинаХУІІ - нач. ХУІІІв.). - М.: Наука, 1991. - 263 с.

Софронова Л. Об анализе литературного произведения^похи барокко// Советское славяноведение. - 1975. - №5. - С. 36-46.

Сивокінь Г. Григорій Сковорода як читач Біблії // Слово ічас. - 1993. - №3. - С. 11-16.

Сивокінь Г. Давні українські поетики. - 2-ге вид., здодатками. - Х.: Акта, 2001. - 166 с.

Сидоренко О. Образ Ісуса Христа в поезії ІванаВеличковського // Слово і час. - 2005. - №2.

Славутич Яр. "Озмітеся всі за руки ..." (Гетьман Іван Мазепаяк поет) // Київ. - 1991. - №3. - С. 97-103.

Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури,створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половинаХУ-ХУІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХУІ-ХУІІІ століття)/ Уп.:В.Шевчук, В.Яременко. - В 4 кн. - К.: ВИДАВНИЦТВО "АКОНІТ",2006.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої укр. літ. вшколі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - С. 160-186.

Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українськоїлітератури бароко. - Донецьк: Отечество, 1996. - 336 с.

Соболь В. Пам'ятна книга Дмитра Туптала. - Варшава,2004. - 217 с.

Соболь В. Перспективи дослідження "Історії Русів" / /Соболь В.О. 12 подорожей в країну давнього письменства. Донецьк:

Східний видавничий дім, 2003. - С. 85-96.

Степовик Д. Західний і український варіанти стилюбароко: спільне й відмінне в образних засобах // Київськіполоністичні студії. Українсько-польські літературні контексти добибароко. - Том VI. - Київ, 2004. - С. 61-76.

Степовик Д. Особливості українського бароко //Науковий збірник Українського Вільного Університету. Серія:Наукові збірники. Т.15. - Мюнхен, 1992. - С. 282-297.

Сулима М. "Слово о збуреню пекла" і великодня драмаXVII-VIII ст. // Літературознавство: Матеріали III конгресуМіжнародної асоціації україністів (Харків, 26-29 серпня 1996 р.) /Відп. ред. О.Мишанич. К.: Обереги, 1996. - С. 243-250.

Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. - К.:ПЦ "Фоліант"; ВД "Стилос", 2005. - 368 с.

Сулима М., Федас Й. Український народний вертеп / /Радянське літературознавство. - 1989. - №2. - С. 73-74.

Трофимук М. Динаміка розвитку напрямів літературногопроцесу XVI - початку XVIII ст. // Літературознаство: МатеріалиIV конгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня1999 р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. -С. 157-164.

Українська література XVII ст.: Синкретична писемність.Поезія. Драматургія. Белетристика / Упоряд., приміт. і вступ. статтяВ.І.Крекотня. - К.: Наук. думка, 1987. - 608 с.

Ушкалов Л. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди натлі українського барокового богомислення // Збірник Харківськогоісторико-філологічного товариства. - X., 1999. - Т.8. - С. 23-44.

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода і антична культура. - X.:ТОВ "Знання", 1997. - 180 с.

Ушкалов Л.В. З історії української літератури XVII-XVIIIстоліть. - X.: Акта, 1999. - 215 с.

Ушкалов Л. Загальний погляд на українську перекладнупоезію доби бароко / / Актуальні проблеми слов'янської філології:Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.6:Лінгвістика і літературознавство. - К.: Знання України, 2001. - С. 108-113.

Ушкалов Л. Передмова // Сковорода Г. Сад божественнихпісень / підготовка тексту, передмова та коментарі Л.Ушкалова. -Харків: Майдан, 2002. - С. 7-16.

Ушкалов Л. Світ українського бароко: Філологічні етюди.- Харків: Око, 1994. - 112 с.

Ушкалов Леонід. Есеї про українське бароко. - К.: Факт. -Наш час, 2006. - 284 с.

Харлан О. Універсальна картина світу у поезії КлиментіяЗіновіїва та Мацуо Басьо / / Актуальні проблеми слов'янськоїфілології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп.ред.) та ін. - Вип.6: Лінгвістика і літературознавство. - К.: ЗнанняУкраїни, 2001. - С. 121-127.

Хижняк З. Маньківський В. Класи поетики і риторики //Хижняк З. Маньківський В. Історія Києво-Могилянської академії. -К.: КМ Академія, 2003. - С. 77-82.

Цудзинович Л. Від Ренесансу до Барокко // Слово і час. -1990. - №3. - С. 67-72.

