4.2. Факультативні заняття з української мови

магниевый скраб beletage

Факультативи з української мови як засіб здійснення ди-ференційованого навчання, підвищення теоретичного та практи-чного рівня підготовки учнів з української мови, розвитку та по-глиблення інтересу до вивчення української мови. Мета йзавдання факультативних занять з української мови, їх місце унавчально-виховному процесі. Роль факультативних занять уформуванні в учнів уміння самоосвіти.

Особливості організації й планування роботи факультати-вних груп, зв'язок з основним курсом. Специфіка роботи на фа-культативних заняттях.

Програми факультативних курсів з української мови.

Шкільний кабінет української мови - осередок позакласноїроботи.

5. Методична робота вчителя-словесника

Удосконалення методичної майстерності вчителя-словесника. Основні шляхи збагачення знань і підвищення про-фесійної кваліфікації учителів-словесників. Вивчення, узагаль-нення і поширення передового педагогічного досвіду.

Зміст і форми роботи методичного об'єднання вчителівукраїнської мови. Роль методичних кабінетів, шкільних кабіне-тів української мови в удосконаленні роботи учителів-словесників. Значення науково-методичних конференцій в удо-сконаленні професійної кваліфікації учителів української мови.

1.4. Тематика та зміст практичних занять

Практичне заняття №1Тема. Українська мова як навчальний предмет у школах з укра-їнською або національною мовами навчання. Крос-культурненавчання української мови учнів

Зміст

Місце української мови як освітньої галузі в структурі освітив Україні.

Мовна особистість - наслідок реалізації мовної освіти.

Рідна мова як основа інтелектуального та духовного розвиткуособистості.

Крос-культурна компетенція мовної особистості - ознака со-ціалізації громадян України.

Формування творчого критичного мислення учнів у процесікрос-культурного навчання української мови - вимога сьогодення.

Література

Ґудзик І.П. Проблеми мовної освіти в Україні. // Рідні джере-ла. - 2002. - № 4. - С. 4-8.

Єрмаков І., Погоріла І. Феномен компетентісно спрямованоїосвіти // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. -№ 9-10. - Режим доступу:http://pld.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=213. - Заголо-вок з екрану.

Мацько Л. Аспекти мовної особистості у проспекції педаго-гічного дискурсу // Дивослово. - 2006. - № 7. - С. 2-4.

Методика навчання української мови в середніх навчальних закла-дах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк: М.І.Пентилюк,С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна, З.П.Бакум,М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова, Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна,Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI сто-літті // Держава і освіта. - № 29. - 18 липня 2001 р. - С.4-6.

Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативного спрямуванняу навчанні української мови // Українська мова і література вшколі. - 1999. - №3. - С.8-10.

Регушевський Є. До розуміння поняття «рідна мова»// Диво-слово. - 2001. - №10. - С. 17-19.

Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на фор-мування духовної мовної особистості // Дивослово. - 1997. - №

- С.52-53.

Скуратівський Л.В. Концепція мовної освіти 12-річної школи// Дивослово. - 2002. - № 8. - С. 59-65.

Фомування критичного мислення учнів на уроках мови: Мо-нографія // Колектив авторів за заг. ред. В.Ф.Дороз: В.Ф.Дороз,Л.Я.Романова, О.Б.Ярова, В.А.Нищета, Г.А.Удовиченко. - К.:Освіта України. - 2008. - С. 23-68.

Запитання і завдання

Чому українській мові відведено чільне місце у системі осві-тніх галузей стандарту освіти в Україні?

З якими освітніми галузями найтісніше пов'язана українськамова, чим це можна пояснити?

Розкрийте зміст поняття «мовна особистість»?

Чому рідна мова є основою формування особистості?

Проаналізуйте основні аспекти навчання української мови ідоведіть, чому М.І.Пентилюк виділяє комунікативний аспект якнайголовніший і як це відображено в змісті чинної програми зукраїнської мови для 5-12 класів.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, необхідно опрацюватирекомендовану літературу, осмислити процеси, що відбуваютьсяв мовній освіті в Україні та чітко визначити в них своє місце.

Важливо під час опрацювання матеріалу зрозуміти, чомумовленнєву діяльність покладено в основу навчання українськоїмови, які психічні процеси відбуваються під час засвоєння мовиі як діють механізми породження мовлення. Особливої увагипотребують такі питання, як мотиви навчальної діяльності таформування мовних і мовленнєвих умінь, що забезпечують від-повідні компетенції учнів - мовну, мовленнєву, комунікативну,соціокультурну, крос-культурну.

Практичне заняття №2Тема. Загальнодидактичні, власне методичні принципи, методита прийоми навчання української мови в школах з українською інаціональною мовами навчання.

Зміст

Поняття про загальнодидактичні, власне методичні принци-пи навчання української мови як рідної і як другої.

Поняття про методи та прийоми навчання української мови.

Класифікація методів навчання мови.

Характеристика методів навчання української мови як рідноїі як другої.

Дидактичні вимоги до вибору методів навчання для реаліза-ції освітньо-виховних завдань уроку української мови (як рідноїі як другої).

Література

Активні методи навчання. - Режим доступу:http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr/pedde/active.htm. - Заголо-вок з екрану.

Безвушко П. Алгоритми на уроках мови // Українська мова ілітература у школі. - 1990. - № 9.

