2.7. Снстема контролю та оцінювання

Метою контролю успішності науково-теоретичної тапрактичної методичної підготовки майбутніх вчителів україн-ської мови є виявлення рівня засвоєння студентами знань теоріїметодики навчання української мови в загальноосвітніх закла-дах, розуміння важливості теорії для планування та проведеннянавчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах й обсягувмінь поєднувати набуті знання для вирішення практичних за-вдань навчання української мови.

Завдання контролю полягає у визначенні рівня теоретич-ної, методичної підготовки студентів: глибини та міцності тео-ретичних знань, володіння термінологією, здатності творчо ви-користовувати знання для вирішення конкретних методичнихзавдань, володіння основними професійно-методичними вмін-нями (гностичними, комунікативно-навчальними, конструктив-но-планувальними, організаційними).

Система контролю з методики навчання української мови взагальноосвітніх закладах охоплює поточний, рубіжний і підсу-мковий контроль.

Об'єктамн поточного контролю є:

Успішність виконання студентами завдань до практичних ілабораторних занять (опрацювання літератури, тексту лекції,виконання практичних завдань).

Форми контролю: усне опитування, тестування.

Успішність самостійного вивчення студентами тем курсуметодики.

Форми контролю: виконання контрольних завдань, напи-сання рефератів, підготовка конспектів уроків, розроблення ви-ховних заходів і позакласних занять з української мови.

Відвідування студентами лекційних, практичних і лаборато-рних занять.

Форми контролю: облік відвідування.

Об'єктом рубіжного контролю є рівень засвоєння теоре-тичних і практичних питань розділів: «Методика навчання фо-нетики, орфоепії, графіки», «Методика навчання лексикології тафразеології», «Методика навчання будови слова та словотвору»,«Методика навчання граматики», «Методика навчання орфо-графії», «Методика навчання пунктуації» та володіння профе-сійно-методичними вміннями, сформованими у студентів протя-гом навчання.

Форми контролю: тестування у письмовій формі (див.додаток Б); виконання індивідуального науково-дослідного за-вдання (див. додаток Д).

Об'єктом підсумкового контролю є рівень засвоєння тео-ретичних знань і володіння професійно-методичними вміннями,сформованими в студентів у результаті вивчення «Шкільногокурсу української мови».

Форми контролю: комплексна контрольна робота (див.додаток К).

Шкала оцінювання

За шкалоюECTS

За національною шка-лою

За шкалоюнавчальногозакладу

А

Відмінно

90 - 100

В

Дуже добре

82 - 90

С

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

FX

Незадовільно, з правомповторного складання

35-59

F