1.7. Снстема контролю та оцінювання

Метою контролю успішності науково-теоретичної тапрактичної методичної підготовки майбутніх вчителів україн-ської мови є виявлення рівня засвоєння студентами знань теоріїметодики навчання української мови в загальноосвітніх закла-дах, розуміння важливості теорії для планування та проведеннянавчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах й обсягувмінь поєднувати набуті знання для вирішення практичних за-вдань навчання української мови.

Завдання контролю полягає у визначенні рівня теоретич-ної, методичної підготовки студентів: глибини та міцності тео-ретичних знань, володіння термінологією, здатності творчо ви-користовувати знання для вирішення конкретних методичнихзавдань, володіння основними професійно-методичними вмін-нями (гностичними, комунікативно-навчальними, конструктив-но-планувальними, організаційними).

Система контролю з методики навчання української мови взагальноосвітніх закладах охоплює поточний, рубіжний і підсу-мковий контроль.

Об'єктамн поточного контролю є:

Успішність виконання студентами завдань до практич-них і лабораторних занять (опрацювання літератури, тексту лек-ції, виконання практичних завдань).

Форми контролю: усне або письмове опитування, тесту-вання.

Успішність самостійного вивчення студентами тем кур-су методики.

Форми контролю: виконання контрольних завдань, напи-сання рефератів, підготовка конспектів уроків, розроблення ви-ховних заходів і позакласних занять з української мови.

Відвідування студентами лекційних, практичних і ла-бораторних занять.

Форми контролю: облік відвідування.

Об'єктом рубіжного контролю є рівень засвоєння теоре-тичних і практичних питань розділів: «Загальні питання мето-дики навчання української мови в загальноосвітніх закладах»;

«Мовленнєвознавчі дисципліни як лінгвістична основа розвиткумовлення учнів»; «Методика розвитку мовлення учнів в загаль-ноосвітніх закладах», «Позакласна та факультативна робота зукраїнської мови», «Методична робота вчителя-словесника» таволодіння професійно-методичними вміннями, сформованими устудентів протягом семестру.

Форми контролю: тестування у письмовій формі (див. до-даток А); виконання індивідуального науково-дослідного завдан-ня (див. додаток Б).

Об'єктом підсумкового контролю є рівень засвоєння тео-ретичних знань і володіння професійно-методичними вміннями,сформованими в студентів у результаті вивчення «Методики на-вчання української мови в загальноосвітніх закладах».

Форми контролю: комплексна контрольна робота (див.додаток В).

Шкала оцінювання

За шкалою ECTS

За національноюшкалою

За шкалою на-вчального закла-ду

А

Відмінно

90 - 100

В

Дуже добре

82 - 90

С

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

FX

Незадовільно,з правом повторногоскладання

35-59

F

Незадовільно,повторний курс

1-34

FX означає: «незадовільно» - необхідно виконати певну додат-кову роботу для успішного складання;

F означає: «незадовільно» - необхідна значна подальша робота.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

За весь курс студент отримує максимум 100 балів. До їхскладу входять:

19 балів - поточний контроль успішності;

40 балів - рубіжний контроль;

41 балів - підсумковий контроль.

Поточний контроль (включно з контролем за змістови-ми модулями - окремими темами чи розділами курсу) передба-чає таке нарахування балів (подається максимальний бал за пев-ний вид роботи):

відповідь на практичному занятті - 0, 3 балів;

суттєве доповнення на практичному чи лабораторному за-нятті, коментування виконаних завдань - 0,3 бал;

виконання завдань до практичного чи лабораторного заняття

0,4 балів;

Рубіжний контроль передбачає:

тестування (4 тести по 5 балів) за темами змістових модулів

окремими розді