Білоговський Б. Кодові схеми на уроках української мови //Українська мова і література у школі. - 1992. - №11-12.

Морзе Н. Метод навчальних проектів ... // Вісник програмшкільних обмінів. - Режим доступу: http://visnyk.iatp.org.ua/print;498/. - Заголовок з екрану.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання українсь-кої мови - X., 1995.

Хорошковська О.Н. Методи навчання української мови якдругої // Рідні джерела. - 2000. - № 3. С. 13-21.

чЗапитання і завдання

Які загальнодидактичні принципи є провідними в навчаннімови?

Як ви розумієте залежність навчання мови від єдності лінг-вістичного та літературознавчого підходів до слова?

Чим можна пояснити функціонування різних класифікаційметодів навчання мови?

Чим зумовлюється вибір того чи іншого методу, прийомунавчання мови?

Коли доцільно застосовувати метод розповіді? Бесіди? Спо-стереження учнів над мовою?

Чому на сьогодні є актуальним метод роботи з підручником?

У чому суть методу зв'язного викладу вчителя? Коли і зякою метою доцільно його використати? Які основні вимоги дослова вчителя на уроці?

Чому у лінгводидактиці останнім часом перевага надаєтьсяактивним методам навчання, зокрема проблемним?

7. Які прийоми допомагають активізувати сприйняття матері-алу учнями у процесі розповіді вчителя?

Які методи та прийоми забезпечують реалізацію міжпредме-тних зв'язків у навчанні мови?

Поміркуйте, які методи доцільно застосовувати, коли:зміст навчального матеріалу потребує осмислення зв'язківміж мовними явищами; 2) рівень сформованості знаньумінь і навичок учнів високий; 3) навчальний матеріал не єпринципово новим для учнів; 4) зміст мовного матеріалупотребує роботи з довідковою літературою. Які прийоминайдоцільніше застосувати в структурі визначених вамиметодів відповідно до чотирьох ситуацій?

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, проаналізуйте необхідність дотри-мання загальнодидактичних і власне методичних принципів унавчанні української мови.

Прагніть усвідомити, що методи навчання мови об'єдну-ють в одне ціле діяльність учителя й учнів, спрямовану на за-своєння мовних знань, формування відповідних умінь і навичок,організацію пізнавальної діяльності учнів. Важливо запам'ятатиосновні функції навчання, які кожен метод повинен реалізувати.Зробіть спробу проаналізувати та зіставити усі класифікації длястворення цілісного уявлення про комплекс методів навчанняукраїнської мови. Опрацьовуючи сутнісні характеристики мето-дів, визначте структурні елементи кожного з них, а також спро-гнозуйте дидактичні умови найбільш ефективного їх застосу-вання у контексті відповідних тем програми.

Практичне заняття №3Тема. Методика розвитку навичок усного літературного мов-лення учнів у школах з українською і національною мовами на-вчання.

Зміст

1. Види та зміст роботи з розвитку зв'язного усного мовлення,його місце в системі мовної підготовки учнів.

Усне спілкування - говоріння (продуктивний вид мовленнє-вої діяльності), аудіювання (репродуктивний вид мовленнєвоїдіяльності).

Формування нормованої літературної вимови. Розвиток мов-ного слуху школярів.

Методика розвитку навичок зв'язного усного літературногомовлення.

Література

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовоюнавчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. -152 с.

Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою. / Посібник длявчителів початкових класів. К.: «Педагогічна думка». - 2003. -144с.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,

П.Бакум,         М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Омельчук С. Основа мовлення - діалог // Укр. мова в школах,ліцеях, гімназіях. - 2002. - №3. - С.31-38.

Палихата Е. Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення.// Дивослово. - 1995. - №3. - С. 29-31.

Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів. -К.: Рад. школа, 1974. - 206с.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176 с.

Хом'як І.М. Єдність усного і писемного мовлення // Нова пе-дагогічна думка. - 1997. - № 4. - С.36-37.

9. Шелехова Г. Система вправ і завдань з формування діалогіч-ного і монологічного мовлення учнів 7 класі на уроках рідноїмови. // Українська мова в школах, ліцеях, гімназіях. - 2004. -№5. - С.8-12.

Запитання і завдання

Як пов'язані між собою розвиток мовлення і розвиток мис-лення? Обґрунтуйте свою відповідь.

Які основні форми роботи над усним мовленням ви знаєте?

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 5-12класів. Перегляньте зміст роботи та вимоги щодо розвитку на-вичок усного літературного мовлення учнів у школах з україн-ською і національною мовами навчання. Які уміння й навичкиучнів визначено в чинних програмах Як враховано принцип на-ступності у програмі для 5-12 класів?

Укладіть список методичної літератури з методики розвиткунавичок усного літературного мовлення учнів, використавши жур-нали «Дивослово», «Українська мова і література» за останні чоти-ри роки. Які статті особливо привернули вашу увагу і чому?

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, зверніть увагу на з'ясування теоре-тичних засад роботи над розвитком зв'язного мовлення, що ґру-нтуються на здобутках сучасної науки, насамперед психології,психолінгвістики, лінгвістики, лінгводидактики. Важливими підчас вивчення методики розвитку мовлення є дослідження сучас-них українських лінгводидактів, як В.Мельничайка,М.Пентилюк, Л.Скуратівського, Г.Шелехової, де розглядаютьсятакі поняття, як «мовна особистість», «мовна компетенція»,«мовленнєва компетенція», «предметна компетенція», «прагма-тична компетенція», «комунікативна компетенція».

