2.4. Тематика та зміст практичних занять

магниевый скраб beletage

Практичне заняття № 1Тема. Особливості засвоєння учнями-полілінгвами шкільногокурсу фонетики, орфоепії, графіки української мови.

Зміст

Аналіз змісту розділів «Фонетика. Орфоепія. Графіка» вчинних програмах і підручниках для шкіл з російською мовоюнавчання.

Основні вимоги та завдання успішного оволодіння фонети-ко-графічним матеріалом, системою орфоепічних норм.

Складні випадки вивчення фонематичних явищ, що станов-лять специфіку звукової системи української мови: засвоєнняспецифічних фонем; подолання вимовних труднощів,пов'язаних з інтерференцією рідної мови, засвоєння звуковихвідповідників в українській і рідній мовах.

Орфоепічні, графічні помилки в усному та писемному мов-ленні учнів національних спільнот, шляхи їх попередження тавиправлення:

помилки пов'язані з неправильною вимовою звуків і звуко-сполучень;

помилки зумовлені інтерференцією;

помилки пов'язані з автоматизацією навички наголошенняслів рідної мови, що впливає на вимову українських слів;

графічні помилки.

Література

Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посіб-ник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1988.

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовоюнавчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. -152с.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Українська мова: Підручник для5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. та польськ. мо-вами / Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Лобчук Е.И. Формирование у младших школьников произно-сительньїх умений и навьїков русской речи в условиях украинс-ко-русского двуязьічия: Автореф. дес.... канд. пед. наук. - К.,1983. - 15 с.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчаль-ний пособник / Кол. Авторів за ред.. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт,2003. - 149с.

Пентилюк М.І. Фонетичні особливості української мови:Зв'язок фонетики з орфоепією і орфографією // Рідні джерела. -1999. - № 1. - С. 3-5.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок школярів// Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. - С. 16-18.

Хорошковська О.Н. Особливості засвоєння української мовиросійськомовними учнями // Рідні джерела. - 1998. - №1. - С.11-14.

Запитання і завдання

Яке значення має вивчення фонетики, орфоепії, графіки ушколі з національною мовою навчання?

Визначте місце фонетики й орфоепії у шкільному курсі укра-їнської мови.

Чому, на вашу думку, для вчителя-словесника важливо знатихарактеристику звука в трьох аспектах - фізичному, фізіологіч-ному, функціональному?

Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики,орфоепії у школі з національною мовою навчання, які потребу-ють рішення.

Чим пояснюється передбачене чинними програмами з україн-ської мови (5-12 кл.) для шкіл з національною мовою навчанняпаралельне вивчення фонетики, орфоепії, графіки, орфографії?

Які вимоги до знань і вмінь учнів з фонетики, орфоепії ста-вить чинна програма з української мови (5-12 кл.).

Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з українськоїмови для шкіл з національною мовою навчання, які передбача-ють вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Обґрунтуйте необ-хідність реалізації принципів наступності та перспективності.8. Складіть таблиці зіставлення знань і вмінь, сформованих упочаткових класах, з фонетики й графіки та знань і вмінь, якінеобхідно формувати в основній школі. На основі аналізу зро-біть висновки, який характер носитимуть завдання з цих розді-лів у 5 класі.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, опрацюйте рекомендо-вану літературу з теми. Особливу увагу зверніть на теоретичнізнання з розділу фонетики й орфоепії, пригадайте три аспектививчення звука, осмисліть важливість виокремлення цих аспек-тів у практиці навчання фонетики й орфоепії в школі.

Важливою умовою опрацювання цієї теми є визначення йаналіз основних характеристик шкільного курсу фонетики, ор-фоепії, графіки. Тому варто зосередити увагу на змісті й обсязітеоретичного матеріалу з фонетики.

Практичне заняття містить завдання теоретичного і прак-тичного характеру. Завдання та запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краще зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, їїособливості.

Практичне заняття № 2Тема. Формування слухо-вимовних навичок в учнів російськоїта болгарської національностей у ситуації багатомовності.

