1.6. Зміст і форми самостійної роботи

магниевый скраб beletage

Самостійна робота студентів - це одна з організаційнихформ навчання, яка регламентується робочим навчальним пла-ном. Зміст самостійної роботи визначається у навчальній про-грамі кожної дисципліни з орієнтацією на вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

Навчальний матеріал, передбачений для самостійного опра-цювання студентом, підлягає підсумковому контролю нарівні з ма-теріалом, який опрацьовується під час навчальних занять.

Етапи самостійної роботи

1 етап (підготовчий)

нормування;

планування;

організація.

2 етап (теоретичний)

- ознайомлення студентів знавчально-методичним забез-печенням самостійної роботи.

3 етап (навчально-практичний)

аудиторна робота;

позааудиторна робота.

4 етап(контрольний)

самоконтроль;

самоперевірка;

контроль викладача.

5 етап (корекційний)

самокорекція;

корекція викладачем.

Самостійна робота студентів передбачає:

опрацювання окремих тем теоретичного курсу «Методикинавчання української мови в загальноосвітніх закладах»;

підготовку до практичних і лабораторних занять;

підготовку до різних форм контролю;

виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Змістом самостійної роботи студентів є:

опрацювання рекомендованої літератури;

ознайомлення із зразками методичних матеріалів;

розробка уроків, позакласних заходів і методичних рекоме-ндацій;

аналіз програм навчальних предметів (обов'язкових і за ви-бором), факультативів, спецкурсів, рекомендованих Міністерст-вом освіти і науки України до використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів;

аналіз календарного планування;

аналіз шкільних підручників;

повторення та систематизація навчального матеріалу;

написання рефератів, тез, статей, рецензій тощо;

анотування наукових джерел;

добір та опрацювання фахової літератури;

пошук інформації в мережі Інтернет (використання web-броузерів, баз даних, користування інформаційно-пошуковими,інформаційно-довідковими системами, автоматизованими біб-ліотечними системами, електронними журналами);

організація діалогу в мережі Інтернет (використання елект-ронної пошти, синхронних телеконференцій);

створення тематичних web-сторінок і web-квестів.

Теми для самостійного опрацювання

1. Джерела розвитку методики навчання української мови. Ме-тоди наукового дослідження в методиці навчання українськоїмови.

Сучасні підходи до навчання української мови: комунікатив-но-діяльнісний, культурологічний, проблемний, особистісно зо-рієнтований, крос-культурний, когнітивний.

Особливості програм для шкіл нового типу. Додаткові посі-бники для навчання української мови в основній школі.

Інтерактивні методи навчання. Засоби активізації навчально-го процесу на уроках української мови.

Нетрадиційні форми проведення уроків української мови.

Оновлення сучасної шкільної мовної освіти. Нові підходи дотрансформації змісту шкільної мовної освіти. Компетентіснийпідхід до навчання української мови в школі. Шкільна мовнаосвіта: від загальних орієнтирів до стандартів.

Питання розвитку мовлення в історії методичної науки.

Формування норм літературної вимови. Розвиток мовногослуху школярів.

Стилістичний аналіз тексту. Критерії добору художньої сло-весності для лінгвоаналізу.

Формування норм літературної вимови. Розвиток мовногослуху школярів.

Наочні та технічні засоби з розвитку усного мовлення, мето-дика їх застосування.

Методика формування в учнів навичок різних видів читанняу процесі вивчення шкільного курсу мови.

Робота над комунікативними вміннями, що формуються упроцесі роботи над переказами та творами.

Значення тестових завдань для перевірки рівня сформовано-сті аудіативних умінь.

Зміст та методика роботи мовного гуртка.

Інтеграція факультативних занять з основним курсом украї-нської мови.

Наукова робота учнів, її організаційно-педагогічне забезпе-чення та підтримка. Науково-дослідницька робота старшоклас-ників.

Значення науково-методичних конференцій в удосконаленніпрофесійної кваліфікації учителів української мови.