Значну увагу варто приділити комунікативно-діяльнісному,функціонально-стилістичному, особистісно зорієнтованому підхо-ду до розвитку зв'язного мовлення на уроках української мови. Дозаняття необхідно ознайомитися з відповідною літературою.

Практичне заняття №4Тема. Методика роботи над удосконаленням писемного мов-лення учнів у школах з українською і національною мовами на-вчання.

Зміст

Письмове спілкування (те, що вимагає спеціальних мовнихумінь) - читання (репродуктивний вид мовленнєвої діяльності),письмо (продуктивний вид мовленнєвої діяльності).

Методика роботи над писемним висловлюванням.

Види робіт з розвитку писемного мовлення, їх значення й ме-тодика проведення: робота над текстом.

Методика написання замітки-інформації, статті-нарису до га-зети та різних видів ділових паперів.

Методика формування в учнів навичок різних видів читання упроцесі вивчення шкільного курсу мови.

Література

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовоюнавчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. -152с.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,

П.Бакум,         М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Михайлик В. Моделювання як важливий засіб формуваннякультури ділового мовлення // Дивослово. - 1999. - №7. - С.28-32.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,

Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Трунова В.А. Розвиток мовлення молодших школярів в умо-вах білінгвізму: (Монографія). - К.: Вища школа, 2001. - 98с.

Хом'як І.М. Єдність усного і писемного мовлення // Нова пе-дагогічна думка. - 1997. - № 4. - С.36-37.

Хом'як І.М. Писемний вид мовленнєвої діяльності // Наука іосвіта. - 1999. - № 3-4. - С. 112-114.

Цимбалюк В.І. Як навчити учнів писати твори: Посібник длявчителя. - К.: Рад. школа, 1988. - 158с.

Шевцова Л. Ситуативні завдання як ефективний засіб розвит-ку зв'язного мовлення учнів // Українська мова й література всередніх школах... - 2001. - №2. - С. 11-15.

Шелехова Г. Формування в школярів умінь сприймати усне іписемне мовлення // Українська мова і література в школі. -2003. - №4.

Запитання і завдання

Які основні форми роботи над писемним мовленням ви знає-те?

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 5-12класів. Перегляньте зміст роботи та вимоги щодо розвитку на-вичок писемного літературного мовлення учнів у школах з укра-їнською і національною мовами навчання. Які уміння й навичкиучнів визначено в чинних програмах Як враховано принцип на-ступності у програмі для 5-12 класів?

Випишіть основні положення статті Г.Т. Шелехової «Форму-вання в школярів умінь сприймати усне і писемне мовлення»(Українська мова і література в школі. - 2003. - №4).

Методичні рекомендації

У процесі вивчення методики роботи над розвитком мов-ленням необхідно зосередитися на осмисленні взаємозв'язку ос-новних напрямків роботи з розвитку мовлення. Важливим є ус-відомлення значення роботи над розвитком мовлення,обґрунтування важливості дотримання пріоритетних підходів дойого формування.

Вивчаючи запропоновану літературу, зверніть увагу на мі-сце, значення, наукові засади методики розвитку писемного мо-влення.

Практичне заняття № 5Тема. Основні шляхи збагачення знань і підвищення професій-ної кваліфікації учителів-словесників.

Зміст

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогіч-ного досвіду.

Зміст і форми роботи методичного об'єднання вчителів-словесників.

Роль методичних кабінетів, шкільних кабінетів українськоїмови в удосконаленні роботи учителів-словесників.

Значення науково-методичних конференцій в удосконаленніпрофесійної кваліфікації учителів української мови.

Література

Дегтярьова Г. Інтернет-конференція - нове слово в техноло-гіях організації методичної роботи // Українська мова й літера-тура в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007.- № 2. - С. 12- 4.

Жерносек І.П. Організація методичної роботи в школі. - К.:СДО, 1995. - 108с.

Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Організація методичної ро-боти. - Х.: Вид. група «Основа», 2005. - 80с.

Петренко Л.В. Контрольно-аналітична діяльність словесника// Вивчаємо українську. - 2007. - №1. - С. 11-14.

Положення про навчальний кабінет української мови і літе-ратури середньої загальноосвітньої школи // Положення про на-вчальні кабінети середньої загальноосвітньої школи. - К. - 1997.

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчаль-них закладів // Зарубіжна література. - 2005. - № 43. - С.20-24.

7. Садівська В. З досвіду методичної роботи // Дивослово. -1999. - №4. - С. 35- 37.

Запитання і завдання

У чому полягає значення методичної роботи вчителя?

У чому полягає відмінність таких понять: «досвід роботи пе-дагога» і «передовий педагогічний досвід»?

Які є шляхи, форми впровадження передового педагогічногодосвіду в практику?

Назвіть шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів.

Які форми методичної роботи вчителя-словесника ви знаєте?

Яке значення кабінету мови для проведення уроків, для на-вчально-методичної і позакласної роботи?