Зміст

1. Теоретичні засади формування слухо-вимовних навичок уч-нів-полілінгвів в умовах багатомовності:

- проблема формування мовленнєвих, зокрема вимовних нави-чок в умовах двомовності та багатомовності (А.М. Богуш,Є.М.Верещагін, І.О. Зимняя, О.И. Негневицька, Л.М. Паламар,О.В. Паскаль, Ю.І. Пассов, М.І. Пентилюк, В.А. Трунова,О.Н.Хорошковська, Л.В. Щерба);

характеристика суміжних понять, що пов'язані з роботою надформуванням слухо-вимовних навичок: фонематичний слух, фо-нематичне сприймання, артикуляційна база мови (В.І.Бельтюков,Л.С. Волкова, О.М. Гвоздєв, М.І. Жинкін, О.І.Ісєніна, Р.Є. Левіна,М.Р. Львов, Є.Ф. Соботович, М.Х.Швачкін);

інтерференція та транспозиція як наслідок взаємодії рідної тадругої (близькоспорідненої) мов.

2. Формування слухо-вимовних навичок учнів-полілінгвів:

критерії та показники сформованості слухо-вимовних нави-чок учнів в умовах близькоспорідненої двомовності: критеріїфонематичного слуху (показники: розрізнення і впізнаваннязвуків на слух); критерії правильності вимови звуків (показники:вимова ізольована, вимова у слові, вимова у словосполученні);критерії фонематичного сприйняття (диференціація й ідентифі-кація схожих звуків на слух);

етапи формування слухо-вимовних навичок в учнів-полілінгвів: інформаційно-ознайомлювальний; тренувально-коригувальний; діяльнісно-комунікативний;

методи формування слухо-вимовних навичок учнів-полілінгвів: пояснювально-ілюстративний, імітаційний, репро-дуктивний, оперативний, зіставний, комунікативний.

Література

Бєляєв О.М. Білінгвізм і питання інтерференції в мовленні уч-нів // Українська мова і література в школі. - 1984. - №1. - С. 4-6.

Лобчук Е.И. Формирование у младших школьников произно-сительньїх умений и навьїков русской речи в условиях украинс-ко-русского двуязьічия: Автореф. дес.... канд. пед. наук. - К.,1983. - 15 с.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок школярів //Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. - С. 16-18.

Запитання і завдання

Окремі вчителі вважають, що немає потреби вимагати від уч-нів знання артикуляційних і акустичних властивостей звуків.Яка ваша думка і чи необхідні такі знання вчителю?

Порівняйте орфоепічні норми російської (болгарської) мови звідповідними нормами української мови. Інформацію подайте увигляді таблиці:

Орфоепічні норми російськоїмови

Орфоепічні норми українськоїмови

1. Вимова голосних звуків

 

 

 

 

 

 

Використовуючи знання з таких навчальних дисциплін, як«Культура мовлення» і «Виразне читання», дайте визначеннянаступним поняттям: «артикуляція», «інтонація», «логічний на-голос», «пауза», «темп», «сила голосу», «висота голосу», «син-тагма», «фраза». Пригадайте особливості інтонування розповід-них, питальних, окличних, спонукальних речень. Чому, на вашудумку, для вчителя-словесника важливо знати ці поняття й осо-бливості.

Пригадайте особливості навчання української мови в умовахдвомовності, зокрема використання прийому зіставлення. Укла-діть методичні рекомендації щодо засвоєння звукових відповід-ників у російській і українській мовах, застосовуючи такий ілю-стративний матеріал: боль - біль, бег - біг, волк - вовк, первий -перший.

Методичні рекомендації

Важливою умовою опрацювання цієї теми є визначення йаналіз теоретичних засад формування слухо-вимовних навичокучнів-полілінгвів в умовах багатомовності. Тому варто зосере-дити увагу на: проблемі формування мовленнєвих, зокрема ви-мовних навичок в умовах двомовності та багатомовності (А.М.Богуш, Є.М.Верещагін, І.П.Ґудзик, І.О.Зимняя, О.И. Негневиць-ка, Л.М. Паламар, О.В. Паскаль, Ю.І.Пассов, М.І. Пентилюк,В.А. Трунова, О.Н.Хорошковська, Л.В. Щерба); характеристицісуміжних понять, що пов'язані з роботою над формуваннямслухо-вимовних навичок: фонематичний слух, фонематичнесприймання, артикуляційна база мови (В.І.Бельтюков,Л.С.Волкова, О.М. Гвоздєв, М.І.Жинкін, О.І.Ісєніна, Р.Є. Левіна,М.Р.Львов, Є.Ф.Соботович, М.Х.Швачкін); інтерференції татранспозиції як наслідку взаємодії рідної та другої (близькоспо-рідненої) мов.

