2. Мовленнєвознавчі дисципліни як лінгвістична основа роз-витку мовлення учнів

магниевый скраб beletage

Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови

Текст як лінгвістичне поняття. Роль тексту у формуваннімовної і мовленнєвої компетенції учнів. Дидактичні можливостітексту.

Методика формування поняття про типи мовлення і типо-логічну структуру тексту.

Мовний аналіз тексту в шкільному курсі української мови.Критерії добору художньої словесності для мовного аналізу.Характеристика вправ для аналізу тексту. Умови успішногопроведення мовного аналізу тексту на уроках української мови.

Стилістика у формуванні комунікативної особистості

Завдання, зміст і місце роботи зі стилістики у 5-12-х кла-сах. Наукові засади методики вивчення стилістики у школі.

Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, стилі-стичними ресурсами лексики, фразеології, морфології, синтак-сису, формування стилістичних умінь і навичок. Функціональ-но-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ.

Принципи, методи та прийоми вивчення стилістики в зага-льноосвітніх навчальних закладах.

Методика написання різних жанрів публіцистики. Методи-ка написання різних видів ділових паперів.

Стилістичний аналіз тексту. Розвиток стилістичних умінь інавичок на основі аналізу тексту.

Систематизація й узагальнення знань зі стилістики у стар-ших класах. Стилістична основа мовленнєвих помилок.