2.4. Тематика та зміст практичних занять

Практичне заняття № 1Тема. Особливості засвоєння учнями-полілінгвами шкільногокурсу фонетики, орфоепії, графіки української мови.

Зміст

Аналіз змісту розділів «Фонетика. Орфоепія. Графіка» вчинних програмах і підручниках для шкіл з російською мовоюнавчання.

Основні вимоги та завдання успішного оволодіння фонети-ко-графічним матеріалом, системою орфоепічних норм.

Складні випадки вивчення фонематичних явищ, що станов-лять специфіку звукової системи української мови: засвоєнняспецифічних фонем; подолання вимовних труднощів,пов'язаних з інтерференцією рідної мови, засвоєння звуковихвідповідників в українській і рідній мовах.

Орфоепічні, графічні помилки в усному та писемному мов-ленні учнів національних спільнот, шляхи їх попередження тавиправлення:

помилки пов'язані з неправильною вимовою звуків і звуко-сполучень;

помилки зумовлені інтерференцією;

помилки пов'язані з автоматизацією навички наголошенняслів рідної мови, що впливає на вимову українських слів;

графічні помилки.

Література

Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посіб-ник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1988.

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовоюнавчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. -152с.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Українська мова: Підручник для5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. та польськ. мо-вами / Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Лобчук Е.И. Формирование у младших школьников произно-сительньїх умений и навьїков русской речи в условиях украинс-ко-русского двуязьічия: Автореф. дес.... канд. пед. наук. - К.,1983. - 15 с.

Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з росій-ською мовою навчання. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчаль-ний пособник / Кол. Авторів за ред.. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт,2003. - 149с.

Пентилюк М.І. Фонетичні особливості української мови:Зв'язок фонетики з орфоепією і орфографією // Рідні джерела. -1999. - № 1. - С. 3-5.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок школярів// Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. - С. 16-18.

Хорошковська О.Н. Особливості засвоєння української мовиросійськомовними учнями // Рідні джерела. - 1998. - №1. - С.11-14.

Запитання і завдання

Яке значення має вивчення фонетики, орфоепії, графіки ушколі з національною мовою навчання?

Визначте місце фонетики й орфоепії у шкільному курсі укра-їнської мови.

Чому, на вашу думку, для вчителя-словесника важливо знатихарактеристику звука в трьох аспектах - фізичному, фізіологіч-ному, функціональному?

Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики,орфоепії у школі з національною мовою навчання, які потребу-ють рішення.

Чим пояснюється передбачене чинними програмами з україн-ської мови (5-12 кл.) для шкіл з національною мовою навчанняпаралельне вивчення фонетики, орфоепії, графіки, орфографії?

Які вимоги до знань і вмінь учнів з фонетики, орфоепії ста-вить чинна програма з української мови (5-12 кл.).

Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з українськоїмови для шкіл з національною мовою навчання, які передбача-ють вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Обґрунтуйте необ-хідність реалізації принципів наступності та перспективності.8. Складіть таблиці зіставлення знань і вмінь, сформованих упочаткових класах, з фонетики й графіки та знань і вмінь, якінеобхідно формувати в основній школі. На основі аналізу зро-біть висновки, який характер носитимуть завдання з цих розді-лів у 5 класі.

Методичні рекомендації

Готуючись до практичного заняття, опрацюйте рекомендо-вану літературу з теми. Особливу увагу зверніть на теоретичнізнання з розділу фонетики й орфоепії, пригадайте три аспектививчення звука, осмисліть важливість виокремлення цих аспек-тів у практиці навчання фонетики й орфоепії в школі.

Важливою умовою опрацювання цієї теми є визначення йаналіз основних характеристик шкільного курсу фонетики, ор-фоепії, графіки. Тому варто зосередити увагу на змісті й обсязітеоретичного матеріалу з фонетики.

Практичне заняття містить завдання теоретичного і прак-тичного характеру. Завдання та запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краще зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, їїособливості.

Практичне заняття № 2Тема. Формування слухо-вимовних навичок в учнів російськоїта болгарської національностей у ситуації багатомовності.

Зміст