Чепіга І. Початки барокового проповідництва вукраїнському письменстві // Мовознавство. - 1996. - №6. - С. 25-29.

Чепіга І.П. Учительні євангелія як жанр ораторсько-проповідницького письменства// Мовознавство. - 1995. - №6. -С. 39-46.

Чечель Н.П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологіччний дискурс української видовищної драматичноїкультури від початків до ХУІІІ ст. - К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. -240 с.

Чижевський Д. Забутий віршик Івана Мазепи //Чижевський Д. Українське літературне бароко. - К., 2003. - С. 479-481.

Чижевський Д. Історія української літератури (відпочатків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

Чижевський Д. Українське літературне бароко: Вибр.праці з давньої літератури. - К.: Обереги. - 2003. - 576 с.

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Підготовкатексту й переднє слово Л.Ушкалова. - Харків: Прапор, 2004. - 272 с.

Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов'янськихлітератур: У двох книгах / Переклад з німецької. - К.: ВЦ"Академія", 2005. - 288 с.

Шевчук В. Георгій Кониський та його драма "Воскресеніємертвих" // Дивослово. - 1997. - №10. - С. 8-13.

Шевчук В. Діамант у попелі: Про Данила Братковського якпоета і людину / / Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.: Дніпро,1990. - С. 165-171.

Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. - К.:Рад. письменник, 1990. - 411 с.

Шевчук В. Його живив бентежний дух (Слово проФеофана Прокоповича) / / Шевчук В. Дорога в тисячу років. - К.:Дніпро, 1990. - 411 с.

Шевчук В. Климентій Зіновіїв і його книга буттяукраїнського народу // Хроніка-2000. - 1993. - №5. - С. 73-98.

Шевчук В. Козацьке літописання як чинникдержавотворення // Розбудова держави. - 1994. - № 2. - С. 16-21.

Шевчук В. Низове бароко та засоби його творення //Українська мова та література. - 1997. - №14, 15, 16.

Шевчук В. Про давню українську прозу, зокрема пролітописи // Слово і час. - 1993. - № 10. - С. 57-65.

Шевчук В. Універсальна картина світу в творчостіписьменників українського барокко / / Українська наука ікультура. - 1994. - Випуск 28.

Яковець А. Маруся Чурай: міф чи втрачена реальність? //Слово і час. - 1997. - №10. - С. 44-47.

Додаткова література

"Я син свого народу". Наукова спадщина МихайлаМаксимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) / Відп. ред.М.Корпанюк, проф.. - К., 2005. - 412 с.

Агостінеллі Д. Дещо про "Літопис Самовидця" / /Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 100-106.

Андрущенко М. Деякі зауваги до теми розвитку українськоїпрози ХУІІІ ст. - загадки та містифікації "Історії русів" / /Літературознаство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.

Мишанич.      - К.: Обереги, 2000. - С. 218-225.

Андрущенко М. Парнас віршотворний: Києво-Могилянськаакадемія і український літературний процес ХУІІІ ст. - К.: Українськакнига, 1999. - 208 с.

Апанович О. Гетьман Мазепа - будівничий українськоїкультури // Слово і час. - 1995. - №3. - С. 85-89.

Арістотель. Поетика. - К., 1967. - 134 с.

Афанасьєв І. Символіка смерти в "Історії русів" / /Сучасність. - 1999. - №10. - С. 85-89.

Барабаш Ю. Григорій Сковорода // Слово і час. - 1997. -№7. - С. 27-30.

Береза І. Образ дороги: від "хожденій" до бурлескних поемта прози початку ХІХ століття / / Верховина.. - Дрогобич: "Коло",2003. - С. 66-73.

Білецький О. Зібрання творів: У 5 т. Т.1: Давня українська ідавня російська літератури. - К.: Наук. думка, 1965. - 528 с.

Білоус П. Граматики, ритори, філософи . в Україні //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №5-6. - С. 134-141.

Бовсунівська Т. В. Історія української естетики першоїполовини ХІХ століття. - К., 2001. - 344 с.

Бовсунівська Т. Образи смутку в поезії Григорія Сковороди// Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред.

П.Стогній,      проф.. - К., 2003. - С. 433-445.

Бордукова Н. Переклади Григорія Сковороди: історіографіяпитання // Наукові записки Харківського державного педагогічногоуніверситету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство.Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000. -С. 69-73.

Борзенко О.І. Сентиментальна "провінція" (Нова українськалітература на етапі становлення). - Харків, 2006. - 322 с.