Практичне заняття містить завдання теоретичного та прак-тичного характеру. Завдання і запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краще зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, їїособливості. Практичні завдання розроблені за трьома рівнямискладності: репродуктивний, конструктивний, творчий. Вонистворюють ситуацію вибору, що є важливою умовою для фор-мування самооцінки студентів, прагнення підвищити власнийрівень навчальних досягнення.

Практичне заняття № 3Тема. Освітньо-пізнавальний і нормативно-практичний аспектививчення лексикології та фразеології на основі взаємозв'язку внавчанні двох мов (рідної та української).

Зміст

Мета, завдання, зміст вивчення лексикології та фразеологіїукраїнської мови учнями національних спільнот.

Контрастивно-альтернативна основа вивчення українськоїлексики в умовах полілінгвізму:

контрастивні дослідження лексикології слов'янських мов улінгвістиці;

порівняння - організуюча основа й ефективний метод на-вчання української мови як другої.

Методика засвоєння слів, фразеологізмів, що становлять спі-льний лексичний фонд у рідній та українській мовах.

Методика засвоєння слів і фразеологізмів, що становлятьвласне український фонд.

Лексико-семантичні помилки в усному та писемному мов-ленні учнів-полілінгвів, шляхи їх попередження і виправлення.

Література

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовоюнавчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. -152с.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Українська мова: Підручник для5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. та польськ. мо-вами / Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл збагатонаціональним контингентом (Лінгвокультурологічнийпідхід) // Дивослово. - 2005. - № 10. - С. 4-8.

Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів національ-них спільнот та шляхи їх подолання // Українська мова та літе-ратура. - 38 (390), жовтень 2004. - С. 14-19.

Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур:Навч. посібник. - Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 264с.

Кочерган М.П. Зіставне мовознавство і проблеми мовних кар-тин світу // Мовознавство. 2004 - № 5-6. - С. 13. || Trier J. Derdeutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. - Heidelerg.1931. - S. 22.

Манакин В.Н. Основи контрастивной лексикологии: близко-родственньїе и родственньїе язьїки. - Кировоград: Центрально-Украинское изд-во, 1994. - 262 с.

Манакин В.М. Сопоставительная лексикология. - К.: Знання,2004. - 326с

МанакінВ.М. Деякі питання контрактивної лексикологіїслов'янських мов // Мовознавство. - 2003. - № 4., С. 76-80.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Тихоша В.І. Система роботи над збагаченням учнів 5-9 кла-сів власне українською лексикою та фразеологією: Посібник длявчителів. - Херсон, 1995. - 147 с.

Тихоша В.І. Формування лексичних умінь і навичок з укра-їнської мови в учнів 5-6 класів шкіл з російською мовою навчан-ня: Дис...канд. пед наук: 13.00.02. - К.: 1993. - 180 с.

Запитання і завдання

У чому полягає суть контрастивно-альтернативного підходудо навчання української мови в умовах білінгвізму?

Яка роль відводиться методу порівняння у лінгвістиці?

Охарактеризуйте напрями дослідження мовного матеріалу:лінгвістична універсологія, лінгвістична типологія, контрастив-на лінгвістика.

Що зумовлює необхідність постійно враховувати в навчаннідругої мови як спільне, так і відмінне на лексико-семантичномурівні?

Що розуміють під методом порівняння лінгводидакти? Якийхарактер може мати цей метод під час застосування у навчаннідругої мови?

Наведіть приклади застосування методу порівняння як орга-нізуючої основи збагачення мовлення учнів національних спіль-нот.

