2.3. Риторика на уроках української мови

магниевый скраб beletage

Мета й завдання навчання риторики в загальноосвітнійшколі. Основні етапи (1-4 кл.; 5-6 кл.; 7-9 кл.; 10-12 кл.) навчан-ня риторики. Наукові засади методики вивчення риторики ушколі. Зв'язок риторики з іншими науками. Лексико-фразеологічий матеріал, граматичні засоби, питання мовноїкультури та стилістики, текстотворчі проблеми - складники, щозабезпечують становлення риторичної культури учнів.

Основні напрями формування риторичних умінь і нави-чок (теоретичні основи риторики, практична риторика). Шляхиформування риторичних умінь і навичок (формування ритори-чного мислення учнів; формування практичних умінь і навичокроботи з текстом; ознайомлення з історією риторики, засвоєнняпонять, термінів, законів, закономірностей розвитку риторикияк науки; читання, аудіювання, риторичний аналіз зразків текс-ту, визначення жанрових особливостей тексту, врахування мо-вного оформлення і комунікативного завдання висловлювання;вивчення практичних засобів риторики, правил, прийомів, мо-делей, фігур, типів мовлення, видів зв'язку, тропів; створенняучнями власних висловлювань; вільна творчість, саморозкрит-тя особистості).

Форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут,ділова гра, брейн-ринг, прес-конференція). Методи (тренувальнівправи, ситуативні вправи, рольові ігри, бесіда, виступ, промо-ва), прийоми (спостереження над мовленнєвою поведінкою, са-моконтроль текстів, самокорекція текстів, редагування текстів,створення текстів, конструювання запитань, аналітичне читання,виразне читання, аналіз ключових слів, що висловлюють основ-ну думку текстів, добір заголовків до текстів) і засоби навчанняриторики. Формування риторичних умінь і навичок.

Шляхи попередження та виправлення риторичних помилоку мовленні учнів.

3. Методика розвитку мовлення учнів узагальноосвітніх закладах3.1. Формування мовленнєвої компетенції учнів

Зв'язне мовлення як методичне поняття. Значення і завдан-ня роботи з розвитку вмінь і навичок усного та писемного мов-лення. Місце занять із розвитку мовлення у шкільному курсі мо-ви.

Питання розвитку мовлення в історії методичної науки.

Основні принципи методики розвитку мовлення: єдністьрозвитку мовлення і мислення, взаємозв'язок розвитку усного таписемного мовлення, зв'язок розвитку мовлення з вивченнямграматики, орфографії, пунктуації та української літератури.