Індивідуальні науково-дослідні завдання

Напишіть реферат на одну з тем:

Перспективні дослідження на сучасному етапі розвиткуметодики навчання мови.

Необхідність врахування статусу української мови упроцесі її вивчення учнями загальноосвітньої школи.и - Місце та значення української мови серед інших навча-

льних предметів в загальноосвітніх школах України.Мовна особистість - наслідок реалізації мовної освіти вьк Україні.

Комунікативне спрямування у навчанні мови.'З - Мовна особистість - міф чи реальність?;Sri - Реалізація діяльнісної змістової лінії (на основі аналізу^ програми «Рідна мова»).

я - Особливості формування лінгвістичної компетенції у^ школах з українською та російською мовами навчання.іЩ и - Особливості формування комунікативної компетенції у«л я школах з українською та російською мовами навчання.^ § - Специфіка формування соціокультурної компетенції уо я школах із українською мовою навчання.^ g - Вивчення державної мови в полімовній школі.

Система інноваційних методів як засіб реалізації дифе-ренційованого навчання української мови.

е - Шлях від Концепції мовної освіти до уроку української мови.Комунікативна україномовна компетенція школярів у

нн контексті сучасної мовної освіти.

та - Крос-культурне навчання мови - вимога сьогодення.ит

пі

ль - Роль ігрових моментів на уроках української мови.га - Реалізація дослідницького методу в процесі формуван-^ ня мовленнєво-комунікативних умінь учнів.Методи навчання української мови як другої.Інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльностіучнів 5-6-х класів на уроках мови.Особистісно-орієнтоване навчання української мовиучнів-білінгвів.

Завдання теоретико-практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

X

в

t=! ST^ В

1. Проаналізуйте зміст теми «Стилі літературної мови» (9І? клас). Яка мета і завдання цієї теми в системі стилістичної під-я готовки учнів? Які методи, форми та прийоми, на вашу думку,були б найбільш оптимальними для його опрацювання?ле 2. Проаналізуйте одну з поданих методичних праць і на-ов пишіть на неї рецензію:- Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів:^ один з аспектів // Дивослово. - 1999. - № 12. - С. 14-15.^ - Дідук Г.І. Лінгвостилістичні та комунікативно-£ ситуативні вправи у 5-7 класах. - Тернопіль: Навчальнакнига - Богдан, 2004. - 80с.ва - Кучеренко І. Робота над розвитком стилістичних уміньно і навичок учнів старших класів // Українська мови і літе-g ратура в школі - 2000. - №3. - С. 14-16.а - Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики

учнями старших класів // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №4. - С. 9-12.

А н

ч .g - Марун М. Ділове мовлення в школі // Дивослово. -1999. - № 10. - С. 27-30.

он

лі - Марун М. Формування ділового мовлення в школярів //

Sri Українська мова і література в школі. - 1999. - №3. - С. 19-23.

З.Які види графічної наочності можна використати у про-

ін цесі формування стилістичних знань, умінь і навичок уч-

§ нів? Аргументуйте їх доцільність, спираючись на дані

психологічної науки.

ис 4. Як реалізується комунікативно-діяльнісний принцип

4 навчання мови та розвитку мовлення учнів. Покажіть це

g на прикладі кількох розділів програми.ав

н

оз Завдання практичного характеруЗ          (одне завдання за вибором студента)

1. Підготувати розгорнутий конспект уроку за однією зле тем розділу «Стилістика» (клас, тему, тип уроку студентов обирає самостійно).Підготувати розгорнутий конспект уроку з аналізом текстута розробити методичні поради до його проведення (клас,тему, тип уроку студент обирає самостійно).    

Завдання теоретнко-практнчного характеру(одне завдання за внбором студента)

1. Обґрунтуйте, як має бути пов'язана робота з розвиткуg зв'язного мовлення з вивченням окремих розділів курсуJS рідної мови в 5-9 класах?