Наведіть приклади застосування методичних прийомів (зіста-влення і протиставлення) під час лексичної роботи на урокахукраїнської мови.

Охарактеризуйте групи лексико-семантичних і лексико-стилістичних помилок у мовленні учнів-білінгвів.

Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з українськоїмови для загальноосвітньої школи, які передбачають вивчення«Лексикології», дайте відповіді на такі запитання:

- У яких класах вивчається матеріал з лексикології та фразе-ології?

Який програмовий матеріал з цього розділу мають засвоїтиучні 5 класу, а який - учні 6 класу?

Що повинні знати і вміти учні, опанувавши розділ «Лекси-кологія. Фразеологія» у 5 класі, а що - в 6 класі?

У 10 класі передбачено вивчення стилістичних засобів лек-сикології та фразеології, якими знаннями і вміннями мають во-лодіти учні з цього розділу?

Розкрийте значення і завдання вивчення лексикології тафразеології у школі.

10. Обґрунтуйте необхідність реалізації принципів системностіта функціональності.

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, необхідно з'ясувати програмові ви-моги до навчання лексикології та фразеології в школах з націо-нальною мовою навчання. Опрацювавши зазначені джерела, не-обхідно сформулювати мету вивчення лексикології тафразеології; дати характеристику рецептивної та репродуктивноїлексичної навички; з'ясувати поняття «лексична одиниця»,«фразеологічна одиниця», «активний і пасивний лексичний мі-німум», «активний і пасивний фразеологічний мінімум», «лек-сична навичка», «лексична помилка». Під час підготовки до за-няття необхідно виписати з чинної програми вимоги дооволодіння лексикою і фразеологією за класами.

Ознайомлюючись з матеріалами лекції, назвіть способисемантизації лексичних і фразеологічних одиниць, поясніть, чимзумовлений вибір того чи іншого способу; назвіть труднощі за-своєння різних лексичних і фразеологічних одиниць та способиїх подолання. Випишіть основні типи та види вправ для оволо-діння лексичними одиницями; назвіть вправи на автоматизаціюдій учнів з лексичними та фразеологічними одиницями, наведітьприклади до різних видів вправ.

Практичне заняття № 4Тема. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення українськоїлексики учнями-полілінгвами.

Зміст

Теоретичні засади лінгвокультурологічного підходу до ви-вчення української лексики у школах з російською мовою на-вчання:

етнолінгвістичні засади лінгвокультурологічного підходу довивчення української лексики учнями національних спільнот;

психолого-педагогічні передумови збагачення мовлення уч-нів-полілінгвів власне українською лексикою;

лінгводидактичні орієнтири в опрацюванні спільно-слов'янської та власне української лексики учнями національ-них спільнот.

Формування лінгвокультурологічної компетенції учнів підчас вивчення української лексики в школах з багатонаціональ-ним контингентом учнів:

мета, завдання, вихідні позиції лінгвокультурологічної робо-ти над українською лексикою у порівнянні з рідною мовою уч-нів-полілінгвів;

система лінгвокультурологічної роботи над українською лек-сикою в школах з багатонаціональний контингентом учнів.

Література

Грибан Г.В. Взаємозв'язок у вивченні мови та літератури //Дивослово. - № 2. - 1998. - С. 19-22.

Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення україн-ської лексики учнями 5-6-х класів російської та болгарської на-ціональностей // Українська мова та література. - 8 (360), лютий2004. - С. 9-16.

Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур:Навч. посібник. - Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 264с.

Левченко Т.М. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів етнокультуро-знавчою лексикою: Дис...канд. пед наук: 13.00.02. - К.: 2001. - 243 с.

Пентилюк М., Нікітіна А., Горюшкіна О. Концепція когніти-вної методики навчання української мови // Дивослово. - 2004. -№ 8. - С. 5-9.

Запитання і завдання

Прокоментуйте поняття: «етнолінгвістика», «етнолінгвістич-ний підхід», «етнолінгвістичні засади». Чи можна їх значенняспіввіднести з теоретичними засадами лінгвокультурологічногопідходу до навчання учнів-білінгвів другої мови?

Які рівні змісту інформації, закладені в етнолексему, вартіуваги під час ознайомлення учнів з власне українською лекси-кою?

