2.5. Тематика та зміст лабораторних занять

магниевый скраб beletage

Лабораторне заняття № 1Тема. Методика навчання фонетики, орфоепії та графіки в шко-лах з українською мовою навчання.

Зміст

1. Порівняльний аналіз вимог чинної програми з українськоїмови (початкові класи, 5 клас) до знань, умінь і навичок учнів зфонетики, графіки та орфоепії.

Лінгвістичні засади вивчення шкільного курсу фонетики,графіки та орфоепії.

Методи та прийоми вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Фо-нетико-графічні, орфоепічні вправи та методика їх проведення.

Інноваційні підходи до вивчення фонетики, графіки й орфоепії.

Література

Біляєв О.М. та ін. Українська мова: Підручник для 10 - 11 кл.загальноосв. навч. закладів з укр. та рос. мовами навчання. - К.:Освіта, 2005. - 384 с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. -К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Передрій Г. Про вивчення фонетики у 5 класі // Дивослово. -2004. - № 11. - С. 4- 9.

Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умовахмісцевих говорів. - К., 1986.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Хом'як І.М. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічнійоснові // Нова педагогічна думка. - 2000. - №1. - С. 53-60.

Хом'як І.М. Навчаємо орфографії у зв'язку з фонетикою таорфоепією // Урок української. - 2001. - №1. - С. 34-36.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок шко-лярів // Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. -С. 16-18.

Запитання і завдання

Яке значення має вивчення фонетики, орфоепії, графіки ушколі з українською мовою навчання?

Визначте місце фонетики й орфоепії у шкільному курсі рід-ної мови.

Чому, на вашу думку, для вчителя-словесника важливо зна-ти характеристику звука в трьох аспектах - фізичному, фізіоло-гічному, функціональному?

Окремі вчителі вважають, шо немає потреби вимагати відучнів знання артикуляційних і акустичних властивостей звуків.Яка ваша думка і чи необхідні такі знання вчителю?

Поясніть, чому знання про розвиток фонетичної системиукраїнської мови мають практичне значення?

Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики,орфоепії в сучасній школі, які потребують свого рішення.

Чим пояснюється передбачене чинними програмами з укра-їнської мови (5-12 кл.) для загальноосвітніх шкіл паралельне ви-вчення фонетики, орфоепії, графіки, орфографії?

Які вимоги до знань і вмінь учнів з фонетики, орфоепії ста-вить чинна програма з рідної мови (5-12 кл.) для шкіл з україн-ської мови.

Проаналізуйте зміст розділів чинних підручників з рідноїмови для загальноосвітньої школи (5, 7, 10 класи), які передба-чають вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Поміркуйте:

- Які методи та прийоми використовуються під час акту-алізації опорних знань учнів? Проілюструйте відповідь при-кладами.

Чи мають місце в підручниках вправи, за допомогоюяких учитель може виявити рівень знань школярів і прогали-ни з цього розділу?

Які методи та прийоми автори підручників пропонуютьдля подачі нового матеріалу з фонетики, орфоепії, графіки?Наведіть приклади.

За допомогою яких методів і прийомів узагальнюються,систематизуються знання старшокласників з фонетики, ор-фоепії, графіки?

10. Які вміння і навички формують в учнів подані вправи?Вправа 1. Розгляньте малюнок, на якому показані органимовлення і шлях видихуваного повітря. За малюнком розкажітьпро творення звуків.

Гортань

Голосові зв'язки

Ротова порожнина

Язик

Піднебіння

Зуби

Губи

Вправа 2. Вимовляючи звуки [а] — [д], [о] — [к], покладіть па-льці на горло і встановіть, як творяться і звучать голосні та при-голосні. Під час вимови яких звуків дрижать голосові зв'язки іутворюється голос? Під час вимови яких звуків повітря прохо-дить через ротову порожнину вільно? Під час вимови яких зву-ків на шляху видихуваного повітря створюються перепони?

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, опрацюйте рекомендовану літера-туру з теми. Особливу увагу зверніть на теоретичні знання зрозділу фонетики й орфоепії, пригадайте три аспекти вивченнязвука, осмисліть важливість виокремлення цих аспектів у прак-тиці навчання фонетики й орфоепії в школі.

Важливою умовою опрацювання цієї теми є визначення йаналіз основних характеристик шкільного курсу фонетики, ор-фоепії, графіки. Тому варто зосередити увагу на змісті й обсязітеоретичного матеріалу з фонетики.

Практичне заняття містить завдання теоретичного та прак-тичного характеру. Завдання та запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краше зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, їїособливості.

Лабораторне заняття № 2Тема. Методика формування лексичних понять на уроках рідної(української) мови. Лексичні вправи, їх види.

Зміст

Зміст роботи з розділу «Лексикологія» в 5-6 класах.

Методичні принципи вивчення лексики.

Методика формування лексичних понять. Лексичні вправи,їх види.

Шляхи збагачення лексичного словника учнів на уроках рід-ної (української) мови.

Рецензування методичної літератури.

Обговорення проведених в аудиторії фрагментів уроків укра-їнської мови (ділова гра).

Література

Бондар Д.Р., Пентилюк М. Лексичні недоліки і шляхи їх по-долання // Українська мова і література в школі. - 1980. - №11. -С. 42-48.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,2006. - 288с.

Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів 5-7 класів // Дивос-лово. - 1997. - № 1. - С. 51-53.

Горюшкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник.» (лексикогра-фічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. - С. 33-36.

Груба Т. Місце роботи над збагаченням мовлення учнів сино-німами (5-6 кл.) // Українська мова і література в школі. - 2002.- №4. - С.9-17.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяльності,центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні джерела. -2201. - № 2. - С. 14-17.

Кратасюк Л. Система уроків з теми «Лексикологія» в 10 класі// Дивослово. - 2002. - №7. - С.24-31.

Мельничайко В.Я. Робота з граматичними синонімами науроках української мови у 4-8 класах. - К., 1975.

Методика навчання української мови в середніх навчаль-них закладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Мовчун Ф. Слово, його етимологія і ... виховання // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 6-9.

Мовчун Ф. Про шо розповідають слова // Рідні джерела. -2000. - №3. - С. 6-10.

Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними си-нонімами // Дивослово // 1998. - №4.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Хом'як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією //Дивослово. - 2002. - №6. - С.20-24.

Шляхова В. Опанування способів тлумачення лексичногозначення // Українська мова і література в школі. - 2003. - №3. -С. 30-34.

Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроціукраїнської мови // Українська мова та література в школі. -2002. - № 8. - С. 11-13.

Запитання і завдання

Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з українськоїмови для загальноосвітньої школи, які передбачають вивченнялексикології та фразеології. Обґрунтуйте необхідність реалізаціїпринципів системності та функціональності.

Сформулюйте мету вивчення лексикології у школі з україн-ською мовою навчання.

У чому полягає відмінність таких понять, як «лексична робо-та», «словникова робота»?

Які є основні шляхи збагачення словникового запасу учнів?

Назвіть способи семантизації лексичних одиниць і поясніть,чим зумовлений вибір того чи іншого способу.

Які існують особливості засвоєння окремих лексичних кате-горій (однозначних і багатозначних слів, слів з прямим і перено-сним значенням, омонімів тошо)?

За допомогою яких прийомів доцільно показати учням від-мінності між полісемантичними словами та омонімами?

Дайте характеристику рецептивної та репродуктивної лекси-чної навички; з'ясуйте поняття «лексична одиниця», «шкільнийграматичний мінімум», «активний і пасивний лексичний міні-мум», «лексична навичка», «лексична помилка».

Назвіть трудноші засвоєння різних лексичних одиниць і спо-соби їх подолання.

Які види вправ навчання лексикології вам відомі? Проілюст-руйте відповідь прикладами.

Вивчення кожної з тем розділу «Лексикологія» лінгводидак-ти пропонують здійснювати поетапно:

етап - спостереження над мовним явишем;

етап - висновок-узагальнення на основі спостереження;

етап - зіставлення сформульованого висновку з теоретичнимматеріалом підручника;

етап - ознайомлення з відображенням цього теоретичного ма-теріалу в схемі чи таблиці;

етап - побудова й осмислення алгоритму;

етап - застосування поняття чи правила на практиці;

етап - використання вивченого мовного явиша у зв'язномумовленні.

Доберіть зразки вправ і завдань для поетапного формуван-ня у п'ятикласників або шестикласників лексичних умінь і на-вичок.

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, необхідно повторити відомості пролексикологію як розділ мовознавства, усвідомити практичнезначення роботи над лексичними одиницями у школі. Засвоєннятеми вимагає знань лексичних ресурсів української мови.

Варто звернути увагу на основні поняття лексикології, якімають засвоїти учні 5-12 класів. До заняття необхідно з'ясуватимісце словникової і лексичної роботи на уроках української мо-ви, зрозуміти, шо формування комунікативної компетенції учнівзалежить від чітко продуманої системи роботи на уроках україн-ської мови.

Під час вивчення теми важливо усвідомити мету й завдан-ня навчання лексикології у тісному зв'язку з іншими розділамита розвитком зв'язного мовлення.

Лабораторне заняття № 3Тема. Шляхи збагачення фразеологічного словника учнів науроках рідної (української) мови.

Зміст

Зміст роботи з розділу «Фразеологія» у школі з українськоюмовою навчання.

Методичні принципи вивчення фразеологізмів.

Шляхи збагачення фразеологічного словника учнів на урокахрідної (української) мови.

Рецензування методичної літератури.

Обговорення проведених в аудиторії фрагментів уроків рід-ної (української мови).

Література

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,2006. - 288с.

Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так гово-римо? - Х., 1971.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Передрій Г.Р., Смолянінова Т.М. Лексика і фразеологія укра-їнської мови. - К., 1983.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі: Посі-бник для вчителя. - К., 1990.

Теклюк В. Вивчення фразеології в 5 класі // Дивослово. -1999. - №4. - С. 24-26.

Запитання і завдання

1. Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з українськоїмови для шкіл з українською мовою навчання, які передбачаютьвивчення фразеології. Обґрунтуйте необхідність реалізаціїпринципів системності та функціональності.

Сформулюйте мету вивчення фразеології у школі.

З'ясуйте поняття «фразеологічна одиниця», «активний і паси-вний фразеологічний мінімум».

Екстралінгвістичний принцип вивчення лексикології та фра-зеології у школі вимагає врахування зв'язку значень слів, з тимиреаліями, які вони називають. На цьому принципі ґрунтуєтьсявивчення всіх лексичних понять. Проаналізуйте, як реалізуєтьсяцей принцип у чинних підручниках з української мови під часвивчення лексикології та фразеології в 5-6 класах?

Як на вашу думку, від чого залежить вибір методів і прийомівна уроках фразеології'? Проілюструйте відповідь прикладами.

У чому полягає своєрідність прийомів семантизації фразеоло-гічних одиниць?

Назвіть трудноші засвоєння фразеологічних одиниць та спо-соби їх подолання.

Які види вправ навчання фразеології вам відомі? Проілюст-руйте відповідь прикладами.

Опрацюйте конспект уроку з теми «Лексичні норми й важли-вість їх уживання» в 10 класі, запропонований Г.Лабенською(Лабенська Г. Лексичні норми й важливість їх уживання (Куль-тура мовлення у 10 класі) // Українська мова та література. - 45(445), 2005. - С. 22-23.), з науково-лінгвістичного погляду. Які бзавдання ви замінили іншими, обґрунтуйте свою думку.

Розробіть фрагмент уроку (етап закріплення одержанихзнань) з теми «Фразеологізми в ролі членів речення», який бисприяв розвитку творчих можливостей і комунікативних уміньшколярів.

Методичні рекомендації

Готуючись до лабораторного заняття, необхідно з'ясуватипрограмові вимоги під час навчання фразеології у школі з украї-нською мовою навчання. Опрацювавши зазначені джерела, не-обхідно сформулювати мету вивчення фразеології у школі;

з'ясувати поняття «фразеологічна одиниця», «активний і пасив-ний фразеологічний мінімум».

Ознайомлюючись з матеріалами лекції, назвіть способисемантизації фразеологічних одиниць і поясніть, чим зумовле-ний вибір того чи іншого способу; назвіть трудноші засвоєнняфразеологічних одиниць і способи їх подолання. Випишіть ос-новні типи та види вправ для оволодіння лексичними одиниця-ми; назвіть вправи на автоматизацію дій учнів з фразеологічни-ми одиницями, наведіть приклади до різних видів вправ.