Борисенко В. Україна середини XVII ст. у спогадахсучасників // Київська старовина. - 1995. - №4. - С. 43-45.

Борисенко К. Епіграми І. Величковського в контекстіукраїнської літератури бароко // Літературознавчі обрії: Працімолодих учених України. - К.: Інститут літератури ім. Т. Г. ШевченкаНАН України, 2001. - Вип. 2. - С. 3-7.

Борисенко К. Явище синкретизму поезії та прози уполемічному трактаті Іоаникія Ґалятовського "Месія правдивий" //Медієвістика: Збірник наукових статей /Відп. ред. Олекса Мишанич. -Одеса: Астропринт, 2002. - Вип. З. - С. 192-202.

Бородій М. До біографії Г.Сковороди // Слово і час. -1997. - №11 - 12. - С. 10-21.

Геник-Березовська З. Григорій Сковорода: образ художній ісправжній // Слово і час. - 1995. - №3. - С. 61-68.

Дзира Я. "Історія русів" - видатна пам'ятка українськоїісторіографії: нові дані про її автора // Автопортрет нації. - К.,1997. - С. 123-132.

Довгалевський М. Поетика (Сад поетичний). - К.,1973. -

435 с.

Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности //Драгоманов М.П. Вибране. - К.: Либідь, 1991. - С. 5-46.

Драч І. Кілька слів перекладача / / Історія Русів /Пер. І.Драча; вступ. ст. В.Шевчука. - К.: Рад. письменник, 1991. -С. 29-30.

Еремин И. Лекции и статьи по истории древней русскойлитературьі. - Л.: Изд-во ЛГУ. 1987. - С. 75.

Ерн В. Життя і особа Григорія Сковороди // Березіль. -1992. - №11-12.

Жовніренко Б.М. Образ Бога в ранній творчості ІванаВеличковського / / Актуальні проблеми слов'янської філології.Міжвузівський збірник наукових статей / Редкол.: В.О.Соболь (відп.ред.) та ін.. - К.: Знання України, 2001. - Вип..7: Лінгвістика ілітературознавство. - 2002. - С. 225-228.

Забужко О. Жоравницькі // Кур'єр Кривбасу. - 1996. -№65-66. - С. 29-34.

За вельський Б. Маловідомий український панегірикпочатку ХУІІІ ст. "Вінец свободі" // Радянське літературознавство. -1984. - № 11. - С. 52-57.

Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучаснійукраїнській культурі / / "Я син свого народу". Наукова спадщинаМихайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) /Відп. ред. М.Корпанюк, проф. - К., 2005. - С. 41-49.

Іваньо І.В. Про українське літературне бароко // Радянськелітературознавство. - 1970. - № 10. - С. 41-53.

Іваньо І. Філософія і стиль мислення Григорія Сковороди. -К.: Наук. думка, 1983.

Ісаєвич Я. Освітній рух в Україні ХУІІ ст.: східна традиція ізахідні впливи // Київська старовина. - 1995. - №1. - С. 2-10.

Історія української літератури у восьми томах. - К., 1967. -Т.2. - 483 с.

Карнаух Л. Метаморфози людини бароко в "Київськихчудах" Петра Могили // Молода нація. Альманах. - 1999. - №13.

Кістяківська Н. Іван Некрашевич і його твори // Матеріалидо вивчення історії української літератури: У 5-и т. / Уп. ак.О.І.Білецький, Ф.Я.Шолом. - К.: Радянська школа, 1959. - Т.1. -С. 587-599.

Козак С. Український преромантизм. - Варшава, 2003. - 226 с.

Костомаров М. Гетьман Іван Степанович Мазепа //Костомаров М. Галерея портретів: Біогр. нариси: Для серед. та ст. шк.віку / Упоряд. і передм. В.Замлинського; Пер. з рос. М.Ілляш. - К.:Веселка, 1993.

Кравченко В.В. Поема вольного народу ("Історія русів" та їїмісце в українській історіографії). - Х.: Основа, 1996. - 117 с.

Кресін О. Орлик, Граб'янка і народження хозарського міфа// Молода нація. - 1997. - № 7. - С. 181-190.

Крекотень В., Криса Б., Сулима М. Українська поезія ХУІІ ст.в контексті світового бароко // Слов'янські літератури. - К.: Науковадумка, 1993. - С. 18-58.

Криса Б. Жанр ляменту в українській братській поезії //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірникнаукових праць. Випуск XIV / Ред. кол.: Я.Поліщук та ін. - Рівне:Перспектива, 2005. - С. 17-23.