Зробіть порівняльний аналіз двох положень про шкільний ка-бінет і з'ясуйте, чим вони відрізняються: Положення про навча-льний кабінет української мови і літератури середньої загально-освітньої школи // Положення про навчальні кабінети середньоїзагальноосвітньої школи. -К., - 1997; Положення про навчальнікабінети загальноосвітніх навчальних закладів // Зарубіжна літе-ратура. - 2005. - № 43. - С. 20-24.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, необхідно повторитисутність методичної роботи вчителя-словесника, її цілі і завдан-ня, зміст і форми організації, умови ефективного підвищеннямайстерності. Важливо осмислити основні шляхи збагаченнязнань і підвищення професійної кваліфікації вчителя-словесника, ознайомитися з бібліографічною роботою вчителя.Відвідайте бібліотеки, Інтернет-клуби, познайомтеся з організа-цією проведення інформаційного пошуку.

Ознайомтеся зі схемою аналізу уроку української мови, зпублікаціями у фахових журналах, де узагальнюється досвід ро-боти вчителів-словесників.

1.5. Тематика та зміст лабораторних занять

Лабораторне заняття №1Тема. Аналіз змісту навчання та структури шкільного курсу українсь-кої мови в школах з українською чи національною мовами навчання.

Зміст

Концепції мовної освіти та Державний стандарт мовної осві-ти в Україні.

Аналіз чинних шкільних програм з української та рідної мови:

а)         зміст і структура шкільних програм;

б)         основні положення пояснювальних записок;

в)         принципи побудови програм;

г)         наступність і перспективність у навчанні мови від по-чаткових до старших класів;

д)         структура розділів програм;

е)         реалізація принципів систематичності та доступності;є) місце повторення, систематизації й узагальнення ви-вченого матеріалу в програмах;

ж)співвідношення      між теоретичними знаннями та прак-тичними уміннями, навичками;

з)         змістові лінії програм і шляхи їх реалізації.

Аналіз шкільних підручників з української мови для шкіл зукраїнською та національною мовами навчання:

а)основні        розділи підручників, зв'язок між теоретичною,практичною частинами;

б)         система вправ, особливості комплексних завдань;

в)         система орфограм і пунктограм у підручниках;

г)         характер ілюстративного матеріалу, його призначення;

д)         структурні компоненти підручників, текстові та поза-текстові завдання.

е)         сигнали-символи, апарат орієнтації підручників.

Література

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція підручника українсь-кої мови для шкіл з російською мовою навчання // Дивослово. -2002. - №4. - С.66-72.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Новий підручник як невід'ємнаскладова системної перебудови мовної освіти // Українська мовай література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.

2005. - №5. - С.4-8.

Караман С., Тихоша В. Технологія створення підручників іпосібників для поглибленого вивчення української мови в гімна-зії // Дивослово. - 2001. - №4. - С. 36-38.

Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з украї-нської мови: місце лінгвостилістики // Дивослово. - 1999. - №8.

С. 39-41.

Сікорська З.С. Наукові вимоги до шкільних підручників з мо-ви (розділ «Словотвір. Орфографія»)// Віртуальна Русь: Бібліо-тека. - Режим доступу: http://vesna.org/ua/tzt/zbirk/pidr-v1/05.html- Заголовок з екрану.

Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція підручника рідноїмови // Українська мова і література в шк. - 2001. - №3. - С.5-7.

Програми

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12 класівзагальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання /

В.Бондаренко,            О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. - Черні-вці: Видавничий дім «Букрек», 2005. - 152с.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Підручники

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2006. - 240с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. мовою. - К.: Освіта, 2007. - 256с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5-гокласу. - К.: Грамота, 2005. - 240с.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручникдля 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: На-вчальна книга, 2005. - 288с.

Запитання і завдання

Які принципи лежать в основі побудови чинних програм«Рідна мова» та «Українська мова».

Як у чинних програмах реалізуються комунікативно-діяльніснийі функціонально-стилістичний підходи до навчання мови.

Чи відповідає інтерпретація мовних відомостей у чиннихшкільних підручниках сучасній парадигмі лінгвістичної науки?Обґрунтуйте свою думку (урахування психолінгвістики, соціо-лінгвістики, когнітивної лінгвістики тощо).

Відомо, що шкільна навчальна теорія розробляється на осно-ві наукової, шкільна теорія не може осягнути коло знань у пев-ній галузі повністю, а, отже, є її своєрідною проекцією, що здій-снюється з урахуванням мети та завдань шкільної освіти, атакож вікових особливостей учнів. Проілюструйте цю тезу кон-кретними прикладами.

Поясніть, чому автори шкільних підручників не подають різ-номанітність поглядів на певні суперечливі в лінгвістиці питання.Проілюструйте конкретними фактами, поясніть вибір авторів.

Яким ви уявляєте собі підручник нового покоління?

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, опрацюйте рекомендо-вану літературу з теми. Детально вивчіть «Пояснювальну запис-ку» до шкільних програм.

Глибокого осмислення потребують поняття мета, завданняшкільного курсу української мови, вимоги щодо знань і вміньучнів з української мови. Важливо зрозуміти, у чому полягаютьособливості кожної з програм.

Детально проаналізуйте зміст кількох підручників, зверта-ючи особливу увагу на послідовність викладання матеріалу,урахування внутрішньо предметних зв'язків, доступність зміступідручника, розподіл матеріалу за параграфами, навчально-методичний апарат підручника, ілюстративний матеріал, якістьхудожнього оформлення та поліграфічного виконання.

Лабораторне заняття № 2Тема. Сучасний урок української мови, його структурні елемен-ти. Спостереження й аналіз уроку української мови в школах зукраїнською і національною мовами навчання.