^ 2. Проаналізуйте одну з поданих методичних праць і на-м пишіть на неї рецензію:

s - Омельчук С. Основа мовлення - діалог // Укр. мова в* школах, ліцеях, гімназіях. - 2002. - №3. - С.31-38.я - Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мов-Ц лення і типологічну структуру тексту // Дивослово. -g 2004. - №4. - С. 23-25.

.и - Палихата Е. Культура українського діалогічного мовлен-

g нєвого спілкування. 5-9 класи: Навчальний посібник для

*и учнів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 104с.

о - Шелехова Г. Система вправ і завдань з формування діа-

  • я логічного і монологічного мовлення учнів 7 класі на уро-tn А   ...         ,.,т       J .         г

,о| ч ках рідної мови. // Укр. мова в школах, ліцеях, гімназіях. -

^ 2 2004. - №5. - С.8-12.

ш Я

^ м       - Гулько Ю. Шкільний твір як індикатор творчого потен-

^          ціалу // Українська мова і література. - 2006. - № 19. -

§ я       С.11-13.

^          - Данильчук О., Калініченко Л. Написання творів-

^          мініатюр // Українська мова і література. - 2006. - № 19. -

я          С.14-17.

е

^ - Шуляр В. Як навчити школярів висловлювати свої дум-о ки? // Українська мова і література в середніх школах ... -

J 2001. - №4. - С. 161-170.утк

вн        Завдання практнчного характеру

озв       (одне завдання за внбором студента)

о

р

1. Складіть конспект уроку написання навчального твору§ (клас і тему оберіть самостійно).

§ 2. Складіть конспект уроку написання навчального пере-то казу (клас і тему оберіть самостійно).

е Складіть план-конспект уроку аналізу письмової роботи(клас і тему оберіть самостійно). Зверніть увагу на мето-дику оцінювання учнівських робіт і добір завдань длявправляння у написанні роботи. 

Завдання теоретнко-практнчного характеру(одне завдання за внбором студента)

М.І.Тарасенко у статті «Щоб стінгазета була цікавою» за-значає: «У стінгазеті взагалі небажані довгі статті, а в шкіль-ній - особливо. Тут якнайкраще мають бути використанінайрізноманітніші жанри-мініатюри: поради і побажання,поздоровлення, оголошення, казки, загадки, байки-переспіви, частівки, пародії, гуморески, маленькі фейлетони.

и Важливе місце в замітках і статтях повинні посісти прислів'яі приказки, крилаті слова». Підготуйте матеріали для одногоо з номерів стінгазети з урахуванням порад методиста.

2. Підготуйте запитання і завдання для проведення шкіль-ної олімпіади серед 5-6; 7-9; 10-12 класів. За своїм змістом

аі матеріалом ці запитання та завдання не повинні виходити§ за межі програми з української мови, але мають передба-^ чати перевірку як теоретичних знань і практичних умінь,ге так і кмітливості, начитаності, винахідливості.

3. На семінарських факультативних заняттях обговорюють-ся доповіді учнів з певних питань. Для такого заняття зага-льна проблема членується на ряд часткових, заздалегідь при-ч S значаються доповідачі й опоненти. Підготуйте й запишітьч s інструктаж для опонентів до учнівської доповіді «Лексичніг« одиниці - зберігачі національно-культурної інформації».S3 4. Для учасників факультативу передбачено домашні гру-^ пові, індивідуальні завдання. Підготуйте такі завдання для^ факультативного курсу (тема заняття факультативу за ви-

  • S бором студента).ат

на Завдання практнчного характеруасн      (одне завдання за внбором студента)

1. Підготуйте конспект проведення факультативного за-акняття на одну з тем, передбачивши в роботі з учнями спе-оз цифічні методи роботи:

проблемний метод (частково-пошуковий, дослідницький);

спонукально-пошуковий;

інтерактивний;

метод проектів.

Підготуйте конспект засідання мовного гуртка (клас,тему оберіть самостійно).

в

н

Tf юtOi О

  • ^ ОS Я

Підготуйте конспект позакласного заходу з українськоїмови (клас, тему оберіть самостійно).