Охарактеризуйте групи національно-специфічної лексики, щозаслуговують на увагу під час організації лінгвокультурознавчоїроботи над українською лексикою в школах з багатонаціональ-ним контингентом учнів.

Назвіть критерії виділення української етнокультурознавчоїлексики для засвоєння учнями-білінгвами у школах з національ-ною мовою навчання.

Охарактеризуйте етапи формування лексичних умінь і нави-чок учнів, що вивчають українську мову як другу.

Які види навичок необхідно розвивати в учнів, якщо брати доуваги різні пласти лексичного матеріалу та рецептивний абопродуктивний характер відповідного виду мовленнєвої діяльно-сті?

Визначте пріоритети загальнодидактичних і специфічнихпринципів навчання лексикології в засвоєнні певних лексичнихкатегорій.

У чому полягає своєрідність окремих методів і прийомів на-вчання лексикології на уроках української мови як другої?

Які існують особливості в засвоєнні учнями-білінгвами окре-мих лексичних категорій (лексичне значення, лексичний фон,символічне значення, синоніми, антоніми, міжмовні омоніми,власне українська лексика тощо)?

Чому методисти говорять про систему вправ з лексикології?

Охарактеризуйте змістові лінії (мовна, мовленнєва, діяльніс-на, соціокультурна) чинної програми з української мови. Якимчином здійснюється їх реалізація під час вивчення лексикології,фразеології? Свою відповідь проілюструйте прикладами.

Методичні рекомендації

У першій половині XX століття набув певного поширенняновий філософський напрям і спосіб мислення - діалогізм. З по-гляду філософії, діалог - це специфічний спосіб усвідомленнясвіту, мислення, розвитку й реалізації сутності людини. Про-блема діалогічності тісно пов'язана з історією людської свідо-мості, розвитком мислення, проблемами становлення творчогорозуму і творчої особистості. В сучасному світі вона не обмежу-ється лише онтологічними характеристиками і функціями, за-мкненими на окремій особистості.

Дедалі більшої ваги набуває суспільна роль діалогу,пов'язана зі зміною насамперед соціокультурних зв'язків, кодів.Формування глобальної людської цивілізації, численні міжнаці-ональні, міжрегіональні конфлікти, потреба пошуку взаєморо-зуміння, співробітництва і партнерства зумовили актуальністьсаме такої форми спілкування, спричинили поглиблення діало-гічності не лише мислення людини, а й самого її цивілізованогоіснування. Діалогічне мислення необхідне для подолання ідео-логічних стереотипів, монополії думки та однобокості глобаліз-му, для формування людини, котра була б здатна будувати своївзаємини на основі гуманізації стосунків, пошуку розумногокомпромісу, взаємоповаги і толерантності.

Отже, формування діалогічного мислення - вимога часу.Одним із засобів формування такого мислення є вивчення і ви-кладання гуманітарних предметів у школах з багатонаціональ-ним контингентом учнів, зокрема української мови як єдиноїдержавної.

Готуючись до практичного заняття, зверніть увагу на тео-ретичні засади лінгвокультурологічного підходу до вивченняукраїнської лексики у школах з російською мовою навчання;методику формування лінгвокультурологічної компетенції учнівпід час вивчення української лексики в школах з багатонаціона-льним контингентом учнів.

Практичне заняття № 5Тема. Засвоєння основних понять з будови слова та українсько-го словотворення за допомогою елементів історичної фонетики,семантики окремих морфем, будови власне українських слів іспособів їхнього словотворення в умовах близькоспорідненоїдвомовності.

Зміст

Аналіз змісту розділів «Будова слова» і «Словотвір» відпові-дно до чинних програм з української мови для шкіл з національ-ною мовою навчання.

Лінгводидактичні принципи навчання учнів будови слова тасловотвору.

Складні випадки вивчення будови слова та словотвору вшколах з національною мовою навчання:

семантика морфем;

будова власне українських слів і способів їх творення;

словотворення за допомогою елементів історичної фонетики;

утворення слів зі значенням суб'єктивної оцінки (зменшува-льно-пестливі, негативно-оцінні форми).

