1.7. Снстема контролю та оцінювання

магниевый скраб beletage

Метою контролю успішності науково-теоретичної тапрактичної методичної підготовки майбутніх вчителів україн-ської мови є виявлення рівня засвоєння студентами знань теоріїметодики навчання української мови в загальноосвітніх закла-дах, розуміння важливості теорії для планування та проведеннянавчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах й обсягувмінь поєднувати набуті знання для вирішення практичних за-вдань навчання української мови.

Завдання контролю полягає у визначенні рівня теоретич-ної, методичної підготовки студентів: глибини та міцності тео-ретичних знань, володіння термінологією, здатності творчо ви-користовувати знання для вирішення конкретних методичнихзавдань, володіння основними професійно-методичними вмін-нями (гностичними, комунікативно-навчальними, конструктив-но-планувальними, організаційними).

Система контролю з методики навчання української мови взагальноосвітніх закладах охоплює поточний, рубіжний і підсу-мковий контроль.

Об'єктамн поточного контролю є:

Успішність виконання студентами завдань до практич-них і лабораторних занять (опрацювання літератури, тексту лек-ції, виконання практичних завдань).

Форми контролю: усне або письмове опитування, тесту-вання.

Успішність самостійного вивчення студентами тем кур-су методики.

Форми контролю: виконання контрольних завдань, напи-сання рефератів, підготовка конспектів уроків, розроблення ви-ховних заходів і позакласних занять з української мови.

Відвідування студентами лекційних, практичних і ла-бораторних занять.

Форми контролю: облік відвідування.

Об'єктом рубіжного контролю є рівень засвоєння теоре-тичних і практичних питань розділів: «Загальні питання мето-дики навчання української мови в загальноосвітніх закладах»;

«Мовленнєвознавчі дисципліни як лінгвістична основа розвиткумовлення учнів»; «Методика розвитку мовлення учнів в загаль-ноосвітніх закладах», «Позакласна та факультативна робота зукраїнської мови», «Методична робота вчителя-словесника» таволодіння професійно-методичними вміннями, сформованими устудентів протягом семестру.

Форми контролю: тестування у письмовій формі (див. до-даток А); виконання індивідуального науково-дослідного завдан-ня (див. додаток Б).

Об'єктом підсумкового контролю є рівень засвоєння тео-ретичних знань і володіння професійно-методичними вміннями,сформованими в студентів у результаті вивчення «Методики на-вчання української мови в загальноосвітніх закладах».

Форми контролю: комплексна контрольна робота (див.додаток В).

Шкала оцінювання

За шкалою ECTS

За національноюшкалою

За шкалою на-вчального закла-ду

А

Відмінно

90 - 100

В

Дуже добре

82 - 90

С

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

FX

Незадовільно,з правом повторногоскладання

35-59

F

Незадовільно,повторний курс

1-34

FX означає: «незадовільно» - необхідно виконати певну додат-кову роботу для успішного складання;

F означає: «незадовільно» - необхідна значна подальша робота.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

За весь курс студент отримує максимум 100 балів. До їхскладу входять:

19 балів - поточний контроль успішності;

40 балів - рубіжний контроль;

41 балів - підсумковий контроль.

Поточний контроль (включно з контролем за змістови-ми модулями - окремими темами чи розділами курсу) передба-чає таке нарахування балів (подається максимальний бал за пев-ний вид роботи):

відповідь на практичному занятті - 0, 3 балів;

суттєве доповнення на практичному чи лабораторному за-нятті, коментування виконаних завдань - 0,3 бал;

виконання завдань до практичного чи лабораторного заняття

0,4 балів;

Рубіжний контроль передбачає:

тестування (4 тести по 5 балів) за темами змістових модулів

окремими розділами курсу - 20 балів;

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання(4 ІНДЗ по 5 балів) - 20 балів;

Підсумковий контроль за весь курс проводиться пись-мово (форма проведення контролю - контрольна робота) - 41бал (див. додаток Д).

Заохочувальні бали за:

публікації;

виступи на наукових конференціях;

участь в олімпіадах.