Пригадайте, які методи та прийоми навчання характернідля етапу закріплення одержаних знань, за поданою темою роз-робіть фрагмент уроку, який би сприяв розвитку творчих мож-ливостей і комунікативних умінь школярів.

Лабораторне заняття № 4Тема. Методика вивчення морфемної будови слова у школі зукраїнською мовою навчання. Методика проведення морфемно-го розбору в школі.

Зміст

Значення розділу «Будова слова. Орфографія», зміст роботи,

передбачений програмою з рідної (української) мови для 5 кла-су.

Методика вивчення будови слова:

формування морфемних понять;

морфемні вправи, їх види, методика проведення;

морфемний аналіз слова.

Засоби наочності, їх використання у процесі зазначеногорозділу.

Література

Вільчинська Т. Морфемний і словотвірний аналіз у школі //Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 22-23.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Квашук А. Будова слова в українській мові (у завданнях, за-питаннях і відповідях) // Українська мова та література в школі.- 2002. - № 7.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Ошипко І.И. Вивчення теми «Будова слова» й «Словотвір» ушколі. - Львов, 1998.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Яценко І.Т. Морфемний аналіз. Словник-довідник. - К.,1981.

Запитання і завдання

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 1-4класів і для 5-12 класів для шкіл з українською мовою навчання.Перегляньте зміст роботи та вимоги з будови слова. Які умінняй навички учнів визначено в чинній програмі 5-12 класів з цьогорозділу. Як враховано принцип наступності у програмі для ста-рших класів?

Зіставте знання і вміння, сформовані в початкових класах збудови слова та знань, вмінь, які формуються у 5-6, 10 класах.Результати роботи подайте у вигляді таблиці.

У чому виявляється наступність і перспективність у вивченнібудови слова?

Які прийоми вивчення будови слова доцільно використовува-ти на уроках рідної мови?

У чому полягають особливості вивчення теми «Стилістичнізасоби словотвору» (10 кл.)?

Яка роль наочності та технічних засобів навчання під час ви-вчення будови слова.

Законспектуйте статті:

Яворська С. Будова слова і словотвір (робота з орфографії)//Дивослово. - 1997. - № 5-6. - С. 39-42.

Хом'як І. Навчання орфографії у зв'язку із словотвором //Урок української. - 2002. - №7. - С.38-42.

Зробіть висновок про зв'язок навчання будови слова і сло-вотвору з орфографією. Що цінного з цього матеріалу ви взялидля впровадження такого навчання на уроках мови.

Чому, на вашу думку, без знання будови слова не можна сфо-рмувати міцних орфографічних навичок в учнів.

Чому у чинній програмі, підручнику з рідної мови приділенозначну увагу показу різниці спільнокореневих слів і форм одно-го й того ж слова?

Методичні рекомендації

Вивчення морфології у школі починається із вивчення бу-дови слова. Без вміння виділяти в слові його складові частини(морфеми) неможливе вивчення частин мови, засвоєння орфо-графічних правил, розуміння значення багатьох слів, неможливесвідоме вивчення граматики та розвиток зв'язного мовлення.Знання структури слова і способів словотвору значно полегшу-ють засвоєння словникового запасу української мови, розуміннясемантики й етимології слів, шо становлять власне українськулексику, і формування навичок слововживання та конструюван-ня словосполучень і речень.

Готуючись до заняття, маєте усвідомити, шо основним за-вданням учителя під час вивчення будови слова та словотворен-ня є формування стійкого інтересу в учнів до форми й основнихсловотвірних засобів рідної мови та шляхів творення нових слів,шоб перевести процес засвоєння матеріалу з репродуктивногорівня на творчий, продуктивний. Зверніть особливу увагу наспецифіку розділів, їх значення й завдання у фаховій підготовцівчителя-словесника.

Лабораторне заняття № 5Тема. Словотворча робота як засіб збагачення словника учнів.Методика проведення словотвірного розбору в школі.

Зміст

Вивчення розділу «Словотвір. Орфографія» у 5 класі шкіл зукраїнською мовою навчання.

Поглиблення знань учнів про словотвір під час вивчення ча-стин мови.

Словотворча робота як засіб збагачення словника учнів.

Методика проведення словотвірного розбору. Робота зі сло-вотворчими моделями.

Література

Безсмертна Н. Вічний двигун на ім'я словотвір // Українськамова і література в середніх школах. - 2004. - № 4. - С. 16-20.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Квашук А. Вивчаємо словотвір // Дивослово. - 2005. - №6. -С. 7-8.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Сікорська З.С. Наукові вимоги до шкільних підручників змови (розділ «Словотвір. Орфографія»)// Віртуальна Русь: Біблі-отека. - Режим доступу: http://vesna.org/ua/tzt/zbirk/pidr-v1/05.html- Заголовок з екрану.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Плюш М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.:Рад. школа, 1985.

Романюк Є. У майстерні слова // Українська мова і літерату-ра в середніх школах. - 2004. - № 4. - С. 8-15.

Романюк Є. У майстерні слова // Українська мова і літерату-ра в середніх школах. - 2004. - № 5. - С. 13-18.

Запитання і завдання

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 1-4класів і для 5-12 класів для шкіл з українською мовою навчання.Перегляньте зміст роботи та вимоги зі словотвору. Які уміння йнавички учнів визначено в чинній програмі 5-12 класів з цьогорозділу. Як враховано принцип наступності у програмі для ста-рших класів?

Зіставте знання і вміння, сформовані в початкових класах зісловотвору та знань, вмінь, які формуються у 5-6, 10 класах. Ре-зультати роботи подайте у вигляді таблиці.

У чому виявляється наступність і перспективність у вивченнісловотвору?

Які прийоми вивчення словотвору доцільно використовуватина уроках рідної мови?

У чому треба вбачати зв'язок вивчення словотвору з лексико-логією і граматикою?

Які словотворчі морфеми можете назвати? Спробуйте сфор-мулювати визначення морфем і встановити функції кожної условотворчій структурі слів української мови.