Навчання орфографії у зв'язку із словотвором.

Література

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12 класівзагальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання /Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. - Черні-вці: Видавничий дім «Букрек», 2005. - 152с.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Українська мова: Підручник для5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. та польськ. мо-вами / Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур:Навч. посібник. - Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 264с.

Зверев А.Д. Словообразование в современньїх восточносла-вянских язьїках: Учеб. пособие для вузов - М.: Вьісш. школа,1981. - 207 с.

Львова С.И. Активизация морфемного канала восприятияслова при обучении морфемики и словообразовании // Рус. Сло-весность. - 1995. - №3. - К., 1997.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Сікорська З. Українсько-російський словотворчий словник. -К.: Освіта, 1995.

Сікорська З. Морфемний аналіз слова // Українська мова талітература в школі. - 1984. - № 8. - С. 44-48.

Хом'як І. Навчання орфографії у зв'язку із словотвором //Урок української. - 2002. - №7. - С.38-42.

Яворська С. Будова слова і словотвір (робота з орфографії)//Дивослово. - 1997. - № 5-6. - С. 39-42.

Запитання і завдання

Чи можна, на вашу думку, сформувати в учнів навички грамот-ного письма без знання будови слова? Обґрунтуйте свою відповідь.

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 1-4класів і для 5-12 класів шкіл з національною мовою навчання.Перегляньте зміст роботи та вимоги з будови слова та словотво-ру. Які уміння й навички учнів визначено в чинній програмі 5-12класів з цього розділу. Як враховано принцип наступності у про-грамі для старших класів?

Зіставте знання і вміння, сформовані в початкових класах збудови слова і словотвору та знань, вмінь, які формуються у 5-6,10 класах. Результати роботи подайте у вигляді таблиці.

Зробіть висновок про зв'язок навчання будови слова і слово-твору з орфографією. Що цінного з цього матеріалу ви взяли длявпровадження на уроках мови.

Визначте й охарактеризуйте складні випадки вивчення будовислова та словотвору в школах з національною мовою навчання.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, маєте усвідомити, щоосновним завданням учителя під час вивчення будови слова тасловотворення в школах з національною мовою навчання є фор-мування стійкого інтересу в учнів до форми й основних слово-твірних засобів української мови та шляхів творення українсь-ких слів, щоб перевести процес засвоєння матеріалу з репродук-тивного рівня на творчий, продуктивний. Зверніть особливуувагу на специфіку розділів, їх значення та завдання.

Розглядаючи морфеми з погляду їх звукового вираження тазначення, варто зосередити увагу на таких поняттях, як «синоніміч-ність морфем», «антонімічність морфем», «омонімічність морфем».

У подоланні труднощів під час вивчення розділів вчительмає дотримуватися як загальнодидактичних, так і специфічнихпринципів навчання відповідного матеріалу, знати вимоги чиннихпрограм з української мови як для 1-4 класів, так і для 5-12 класів.

Практичне заняття № 6Тема. Формування навичок українського слововживання в учнівнаціональних спільнот.

Зміст

Дидактичний аналіз словотворчої роботи та її місце у підруч-никах з української мови для учнів національних спільнот.

Значення словотворчого аналізу на уроках української мови вшколах національною мовою навчання.

Елементи етимологічного аналізу слова як органічне продов-ження словотворчого аналізу.

Словотворчі вправи, спрямовані на визначення твірних і по-хідних основ, їхньої взаємозалежності та словотворчих засобів,розуміння словотворчих якостей морфем і семантики слів.

Література

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12 кла-сів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою на-вчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононен-ко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. - 152с.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Українська мова: Підручник для5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. та польськ. мо-вами / Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Вільчинська Т. Морфемний і словотвірний аналіз у школі //Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 22-23.

Квашук А. Вивчаємо словотвір // Дивослово. - 2005. - № 6. - С. 7-8.

Литвин І.В., Литвин Л.П. Дидактичний матеріал з українськоїмови. - Словотвір. - К.: Рад. школа, 1991.

Лінник Л. Основні способи словотворення // Українська мовата література. - 29-30 (477-478), 2006. - С.10-11.