Криса Б. Характер самоусвідомлення української поезії уXVII-XVIII століттях / / Записки наукового товаристваімені Т.Шевченка. Т.ССХХ^: Праці філологічної секції /Ред. М.Ільницький, О.Купчинський. - Львів, 1992.

Ласло-Куцюк М. Апофеоз світла у творчості ГригоріяСковороди // Слово і час. - 1990. - №3. - С. 50-61.

Лобановська А. Невідомий Сковорода // Слово і час. -2000. - №6. - С. 30.

Макаров А. Козацтво і бароко // Дзвін. - 1991. - № 5. -С. 47-74.

Марченко M.I. Українська історіографія (з давніх часів досередини XIX ст.). - К., 1959. - 258 с.

Мельник Л. Гетьман Іван Самойлович / / Київськастаровина. - 1996. - №1. - С. 77-85.

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. - К:Абрис, 1994. - 288 с.

Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти Унії:Дослідження. - К.: Дніпро, 1984. - 242 с.

Мишанич Я. Із спостережень над поетикою "Історії русів":Літописне оповідання. Персонажі // Літературознаство: Матеріали IVконгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 225-233.

Мовчан Р. "Перший інтелігент" у вирі національноговідродження (Григорій Сковорода як текст 20-х років XX століття) //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №2. - С. 137-146.

Мостова Л. Світсько-риторичний тип мислення вораторсько-проповідницькій прозі другої половини XVII ст. //Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 57-63.

Наливайко Д. Становлення нової жанрової системи вукраїнській літературі доби барокко / / Українське барокко:

Матеріали І конгресу МАУ (Київ. 27 серпня - 3 вересня 1990 р.). - К.:Інститут археографії, 1993. - С. 12-21.

Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українськалітература в контексті європейського літературного процесу. - К.:Дніпро, 1988. - 395 с.

Небесьо Б. Скільки прози може бути в козацькому літописі?(Фіктивні світи "Сказанія о войнє козацкой..." Самійла Величка) //Слово і час. - 1993. - №9. - С. 22-30.

Новик О. Мотив гріха та покари в ораціях Івана Леванди //Молода нація. Альманах. - 1999. - №13. - С. 294-302.

Новик О. Мотив швидкоплинності й марності людського життя утворах Івана Леванди // Наукові записки Харківського державногопедагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство.Випуск 3 (27) / Ред. кол.: Л.Фрізман (відп. ред.) та ін. - Харків, 2000. - С. 73-82.

Новик О.П. Барокові орації: творчість чи компіляція? / /Актуальні проблеми слов'янської філології Міжвуз. зб. наук. статей /Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.7: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2002. - С. 229-240.

Нудьга Г.А. На літературних шляхах: Дослідження,пошуки, знахідки. - К.: Дніпро, 1990. - 349 с.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Розп'ятий Мазепа /Упоряд., авт. передм. і коментарів М.Тимошик. - К.: Наша культура інаука, 2003. - 348 с.

Окара А. Культурний вплив чи культурний конфлікт?(Українська та великоруська культури в ХУІІ ст.) / / Слово і час. -1999. - №1. - С. 54-60.

Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики вдавній українській літературі. - К., 1984. - 325 с.

Петров В. Г.С. Сковорода. Спроба характеристики //Київська старовина. - 2001. - №4.

Подрига В. Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричноїпоезії ХУІІ-ХУІІІ століть та місце похвального вірша в поетичномудоробку Іренея Фальківського // "Я син свого народу". Науковаспадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народженнявченого) / Відп. ред.. М.Корпанюк. - К., 2005. - С. 89-98.

Помпео Лоренцо. "Новела про сатира" Самійла Величка:джерела і літературні моделі // Літературознаство: Матеріали IVконгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 113-118.

Потульницький В. Інтелектуальні впливи заходу на духовнежиття української еліти XVII-XVIII ст. // Київська старовина. - 2001.- №1, 2, 3.

Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українськогомистецтва // Київська старовина. - 1995. - №1. - С. 98-105.

Самарин Ю. Стефан Яворский и Феофан Прокопович / /Самарин Ю. Избранньїе сочинения. - М.: Московский философскийфонд РОСОТЗН, 1996. - С. 43.

Сафонов Ю. Духовність керівника в літописі СамійлаВеличка // Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000.

Сирцова О. Притча і міф в історіософії Г.Сковороди //Київська старовина. - 1995. - №3. - С. 56-65.

Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність/ Відп.ред. І.П.Стогній, проф.. - К., 2003. - 716 с.

