6. Методика навчання пунктуації

магниевый скраб beletage

Значення пунктуації та її основи. Місце пунктуації у шкі-льному курсі української мови. Питання про етапи (рівні) на-вчання пунктуації.

Короткий огляд історії методики навчання пунктуації.Найважливіші принципи навчання пунктуації: зв'язок у навчанніпунктуації з синтаксисом, розвитком мовлення і мислення учнів,виробленням навичок виразного читання.

Поняття про пунктограму. Пунктуаційні правила, їх кла-сифікація, методика вивчення пунктуаційних правил. Залежністьнавчання пунктуації від основ пунктуації, характеру пунктог-рам, етапів навчання.

Основні методичні прийоми навчання пунктуації. Видивправ із пунктуації, методика їх проведення: пунктуаційний розбір,інтонаційно-смисловий аналіз, робота над текстом з пропущенимирозділовими знаками, самостійний добір або самостійне складанняречень, та пунктуаційні правила, видозміна синтаксичних констру-кцій, що зумовлює заміну розділових знаків, диктанти, творчівправи, складання схем з певними розділовими знаками та скла-дання речень за поданими схемами, вправи з використанням техні-чних засобів навчання. Пунктуація суцільного тексту.

Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації (розділовізнаки при відокремлених членах речення, вставних реченнях, убезсполучникових складних конструкціях тощо), шляхи їх по-долання.

Типи пунктуаційних помилок. Причини пунктуаційнихпомилок, їх попередження. Методика виправлення, обліку такласифікації пунктуаційних помилок. Система роботи над пунк-туаційними помилками.