Доберіть цікаві й різноманітні за змістом тексти, речення, яківдосконалюють навички словотворення, підвишують рівеньзнань учнів з будови слова, морфології, орфографії.

Методичні рекомендації

Найголовнішим засобом збагачення лексики сучасної укра-їнської літературної мови є творення нових слів, тобто слово-творення. Слова у мові творяться, керуючись певними закономі-рностями. Тому необхідно знати засоби творення слів іправильно використовувати різні способи словотворення.

Чинні програми з української мови для основної і старшоїланки передбачають вивчення морфемної будови слова та сло-вотвору. З цим матеріалом учні знайомляться ше в 1-4 класах.Вони навчаються добирати й утворювати споріднені слова, ви-значають у слові всі його значуші частини.

Готуючись до заняття, маєте усвідомити, шо у 5-6 класах здобу-ті раніше знання актуалізуються, доповнюються та поглиблюютьсяпоняття про різновиди морфологічного способу творення слів, учніознайомлюються з неморфологічними способами словотвору, вчать-ся розрізняти форми одного й того ж слова від новоутворених слів,оволодівають уміннями аналізувати слова за їх морфемним складом.

У подоланні трудношів під час вивчення цих розділів вчи-тель має дотримуватися як загальнодидактичних, так і специфі-чних принципів навчання відповідного матеріалу, знати вимогичинних програм з української мови.

Глибокого осмислення на уроці мови потребують поняття сло-возміна та словотворення, з якими учні вже мали справу в початковихкласах. Поняття про форми слова дозволить п'ятикласникам усвідо-мити роль закінчення як змінної частини слова, шо вказує на йогограматичні ознаки та служить для зв'язку слів, тому важливо сформу-вати в учнів поняття про нульове закінчення. З урахуванням структу-ри, семантики й функцій слід підходити до опрацювання морфем.Розглядаючи морфеми з погляду їх звукового вираження й значення,варто зосередити увагу й на таких поняттях, як «синонімічність мор-фем», «антонімічність морфем», «омонімічність морфем».

Лабораторне заняття № 6Тема. Методика вивчення самостійних частин мови у школах зукраїнською мовою навчання. Особливості вивчення українсь-ких самостійних частин мови учнями-полілінгвами.

Зміст

1. Формування поняття про самостійні частини мови на основіїх лексичного значення, морфологічних ознак, синтаксичної ролій особливостей словотвору.

Вивчення системи відмінювання та словотвору самостійних час-тин мови у зв'язку з орфографією, розвитком зв'язного мовлення.

Методи та прийоми вивчення самостійних чистин мови:морфологічний розбір, утворення різних форм слів і нових слівза допомогою словотворчих морфем, установлення пропушенихслів у відповідній формі, заміна одних форм іншими, складаннясловосполучень і речень, спостереження над уживанням парале-льних морфологічних форм, програмування, алгоритмізація.

Актуальні проблеми методики вивчення самостійних частинукраїнської мови учнями-полілінгвами.

Рецензування методичної літератури.

Обговорення проведених в аудиторії фрагментів уроків укра-їнської мови (ділова гра).

Література

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Горлова В. Чим близький прикметник українцям? // Українсь-ка мова і література в середній школі... - 2002. - №4. - С. 131-135.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі // Ди-вослово. - 1998. - №4. - С. 29- 31.

Дмитренко Г. Займенник (6 клас) // Урок української. -2000. - №10. - С. 30-35.

Дубовик С. Застосування методики взаємного навчання науроках української мови в школі (вивчення тем «Прислівник» і«Дієприслівник») // Українська мова і література в школі. -2004. - №4. - С. 6-8.

Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціона-льна орієнтація // Дивослово. - 1998. - №6. - С. 29-32.

Клюзко М. Повторення та узагальнення теми «Дієприкмет-ник» // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 29-36.

Машенко Л. Дієприкметник, дієприслівник як форми дієсло-ва. Нестандартний урок з мови // Українська мова та література.- 14 (366), квітень, 2004. - С. 5-7.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору: Довідник. - Тер-нопіль, 1997. - С.31-38.

Методика навчання української мови в середніх навчальних за-кладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк: М.І.Пентилюк,С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна, З.П.Бакум, М.М.Барах-тян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова, Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Оку-невич, О.М.Решетилова. - К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Новосьолова В. Вивчення дієприкметника на уроках рідноїмови у 7 класі // Українська мова і література в школі. - 2004. -№4. - С. 12-16.

Передрій Г.Р. Дієприкметник // Українська мова і літературав школі. - 1993. - №11. - С.30-33.

Пермінов В. Вивчення правопису прислівників за допомогоюметодів ейдетики // Українська мова та література. - 14 (366),квітень 2004. - С. 7-8.

Плюш М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах: Посібник длявчителів. - К., 1988.

Симоненкові Л.М., Остаф Я.І. Числівники // Дивослово. -1994. - №7. - С.12-15.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програма длязагальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. - 176с.

Чміль Н. Етапи вивчення теми «Займенник» у 6-му класі.Система занять // Українська мова та література. - 44 (396), ли-стопад, 2004. - С. 14-23.

Шелехова Г. Займенник // Дивослово. - 1995. - №5. С. 34-37.

Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мо-ви. - К., 1981. - 216с.

Ярмолюк А. Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі //Українська мова і література в школі. - 2004. - №4. - С. 17-19.

Запитання і завдання

Яке місце і значення граматики в шкільному курсі мови?

Схарактеризуйте основні напрями в методиці вивчення гра-матики.

Назвіть основні принципи методики вивчення граматикив школі, дайте їм характеристику.

Яке практичне значення має правильне розуміння єдностізначення слова та його граматичної форми?

Які дидактичні принципи реалізуються у процесі формуван-ня граматичних понять?

З якими іншими розділами шкільного курсу мови пов'язанаграматика?

З'ясуйте значення і завдання вивчення самостійних частинмови в школі.

Розкрийте зміст поняття про наступність у вивченні само-стійних частин мови.

Яка роль під час вивчення самостійних частин мови нале-жить морфемному та словотвірному розбору?

З'ясуйте вимоги до морфологічного розбору на різних етапахвивчення іменника (прикметника, числівника тошо).

Як ви реалізуєте на практиці під час опрацювання дієсловапринцип вивчення морфології на синтаксичній основі?

