4.1. Методика вивчення частин мови

магниевый скраб beletage

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мо-ви у шкільному курсі. Зв'язок вивчення частин мови з фонети-кою, лексикою, словотвором, синтаксисом, орфографією та роз-витком зв'язного мовлення. Вивчення частин мови насинтаксичній основі. Наступність і перспективність у вивченнічастин мови.

Формування поняття про частини мови на основі їх лекси-чного значення, морфологічних ознак, синтаксичної ролі й осо-бливостей словотвору. Вивчення системи відмінювання та сло-вотвору частин мови у зв'язку з орфографією та розвиткоммовлення.

Методи та прийоми теоретично-практичного вивчення чи-стин мови: морфологічний розбір, утворення різних форм слів інових слів за допомогою словотворчих морфем, установленняпропущених слів у відповідній формі, заміна одних форм інши-ми, складання словосполучень і речень, спостереження над ужи-ванням паралельних морфологічних форм, програмування, алго-ритмізація.

Особливості вивчення морфології у школах з національ-ною мовою навчання.

Наочність і технічні засоби навчання, методика їх викори-стання у процесі вивчення частин мови.