5. Методика навчання орфографії

магниевый скраб beletage

Значення орфографії та її місце у шкільному курсі україн-ської мови. Завдання навчання орфографії. Природа орфографі-чних навичок і психологічні основи їх формування.

Короткий огляд історії та методики навчання орфографії.Основні принципи навчання орфографії: зв'язок навчання орфо-графії з граматикою та розвитком мовлення, роль свідомості йавтоматизму у навчанні орфографії. Роль орфографічних правилу формування грамотності учнів.

Поняття про орфограму. Класифікація орфограм. Залеж-ність навчання орфографії від принципів українського право-пису, характеру орфограм, етапів навчання, діалектних особли-востей мовлення учнів.

Методика вивчення орфографічних правил. Основні при-йоми навчання орфографії. Види орфографічних вправ, методи-ка їх проведення: орфографічний розбір, види списування, дик-танти, запис вивченого напам'ять, робота з орфографічнимсловником, творчі вправи тощо.

Труднощі у вивченні орфографії, шляхи їх подолання. Си-стема роботи над орфографічними помилками. Методика випра-влення, обліку та класифікації помилок. Норми та критерії оці-нювання орфографічних навичок учнів. Аналіз орфографічнихпомилок. Причини виникнення орфографічних помилок, спосо-би їх запобігання. Подолання помилок інтерферентного харак-теру.

Наочні та технічні засоби під час вивчення орфографії, ме-тодика їх використання.