Критерії оцінювання тестових завдань

Тестові завдання складено з метою перевірки знань сту-дентів з методики навчання української мови. Тестова перевірказнань студентів дає можливість індивідуалізувати процес на-вчання, об'єктивно перевірити знання теоретико-методичногоматеріалу, виявити рівень сформованості навчально-методичних умінь.

Завдання розроблені у відповідності до вузівської програ-ми курсу «Методика навчання української мови». їх обсяг ста-новить 20 запитань (по три варіанти відповідей).

Для роботи над тестами кожному студентові необхіднодотримуватися такого алгоритму виконання завдань:

прочитати умову завдання;

ознайомитися з тестовим матеріалом, на якому пропонуєть-ся розв'язати подане завдання;

вибрати правильну відповідь;

записати на своєму аркуші паперу поруч із номером завдан-ня правильну відповідь.

Виконання тесту оцінюється за п'ятибальною шкалою тавизначається за формулами:

17 х 100 = 85% , де: 17 - кількість правильних відповідей;20        100 - загальний відсоток від кількості;

20 - загальна кількість запитань утесті;

85 % - відсоток правильних відпові-дей.

5 х 85 = 4, 25 , де: 5 - максимальна кількість балів за100   тест;

85 % - відсоток правильних відпові-дей;

100 - загальний відсоток від кількості;4, 25 - отриманий бал за виконаннятесту.

Критерії оцінювання усної (письмової)відповіді студента

Відповідь на теоретичне питання оцінюється за крите-ріями:

відповідність змісту;

повнота та ґрунтовність викладу;

доказовість викладу;

термінологічна коректність.

 

Кри-

 

 

 

 

терії

 

Шкала оцінювання

оціню

 

 

 

 

вання

0,3 бала

0,2 бала

0,1 бала

 

у

Відповідь

 

 

1.

Відповідність зміст

студента по-вністю від-повідає зміс-ту питання.Усі основніпроблемивизначено

Відповідь сту-дента часткововідповідає змі-сту питання.Не всі основніпроблеми ви-значено чітко.

Відповідь студе-нта не відповідаєзмісту питання.

Основні про-блеми не визна-чено.

 

чітко.

 

 

2.

Повнота та ґрунто-вність викладу

Основні про-блеми повні-стю та ґрун-товнорозкрито.

Основні про-блеми розкри-то лише част-ково безналежної гли-бини.

Основні про-блеми не роз-крито.


Студент де-монструє ви-сокий рівеньдоказовостівикладу ма-теріалу з те-оретичногопитання.

Студент ви-кладає матері-ал, в основно-му

у

аду

ив

ьтісві

озако

ч

аргументуючиметодичні по-ложення. Вінвідчуває труд-нощі у викладісвоєї думкищодо певнихпитань.

Студент викла-дає матеріал,майже не аргу-ментуючи мето-дичні положен-ня. Він не маєсвоєї думки що-до більшості пи-тань.

Студент до-сить вільно йкоректно ко-ристуєтьсяметодичноютермінологі-єю. Він во-лодіє повнимзапасом ме-тодичних те-рмінів.

Студент в ос-новному пра-вильно вико-ристовуєметодичну те-рмінологію.Невелика кіль-кість терміно-логічних по-милок неперешкоджає

ть

існі

нкт

ер

оканічіголон

р

е

ь

розуміннюзмісту викла-деного.

Студент допус-кає значну кіль-кість терміноло-гічних помилок,що ускладнюєрозуміння змістувикладеного. Вінволодіє обмеже-ним запасом ме-тодичних термі-нів.

Виконання завдань до практичного чи лабораторногозаняття оцінюється за критеріями:

точність виконання практичного завдання;

методична грамотність;

здатність до обґрунтування методичних рішень;

правильність оформлення (фрагменту уроку, плану-конспектууроку, розгорнутого конспекту уроку).

р

ет

ир

К

0,1 бала

Виконанестудентомзавдання неє комуніка-тивно зоріє-нтованим,має серйозніпорушеннялогіки по-етапногоформуваннявмінь і на-вичок таврахуваннявікових осо-бливостейучнів.

