2.6. Зміст і форми самостійної роботи

магниевый скраб beletage

Самостійна робота студентів - це одна з організаційнихформ навчання, яка регламентується робочим навчальним пла-ном. Зміст самостійної роботи визначається у навчальній про-грамі кожної дисципліни з орієнтацією на вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця.

Навчальний матеріал, передбачений для самостійного опра-цювання студентом, підлягає підсумковому контролю нарівні зматеріалом, який опрацьовується під час навчальних занять.

Самостійна робота студентів передбачає:

опрацювання окремих тем навчальної дисципліни «Мето-дики навчання української мови в загальноосвітніх закладах»;

підготовку до практичних і лабораторних занять;

підготовку до різних форм контролю;

виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Змістом самостійної роботи студентів є:

опрацювання рекомендованої літератури;

ознайомлення із зразками методичних матеріалів;

розробка уроків, позакласних заходів і методичних рекомендацій;

аналіз програм навчальних предметів (обов'язкових та за ви-бором), факультативів, спецкурсів, рекомендованих до викорис-тання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів;

аналіз календарного планування;

аналіз шкільних підручників;

повторення та систематизація навчального матеріалу;

написання рефератів, тез, статей, рецензій тошо;

анотування наукових джерел;

добір та опрацювання фахової літератури;

пошук інформації в мережі Інтернет (використання web-броузерів, баз даних, користування інформаційно-пошуковими,інформаційно-довідковими системами, автоматизованими біб-ліотечними системами, електронними журналами);

організація діалогу в мережі Інтернет (використання елект-ронної пошти, синхронних телеконференцій);

створення тематичних web-сторінок і web-квестів.

Теми для самостійного опрацювання

Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції йрозвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою,силою, темпом, тембром).

Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подоланняфонетичних діалектизмів.

Особливості вивчення шкільного курсу фонетики, орфоепіїта графіки української мови в умовах близькоспорідненої дво-мовності.

Формування фонематичного слуху шляхом зіставлення тарозрізнення класифікаційних характеристик звуків в українськійі рідній мові учнів.

Методика засвоєння учнями багатозначності, прямого та пе-реносного значення слів, їх уживання в мовленні, синонімів,омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій,вивчення яких передбачене чинною програмою.

Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фра-зеологізмів, іншомовних слів.

Словникова робота у зв'язку з вивченням інших розділів шкі-льного курсу мови.

Лексична робота у системі занять з розвитку мовлення.

Наступність і перспективність у вивченні матеріалу, шляхиподолання трудношів у виділенні основи (похідної, непохідної),кореня, префікса, суфікса.

Уточнення та збагачення лексичного запасу учнів у процесівивчення морфологічної будови слова.

Ознайомлення учнів із способами словотвору: трудноші узасвоєнні словотворчих понять; система вправ; словотворчийаналіз, методика його проведення.

Використання наочності та технічних засобів навчання підчас вивчення будови слова, словотвору.

Місце граматики у шкільному курсі української мови. Пі-знавальне та практичне значення граматики, її роль у формуван-ні вмінь і навичок (мовленнєво-розумових, орфографічних, пун-ктуаційних), попередженні та подоланні граматичних помилок,збагаченні мовлення.

Короткий огляд основних напрямків методики навчанняграматики. Наукові засади та принципи методики навчання гра-матики в школі.

Історія методики навчання орфографії (граматичний, анти-граматичний напрями в розвитку методики навчання орфографії).

Методика розвитку орфографічної пильності в учнів. Робо-та над орфографічними помилками.

Історія методики навчання пунктуації.

Методика обліку та класифікації пунктуаційних помилок.

Індивідуальні науково-дослідні завдання

Завдання теоретико-практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

З якою метою в школі вивчається фонетичнатранскрипція? Розробіть по 4 завдання з використан-ням фонетичної транскрипції у 5, 10 класах. Чи відріз-нятиметься навчальний матеріал для транскрипцій узазначених класах? Обґрунтуйте свою відповідь.

Розробіть мультимедійну презентацію, або публі-кацію (інформаційний бюлетень чи буклет), або веб-сайт. Опишіть методику застосування таких мульти-медійних засобів під час навчання фонетики, орфоепії,графіки (клас, тему уроку з вивчення фонетики, орфо-епії, графіки студенти обирають самостійно).

Ознайомтеся з методичною статтею В.М.Андрєєвої«Інновації на уроках: Методична пам'ятка для вчителя(Вивчаємо українську мову та літературу. - 2004. - №29 (33). - С.1-8.), зверніть увагу на технологію ігровогонавчання. На основі класифікації ігор за різними озна-ками, розробленою В.М.Андрєєвою, запропонуйтесвою систему ігор для 5 класу, яку можна було б вико-ристати під час вивчення фонетики, орфоепії, графіки.Під час розробки ігрових завдань ураховуйте структуругри, яка включає: ігровий задум, правила гри, ігрові дії,дидактичне завдання, обладнання, результати гри.

Завдання практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

Змоделюйте конспект уроку тематичного контро-лю з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія» (5клас), використавши тести або контрольну роботу.

Змоделюйте конспект уроку узагальнення і сис-тематизації вивченого з розділу «Фонетика. Графіка.Орфографія» (5 клас), використовуючи методи про-грамованого навчання.

'© вкн

J

са

5 &

£ к

уа

* І^ 1u *«Я

ав

_ 2 *ое

м гЯ «

он

, «Я V

кв

£ *

оа

а

с ирд

уокт

е

й

и

н

ь

ілкі

ат

иво

В *

Змоделюйте конспект уроку вивчення нового матері-алу з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія» (5 клас).