Зміст

З'ясування основних завдань, цілей, змісту сучасного уроку.

Науковість, оптимальність змісту та виховний потенціалуроку.

Обговорення схеми аналізу уроку української мови.

Аналіз конспекту уроку української мови.

Аналіз пробного уроку, проведеного в аудиторії.

Аналіз відвіданого уроку української мови вчителя-словесника (у класах з українською та національною мовами на-вчання).

Література

1. Біляєв О.М. Урок української мови у школі з російською мо-вою навчання // Дивослово. - 1990. - №9.

Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів науроках рідної мови. - К., 1995. - С. 22-43, 65-86.

Симоненко Т. Нові форми проведення уроків з мови // Дивос-лово. - 1998. - №5. - С.23-28.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред. О.І.Пометун.- К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Запитання і завдання

Чому урок української мови вважається основою навчально-виховного процесу?

Доведіть органічну єдність змісту та форми проведення уро-ку.  .

У чому полягає триєдність мети кожного уроку?

Як впливає зміст уроку на його цілі?

Від чого залежить науковість уроку?

У чому полягає оптимальність уроку?

Структурні елементи уроку - догма чи творчість учителя?

Детально ознайомтеся із змістом уроку (конспект уроку про-понує викладач), який заплановано для спостереження (тему,клас повідомляє заздалегідь викладач).

Під час спостереження урок розглядайте цілісно, як органі-заційну форму, в якій усі елементи взаємопов'язані, підпорядко-вані логіці процесу навчання. Спостереження і запис змісту уро-ку виконайте за поданим планом:

План аналізу уроку1. Тема й мета уроку: чи визначає вчитель мету уроку, його те-му; чи інформує учнів про неї і як це він робить; чи всі дії вчите-ля сприяють тому, щоб уже на першому етапі уроку учні булипідготовлені до сприймання мети і завдань, до розуміння важ-ливості поставленої теми в системі уроків; чи акцентуєтьсяувага на готовності вчителя й учнів до уроку.

Визначення типу уроку, аналіз доцільності вибору його в до-сягненні мети і поставлених завдань, місце цього типу в системіінших типів уроків із зазначеної теми.

З'ясування відповідності структури уроку зазначеному типу:послідовність розташування елементів уроку, наявність їх, рег-ламентація в часі, роль кожного етапу у виконанні дидактич-них і виховних завдань.

Аналіз змісту уроку: чи відповідає зміст віковим особливос-тям дітей, їх індивідуальним якостям; чи відповідає зміст ма-теріалу найновішим науковим знанням з конкретної теми; чимає матеріал зв'язок з життям, практикою, досвідом учнів,місцевим матеріалом; чи сприяє розвитку творчого, самостій-ного мислення; наскільки в ньому відбиті проблеми, елементипошуку; наскільки матеріал сприяє нагромадженню новихзнань, прищепленню вмінь і навичок у порівнянні із засвоєнимираніше.

Аналіз методів і прийомів: почуття міри у використанні сло-весних, наочних і практичних методів; доцільність у поєднанніметодів, коли один метод доповнює, поглиблює інший, коли задопомогою вдалого поєднання методів факт, явище постає пе-ред учнями в новому, раніше невідомому, глибше та міцніше за-своюється; поєднання словесних методів з різними практични-ми, особливо проблемно-пошукового характеру з ілюстрацією ідемонструванням; різноманітність прийомів, використанняроботи з книгою - від традиційного читання і списування дотаких видів роботи як складання запитань різного характерутощо; присутність методів і прийомів індивідуальної, групової,колективної роботи, їхнє поєднання, структура, відповідністьметі і завданням уроку.

Оцінка знань і підготовка їх до домашньої навчальної роботиз теми: прийоми в оцінці знань учнів; критерії оцінювання; ко-ментування оцінок; виховуючи значення оцінки; диференціаціядомашнього завдання, його об'єм, елементи роз'яснення в класі,ступінь трудності, творчий характер домашнього завдання.

Ступінь контакту вчителя й учнів, учнів між собою: актив-ність учнів, вміння організувати клас на різних етапах, педаго-гічний такт, етика вчителя, прийом педагогічного впливу наклас і окремих учнів з метою ефективної організації уроку; ак-тивність, дисципліна класу, ставлення учнів до вчителя, само-стійність їх роботи на уроці.

Методичні рекомендації

Готуючись до лабораторного заняття, актуалізуйте своїзнання з дидактики: пригадайте, хто з видатних педагогів запро-понував класно-урочну систему навчання, як вона розвиваласяупродовж усієї історії, хто з вітчизняних дидактів і методистівґрунтовно досліджував проблему уроку, як вони визначали йогозміст, цілі, структурні компоненти. Особливу увагу зверніть намотиви та цілі сучасного уроку, реалізацію основних аспектівнавчання українознавчого, комунікативного та інших.

Розглядаючи структурні елементи уроку, усвідомте твор-чий потенціал учителя в підготовці й проведенні уроку, визначтедля себе основні завдання навчання мови та шляхи їх реалізаціїна уроках. Опрацьовуючи науково-методичну літературу, звер-ніть увагу на те, яку роль відіграє особистість учителя в навча-льному процесі.

Ще раз поміркуйте над тим, як психологічні та дидактичніоснови навчання української мови забезпечують підготовку тапроведення уроку.