я

н

анн

д

авд

огон

тич

актр

пя

н

анн

нокив

ть

існі

чо

ь

Виконанестудентомзавдання не є

комуніка-тивно зорієн-това-ним, невідповідаєвимогам по-етапного фо-рмуванняумінь і нави-чок, не вра-ховує віко-вихособливостейучнів.

Шкала оцінювання

0,4 бала

0,3 бала

Виконане

Виконане

студентом

студентом

завдання є

завдання є

комуніка-

комунікати-

тив-но зо-

вно зорієн-

рієнто-

то-ваним,

ваним,

однак має

відповідає

незначні по-

вимогам

рушення

поетапно-

логіки по-

го форму-

етапного

вання

формування

вмінь і на-

вмінь і на-

вичок,

вичок, вра-

враховує

хування ві-

вікові осо-

кових

бливості

особливос-

учнів.

тей учнів.

0,2 бала

2

ьтіс

тні

о

амор

[-1

анч

и

д

о

те

s

План-

 

 

конспект

 

 

уроку ви-

 

 

конано

 

 

відповідно

 

 

до вимог

 

 

поурочно-

План-

 

го плану-

конспект

 

вання,

уроку в ос-

 

правильно

новному ви-

 

сформу-

конано ме-

 

льо-вано

тодично

 

цілі уроку

грамотно,

 

(навчаль-

проте є не-

 

на, розви-

значні недо-

 

вальна,

ліки у до-

 

виховна).

триманні

 

Методич-

зазначених

 

на струк-

вимог.

 

тура від-

 

 

повідає

 

 

типу уро-

 

 

ку, а зміст

 

 

- ступеню

 

 

навчання.

 

 

План-

 

конспект

 

уроку вико-

 

нано із зна-

 

чними не-

 

доліками.

 

Неповна ме-

 

та уроку,

План-

структура

конспект

не відпові-

уроку вико-

дає типу

нано методи-

уроку.

чно безгра-

Невдало ді-

мотно

брано мето-

 

ди і прийо-

 

ми роботи

 

на уроці або

 

порушена їх

 

логічна по-

 

слідовність.

 


 

ьн

еіше

рі

хи

Щ

Студент

 

 

 

 

швидко і

Студент

Студент не

 

 

нчи

правильно

адекватно

зовсім адек-

Студент не-

 

до

реагує на

реагує на

ватно реагує

здатний пра-

 

те

запитання.

запитання,

на запитан-

вильно реа-

 

мя

Він здат-

проте він не

ня. Він від-

гувати на

 

н

д

cd

в

тув

ну

рґ

ний теоре-

досить впе-

чуває труд-

запитання.

CO

тично об-

внено об-

нощі в

Він не може

 

ґрунтуват

ґрунтовує

обґрунту-

обґрунтувати

 

и вибір

вибір влас-

ванні вибо-

вибір влас-

 

бо

власних

них методи-

ру власних

них методи-

 

о

д

методич-

чних рі-

методичних

чних рішень.

 

ь

т

них рі-

шень.

рішень.

 

 

існі

шень.

 

 

 

 

н

атн

д

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

виконано

Завдання

Виконане

Завдання не

 

 

грамотно

виконано

завдання

відповідає

 

нел

у мовному

грамотно у

має недолі-

вимогам до

 

мр

відношен-

мовному

ки як у мов-

його вико-

 

оф

ні, оформ-

відношенні,

ному від-

нання, міс-

 

о

лено у

включає всі

ношенні, так

тить значну

 

тіс

відповід-

необхідні

і в його

кількість мо-

 

ніь

ності до

компоненти,

оформленні,

вних поми-

 

ли

вимог і

проте його

включає не

лок, не має

 

ави

включає

оформлення

всі необхід-

всіх необхід-

 

рП

всі необ-

має значні

ні компоне-

них компо-

 

 

хідні ком-

недоліки.

нти.

нентів.

 

 

поненти.

 

 

 

Допуском до підсумкового контролю (контрольної ро-боти) є успішна поточна навчальна діяльність студента та зараху-вання результатів рубіжного контролю (виконання тестів, ІНДЗ).

1.8. Рекомендована література

Основна література

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підруч-ник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344с.