Як відомо, учні часто плутають дієприкметник і дієприслів-ник. Підготуйте розповідь про те, як ви поясните учням подіб-ність і відмінність цих дієслівних форм.

Проаналізуйте праці (5-21) і напишіть на одну з них рецен-зію (за вибором студента):

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, пригадайте методику формуванняпоняття про самостійні частини мови на основі їх лексичногозначення, морфологічних ознак, синтаксичної ролі й особливос-тей словотвору. Актуалізуйте знання про систему відмінюваннята словотвору самостійних частин мови у зв'язку з орфографією,розвитком зв'язного мовлення.

Особливо ретельно опрацюйте зміст чинної програми,осмисліть завдання шкільного курсу морфології. З'ясуйте, у чо-му проявляється наступність вивчення морфології в загальноос-вітніх навчальних закладах. Зверніть увагу на специфічні прин-ципи вивчення самостійних частин мови в загальноосвітніхнавчальних закладах. Простежте зв'язок специфічних принципівнавчання морфології у теоретичній і дидактичній частині чин-них підручників для 6-7 класів різних типів шкіл.

Акцентуйте увагу на морфологічних уміннях і навичкахучнів, у разі потреби зверніться до психологічного словника.

Лабораторне заняття № 7Тема. Методика вивчення службових частин мови у школах зукраїнською мовою навчання. Особливості вивчення українсь-ких службових частин мови учнями-полілінгвами.

Зміст

Формування поняття про самостійні частини мови та їх від-мінності від самостійних частин.

Урахування синоніміки, варіантності прийменників, сполуч-ників, часток і наявності евфонічних варіантів під час вивченняслужбових частин української мови учнями основної школи.

Типові морфологічні помилки в мовленні учнів-полілінгвів,шляхи їх попередження та подолання.

Рецензування методичної літератури.

Обговорення проведених в аудиторії фрагментів уроків укра-їнської мови (ділова гра).

Література

Бурда К. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми«Прийменник» // Українська мова і література в школі. - 2004. -№5. - С. 19-23.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,2006. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,2007. - 288с.

Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціональ-на орієнтація // Дивослово. - 1998. - №6. - С. 29-32.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Запитання і завдання

З'ясуйте значення і завдання вивчення службових частин мо-ви в школі.

Розкрийте зміст поняття про наступність у вивченні службо-вих частин мови.

Яка роль під час вивчення службових частин мови належитьморфемному розбору та словотворчому аналізу?

З'ясуйте вимоги до морфологічного розбору на різних етапахвивчення службових частин мови.

Визначте, які засоби наочності застосовуються в чинномупідручнику для опрацювання однієї з службових частин мови.

Готуючись до уроків з теми «Сполучник»:

ознайомтеся з програмовими вимогами до вивчення тем;

доберіть основний і допоміжний дидактичний матеріал;

визначте вміння і навички, формування яких передбаченочинною програмою під час вивчення цієї теми;

передбачте реалізацію принципу наступності і перспектив-ності;

виявіть трудноші, які спостерігаються під час засвоєння на-вчального матеріалу та їх причини;

сплануйте роботу з розвитку зв'язного мовлення учнів;

продумайте повторення матеріалу: опорне (матеріал, беззнання якого важко подати новий матеріал); з метою його уза-гальнення і систематизації; попередження змішування грама-тичних правил, інтерференції;

підготуйте, наочність, роздатковий матеріал тошо.

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, з'ясуйте значення і завдання ви-вчення службових частин мови у школі, розкрийте зміст поняттяпро наступність і перспективність у вивченні службових частинмови.

Практичне заняття містить завдання теоретичного та прак-тичного характеру. Завдання та запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краше зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, їїособливості.

Лабораторне заняття № 8Тема. Орфографія у шкільному курсі української мови.

Зміст

Мета та зміст роботи з орфографії у школі.

Наукові засади навчання орфографії української мови:

психологічна природа орфографічної навички;

лінгвістичні основи формування орфографічної грамотності;

принципи методики навчання орфографії.

Роль граматики, орфографічних правил, читання під час ви-вчення орфографії.

Принципи українського правопису, їх роль у навчанні орфо-графії.

Аналіз відвіданого уроку вчителя-словесника.

Література

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Каткова І. Чи потрібна «еврика» на уроках мови (евристичніметоди і прийоми навчання як засіб підвишення орфографічноїграмотності учнів) // Українська мова й література в середніхшколах. - 2003. - № 5. - С. 70- 75.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Ободянська Н. Діагностика й викорінювання орфографічнихпомилок у письмових роботах учнів // Українська мова і літера-тура. - 2005. - №6. - С.8-10.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Хом'як І.М. Основа формування в учнів орфографічних на-вичок // Нова педагогічна думка. - 1998. - № 1. - С. 95-99.

Хом'як І.М. Вибір способів і характеру навчання правопису //Нова педагогічна думка. - 1998. - № 3. - С. 37-41.

Хом'як І.М. Алгоритмування навчального матеріалу зорфографії // Дивослово. - 1999. - №5. - С. 18-20.

Хом'як І.М. Навчання орфографії в сучасних умовах //Українська мова і література в школі. - 1999. - № 2. - С. 4-6.

Хом'як І.М. Навчання орфографії в сучасних умовах (продо-вження) // Українська мова і література в школі. - 1999. - № 3. -С. 12-15.

Хом'як І.М. Наукові основи навчання орфографії в середнійшколі. - Рівне: Волинські обереги, 1998. - 228с.

Яворська С. Орфографічний розбір як вправа // Дивослово. -№4. - 1997. - С. 18-19.

Яворська С. Формування правописних навичок учнів // Ди-вослово. - №11. - 1996. - С.32-34.

Запитання і завдання

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 5-12класів шкіл з українською мовою навчання. З'ясуйте, чому ор-фографію в них подано не як самостійний розділ зі своїми спе-цифікою і завданнями, а як навчальний матеріал, вкраплений вінші розділи шкільного курсу української мови.

Які основні завдання стоять перед вчителем-словесником підчас навчання орфографії в школі? Обґрунтуйте їх.

Яке значення орфографії у шкільному курсі української мови?