Соболь В. "Війна домова" Самійла Твардовського іукраїнська барокова історіографія в контексті історичної психології// Літературознаство: Матеріали IV конгресу Міжнародної асоціаціїукраїністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 118-124.

Соболь В. Маловідома драма про бідного і багатого Лазаря// Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук.статей / Редкол.: С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2000. - С. 105-119.

Соболь В. Новела про сатира в контексті літопису СамійлаВеличка // Слово і час. - 1994. - №4-5. - С. 5-12.

Сорокіна О. Своєрідність поезії західноєвропейськихвагантів та українських мандрованих дяків (Урок-бесіда зелементами вистави, 8 клас) // Зарубіжна література. - 2004. - №1.

Софронова Л. Григорій Сковорода - любитель священной

Библии // Літературознавство: Матеріали ІУ конгресу Міжнародноїасоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999 р.). Кн.1 / Відп. ред.О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 233-238.

Спалах у темряві: середина ХУІІ ст.. / Упоряд. і авт. передм.О.І.Гуржій; ред.. кол. В.А.Смолій (голова) та ін. - К.: Україна, 2001. - 399 с.

Степанишин Б. Давня українська література в школі. - Київ:Либідь, 2000. - 504 с.

Сулима М. Елементи кіномови в українській шкільній драміХУІІ-ХУІІІ ст. // Сучасність. - 1996. - №5. - С. 140-149.

Сулима М. Климентій Зіновіїв як предтеча новоїукраїнської літератури // Верховина. - Дрогобич: "Коло", 2003. - С.330-334.

Тарасова О. Жінки у житті Івана Мазепи: міф і реальність// Дніпро. - 2001. - №9-10. - С. 129-133.

Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковородита І.Франка / / Українська мова й література в середніх школах,гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №6. - С. 122-132.

Трофименко Т. Образ скорботної Богородиці у збірці"Перло многоцінноє" Кирила Транквіліона-Ставровецького //Слово і час. - 2002. - №11. - С. 9-14.

Трофимук О. Два джерела інспірації поетів бароко //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірникнаукових праць. Вип. ХІУ / Ред. кол. Поліщук Л.О. та ін. - Рівне:Перспектива, 2005. - С. 24-33.

Українське барокко ("Круглий стіл" журналу "Дніпро") //Дніпро. - 1991. - №2. - С. 90-105.

Українське барокко. Матеріали І конгресу МАУ (Київ, 27серпня - 3 вересня 1990р.). - К.: Інститут археографії, 1993. - 260 с.

Ушкалов Л. Візія української історії в католицькій релігійнійпубліцистиці ХУІІ-ХУІІІ ст. / / Літературознаство: Матеріали ІУконгресу Міжнародної асоціації україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999р.). Кн.1 / Відп. ред. О.Мишанич. - К.: Обереги, 2000. - С. 69-76.

Ушкалов Л. Риторична "матерія" творів Сковороди на тліукраїнського літературного бароко // Актуальні проблемислов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей / Редкол.:

С.П.Денисова (відп. ред.) та ін. - Вип.5: Лінгвістика ілітературознавство. - К.: Знання України, 2005. - С. 120-126.

Федорчук Л. Простір і колір як категорія художнього світуГригорія Сковороди // Слово і час. - 2000. - №5. - С. 55-59.

Шаповал М. Джерела українського класицизму і творчістьІ.Котляревського // Наукові читання - 1988. Праці молодих ученихУкраїни. Зб. статей/ Відп. ред. Г.М.Штонь. - К., 1999. - С. 242-262.

Шевчук В. Явище прообразності в літературі українськогобароко // Українська мова та література. - 2004. - №31-32 (383-384).

Ю.Г. Мазепин дзвін // Слово і час. - 1994. - №4-5.

Сайти Інтернет

Пошукові служби:

http://ya.ru

http://google.com

http://yahoo.com

http://rambler.ru

http://aport.ru

http://search.msn.com

Електронні бібліотеки:

http://lib.ru

http://lib.ru/POEEAST

http://pergam.chat.ru

http://ipages.ru/index.php?id=12&op=10

http://foxdesign.ru/legend

http://fbit.ru/free/myth

http://poetry.uazone.net

http://wco.ru/biblio

http://literature.gothic.ru

http://feb-web.ru

http://disser.h10.ru

http://biglib.com.ua

http://nspu.org.ua

короткий термінологічний словник

Агіографічні твори (від гр. агіос - святий, графо - пишу) з'явилися уКиївській Русі після прийняття християнства. Житієскладалося із передмови, центральної (власне розповідної)частини та епілогу, житія продовжували біблійні традиції іскладалися за найвищим взірцем - євангельською розповіддюпро життя і діяння Ісуса Христа.