Білоусенко П.І. Мовознавчі студії в школі. - Запоріжжя,2000. - 39 с.

Білоусенко П.І., Арешенков Ю.О., Віняр Г.М. та ін. Учітьсявисловлюватися. - К.: Рад. школа, 1990. - 127с.

Біляєв О. Доказова розповідь та евристична бесіда у навчаннімови // Українська мова та література в школі. - 2003. - №8.

С.2-5.

Біляєв О.М. Інтегровані уроки рідної мови // Дивослово. -2003. - №5. - С.4-9.

Біляєв О.М. Методика мови як наука // Дивослово. - 2002. -№ 11. - С. 20 - 24.

Біляєв О., Мельничайко В., Пентилюк М. Концепція навчан-ня державної мови в школах України //Дивослово. - 1996. -№ 1. - С.16 - 21.

Бондаренко Н. Навчання діалогічного мовлення у 5 класі //Дивослово. - 2002. - №5. - С.28-31.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція вивчення українськоїмови в 5-11 класах загальноосвітньої школи з російськоюмовою навчання // Українська мова і література в школі. -2002. - № 5. - С.43-51.

Валентій Л.В. Мовний аналіз як метод навчання в школі //Українська мова та література в школі. - 1996. - №3. - С.40-43.

Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Від-критість. Діяльність. Зворотний зв'язок. Ідеальність: посіб-ник для вчителів. - Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004.

84 с.

Глазова О. Вивчення типів мовлення // Дивослово. - 1998. -№№1-2.

Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В.В.Голо-бородько. Програма організації науково-дослідницької дія-льності учнів / - X.: Вид. група «Основа», 2005. - 208с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. - Київ:Либідь, 1997. - 376с.

Ґудзик І.П. Проблеми мовної освіти в Україні // Рідні джере-ла. - 2002. - № 4. - С. 4-8.

Державна національна програма «Освіта. Україна XXI сто-ліття» // Освіта, 1993. - № 45.

Дідух Г.І. Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативнівправи на уроках української мови у 5-7 класах. - Тернопіль:Навчальна книга. - Богдан, 2004. - 80с.

Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовленняі типологічну структуру тексту // Дивослово. - 2004. - №4. -С. 23-25.

Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів національ-них спільнот та шляхи їх подолання // Українська мова та лі-тература. - 38 (390), жовтень 2004. - С. 14-19.

Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція ви-вчення української (державної) мови // Дивослово. - 1994. -№7. - С.28-31.

Караман С.О. Спецкурс з української мови в гімназії гумані-тарного профілю // Укр. мова і література в школі. - 2000. -№2. - С. 61-63.

Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньоїшколи // Рад. школа. - 1991. - №6. - С. 48-55.

Кравченко Л.П. Сучасні комп'ютерні технології на урокахфілології // Вивчаємо українську мову та літературу. - №17-18 (57-58) червень, 2005 р. - С. 9-13.

Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики уч-нями старших класів // Українська мова і література в школі.- 2004. - №4. - С. 9-12.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. - К.: Вищашк., 2003. - 311с.

Мацько Л. Матимемо, що зробимо. До питання формуваннямовної культури // Дивослово. - 2001. - №9. - С.2-3.

Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник /Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; За ред.Л.І.Мацько. - К.: Вища шк., 2003. - 462с.

Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з укра-їнської мови: місце лінгвостилістики // Дивослово. - 1999. -№8. - С. 39-41.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова.Довідник. - Т.: «Богдан». 1997. - 120 с.

Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художньо-го тексту на уроках мови // Дивослово. - 1998. - №2. - С.15-18.

Мельничайко В.Я. Українська мова. Письмовий екзамен. Якуникнути помилок. - Тернопіль: «Навчальна книга - Бог-дан», 1998. - 64с.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова.

К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови //Дивослово. - 1999. - № 8. - С. 23-26.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - № 2003.

№ 12. - С. 33-35.

Паращич В.В. Аудіювання: Збірник навчальних і контроль-них вправ та завдань. 5-11 класи. - X.: ТОРСІНГ ПЛЮС,

- 176с.

Паращич В.В. Читання мовчки: Збірник навчальних і конт-рольних вправ та завдань. 5-11 класи. - X.: ТОРСІНГ ПЛЮС,

- 192с.

Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативного спрямуванняу навчанні української мови // Українська мова і література вшколі. - 2000. - №3. - С.8-10.

Пентилюк М., Нікітіна А., Горошкіна О. Концепція когніти-вної методики навчання української мови // Дивослово. -2004. - № 8. - С. 5-9.

Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифі-кації // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 3. -С. 26-29.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови// Дивослово. -1999. - №3. - С.30-32.

Полєвікова О.Б. Творча робота як засіб розвитку мотиваціїнавчання школярів // Початкова школа. - 2002. - № 3. -С.27-28.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів з українсь-кої мови // Українська мова й література в середніх школах,ліцеях та колегіумах. - 2001. - №1. - С.25-29.

Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція підручника рідноїмови // Українська мова і література в школі. - 2001. - №3. -С. 5-7.

Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи(українська мова) // Українська мова і література в школі. -2001. - №2. - С.4-10).

Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчаль-ний посібник / Кол. Автор за ред. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт,

- 149с.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібник / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред.О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Тихоша В.І. Факультативні заняття з рідної мови в школі /В.І.Тихоша, Г.М.Гайдученко, О.П.Карабута, Н.В.Рябова. -X.: Вид. група «Основа», 2005. - 176с.

Трубачова С. Роль методів самостійного набуття знань в ор-ганізації пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. - 2001.- №1. - С. 39-42.

Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Довослово. -

- № 8. - С. 19 - 25.

Фасоля А. Азбука особистісно-зорієнтованого навчання //Українська мова й література в середніх школах, ліцеях таколегіумах. - 2004. - №4. - С. 62- 67.

Федоренко О. Узагальнюючі логічні схеми на уроках мови //Українська мова та література в школі. - 2001. - №2. - С.23-24.

Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках українськоїмови та літератури / В.І.Щербина, О.В.Волкова,О.В.Романенко. - X.: Вид. група «Основа», 2005. - 96с.

Яворська С. Джерела дослідження історії розвитку методикимови // Дивослово. - 2002. - № 7. - С. 19-23.

Якименко Н., Рибалко К. Урок мови з використаннямкомп'ютерних програм // Дивослово. - 2001. - №11. - С.49-51.

Додаткова література

Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання - у практиці. //Українська мова та література в школі. - 2003. - № 8. - С.37 - 41.

Болтівець С. Психологія диктанту // Дивослово. - 1994. -№9. - С. 16-22.

Дмитровський Є. М. Кабінет української мови і літератури вшколі. - К. - 1962. - С. 12-35.

Варзацька Л., Дворецька Л. Методика інтегрованого урокумови // Дивослово. - 2004. - №3. - С.31-50.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2004. - №11, (про-довження)

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - №2. - С.5-19, (продовження).

Методика навчання української мови у школі // О.М.Бєляєв,М.Я.Мельничайко,           М.І.Пентилюк.,            Г.Р.Передрій,Л.П.Рожило: Посібник для учителів. - К.: Рад. шк., 1987. -246 с.

Методика викладання української мови у середній школі: На-вч. посібник / Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Ско-рик О.С.; За ред. І.С. Олійник. - 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Вища школа, 1989. - 439с.

Вихованець І.Р. У світі граматики. - К.: Рад. школа, 1987. -128 с.

Глазова О.П. Дидактичні матеріали з морфології українськоїмови. 5-6 класи. - К., 1985. - 215с.

Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою (для шкіл націо-нальних меншин): Посібник для вчителів. - К.: Педагогічнадумка. - 2003. - 137с.

Ґудзик І.П. Навчаємо слухати-розуміти українську мову //Рідні джерела. - 1998. - №1-2. - С.4-8.

Девдера М. Узагальнення та повторення вивченого матеріалута «диктантний алгоритм» // Українська мова та література вшколі. - 2004. - №5. - С.40-44.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активностіучнів (Проблемні ситуації) // Дивослово. - 2004. - №12. - С.29-30

Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактич-ні засади // Дивослово. - 2004. - №10. - С. 2-11, (початок).