З'ясуйте основні завдання навчання орфографії на урокахукраїнської мови?

Яким чином мовна змістова лінія програми забезпечує внут-рішньопредметні зв'язки, зокрема орфографії з морфологією,словотвором?

Розкрийте суть граматичного й антиграматичний напрямів урозвитку методики навчання орфографії.

Назвіть основні принципи навчання орфографії, розкрийтесуть кожного з них.

У чому полягає свідомість і автоматизм у процесі оволодінняукраїнським правописом.

Яка роль граматики, орфографічних правил, читання під часвивчення орфографії.

У 8-9 класі на вивчення орфографії не відводиться окремихгодин, чи є така побудова програмного матеріалу свідченнямтого, шо формування правописних навичок у старшокласниківприпиняється?

З'ясуйте, у чому різниця між орфографічними вміннями йорфографічними навичками, орфографічними правилом і орфо-грамою. Наведіть зразки зазначених понять.

Наведіть і запишіть приклади орфограм-букв, орфограм-дефісів, орфограм-рисочок, орфограм-попусків, орфограм-контактів.

Ознайомтеся із схемою і зразками орфографічного розборуслова, вмішеного у довіднику Мельничайка В.Я. (Види мовногорозбору. Українська мова. Довідник. Тернопіль: «Богдан», 1997.- С. 16-20). За поданою схемою виконайте орфографічний роз-бір підкреслених слів:

Димками віє, з-понад нихВ вечірніх зорях молодих

Ширококрилі журавліЛетять до матері землі.

Методичні рекомендації

Українська мова функціонує у двох формах - усній і писе-мній, тому одним з основних напрямів навчання української мо-ви в школі є формування навичок грамотного письма. Розгляда-ючи проблеми методики навчання української орфографії, слідособливу увагу звернути на те, шо матеріал з правопису не виді-лено окремо, а подано як в програмі, так і в підручниках разом ізфонетикою, будовою слова, словотвором, граматикою. Орфо-графія в шкільному курсі української мови пов'язує в практич-них діях знання учнів з усіх розділів курсу.

Готуючись до лабораторного заняття, зверніть увагу на те,шо орфографічні навички ґрунтуються на свідомому засвоєнніта застосуванні на практиці системи орфографічних правил та навиконанні тренувальних вправ. З'ясуйте, яке місце займає орфо-графія в змісті сучасної мовної освіти та чим зумовлений зв'язокнавчання орфографії з граматикою, беручи до уваги те, шо укла-дачі перших програм з української мови (В.Лай, Е.Мейман,В.Шереметьєвський ) під впливом антиграматичної теорії, відо-кремлювали орфографію від граматики та радили під час ви-вчення правопису послуговуватися списуванням і спиратисялише на зорові та моторні уявлення.

Готуючись до лабораторного заняття, актуалізуйте своїзнання з дидактики про принципи навчання.

Лабораторне заняття № 9Тема. Норми та критерії оцінювання правописних навичок шко-лярів.

Зміст

Вимоги до тексту для контрольного диктанту.

Критерії оцінювання контрольних диктантів.

Нормативи оцінювання диктантів (за класами).

Перевірка, оцінювання контрольних диктантів учнів школи-лабораторії.

Література

Болтівець С. Психологія диктанту // Дивослово. - 1994. -№9. - С. 16-22.

Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. - К.,1989.

Дорошенко О.А. Навчальні диктанти інформаційної дії //Українська мова та література в школі. - 1990. - №11. - С.6-9.

Паламарчук В.І. Роль навчального диктанту в розвитку пі-знавальної самостійності учнів // Українська мова та літературав школі. - 1986. - №5. - С.36-45.

Петруня М.К. Навчальні диктанти (5-8 класи) // Дивослово. -1998. - №5. - С. 29-38.

Потапенок Г.І., Потапенко О.І. Збірник диктантів і переказівз української мови для 5-9 класів: Посібник для вчителя. - К.,1989.

Лаврінчук І. Аналіз диктанту (алгоритм роботи над помил-ками) // Українська мова та література. - 6 (406), лютий 2005. -С.11-13.

Марега В. Самодиктант на уроках мови і літератури // Диво-слово. - 2001. - №2. - С.40-41.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Миколин М.М. Крок до грамотності (роздум з приводу уро-ків роботи над помилками) // Українська мова та література. -1990. - №6. - С.18-21.

Ободянська Н. Діагностика й викорінювання орфографічнихпомилок у письмових роботах учнів // Українська мова і літера-тура. - 2005. - №6. - С.8-10.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Федоренко В. Аналіз контрольної роботи // Українська мовата література. - 39 (295), жовтень 2002. - С. 19-20.

Хом'як І. Визначення орфограми у писемному мовленні //Дивослово. - 2000. - №2. - С.29-31.

Яворська С. Система роботи над орфографічними помилка-ми // Дивослово. - №3. - 1998. - С.22-24.

Запитання і завдання

Доберіть два найефективніші види диктантів на етапі первин-ного закріплення (урок вивчення нового матеріалу з теми «Ви-мова й написання префіксів» у 5 класі). Підготуйте розповідьпро методику їх проведення.

Зробіть аналіз рівня своєї орфографічної грамотності, запов-нивши подану таблицю. Які теми, правила викликають у васособливі трудноші? Як часто ви звертаєтеся до словників, дові-дників з правопису? Наприклад:

Тема

Орфограма

Правило

1.

И, і післяж,ч,ш,щ таг, к, х у ко-ренях слів

И, і післяж,ч,ш,щ таг, к, х

У коренях одних українсь-ких слів після [ж],[ч],[ш],[дж], та [г], [к], вимовляєть-ся [і], в інших - [и]: чільний,шість, гість, житло, чис-тий, кипіти. На письмі вонипередаються відповідно бу-квами і та и. Буква і позна-чає звук [і], який здебільшо-го чергується з [о] або [е]:щічка - щока, шість - шес-ти, шкільний - школа. Букваи у коренях слів післяж,ч,ш,щ, та г,к,х, позначаєзвук [и], який не чергуєтьсяі у вимові не наближаєтьсядо [і]: шипіти, щипавка, чи-стий, кинути, гинути.

2.

