3. Методика навчання будови слова та словотвору

магниевый скраб beletage

Значення та завдання вивчення будови слова у школі. Ме-тодика поглиблення знань про значущі частини слова (морфе-ми). Наступність і перспективність у вивченні матеріалу, шляхиподолання труднощів у виділенні основи (похідної, непохідної),кореня, префікса, суфікса. Розкриття значення морфем; уточ-нення та збагачення лексичного запасу учнів у процесі вивченняморфологічної будови слова; вироблення орфографічних нави-чок.

Прийоми вивчення морфемної будови слова: морфемнийаналіз, розбір слів з однаковими морфемами (коренем, префік-сом, суфіксом); добір антонімів і синонімів до поданих слів;етимологічний аналіз.

Методика словотвору: значення, зміст, завдання і принци-пи вивчення словотвору в школі. Зв'язок словотвору з будовоюслова, фонетикою, лексикою, морфологією, орфографією. Озна-йомлення учнів із способами словотвору: труднощі у засвоєннісловотворчих понять; система вправ; словотворчий аналіз, ме-тодика його проведення. Лексична робота: утворення слів за по-даними моделями, використання словотворчих синонімів; робо-та з морфологічним і словотвірним словниками.

Особливості вивчення будови слова та словотвору в умо-вах близькоспорідненої двомовності. Засвоєння основних по-нять з будови слова й українського словотворення за допомогоюелементів історичної фонетики, семантики окремих морфем, бу-дови власне українських слів і способів їхнього словотворення.Попередження та виправлення помилок інтерферуючого харак-теру в мовленні учнів.

Використання наочності та технічних засобів навчання підчас вивчення будови слова та словотвору.