Мовчун Ф. Етимологія як засіб патріотичного виховання //Початкова школа. - 1998. - №5. - С. 8-12.

Мовчун Ф. Слово, його етимологія і ... виховання // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 6-9.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Плюш М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.:Рад. школа, 1985.

Сікорська З. Українсько-російський словотворчий словник.- К.: Освіта, 1995.

Запитання і завдання

Розкрийте зміст і значення розділу «Словотвір. Орфографія»у шкільному курсі української мови (5-10 класи) в школах з на-ціональною мовою навчання.

Назвіть трудноші у вивченні учнями-білінгвами морфемноїбудови слова та словотворення та шляхи їх подолання.

У чому треба вбачати зв'язок вивчення словотвору з лексико-логією і граматикою?

Які словотворчі морфеми можете назвати? Спробуйте сфор-мулювати визначення морфем і встановити функції кожної условотворчій структурі слів української мови.

Доберіть цікаві та різноманітні за змістом тексти, речення, яківдосконалюють навички словотворення, підвишують рівеньзнань учнів національних спільнот з будови слова, орфографії.

Дібрати з чинних підручників і методичних публікацій слово-творчі вправи, спрямовані на визначення твірних і похідних ос-нов, їхньої взаємозалежності та словотворчих засобів, розуміннясловотворчих якостей морфем і семантики слів.

Методичні рекомендації

Найголовнішим засобом збагачення лексики сучасної укра-їнської літературної мови є творення нових слів, тобто слово-творення. Слова у мові творяться, керуючись певними закономі-рностями. Тому необхідно знати засоби творення слів іправильно використовувати різні способи словотворення.

Готуючись до практичного заняття, маєте усвідомити місцесловотворчої роботи у підручниках з української мови для шкілз національною мовою навчання, значення словотворчого аналі-зу на уроках української мови, а також зрозуміти, шо елементиетимологічного аналізу слова на уроках з словотворення - цеорганічне продовження словотворчого аналізу.

Практичне заняття № 7Тема. Формування в учнів-полілінгвів умінь використовуватичастини мови як засіб зв'язності тексту.

Зміст

Урахування психологічних факторів, шо впливають на про-цес побудови зв'язних висловлювань.

Лінгвістичні засади роботи над засобами міжфразовогозв'язку в тексті під час вивчення морфологічного матеріалу науроках української мови.

Аналіз найістотніших недоліків у мовленні учнів-полілінгвів(невиправданий повтор слів; невдале використання засобівзв'язку, шо спонукає до двозначності; неправильний вибір засо-бів зв'язності, шо є причиною порушення смислового зв'язкуміж реченнями; відсутність у тексті необхідних засобів зв'язку;надмірне використання засобів зв'язку; порушення видо-часовоїузгодженості дієслів) та шляхи їх попередження й виправлення.

Система роботи над формуванням в учнів навичок викорис-тання частин мови як засобу зв'язності тексту.

Література

1. Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12 кла-сів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою на-вчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононен-ко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. - 152с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2006. - 240с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. мовою. - К.: Освіта, 2007. - 256с.

Бондар Д.Р., Пентилюк М. Лексичні недоліки і шляхи їх по-долання // Українська мова і література в школі. - 1980. - №11. -С. 42-48.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. - Мо-сква - Воронеж, 2000. - С. 32 - 121.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифі-кації // Українська мова та література в школі. - 2003. -№ 3. - С.26-29.

Запитання і завдання

Яке місце і значення граматики в шкільному курсі мови?

Схарактеризуйте основні напрями в методиці вивчення гра-матики.

Яке практичне значення має правильне розуміння єдностізначення слова та його граматичної форми?

Над якими засобами міжфразового зв'язку в тексті учні пра-цюють під час вивчення морфологічного матеріалу на урокахукраїнської мови.

З якими іншими розділами шкільного курсу мови пов'язанаграматика?

Підготуйте повідомлення на тему «Недоліки в мовленні уч-нів-полілінгвів, їх дослідження в методичній літературі».