Знайомлячись зі схемою аналізу уроку (за М.І.Пентилюк),врахуйте, що цей аналіз передбачає комплексний підхід до роз-гляду дидактичних, розвивальних і виховних цілей уроку та зі-ставлення етапів його проведення. Під час спостереження урокуособливу увагу зверніть на єдність його змісту та форми прове-дення, на результативність навчальної діяльності учнів. Аналі-зуючи відвіданий урок, намагайтеся виявити насамперед пози-тивні сторони: ефективне використання методів і прийомів,доцільність дидактичного матеріалу, зацікавлену співпрацю вчи-теля і учнів. Недоліки уроку виявлені вами під час спостережен-ня, аналізуйте коректно та толерантно

Лабораторне заняття № 3Тема. Упровадження інноваційних технологій на уроках мови.

Зміст

1.Інноваційні системи навчання української мови:

загальна характеристика традиційної та інноваційних сис-тем навчання;

проектна система навчання;

інтегрована система навчання;

навчання у співробітництві.

Технології       навчання мови:

технології повного засвоєння навчального матеріалу;

технології розвивального навчання;

модульно-розвивальна технологія навчання.

Моделі            навчання української мови:

модель навчання у грі;

модель навчання у дискусії;

сугестопедична модель навчання.

Література

Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі на-вчання історії в школі: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта,2004. - 328с.: іл..

Життєва компетентність особистості: Науково-методичнийпосібник / За ред. Л.В.Сохань, І.Г.Єрмакова, Г.М.Несен. К.: Бог-лана, 2003. - 520с.

Кравченко Л.П. Сучасні комп'ютерні технології на урокахфілології // Вивчаємо українську мову та літературу. - №17-18(57-58) червень, 2005 р. - С. 9-13.

Новьіе педагогические и информацьіонньїе технологии в сис-теме образования: Учебн. Пособие для студ. Пед. Вузов и сис-теми повьіш. Квалиф. Пед. Кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина,М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. - 2-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 272с.

Педагогічні інновації у сучасній школі. Науково-методичнийзбірник. - К.: Освіта, 1994. - 216 с.

Пентилюк М., Нікітіна А., Горошкіна О. Концепція когнітив-ної методики навчання української мови // Дивослово. - 2004. -№ 8. - С. 5-9.

Полат Е.С. Метод проектов. - Режим доступу:http://nsk.fio.ru/festival/docs/polat.htm. - Заголовок з екрану.

Сохань Л., Єрмаков І. Життєва компетентність у технологіїжиттєздійснення. - Кроки до компетентності та інтеграції в сус-пільство. Науково-методичний збірник. - К.: Контекст, 2000. - с.82-86.

Фомування критичного мислення учнів на уроках мови: Мо-нографія // Колектив авторів за заг. ред. В.Ф.Дороз: В.Ф.Дороз,Л.Я.Романова, О.Б.Ярова, В.А.Нищета, Г.А.Удовиченко. - К.:Освіта України. - 2008. - С. 23-68.

Запитання і завдання

У чому вбачається відмінність між традиційною та інновацій-ною системами навчання?

Складіть анотований список методичних статей на тему «Ін-новаційні технології навчання української мови».

Підготуйте      доповідь на одну з тем:

Крос-культурне         навчання української мови учнів-білінгвів.

Формування творчого критичного мислення учнів у процесінавчання української мови.

3.Застосування педагогічної технології життєтворчих проектівна уроках української мови.

Діалог культур на уроці української мови.5.Інтерактивні технології навчання української мови.б.Інтегроване навчання мови.

Навчання        рідної мови у грі.

Урок    української мови з використанням технології навчання успівробітництві.

Когнітивної методики навчання української мови.

Сучасні комп'ютерні технології на уроках української мови.

Уважно поставтеся до підготовки доповідей!

Опрацюйте літературу до обраної теми.

Сформулюйте головну думку свого виступу.

Змоделюйте ситуацію майбутнього спілкування (характерис-тика аудиторії, мета й умови спілкування).

Продумайте можливі запитання за темою свого виступу.

Доберіть переконливі аргументи для доведення власних думок.

Оформіть повідомлення письмово та підготуйтеся до висту-пу з опорою на текст.

Підготуйте наочність для ілюстрації виступу.

Методичні рекомендації

Опрацьовуючи нову тему, варто звернути увагу на новітехнології уроків української мови, на сучасні підходи до засто-сування методів і прийомів, дидактичного матеріалу; з'ясувати,яку інформацію має містити урок; яким освітнім документомвизначається зміст уроку, а саме: обсяг, характер матеріалу, по-слідовність його вивчення. Необхідно пригадати концептуальнізасади навчання української мови і вимоги, що ставляться досучасного уроку.

Готуючись до практичного заняття, варто звернути увагуна мотиви та цілі сучасного уроку, на реалізацію основних аспе-ктів навчання - комунікативного, соціокультурного, крос-культурного та інших. Розглядаючи структуру уроку, важливоусвідомити творчий потенціал учителя в підготовці уроку.

Вивчаючи рекомендовану літературу, зверніть увагу настрокатість інноваційних технологій, це пояснюється різнимипідходами до уроку та критеріями визначення його змісту. Най-важливішим є осмислення необхідності нових підходів до урокуукраїнської мови, до його технології і методичного забезпечення.