Кулінська Л.П. Екранна і звукова наочність на уроках украї-нської мови: посібник для вчителів. - К., 1986. - 118 с.

Кордун П. П. Вивчення стилістики в середній школі. - К.,1977. - С.5-39.

Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в IV-VIIIкласах. - К.: Рад. школа. - 1971. - 119 с.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяльнос-ті, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні дже-рела. - 2201. - № 2. - С. 14-17.

Лукач С. Бесіда на уроках мови. - К.: Рад. школа, 1990. - С.12-59.

Ляшкевич А. Генезис бесіди як дидактичної основи діалогіч-ного мовлення // Українська мова та література в школі. -2001. - №2. - С.7-9.

Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Україн-ська мова і література в школі. - 2001. - №2. - С.50-55.

Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсіукраїнської мови. - К.: Рад. шк., 1986. - 124 с.

Ніколенко Л.Д. Питання методики повторення. К.: Рад. шко-ла, 1968. - 118с.

Олійник І.С. Методика роботи з розвитку мови в 5-8 класах:Навч. посібник для вчителів. К.: Рад. школа, 1964. - 179 с.

Педагогічні інновації у сучасній школі. Науково-методичнийзбірник. - К.: Освіта, 1994. - 216 с.

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник длягімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994.

Пентилюк М. Робота з стилістики в 4-6 класах. - К.: Рад.школа, 1984. - 136с.

Пентилюк М. Робота з стилістики в 8-9 класах. - К.: Рад.школа, 1989. - 112с.

Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мо-тиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови //Початкова школа. - 2004. - № 3. - С.15-18.

Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на урокахукраїнської мови (посібник для вчителів). К.: Рад. школа. -1968. - 155с.

Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 кла-сах. К.: Рад. школа, 1989.

Потапенко О.І., Кожуховська Л.П., Довбня Л.Е., Чубань Т.В.,Левченко Т.М. Етимологія української мови. - К., 2003. - С.2-17.

Потапенко О. Робота мовного гуртка // Дивослово. - 1989. -№ 10. - С. 47-55.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики(Розділ 4. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики). К.:вид. українського фітосоціологічного центру. - 1999. - С.65-85.

Симоненкова Л. М. До вивчення функціональних стилів уIV-VI класах //Укр. мова і літ. в школі. - 1980. - № 8. - С.61 - 67.

Синиця І. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів. К.:Рад. школа. - 1965. - С.27-59.

Синиця І. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів (Мо-нолог). - К.: Рад школа. - 1974.

Свашенко А.О. Позакласна робота з фразеології // Українсь-ка мова і література в школі. - 1986. - №4. - С. 51-60.

Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на урокахукраїнської мови в 4-8 кл.: Посібник для вчителів. - К.: Рад.школа. - 1975. - 191с.

Чак Є. Мандрівка в Країну слова. - К.: Рад. школа. - 1981. -С. 14-67.

Яворська С. Методичні ідеї та знахідки Терентія Гарбуза //Рідна школа. - 2003. - №5. - С. 59-61.

Програми навчальних предметів(обов'язкових і за вибором), факультативів, спецкурсів,рекомендованих до використання у навчально-виховномупроцесі загальноосвітніх закладів

Артеменко Є. Світ українського слова / Методичні рекоме-ндації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчаль-ному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. - С.167-177.

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російськоюмовою навчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв,Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дімБукрек», 2005. - 152 с.

Бондарчук Л, Кисляк Н, Шубко І. Сучасна риторика. 5-11класи / Методичні рекомендації щодо організації та змістунавчально-виховного процесу в закладах освіти Київщинив 2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. -Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.259-273.

Глазова О., Кузнєцов Ю. Програма факультативного курсу

«Лексика сучасної української мови» (7 клас) // Методичнідіалоги. - 2006. - №1. - С. 13-20.

Дем'яненко О. Крилаті вислови та їх літературні першо-джерела / Методичні рекомендації щодо організації та змі-сту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київ-щини в 2002-2003 навчальному році / За заг. ред.Н.І.Клокар. - Біла Церква, 2002. - С.249-253.

Заболотний О. Вступ до мовознавства. 10-11 класи / Мето-дичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.46-53.