Антропоцентричність - людиномірність філософських досліджень,їхнє безпосереднє спрямування на людину, осмислення їїсутності, призначення у світі та можливість досягнення щастяу звичайному житті.

Антипанегірики - пасквілі на тих чи інших діячів з-поміж козацькоїстаршини, де яскраво відображаються соціальні суперечності.Прикладом є віршований пасквіль на Івана Самойловича тайого синів.

Апокрифи (від гр. апокрифос - таємний, прихований) - твори набіблійну тематику, що доповнювали або уточнювали СвятеПисьмо, але з різних причин не були канонізовані церквою.

Бароко (з італ.Ьагоссо - дивний, химерний) - напрям у мистецтві талітературі XVII-XVIII ст.., художній системі якого властивімінливість, поліфонічність, ускладненість форми, а такожпоєднання релігійних і світських мотивів, образів, контрасти,алегоризм та метафоричність.

Вертеп (старослов. - печера) - народний ляльковий театр удвоповерховій "скрині", відкритій з одного боку для глядачів.Верхній ярус призначався для розігрування сюжетіврелігійного характеру, нижній - для побутових інтермедій.

Вінці - добірки пов'язаних змістом і адресатом молитовних епіграм,звернених до Ісуса Христа, Богородиці, "ангельських сил",святих, царів та їхніх небесних патронів.

Гуманізм - це напрям світської думки епохи Відродження. На відмінувід середньовічного релігійного світогляду, в основі якого бувБог, у гуманістів провідне місце посідала людина, яка творитьядро ідей гуманізму.

Дескриптивні вірші - написи до зображень різних постатейхристиянського Олімпу та сцен євангельської історії.

Епіграма - короткий віршований твір (від одного до тридцятирядків), який просто, ясно, зрозуміло, з логічною чіткістю,дотепно і зграбно розповідає про певний предмет, певну особучи подію. Епіграму як жанр визначала сконцентрованістьдумки, найчастіше в межах двох-чотирьох віршових рядків."Епіграматичному письму" були притаманні різноманітні ігрипоняттями і словами (повтори ключових понять і слів,зіткнення антонімів). Поняття і слова при цьомурозміщувалися симетрично або асиметрично, зокрема частоперехресно. Епіграма виступає і як самостійна жанрова форма,і як мікроформа, як першоелемент чи не всіх інших жанровихформ барокової поезії.

Етикетна поезія - вірші різних жанрів, що виголошувалися наурочистостях, писалися з приводу тих чи інших дат і подій, начесть шанованих, владних і багатих людей, здатних надаватиполітичну, моральну й матеріальну підтримку діячам церкви,школи, літератури. Це віршовані орації чи гратуляції;панегірики, що проголошувалися на урочистих зустрічахвельможних осіб або дарувалися в подяку за підтримку чи всупровід прохання про підтримку.

Інвектива (від лаm.mvehi - нападати) - гостре сатиричне викриття вадабо соціальних явищ.

Інтермедії, чи інтерлюдії - жанр невеличкої сценки, що ставилася вантрактах постановки шкільної драми. На думкуД.Чижевського, інтермедії мають суто комедійний характер.Вони писалися майже чисто українською мовою на матеріалінародного побуту. Цьому жанрові характерна напруженістьситуацій, динамічність дії, жвавість і дотепність діалогу,натуралістичність описів, контрастність слів і виразів,підхоплених із живої розмовної стихії.

Ісихазм - релігійно-філософське вчення грецьких теологів св.Григорія Синаїта та св. Григорія Палами, яке фактично буловідродженням на пізньовізантійському грунті елліністичногохристиянського містицизму. Поширюється в Україні завдякипосередництву Болгарії з другої половини ХІУ. Ісихазм,розглядаючи низку богословських категорій, як, зокрема,поняття божественної енергії і благодаті, "розумної молитви",великого значення приділяв людині, яку він ставив у центрземного світу. Вчення Григорія Палами стверджувало конечнунезбагненність Бога для людського розуму і неможливістьвиразити його в слові. Ця сентенція знайшла собі відповідник улітературі, зокрема у стилі "плетеніє словес". Появаісихастських ідей на Україні була тісно пов'язана зпоширенням візантійської оригінальної та перекладноїлітератури, з діяльністю Київських митрополитів Кипріяна таГригорія Цамблака.