Доберіть вправи на попередження та виправлення недоліків вмовленні учнів-полілінгвів.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, опрацюйте рекомендо-вану літературу з теми. Особливу увагу зверніть на теоретичнізасади (психологічні та лінгвістичні) роботи над засобами між-фразового зв'язку в тексті під час вивчення морфологічного ма-теріалу на уроках української мови.

Важливою умовою опрацювання цієї теми є визначення йаналіз основних характеристик шкільного курсу морфології вшколах з національною мовою навчання. Тому варто зосередитиувагу на змісті й обсязі теоретичного матеріалу з морфології.

Практичне заняття містить завдання теоретичного та прак-тичного характеру. Завдання та запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краше зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, її особ-ливості.

Практичне заняття № 8Тема. Формування орфографічної грамотності учнів. Шляхипопередження інтерферуючого впливу на орфографічну грамот-ність учнів в умовах близькоспорідненої двомовності.

Зміст

Урахування впливу місцевого діалекту та міжмовної інтерфе-ренції на формування орфографічної грамотності учнів.

Ефективність навчання орфографії у зв'язку з різними розді-лами української мови.

Система роботи над виробленням у школярів орфографічнихумінь і навичок в умовах територіального та спорідненого ото-чення.

Література

1. Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовоюнавчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Ко-ноненко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. - 152с.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Українська мова: Підручник для5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. та польськ. мо-вами / Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. -272с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2006. - 240с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчаннямрос. мовою. - К.: Освіта, 2007. - 256с.

Дорошенко О.А. Робота вчителя-словесника в умовах місце-вої говірки // Українська мова та література в школі. - 1991. -№12. - С. 18-22.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Сікорська З.С. Наукові вимоги до шкільних підручників з мо-ви (розділ «Словотвір. Орфографія»)// Віртуальна Русь: Бібліо-тека. - Режим доступу: http://vesna.org/ua/tzt/zbirk/pidr-v1/05.html- Заголовок з екрану.

Хом'як І.М. Середовише і формування учнівської грамотнос-ті // Рідна школа. - 1997. - № 5. - С. 53-56.

Хом'як І.М. Навчання орфографії в умовах інтерферуючихвпливів // Дивослово. - 1997. - № 7. - С. 52-56.

Хом'як І.М. Порівняльний прийом у системі навчанняорфографії // Дивослово. - 1997. - № 11. - С. 29-33.

Хом'як І.М. Система навчання орфографії в інтерферова-ному мовленнєвому середовиші // Дидактична системаК.Д.Ушинського в сучасній загальноосвітній школі: Наукові за-писки РДПІ. Випуск 4. - Рівне, 1998. - С. 162-166.

Запитання і завдання

Яке значення орфографії у шкільному курсі української мови?

Які основні завдання стоять перед вчителем-словесником підчас навчання орфографії в школі з національною мовою навчан-ня? Обґрунтуйте їх.

Ознайомтеся з чинною програмою з української мови для 5класу. Яким чином мовна змістова лінія програми забезпечуєвнутрішньопредметні зв'язки, зокрема орфографії з морфологі-єю, словотвором?

Доберіть цікаві та різноманітні за змістом тексти, речення, яківдосконалюють орфографічні навички, підвишують рівень знаньучнів-білінгвів з фонетики, морфології, орфографії.

Методичні рекомендації

Проблема підвишення грамотності учнів завжди посідала ва-жливе місце в системі шкільного навчання. Особливо гостресприймається недостатній рівень правописної підготовки школярівв період розбудови української державності, коли вільне володіннямовою, зокрема вміння змістовне та грамотно висловлювати своїдумки в усній і письмовій формі, стає необхідною умовою форму-вання соціально активної і духовно багатої особистості.

У сучасному шкільному курсі української мови практику-ється паралельне розосереджене ознайомлення з орфографічнимматеріалом словотворення тошо.

Готуючись до заняття, зверніть увагу на методичні публі-кації вчених і вчителів-практиків шодо вивчення впливу місце-вого діалекту та міжмовної інтерференції на формування орфо-графічної грамотності учнів-білінгвів. З'ясуйте, на скількиефективним є навчання орфографії у зв'язку з різними розділамиукраїнської мови