Заболотний О. Основи наукової діяльності / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчаль-ному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква, 2002. -С.170-175.

Завіщана Л. Українська мова. 8-11 класи / Методичні реко-мендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини у 2000-2001 навчаль-ному році / За ред. І.Л. Лікарчука, Н.І. Клокар, В.В.Потіхи.- Біла Церква; К.: Видавець Ешке О.М., 2000. - С.70-73.

Кононевич В. Від авторської казки до ... вершини? Творчіроботи на уроках мови та літератури //Українська мова талітература. - 2005. - №13. - С. 6-9.

Мірошник С, Шестаківська Р. Мистецтво слова. 9-11 класи/ Методичні рекомендації щодо організації та змісту навча-льно-виховного процесу в закладах освіти Київщини в2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Бі-ла Церква: КОІПОПК, 2003. - С.341-351.

Приходько Л. Мистецтво говорити / Методичні рекомен-дації щодо організації та змісту навчально-виховного про-цесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчальномуроці / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква, 2002. - С.244-249.

Романюк Є. Авторська програма «Основи культури мов-лення» // Укр. мова і літ-ра в школі. - 2003. - №3. - С. 59-60.

Рубан І. Українська мова. 6-9 класи / Методичні рекомен-дації щодо організації та змісту навчально-виховного про-цесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальномуроці / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК,2005. - Ч.ІІ. - С.177-190.

Сідько О. Культура мовлення. 10 клас / Методичні рекоме-ндації щодо організації та змісту навчально-виховного про-цесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальномуроці / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК,2005. - Ч.ІІ. - С.27-32.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програ-ма для загальноосвітніх навчальних закладів /Л.В.Скуратівський,   Г.Т.Шелехова,            В.І.Тихоша,А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Ірпінь: Ви-давничо-торгова фірма «Перун», 2005. - 176с.

Фесенко О. Цікаві розмови про частини мови // Українськамова та література. - 2005. - №10. - С. 7-8.

Цимбалюк В. Культура мовлення. 8-9 класи / Методичнірекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. - С.99-103.

Цимбалюк В. У світі букв і звуків. 8 клас / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчаль-ному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. - С.80-83.

Цимбалюк В. Цікава етимологія. 8-9 класи / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчаль-ному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. - С.83-88.

Підручники

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2006. - 240с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. мовою. - К.: Освіта, 2007. - 256с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогіч-на преса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2006. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2007. - 288с.

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5-гокласу. - К.: Грамота, 2005. - 240с.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручникдля 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:Навчальна книга, 2005. - 288с.

Скуратівський Л.В. Українська мова: Елементи практичноїриторики: Додаток до підручника «Українська мова, 10-11кл.». - К.: Освіта, 2004. - 128 с.

Календарне планування

Орієнтовне календарне тематичне планування для роботи зпідручником «Рідна мова» (автори О. Глазова, Ю. Кузнецов),5 клас // Українська мова й література в середніх школах, гі-мназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - №3.

Скуратівський Л., Шелехова Г. Орієнтовне календарне пла-нування уроків і тематичного контролю за рівнем навчаль-них досягнень учнів 5 класу з рідної (української) мови (І

семестр) // Українська мова і література в школі. - 2005. -№5.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Орієнтовне календарне плану-вання уроків і тематичного контролю за рівнем навчальнихдосягнень з української мови учнів 5 класів ЗНЗ з російсь-кою мовою навчання (I семестр) // Українська мова й літера-тура в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - №6.

Тихоша В. Орієнтовне календарне планування з рідної мовидля 5 класу 12-річної школи // Дивослово. - 2005. - №8.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Орієнтовне календарне плануван-ня з української мови для 5 класу 12-річної школи у школах зросійською мовою навчання // Дивослово. - 2005. - №8.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Орієнтовне календарне плану-вання уроків і тематичного контролю за рівнем навчальнихдосягнень з української мови учнів 5 класів ЗНЗ з російсь-кою мовою навчання (II семестр) // Українська мова й літе-ратура в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - №7-8.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ШКІЛЬНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

(для студентів спеціальності 6.020303«Філологія. Українська мова та література»)