2.6. Зміст і форми самостійної роботи

Самостійна робота студентів - це одна з організаційнихформ навчання, яка регламентується робочим навчальним пла-ном. Зміст самостійної роботи визначається у навчальній про-грамі кожної дисципліни з орієнтацією на вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

Навчальний матеріал, передбачений для самостійного опра-цювання студентом, підлягає підсумковому контролю нарівні зматеріалом, який опрацьовується під час навчальних занять.

Самостійна робота студентів передбачає:

опрацювання окремих тем навчальної дисципліни «Мето-дики навчання української мови в загальноосвітніх закладах»;

підготовку до практичних і лабораторних занять;

підготовку до різних форм контролю;

виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Змістом самостійної роботи студентів є:

опрацювання рекомендованої літератури;

ознайомлення із зразками методичних матеріалів;

розробка уроків, позакласних заходів і методичних рекомендацій;

аналіз програм навчальних предметів (обов'язкових та за ви-бором), факультативів, спецкурсів, рекомендованих до викорис-тання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів;

аналіз календарного планування;

аналіз шкільних підручників;

повторення та систематизація навчального матеріалу;

написання рефератів, тез, статей, рецензій тошо;

анотування наукових джерел;

добір та опрацювання фахової літератури;

пошук інформації в мережі Інтернет (використання web-броузерів, баз даних, користування інформаційно-пошуковими,інформаційно-довідковими системами, автоматизованими біб-ліотечними системами, електронними журналами);

організація діалогу в мережі Інтернет (використання елект-ронної пошти, синхронних телеконференцій);

створення тематичних web-сторінок і web-квестів.

Теми для самостійного опрацювання

Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції йрозвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою,силою, темпом, тембром).

Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подоланняфонетичних діалектизмів.

Особливості вивчення шкільного курсу фонетики, орфоепіїта графіки української мови в умовах близькоспорідненої дво-мовності.

Формування фонематичного слуху шляхом зіставлення тарозрізнення класифікаційних характеристик звуків в українськійі рідній мові учнів.

Методика засвоєння учнями багатозначності, прямого та пе-реносного значення слів, їх уживання в мовленні, синонімів,омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій,вивчення яких передбачене чинною програмою.

Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фра-зеологізмів, іншомовних слів.

Словникова робота у зв'язку з вивченням інших розділів шкі-льного курсу мови.

Лексична робота у системі занять з розвитку мовлення.

Наступність і перспективність у вивченні матеріалу, шляхиподолання трудношів у виділенні основи (похідної, непохідної),кореня, префікса, суфікса.

Уточнення та збагачення лексичного запасу учнів у процесівивчення морфологічної будови слова.

Ознайомлення учнів із способами словотвору: трудноші узасвоєнні словотворчих понять; система вправ; словотворчийаналіз, методика його проведення.

Використання наочності та технічних засобів навчання підчас вивчення будови слова, словотвору.

Місце граматики у шкільному курсі української мови. Пі-знавальне та практичне значення граматики, її роль у формуван-ні вмінь і навичок (мовленнєво-розумових, орфографічних, пун-ктуаційних), попередженні та подоланні граматичних помилок,збагаченні мовлення.

Короткий огляд основних напрямків методики навчанняграматики. Наукові засади та принципи методики навчання гра-матики в школі.

Історія методики навчання орфографії (граматичний, анти-граматичний напрями в розвитку методики навчання орфографії).

Методика розвитку орфографічної пильності в учнів. Робо-та над орфографічними помилками.

Історія методики навчання пунктуації.

Методика обліку та класифікації пунктуаційних помилок.

Індивідуальні науково-дослідні завдання

Завдання теоретико-практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

З якою метою в школі вивчається фонетичнатранскрипція? Розробіть по 4 завдання з використан-ням фонетичної транскрипції у 5, 10 класах. Чи відріз-нятиметься навчальний матеріал для транскрипцій узазначених класах? Обґрунтуйте свою відповідь.

Розробіть мультимедійну презентацію, або публі-кацію (інформаційний бюлетень чи буклет), або веб-сайт. Опишіть методику застосування таких мульти-медійних засобів під час навчання фонетики, орфоепії,графіки (клас, тему уроку з вивчення фонетики, орфо-епії, графіки студенти обирають самостійно).

Ознайомтеся з методичною статтею В.М.Андрєєвої«Інновації на уроках: Методична пам'ятка для вчителя(Вивчаємо українську мову та літературу. - 2004. - №29 (33). - С.1-8.), зверніть увагу на технологію ігровогонавчання. На основі класифікації ігор за різними озна-ками, розробленою В.М.Андрєєвою, запропонуйтесвою систему ігор для 5 класу, яку можна було б вико-ристати під час вивчення фонетики, орфоепії, графіки.Під час розробки ігрових завдань ураховуйте структуругри, яка включає: ігровий задум, правила гри, ігрові дії,дидактичне завдання, обладнання, результати гри.

Завдання практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

Змоделюйте конспект уроку тематичного контро-лю з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія» (5клас), використавши тести або контрольну роботу.

Змоделюйте конспект уроку узагальнення і сис-тематизації вивченого з розділу «Фонетика. Графіка.Орфографія» (5 клас), використовуючи методи про-грамованого навчання.

'© вкн

J

са

5 &

£ к

уа

* І^ 1u *«Я

ав