Культурно-історична епоха - це умовно хронологічно окресленийісторичний період, у контексті якого певні художньо-естетичній літературні тенденції народжуються, досягають найвищогорівня розвитку, себто стають визначальними і вершинними, і врезультаті подальшої еволюції мистецтва слова вичерпуютьсебе, трансформуються в інші, що є їх логічним продовженнямабо ж запереченням.

Літопис - жанр, що виникає із записів оповідань про розселеннясхіднослов'янських племен, про заснування міст, про військовіпоходи й набіги кочівників, про князівські міжусобиці,фіксації усних переказів, пісень та билин, доповнення іпереробки давніших записів. Усе це об'єднується в єдинийісторичний огляд, або зведення ("ізвод"), за роками ("літами").

Мандрівні дяки (або, як їх ще називали, "миркачі", "пиворізи","бакаляри", "волочащіїся ченці") - по-філософськомудивилися на світ, свої життєві незгоди забарвлювали гумором,високі біблійні образи і сюжети перелицьовували на свій лад,релігійну літературу пристосовували до потреб буденногожиття.

Паломник або пілігрим (від лат. реге^ітш - мандрівник), калікаперехожий - людина, яка побувала у Святій землі, звідки наспогад приносили пальмову гілку.

Панегірики - це вірші, що виголошувалися на різних урочистостях,писані до тих або інших подій, на честь поважних людей. Церізного роду віршовані орації - уславлення чи привітання;панегірики, що виголошуються з приводу урочистих зустрічейвидатних діячів або даруються покровителям у подяку запідтримку чи в супровід проханню про підтримку. Особливемісце серед них займають погребові й поминальні плачі("ляменти", "трени").

Панегірична поезія у деяких курсах києво-могилянських поетиквиділяється як окремий жанровий різновид ліро-епічногохарактеру. Для панегіриків характерна насиченість образами,зокрема запозиченими з античності. Писалися "високим"стилем. У виклад вплітаються, крім тропів і фігур, сентенції,оповідні приклади; сюжети цих прикладів моглизапозичуватись не тільки з християнського, але і з поганськоголітературного репертуару, але поганські сюжети і образи малипереосмислюватись як алегорії.

Патристика - твори святих отців церкви, писані у формі проповідей(ораторсько-проповідницька проза). Тематика творів: про святих,про свята, морально-дидактичні настанови.

Плетеніє словес - стиль, для якого характерні окличні речення,риторичні запитання, внутрішні монологи, неологізми,нагромадження синонімів, епітетів, порівнянь тощо. Ціхудожньо-стильові засоби надають мовленню підвищеноїемоційності й служать абстрагованості викладу. Авторигіперболізують свої почуття, чимало уваги намагаютьсяприділити внутрішньому світу людини. Емоційно-експресивний стиль виявився переважно у літературі"високих" жанрів - житіях, проповідях, похвальних словах.Поширення цього стилю в Україні пов'язане з діяльністюКиївських митрополитів, болгар за походженням, Кипріяна таГригорія Цамблака.

Поетика містила теорію жанрів.

Редакція твору - пам'ятка, при записі якої переписувач настількизмінив оригінал, що втрутився у композицію і манеру викладупереписуваного твору

Ренесанс, за визначенням Д.Чижевського, означає традиційно„відродження" мистецтва та науки після їх „занепаду" в часисередньовіччя. У цей період відбулося відродження античногоідеалу гармонійності, урівноваженої краси.

Риторика - це теорія стилів.

Список твору - якщо зміни, внесені переписувачем пам'яткинеістотні, не впливають на творчий задум автора.

Хроніки (за Д.Чижевським) - це світова історія од початку світу дочасів того чи іншого автора, зі вставками подекуди оповіданьнапівбелетристичного характеру. Фантастично-легендарна тасхідна міфологія вживається як доказ фактів. Збірки такиххронік називалися хронографами

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вища освіта України і Болонський процес: Навч. пос./ за ред..В.Г.Кременя. - Тернопіль: "Навчальна книга - Богдан", 2004. - 384 с.

Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи:Навч.пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 396 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. пос. - К.:Знання, 2005. - 486 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як,Ю.І.Ковалів та ін. - К.: ВЦ "Академія", 1997. - 752 с.

Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніхосвітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Нав.-метод. посіб. /О.І.Потапенко, Г.І.Потапенко, Л.П.Кожуховська, Л.Е.Доввбня,Т.В.Чубань, Н.Д.Юрійчук та ін. - К.: Міленіум, 2006. - 332 с.