 

 

 

3. Опрацюйте статтю Яворської С. «Система роботи над орфо-графічними помилками» (Дивослово. - №3. - 1998. - С. 22- 24).Керуючись рекомендаціями автора статті, доберіть вправи дляроботи над орфографічними помилками в письмовому мовленніучнів.

Методичні рекомендації

Необхідною умовою формування в учнів орфографічнихумінь і навичок є здатність визначати в словах орфограми. Дляцього учнівську увагу необхідно зосереджувати на структуріслова, особливостях мовних явиш, які становлять зміст орфо-грам. Серед них учні мають уміти розрізняти:- фонетичні особливості - звуковий склад мови;

графічні - співвідношення писемних знаків з фонетичнимивластивостями мови;

фонематичні - морфонологічне чергування фонем;

словотворчі - зумовлені написанням значуших частин мови;

семантичні - характеризуються лексичним значенням окре-мих слів і словотворчих морфем.

Щоб полегшити це завдання, необхідно виховувати в учнівувагу до мовних знаків, ознайомлювати з характерними ознака-ми орфограм. Це особливо важливо з огляду на своєрідність мо-вленнєвого середовиша. Ознайомлення школярів з розпізнава-льними ознаками буквених і небуквених орфограм, виробленняв них орфографічної пильності сприяє ефективному застосуван-ню на письмі орфографічних правил.

У процесі вироблення орфографічних навичок учнів слідвчити не лише вибирати відповідне орфограмі правило, а й здій-снювати увесь комплекс дій, закладених у його змісті. Послідо-вне розв'язання орфографічних операцій полегшує процедурузастосування правила та сприяє формуванню в учнів механізмулогічного мислення, формує навчальну діяльність як спосіб ак-тивного оволодіння грамотним письмом.

Готуючись до заняття, варто звернути увагу на те, шо ор-фографічні навички ґрунтуються на свідомому засвоєнні та за-стосуванні на практиці системи орфографічних правил, на вико-нанні тренувальних вправ. Засвоєння орфографії в школізабезпечується оптимальним використанням методів теоретич-ного вивчення української мови.

Готуючись до заняття, необхідно брати до уваги й методикупроведення обов'язкового аналізу та обліку типових й індивідуаль-них орфографічних помилок, допушених учнями в письмових робо-тах, шо дає можливість учителеві визначати напрями подальшої ро-боти шодо вдосконалення правописних умінь і навичок школярів.

Такий підхід до вивчення орфографії в школі дасть можли-вість зробити процес формування навичок правопису цілеспря-мованим, керованим і безперервним, а роботу вчителя плідноюта цікавою.

Лабораторне заняття № 10Тема. Методика вивчення словосполучення, простого речення ушколі.

Зміст

Вимоги чинної програми з української мови до знань, умінь інавичок учнів із синтаксису та пунктуації. Етапи вивчення син-таксису, пунктуації.

Лінгвістичні засади вивчення словосполучення та простогоречення у школі.

Методика вивчення словосполучення.

Методика вивчення простого речення.

Моделювання уроків різних типів шодо вивчення словоспо-лучення, простого речення у школі.

Література

Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення у 4-8 класах. - К.,1982. - С. 25-49.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадкианалізу: (Навч.-метод. посібник). - К.: Виша шк., 1989. - 143с.

Мельничайко О. Вивчення елементів синтаксису в початко-вих класах. Методичний посібник. Тернопіль: «Навчальна книга- Богдан» - 2006. - 72с.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніхосвітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч. метод. по-сіб. / За ред. О.І.Потапенка . - К.: Міленіум, 2006. - 332с.

Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови. - К.:Рад. школа, 1978. - 184 с.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програма длязагальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,

Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. - 176с.

Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі україн-ської мови: Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа,1991. - 160 с.

Юшук І. До методики синтаксичного аналізу речення // Диво-слово. - 2003. - № 10. - С. 33-37.

Запитання і завдання

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 1-4класів і для 5-12 класів для шкіл з українською мовою навчання.Перегляньте зміст роботи та вимоги з синтаксису. Які уміння йнавички учнів визначено в чинній програмі 5-12 класів з цьогорозділу. Як враховано принцип наступності у програмі для ста-рших класів?

Доберіть дидактичний матеріал і сформулюйте до нього за-вдання, які підвели б учнів до такого висновку:

словосполучення, як і слово, є будівельним матеріалом речення;

реченню властива інтонація завершеності, словосполученню

інтонація називання;

підмет і присудок є граматичною основою речення і до сло-восполучень не належить.

Напишіть конспект уроку на тему «Способи зв'язку слів условосполученнях».

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, актуалізуйте свої знання з теоріїсинтаксису, зокрема, зверніть увагу на складні питання у засво-єнні програмового матеріалу про словосполучення і просте ре-чення: диференційні ознаки словосполучення і речення; смисло-ві зв'язки між словами, функції і способи вираження членівречення; особливості односкладних речень, де граматична осно-ва виражена одним із головних членів речення: методи і прийо-ми вивчення ускладнених речень.

Особливу увагу зверніть на зміст лінгвістичного компоне-нта, передбаченого чинними програмами для різнотипних шкіл івисвітленого у підручниках.

Осмисліть подані в методичних джерелах різноманітні під-ходи до вивчення словосполучення і простого речення в серед-ніх освітніх закладах.

Лабораторне заняття № 11Тема. Методика вивчення складного речення у школі.

Зміст

Лінгвістичні засади вивчення складного речення у школі.

Методика вивчення складносурядного речення.

Методика вивчення складнопідрядного речення.

Методика вивчення безсполучникового речення.

Моделювання уроків різних типів шодо вивчення складногоречення у школі.

Література

Дика Н. Робота над граматичними (синтаксичними) помил-ками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 40-42.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору: Довідник. - Тер-нопіль, 1997. - С.31-38.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,

П.Бакум,         М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В.Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. - К.:Ленвіт, 2004. - 400с.

Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніхосвітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч. метод. по-сіб. / За ред. О.І.Потапенка . - К.: Міленіум, 2006. - 332с.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних умінь:проблема вибору вправ (на матеріалі складних речень) // Дивос-лово. - 2002. - №12. - С. 26-28.

