4.1. Позакласна робота з української мови

магниевый скраб beletage

Значення, місце, завдання позакласної роботи з українськоїмови. Принципи організації позакласної роботи. Взаємозв'язокпозакласної роботи з класними заняттями. Зміст позакласної ро-боти.

Основні форми позакласної роботи: заняття мовного гурт-ка, проведення мовних тижнів, тематичних вечорів, читацькихконференцій, дитячих ранків на мовні теми, підготовка та ви-пуск стіннівок, виготовлення альбомів, журналів, наочних посі-бників, підготовка повідомлень і доповідей, підготовка виступівпо радіо, екскурсії в редакцію, друкарні та інші місця, пов'язаніз роботою над удосконаленням усного та писемного мовлення;виставки, мовні ігри, вікторини, конкурси, олімпіади. Конкурсімені Петра Яцика.

Елементи наукового дослідження у позакласній роботі.Форми координації науково-дослідної роботи учнів з українсь-кої мови: наукові товариства учнів; наукові гуртки, клуби, семі-нари, тренінги.

Методологічна, інформаційна та матеріально-технічнапідтримка науково-дослідницької роботи. Форми організаціїта проведення науково-практичної роботи з української мовив загальноосвітніх навчальних закладах: наукові екскурсії якпасивна форма науково-практичної роботи; наукова практи-ка, дослідницькі та пошукові експедиції; виїзні наукові шко-ли.

Психолого-педагогічна підтримка учнів, що виявили ба-жання займатися науковою роботою з української мови. Конку-рентні форми учнівської взаємодії. Співробітництво із заклада-ми науки та вищої освіти. Робота у Малій академії наук .