2.5. Тематика та зміст лабораторних занять

Лабораторне заняття № 1Тема. Методика навчання фонетики, орфоепії та графіки в шко-лах з українською мовою навчання.

Зміст

1. Порівняльний аналіз вимог чинної програми з українськоїмови (початкові класи, 5 клас) до знань, умінь і навичок учнів зфонетики, графіки та орфоепії.

Лінгвістичні засади вивчення шкільного курсу фонетики,графіки та орфоепії.

Методи та прийоми вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Фо-нетико-графічні, орфоепічні вправи та методика їх проведення.

Інноваційні підходи до вивчення фонетики, графіки й орфоепії.

Література

Біляєв О.М. та ін. Українська мова: Підручник для 10 - 11 кл.загальноосв. навч. закладів з укр. та рос. мовами навчання. - К.:Освіта, 2005. - 384 с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогічнапреса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО»,

- 288с.

Методика навчання української мови в середніх навчальнихзакладах / Колектив авторів за редакцією М.І Пентилюк:М.І Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна,З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко, А.Г.Галетова,Т.В.Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г.Окуневич, О.М.Решетилова. -К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Передрій Г. Про вивчення фонетики у 5 класі // Дивослово. -2004. - № 11. - С. 4- 9.

Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умовахмісцевих говорів. - К., 1986.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф. - Ірпінь: Видавничо-торгова фірма «Перун», 2005. -176с.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Хом'як І.М. Навчання орфографії на фонетико-орфоепічнійоснові // Нова педагогічна думка. - 2000. - №1. - С. 53-60.

Хом'як І.М. Навчаємо орфографії у зв'язку з фонетикою таорфоепією // Урок української. - 2001. - №1. - С. 34-36.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок шко-лярів // Українська мова та література в школі. - 1991. - №12. -С. 16-18.

Запитання і завдання

Яке значення має вивчення фонетики, орфоепії, графіки ушколі з українською мовою навчання?

Визначте місце фонетики й орфоепії у шкільному курсі рід-ної мови.

Чому, на вашу думку, для вчителя-словесника важливо зна-ти характеристику звука в трьох аспектах - фізичному, фізіоло-гічному, функціональному?

Окремі вчителі вважають, шо немає потреби вимагати відучнів знання артикуляційних і акустичних властивостей звуків.Яка ваша думка і чи необхідні такі знання вчителю?

Поясніть, чому знання про розвиток фонетичної системиукраїнської мови мають практичне значення?

Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики,орфоепії в сучасній школі, які потребують свого рішення.

Чим пояснюється передбачене чинними програмами з укра-їнської мови (5-12 кл.) для загальноосвітніх шкіл паралельне ви-вчення фонетики, орфоепії, графіки, орфографії?

Які вимоги до знань і вмінь учнів з фонетики, орфоепії ста-вить чинна програма з рідної мови (5-12 кл.) для шкіл з україн-ської мови.

Проаналізуйте зміст розділів чинних підручників з рідноїмови для загальноосвітньої школи (5, 7, 10 класи), які передба-чають вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Поміркуйте:

- Які методи та прийоми використовуються під час акту-алізації опорних знань учнів? Проілюструйте відповідь при-кладами.

Чи мають місце в підручниках вправи, за допомогоюяких учитель може виявити рівень знань школярів і прогали-ни з цього розділу?

Які методи та прийоми автори підручників пропонуютьдля подачі нового матеріалу з фонетики, орфоепії, графіки?Наведіть приклади.

За допомогою яких методів і прийомів узагальнюються,систематизуються знання старшокласників з фонетики, ор-фоепії, графіки?

10. Які вміння і навички формують в учнів подані вправи?Вправа 1. Розгляньте малюнок, на якому показані органимовлення і шлях видихуваного повітря. За малюнком розкажітьпро творення звуків.

Гортань

Голосові зв'язки

Ротова порожнина

Язик

Піднебіння

Зуби

Губи

Вправа 2. Вимовляючи звуки [а] — [д], [о] — [к], покладіть па-льці на горло і встановіть, як творяться і звучать голосні та при-голосні. Під час вимови яких звуків дрижать голосові зв'язки іутворюється голос? Під час вимови яких звуків повітря прохо-дить через ротову порожнину вільно? Під час вимови яких зву-ків на шляху видихуваного повітря створюються перепони?

Методичні рекомендації

Готуючись до заняття, опрацюйте рекомендовану літера-туру з теми. Особливу увагу зверніть на теоретичні знання зрозділу фонетики й орфоепії, пригадайте три аспекти вивченнязвука, осмисліть важливість виокремлення цих аспектів у прак-тиці навчання фонетики й орфоепії в школі.

Важливою умовою опрацювання цієї теми є визначення йаналіз основних характеристик шкільного курсу фонетики, ор-фоепії, графіки. Тому варто зосередити увагу на змісті й обсязітеоретичного матеріалу з фонетики.

Практичне заняття містить завдання теоретичного та прак-тичного характеру. Завдання та запитання підібрані для обгово-рення в аудиторії, методичні поради допоможуть краше зорієн-туватися у навчальному матеріалі та зрозуміти тему, їїособливості.

Лабораторне заняття № 2Тема. Методика формування лексичних понять на уроках рідної(української) мови. Лексичні вправи, їх види.

Зміст

Зміст роботи з розділу «Лексикологія» в 5-6 класах.

Методичні принципи вивчення лексики.

Методика формування лексичних понять. Лексичні вправи,їх види.

Шляхи збагачення лексичного словника учнів на уроках рід-ної (української) мови.

Рецензування методичної літератури.