Омельчук С. Реалізація дослідницького методу в процесі фо-рмування мовленнєво-комунікативних умінь учнів (на матеріалівивчення складнопідрядних речень з кількома підрядними) //Дивослово. - 2003 - №3. - С. 35-36.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних уміньна синтаксичній основі (система мовленнєвих вправ у 9 класі) //Дивослово. - 2004. - №6. - С. 8-11.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - № 2003. -№ 12. - С. 33-35.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативних уміньна синтаксичній основі (система мовленнєвих вправ у 9 класі) //Дивослово. - 2004. - №8. - С. 26-29.

Плиско К.М. Синтаксис рідної мови із системою орієнтирівдля самостійного вивчення. - Х., 1992.

Плиско К.М. Синтаксис української мови в опорних конспек-тах, таблицях і завданнях. - Х.: Вид. група «Основа», 2004. - 96 с.

Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови. - К.:Рад. школа, 1978. - 184 с.

Скуратівський            Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програма длязагальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський, Г.Т.Ше-лехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. -Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. - 176с.

Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові: Навч.-метод. посібник. - К., 1989. - С. 219с.

Юшук І. До методики синтаксичного аналізу речення // Ди-вослово. - 2003. - № 10. - С. 33-37.

чЗапитання і завдання

Яке значення та завдання шкільного курсу синтаксису?

Назвіть загальнодидактичні та специфічні принципи вивчен-ня синтаксису.

У чому вбачається зв'язок синтаксису з лексикою, морфоло-гією і розвитком мовлення?

Що необхідно брати до уваги словесникові у процесі вивчення го-ловних і другорядних, однорідних і відокремлених членів речення?

Які ви знаєте методи та прийоми теоретико-практичного ви-вчення складного речення у школі?

Які різновиди складносурядних речень виокремлено в мово-знавстві?

У чому особливості будови та граматичних зв'язків між пре-дикативними частинами складносурядного речення?

Дайте характеристику специфічним прийомам роботи надскладним реченням.

Поясніть реалізацію системного підходу у роботі над склад-ним реченням.

Сформулюйте мету (дидактичну, розвивальну, виховну), атакож визначте завдання до уроку вивчення нового матеріалу йуроку узагальнення й семантизації вивченого до тем: «Смисловізв'язки між простими реченнями у складносурядному», «Склад-нопідрядне речення з підрядним з'ясувальним» (тема уроку завибором студента).

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, опрацюйте чинну програму з украї-нської мови для шкіл з українською мовою навчання. З'ясуйтемету і завдання вивчення складного речення у школі. Звернітьувагу на синтаксичні уміння і навички учнів.

Опрацюйте запропоновану літературу, усвідомте особли-вості методики вивчення складного речення. Підготуйтеся доаналізу виконання завдання № 10.

Лабораторне заняття № 12Тема. Методика формування в учнів пунктуаційних навичок.

Зміст

Місце та значення розділу «Пунктуація» у шкільному курсіукраїнської мови.

Урахування принципів української пунктуації в реалізаціїнавчальних завдань.

Методичні прийоми навчання пунктуації.

Види вправ з навчання пунктуації.

Рецензування методичної літератури.

Обговорення проведених в аудиторії фрагментів уроків укра-їнської мови (ділова гра).

Література

Кравченко О. Урок формування пунктуаційних умінь і нави-чок у процесі вивчення безсполучникового складного речення //Українська мова і література в школі. - 2000. - №4. - С. 44-45.

Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніхосвітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч. метод. по-сіб. / За ред. О.І.Потапенка . - К.: Міленіум, 2006. - 332с.

Савченко І.С. Пунктуація сучасної української мови. - Ч.:«Відлуння-Плюс», 2006. - 160с.

Савченко І.С., Шитик Л.В. Пунктуаційний розбір речення ітексту: Збірник завдань. - Черкаси, 2006. - 160с.

Запитання і завдання

Проаналізуйте чинні програми з української мови для 1-4класів і 5-12 класів. З'ясуйте, якими пунктуаційними навичкамиоволодівають школярі, з якими розділовими знаками знайом-ляться, на якому рівні. Як має враховувати це вчитель у п'ятомуі наступних класах, реалізуючи принципи наступності і перспек-тивності в оволодінні пунктуаційною грамотністю?

Які основні завдання стоять перед вчителем-словесником підчас навчання пунктуації в школі? Обґрунтуйте їх.

У чому суть принципу зв'язку пунктуації з синтаксисом? Якнеобхідно враховувати цей принцип у системі формування пун-ктуаційних умінь і навичок?

Українська пунктуація ґрунтується на двох принципах: син-таксично-смисловому й інтонаційному. Розділові знаки є показ-никами переважно синтаксичного, структурного членування пи-семного мовлення, тому значна їх кількість регламентуєтьсясаме логіко-граматичним принципом. Наведіть приклади пунк-туаційних правил, які ґрунтуються на граматичних ознаках. Якіметодичні висновки необхідно зробити з визнання того, шо бі-льшість правил пунктуації ґрунтуються на граматичних ознаках.

Яка різниця між поняттями «пунктуаційне вміння» і «пункту-аційна навичка»?

Розкрийте поняття «пунктограма», «пунктуаційне правило».

Назвіть основні пунктограми, які вивчаються в основнійшколі.

Проаналізуйте та законспектуйте методичні порадиК.М.Плиско про засвоєння учнями інтонаційних і пунктуацій-них норм (ПлискоК.М. Принципи, методи і форми навчанняукраїнської мови (Теоретичний аспект): Навч. посібник. - Х.:Основа, 1995. - С. 121-129).

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, пригадайте принципи української пунк-туації, обґрунтовані в сучасному мовознавстві, намагайтеся усвідо-мити їх значення для вчителя-словесника. Актуалізуйте знання просистему розділових знаків, їх функції, види пунктограми.

Особливо ретельно опрацюйте зміст пояснювальної запис-ки чинної програми, осмисліть завдання шкільного курсу пунк-туації. З'ясуйте, у чому проявляється наступність вивчення пун-ктуації в загальноосвітніх навчальних закладах. Зверніть увагуна специфічні принципи навчання пунктуації в загальноосвітніхнавчальних закладах. Простежте зв'язок специфічних принципівнавчання пунктуації у теоретичній і дидактичній частинах чин-них підручників для 8-9 класів різних типів шкіл.