Педагогіка вищої школи/ За ред.З.Н.Курлянд. - К.: Знання,2005. - 399 с.

Полєк В. Історія української літератури XVIII ст.: У 2 ч. -Івано-Франківськ: Нова зоря, 1999.

Поліщук Ф.М. Український фольклор. Давня українськалітература. Практичні заняття: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1991. - 98 с.

Пометун О.І. Пироженко Л.В та ін. Сучасний урок.Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посібн. / За ред.О.І.Пометун. - К.: А.С. К., 2006. - 192 с.

Програма практичних занять із курсу „Давня українськалітература" / Укладачі: Г.О. Усатенко, О.М. Сліпушко. - К., 2005. - 48 с.

Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищійшколі. - К.: Вища школа, 2005. - 239 с.

Соболь В. З глибини віків: Вивчення давньої укр. літ. вшколі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 192 с.

Соболь В.О. Українська література доби бароко. Методичніматеріали для студентів філологічного факультету (спеціальність"Українська мова та література"). - Донецьк, 2001. - 48 с.

Українська література. 5-11 класи: Програма длязагальноосвітніх навчальних закладів з українською і російськоюмовами навчання. - К.: Генеза, 2002. - 136 с.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки ІНДЗ

Міністерство освіти і науки УкраїниБердянський державний педагогічний університетІнститут філологіїКафедра української та зарубіжної літератури

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

студентки       групи

Прізвище, ім'я, по батькові

Викладач:звання, прізвище, ім'я, по батькові

рік

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ)Додаток 2. Схема аналізу пам'ятки:

Загальні питання:

назва твору;

ім'я автора (якщо відоме);

часу);

рік написання та публікації (зазначити яка редакція, список

історія написання;

кому присвячений, чому саме;

наявність епіграфа, його значення;

сценічна історія (для драматичного твору).

Теоретичні, літературознавчі питання:

напрям, якого (яких) твір стосується;

жанр;

тема;

ідея;

система образів;

сюжет, його елементи та особливості в даному творі;

ліричний герой у віршах;

рима чи її відсутність, види рими, розмір вірша, строфіка;

художньо-зображальні мовні засоби;

композиція;

бібліографія.

Культурологічні питання:

синтез мистецтв, що спостерігається у творі;

наявність українознавчих аспектів;

культурологічне оточення (культурно-мистецькі події цього

думки митців та критиків;

1

12

3

і т. п.);

власна думка про твір.

Ольга НОВИК

Додаток 3. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИБердянський державний педагогічний університетІнститут філологіїКафедра української та зарубіжної літератури

Контрольна роботаз історії української літератури(давньої)

студентки 1 курсувідділення української та зарубіжної філологіїзаочної форми навчанняпрізвище, ім'я, по батькові

Викладач

звання, прізвище, ім'я, по батькові

рік

Додаток 4. Приклади таблиць та схем з давньої української літератури,виготовлених студентами-філологами

Паломницький жанр в українській літературі

Риси епохи Ренесансу

звільнення відрелігійних догм

егоцентричнииіндивідуалізм

відродження античної культури

"СЛОВО О ПОГИБЕЛІ РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ"Композиція

Частини

Зміст

І

Пристрасний гімн величі Київської держави

II

Опис великої території, розповідь про її минулумогутність

III

Звернення до образу ідеального князя ВолодимираМономаха

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС

 

 

ГАЛИЦЬКИЙЛІТОПИС

ВОЛИНСЬКИЙЛІТОПИС

1. Головнийгерой літопису

Данило Галицький

Василько Романович,ВолодимирВасилькович

2. Стиль

Орнаментальний(велика кількістьстилістичних прикрас,складна будова, низкаоригінальних образів)

Менше прикрас,відчуваються традиції

церковнихлітературних жанрів.

3. Спрямованість

Патріотична

Церковна, релігійна

4. Автори

Книжники: Тимофій;Кирило II митрополитКиївський;ДіонісійПавлович;бояри таінші

ВолодимирВасилькович;Ходорець; єпископМиги нон; бояри таінші.

5. Джерелалітопису

Вітчизняні пам'ятки;описи битв; документи зкнижної канцелярії, Святе Письмо; візантійськіхроніки; „Іудейська війна" Йосифа Флавія;

„Олександрія", Гомерівські твори.А також є: „Сказання про битву на Калці",„Слово про Закон і Благодать" Іларіона.

Аспекти, які необхідно враховувати при дослідженні українськоїСередньовічної літератури