4.2. Факультативні заняття з української мови

Факультативи з української мови як засіб здійснення ди-ференційованого навчання, підвищення теоретичного та практи-чного рівня підготовки учнів з української мови, розвитку та по-глиблення інтересу до вивчення української мови. Мета йзавдання факультативних занять з української мови, їх місце унавчально-виховному процесі. Роль факультативних занять уформуванні в учнів уміння самоосвіти.

Особливості організації й планування роботи факультати-вних груп, зв'язок з основним курсом. Специфіка роботи на фа-культативних заняттях.

Програми факультативних курсів з української мови.

Шкільний кабінет української мови - осередок позакласноїроботи.

5. Методична робота вчителя-словесника

Удосконалення методичної майстерності вчителя-словесника. Основні шляхи збагачення знань і підвищення про-фесійної кваліфікації учителів-словесників. Вивчення, узагаль-нення і поширення передового педагогічного досвіду.

Зміст і форми роботи методичного об'єднання вчителівукраїнської мови. Роль методичних кабінетів, шкільних кабіне-тів української мови в удосконаленні роботи учителів-словесників. Значення науково-методичних конференцій в удо-сконаленні професійної кваліфікації учителів української мови.

1.4. Тематика та зміст практичних занять

Практичне заняття №1Тема. Українська мова як навчальний предмет у школах з укра-їнською або національною мовами навчання. Крос-культурненавчання української мови учнів

Зміст

Місце української мови як освітньої галузі в структурі освітив Україні.

Мовна особистість - наслідок реалізації мовної освіти.

Рідна мова як основа інтелектуального та духовного розвиткуособистості.

Крос-культурна компетенція мовної особистості - ознака со-ціалізації громадян України.

Формування творчого критичного мислення учнів у процесікрос-культурного навчання української мови - вимога сьогодення.

Література

Ґудзик І.П. Проблеми мовної освіти в Україні. // Рідні джере-ла. - 2002. - № 4. - С. 4-8.

Єрмаков І., Погоріла І. Феномен компетентісно спрямованоїосвіти // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. -№ 9-10. - Режим доступу:http://pld.org.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=213. - Заголо-вок з екрану.

Мацько Л. Аспекти мовної особистості у проспекції педаго-гічного дискурсу // Дивослово. - 2006. - № 7. - С. 2-4.

Методика навчання української мови в середніх навчальних закла-дах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк: М.І.Пентилюк,С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна, З.П.Бакум,М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова, Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна,Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI сто-літті // Держава і освіта. - № 29. - 18 липня 2001 р. - С.4-6.

Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативного спрямуванняу навчанні української мови // Українська мова і література вшколі. - 1999. - №3. - С.8-10.

Регушевський Є. До розуміння поняття «рідна мова»// Диво-слово. - 2001. - №10. - С. 17-19.

Скуратівський Л. До лінгводидактики, зорієнтованої на фор-мування духовної мовної особистості // Дивослово. - 1997. - №

- С.52-53.

Скуратівський Л.В. Концепція мовної освіти 12-річної школи// Дивослово. - 2002. - № 8. - С. 59-65.

Фомування критичного мислення учнів на уроках мови: Мо-нографія // Колектив авторів за заг. ред. В.Ф.Дороз: В.Ф.Дороз,Л.Я.Романова, О.Б.Ярова, В.А.Нищета, Г.А.Удовиченко. - К.:Освіта України. - 2008. - С. 23-68.

Запитання і завдання

Чому українській мові відведено чільне місце у системі осві-тніх галузей стандарту освіти в Україні?

З якими освітніми галузями найтісніше пов'язана українськамова, чим це можна пояснити?

Розкрийте зміст поняття «мовна особистість»?

Чому рідна мова є основою формування особистості?

Проаналізуйте основні аспекти навчання української мови ідоведіть, чому М.І.Пентилюк виділяє комунікативний аспект якнайголовніший і як це відображено в змісті чинної програми зукраїнської мови для 5-12 класів.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, необхідно опрацюватирекомендовану літературу, осмислити процеси, що відбуваютьсяв мовній освіті в Україні та чітко визначити в них своє місце.

Важливо під час опрацювання матеріалу зрозуміти, чомумовленнєву діяльність покладено в основу навчання українськоїмови, які психічні процеси відбуваються під час засвоєння мовиі як діють механізми породження мовлення. Особливої увагипотребують такі питання, як мотиви навчальної діяльності таформування мовних і мовленнєвих умінь, що забезпечують від-повідні компетенції учнів - мовну, мовленнєву, комунікативну,соціокультурну, крос-культурну.

Практичн