Опрацьовуючи тему, необхідно звернутися до науково-методичної літератури, у якій відображено досвід роботи вчите-лів-новаторів і наукові доробки учених-методистів. Цим матері-алом варто користуватися під час виконання практичних та ін-дивідуальних завдань із зазначеної теми.

Лабораторне заняття № 4Тема. Навчання української мови та мовлення на основі тексту вшколах з українською і національною мовами навчання.

Зміст

Текст як результат дидактичної комунікації.

Навчальний текст як основна форма організації мовленнявчителя-словесника. Типологія навчальних текстів.

Роль тексту у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції учнів.

Дидактичні можливості тексту на уроках української мови.

Методика формування поняття про типи мовлення і типоло-гічну структуру тексту.

Література

Бондарчук Л.І. Методику підказує текст: Навчальний посіб-ник. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2001. - 160с.

Гузенко Лінгвістичний аналіз тексту на шкільному уроці \\Вивчаємо українську мову та літературу. - №22-23 (62-63). -2005. - С. 2-11.

Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовленняі типологічну структуру тексту // Дивослово. - 2004. - №4. -С.23-25.

Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: за-вдання і методи //Теорія і практика лінгвістичного аналізу текс-ту. - Тернопіль, 1997.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови// Дивослово. -1999. - №3. - С.30-32.

Плітко В. Вивчення мови через текст // Дивослово. - 2004. -№4. - С. 26-27.

Запитання і завдання

Чому текст називають основною формою організації мовлен-ня вчителя?

Які типи текстів ви знаєте?

Яка роль тексту у формуванні мовної та мовленнєвої компе-тенції учнів

Охарактеризуйте дидактичні можливості тексту на уроках мови.

Напишіть фрагмент уроку, на якому відбуватиметься форму-вання поняття про типи мовлення або типологічну структурутексту (на вибір студента).

Методичні рекомендації

Сучасна мовна освіта покликана формувати комунікативнуособистість. Важлива роль у цьому належить тексту. Формуван-ня мовних і мовленнєвих навичок учнів на основі тексту допо-може навчити їх ефективно використовувати нормативні лекси-чні, граматичні, орфоепічні засоби відповідно до стилюмовлення і мети висловлювання.

Готуючись до заняття, зверніть увагу на дидактичні мож-ливості тексту, типологію навчальних текстів. З'ясуйте роль ізначення тексту у формуванні мовної та мовленнєвої компетен-ції учнів.

Значну увагу варто приділити методиці формування понят-тя про типи мовлення і типологічну структуру тексту на урокахукраїнської мови. До заняття необхідно ознайомитися з відпові-дною літературою.

Лабораторне заняття № 5Тема. Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, фор-мування стилістичних умінь і навичок.

Зміст

Характеристика знань, умінь і навичок зі стилістики в чиннихпрограмах з рідної мови (української мови) для загальноосвітніхнавчальних закладів.

Поняття про різні стилі мовлення, які вивчаються у загально-освітніх закладах.

Методика написання різних жанрів публіцистики.

Методика написання різних видів ділових паперів.

Систематизація та узагальнення знань зі стилістики у стар-ших класах.

Література

Дідук Г.І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативнівправи на уроках української мови у 5-7 класах. - Тернопіль:Навчальна книга - Богдан, 2004. - 80с.

Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики учня-ми старших класів // Українська мова і література в школі. -2004. - №4. - С. 9-12.

Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з украї-нської мови: місце лінгвостилістики // Дивослово. - 1999. - №8.- С. 39-41.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Пентилюк М. Робота з стилістики в 4-6 класах. - К.: Рад.школа, 1984. - 136с.

Пентилюк М. Робота з стилістики в 8-9 класах. - К.: Рад.школа, 1989. - 112с.

Запитання і завдання

Що вивчається у школі: стилістика мови чи стилістика мов-лення?

Чому, на вашу думку, функціональний принцип у вивченністилістики є на сьогодні виправданим?

Чому текст повинен бути основним засобом навчання стиліс-тики?

Як ви розумієте поняття «стильові» та «стилістичні» ознакитексту?

З'ясуйте значення понять «стилістичні уміння», «стилістичнінавички»?

Які основні поняття зі стилістики учні засвоюють у 5-7 кла-сах?

Яких типових помилок припускаються учні в публіцистичнихі ділових висловлюваннях?

Яку роботу необхідно проводити з попередження та виправ-лення стилістичних помилок в мовленні учнів?

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 5-12класів. Перегляньте зміст роботи та вимоги зі стилістики. Якістилістичні уміння й навички учнів визначено в чинній програмікласів з цього розділу. Як враховано принцип наступності у про-грамі для старших класів?

За умовами використання вправ зі стилістики поділяють натакі різновиди:

супровідні (вони використовуються паралельно під час ви-вчення мовного матеріалу);

спеціальні (призначені для вивчення тільки стилістичнихтем і відомостей);

на закріплення й поглиблення знань (тренувальні вправи ізавдання).

Доберіть по одній вправі до кожного різновиду, визначтедо них мету, завдання, форми, місце роботи.

Методичні рекомендації

Важливо усвідомити, що робота зі стилістики в 5-12 класахмає в основному супровідний характер, саме в цьому і виража-ється функціонально-стилістичне спрямування під час вивченнямовних явищ. Шкільна програма з української мови орієнтує наопанування різних стилів мовлення з урахуванням принципівнаступності та перспективності.