Завдання теоретико-практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

Екстралінгвістичний принцип вивчення лексико-логії та фразеології у школі вимагає врахуваннязв'язку значень слів з тими реаліями, які вони нази-вають. На цьому принципі ґрунтується вивченнявсіх лексичних понять. Проаналізуйте, як реалізу-ється цей принцип у чинних підручниках з україн-ської мови під час вивчення лексикології в 5-6 кла-сах? На вашу думку, в основі вивчення якогоматеріалу лежить цей принцип? Доберіть вправи,що допомагають його реалізувати на уроці мови?

Чинна програма спрямовує вчителя на реалізаціюміжпредметних зв'язків під час вивчення матеріалу злексикології та фразеології. Під час вивчення яких темнайбільш доцільно використати матеріал інших пред-метів. Які завдання і на якому етапі навчання лексико-логії та фразеології ви запропонуєте їх учням?

Чим відрізняються лексико-стилістичний і стилі-стико-лексичний аналіз текстів, яке їх лінгводидак-тичне значення. Доберіть по 2 тексти (уривки з ху-дожньої літератури) і підготуйте запитання тазавдання для лексико-стилістичного аналізу (1текст) і для стилістико-лексичного аналізу (1 текст)у 5 або 6 класі на уроках зв'язного мовлення.

Завдання практичного характеру(одне завдання за вибором студента)

Підготуйте розгорнутий конспект уроку за одні-єю з тем розділу «Лексикологія» (клас, тему, типуроку студент обирає самостійно).

Підготуйте розгорнутий конспект уроку за одні-єю з тем розділу «Фразеологія» (клас, тему, типуроку студент обирає самостійно).

и

в

р

к

кхьасдВ «

'І ^& «

кз

*

нітві

со

іх

ні

д

ер

ес

вянначва

го

лое

з

аft

ь

улд

о

голокискел

£І В

а й

ак

и

д

о

те

«

и

н

ь

ілкі

ат

иво

Підготуйте розгорнутий конспект уроку з аналізомтексту та розробити методичні поради до його про-ведення (клас, тему, тип уроку студент обирає само-стійно).        

Завдання теоретнко-практнчного характеру(одне завдання за внбором студента)

Підготуйте наочність (3 схеми, 3 таблиці) для за-кріплення знань про будову слова й словотвір. На-пишіть методичні рекомендації щодо використанняцієї наочності на уроках мови.

Обґрунтуйте, як має бути пов'язана робота з роз-витку зв'язного мовлення з вивченням розділів «Бу-дова слова», «Словотвір» у 5 класі? Наведіть при-клади методів, прийомів, засобів такого навчання.

Охарактеризуйте види тестів і поясніть методикупроведення тестового контролю з української мови.Розробіть контрольні тести для тематичної атестаціїзнань з розділів «Будова слова. Орфографія», «Сло-вотвір. Орфографія».

З'ясуйте, у чому полягає інноваційний підхід довивчення української мови. Доберіть інноваційніметоди та прийоми навчання словотвору й пояснітьїх застосування на уроці.

Завдання практнчного характеру(одне завдання за внбором студента)

Підготуйте розгорнутий конспект уроку за одні-єю з тем розділу «Будова слова. Орфографія» (клас,тему, тип уроку студент обирає самостійно).

«

п

м

:- S

й Sd *•is ^

  • <3 иа «a ч^ лчгг

а я

о ма и

о вш н

° 'їй

ч 8« <=

(Я IX

з 5 £

S is IS

о св

* £Ю в

« £

J

В

в

оЕ-

V

вао

:sВX

wS

ч'2

Підготуйте розгорнутий конспект уроку за одні-єю з тем розділу «Словотвір. Орфографія» (клас,тему, тип уроку студент обирає самостійно).Підготуйте розгорнутий конспект нетрадиційногоуроку за однією з тем розділів «Будова слова. Орфо-графія» або «Словотвір. Орфографія» (клас, тему,тип уроку студент обирає самостійно).

Завдання теоретнко-практнчного характеру(одне завдання за внбором студента)

Познайомтеся із системою вправ, поданих у підру-чнику (Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Під-ручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних за-кладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2006. - 288с.) до теми«Іменник як частина мови». Проаналізуйте, якимшляхом ведуть автори підручника учнів до визначен-ня іменника як частини мови? Наскільки цей шляхвдалий? Опишіть як би ви почали вивчення цієї теми?

Доберіть 2 найефективніші види диктантів наетапі первинного закріплення (урок вивчення ново-го матеріалу з теми «Написання складних прикмет-ників разом і через дефіс»). Підготуйте розповідьпро методику їх проведення.

Побудуйте 2 алгоритми (альтернативний, алгоритм-інструкція) застосування орфографічного правила (те-ма за вибором студента). Правильність побудованихсхем перевірте на прикладах. Підготуйте розповідь прометодику їх застосування на уроках мови.

Доберіть текст для контрольної роботи з розділу«Синтаксис», складіть до нього граматичне завдан-ня. Підготуйте розповідь про методику проведенняконтрольної роботи.

чЗавдання практнчного характеру(одне завдання за внбором студента)

Підготуйте розгорнутий конспект уроку за одні-єю з тем розділу «Морфологія» (клас, тему, типуроку студент обирає самостійно).

Підготуйте розгорнутий конспект уроку за одні-єю з тем розділу «Синтаксис» (клас, тему, тип урокустудент обирає самостійно).

янначван

ак

н

д

о

те

н

в

р

к

*

х

а

д

а

п

ка

з

% §

А J

ІН

g % еау

о

В

'XS

(X

я

д

ер

ес

в

ар

г

ср

ук

«

нн

А'2

Підготуйте розгорнутий конспект нетрадиційного урокуза однією з тем розділів «Морфологія» або «Синтаксис»(клас, тему, тип уроку студент обирає самостійно).