Для вироблення стилістичної грамотності учнів потрібновикористовувати на уроці аналіз стилістичних помилок, органі-зовувати роботу над їх попередженням і виправленням. З цієюметою доцільно практикувати редагування висловлювань, стилі-стичні вправи, стилістичний аналіз тексту. Такий підхід дастьможливість учням оволодіти знаннями про функціональні стилілітературного мовлення, стилістичну диференціацію мовниходиниць, підвищувати рівень культури власного мовлення.

Готуючись до заняття, зверніть увагу на значення вивченнястилістики у школі, принципи, методи, прийоми, засоби навчання.

Лабораторне заняття № 6Тема. Методика аналізу тексту на уроках української мови вшколах з українською і національною мовами навчання.

Зміст

Умови успішного проведення мовного аналізу тексту на уро-ках української мови.

Характеристика вправ для аналізу текстів різних стилів.

Розроблення конспекту уроку із застосуванням мовного ана-лізу тексту.

Укладання методичних рекомендацій щодо проведення уро-ків із застосуванням мовного аналізу тексту.

Література

Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістич-ного аналізу тексту. К.: Вища школа. - 1984. - 118с.

Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінгво-аналізу// Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. - Тер-нопіль, 1997.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. - Терно-піль: Підручники і посібники, 2005. - 416с.

Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художньоготексту на уроках мови // Дивослово. - 1998. - №2. - С.15-18.

Мельничайко В. Лінгвістика тексту в шкільному курсі украї-нської мови. - К.: Рад школа, -1986. - 168 с.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови// Дивослово. -1999. - №3. - С.30-32.

Запитання і завдання

Визначте місце та значення вивчення лінгвістики тексту в школі.

У чому полягає навчальний потенціал мовного аналізу?

Що таке повний лінгвістичний (мовний аналіз)? Які види лін-гвістичного аналізу тексту використовуються в школі?

Від чого залежить повнота аналізу тексту?

Доведіть, що аналіз тексту - це взаємодія учнів і вчителя.

Чи може бути аналіз пошуковою, дослідницькою діяльністю?

Доведіть необхідність функціонально-стилістичного підходув роботі з текстом.

Розкажіть про методику лінгвістичного аналізу художнього тексту.

Складіть пам'ятку для учнів 5 класу: «Виконуємо стилістич-ний аналіз тексту».

Використовуючи       матеріал статті М.Пентилюк « Аналіз тексту науроках мови» (Дивослово. - 1999. - №3. - С.30-32.), складіть фраг-мент уроку (аналіз тексту) та методичні поради до його проведення.

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, необхідно осмислити сутність і фо-рми застосування лінгвістичного аналізу тексту на уроках укра-їнської мови та переконатися, що найголовніший його компо-нент - стилістичний аналіз.

Особливу увагу варто звернути на стильові та стилістичніособливості тексту, роль мовних одиниць у створенні тексту.Застосовуючи лінгвістичний аналіз тексту на уроці мови,пам'ятайте, такий вид роботи вимагає дотримання принципівнаступності та перспективності, тому слід здійснювати різні ви-ди аналізу та поступово формувати в учнів уміння проводитиповний стилістичний аналіз тексту певного стилю.

Лабораторне заняття № 7Тема 7. Методика формування риторичних умінь і навичок вучнів 5-9 класах.

Зміст

Основні напрями формування риторичних умінь і навичок(теоретичні основи риторики, практична риторика).

Шляхи формування риторичних умінь і навичок.

Форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут, ді-лова гра, брейн-ринг, прес-конференція).

Методи, прийоми і засоби навчання риторики. Формуванняриторичних умінь і навичок.

Шляхи попередження й виправлення риторичних помилок учнів.

Література

Бондарчук Л, Кисляк Н, Шубко І. Сучасна риторика. 5-11класи / Методичні рекомендації щодо організації та змісту на-вчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.259-273.

Голуб Н. Викладання елементів практичної риторики в 10-11класах / Українська мова і література в школі. - 2002. - №4 - С.4-9.

Громовий В. Мистецтв живого слова. Посібник із сучасноїриторики для старшокласників та студентів. - Кіровоград, 1999.

Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач

1.Когут.          - Тернопіль: Астон, 2005. - 296с.

Палихата        Е.Я. Уроки рідної мови. Елементи практичної рито-рики. 10-11 класи: Книга для вчителя. - Тернопіль: Навчальнакнига - Богдан, 2005 - 88с.

Саранді           Н. Риторика як наука і мистецтво слова. Система уро-ків. 10 клас // Українська мова й література в середніх школах,гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - №4. - С. 81-92.

Скуратівський Л.В. Українська мова: Елементи практичноїриторики: Додаток до підручника «Українська мова, 10-11 кл.».- К.: Освіта, 2004. - 128 с.

Феллер           М. Що таке вправне (ефективне) спілкування. Навіщо іяк учити спілкуватися // Українська мова і література. - 1999. -Число 39(151). - С. 9-11.

Запитання і завдання

У чому полягає мета шкільного курсу практичної риторики?

Назвіть основні напрями формування риторичних умінь і на-вичок.

Охарактеризуйте форми навчання риторики (практикум, дис-кусія, диспут, ділова гра, брейн-ринг, прес-конференція).

Які методи і прийоми навчання риторики ефективні в 5-6класах загальноосвітньої школи?

Які чинники впливають на вибір