2.7. Снстема контролю та оцінювання

магниевый скраб beletage

Метою контролю успішності науково-теоретичної тапрактичної методичної підготовки майбутніх вчителів україн-ської мови є виявлення рівня засвоєння студентами знань теоріїметодики навчання української мови в загальноосвітніх закла-дах, розуміння важливості теорії для планування та проведеннянавчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах й обсягувмінь поєднувати набуті знання для вирішення практичних за-вдань навчання української мови.

Завдання контролю полягає у визначенні рівня теоретич-ної, методичної підготовки студентів: глибини та міцності тео-ретичних знань, володіння термінологією, здатності творчо ви-користовувати знання для вирішення конкретних методичнихзавдань, володіння основними професійно-методичними вмін-нями (гностичними, комунікативно-навчальними, конструктив-но-планувальними, організаційними).

Система контролю з методики навчання української мови взагальноосвітніх закладах охоплює поточний, рубіжний і підсу-мковий контроль.

Об'єктамн поточного контролю є:

Успішність виконання студентами завдань до практичних ілабораторних занять (опрацювання літератури, тексту лекції,виконання практичних завдань).

Форми контролю: усне опитування, тестування.

Успішність самостійного вивчення студентами тем курсуметодики.

Форми контролю: виконання контрольних завдань, напи-сання рефератів, підготовка конспектів уроків, розроблення ви-ховних заходів і позакласних занять з української мови.

Відвідування студентами лекційних, практичних і лаборато-рних занять.

Форми контролю: облік відвідування.

Об'єктом рубіжного контролю є рівень засвоєння теоре-тичних і практичних питань розділів: «Методика навчання фо-нетики, орфоепії, графіки», «Методика навчання лексикології тафразеології», «Методика навчання будови слова та словотвору»,«Методика навчання граматики», «Методика навчання орфо-графії», «Методика навчання пунктуації» та володіння профе-сійно-методичними вміннями, сформованими у студентів протя-гом навчання.

Форми контролю: тестування у письмовій формі (див.додаток Б); виконання індивідуального науково-дослідного за-вдання (див. додаток Д).

Об'єктом підсумкового контролю є рівень засвоєння тео-ретичних знань і володіння професійно-методичними вміннями,сформованими в студентів у результаті вивчення «Шкільногокурсу української мови».

Форми контролю: комплексна контрольна робота (див.додаток К).

Шкала оцінювання

За шкалоюECTS

За національною шка-лою

За шкалоюнавчальногозакладу

А

Відмінно

90 - 100

В

Дуже добре

82 - 90

С

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

FX

Незадовільно, з правомповторного складання

35-59

F

Незадовільно,повторний курс

1-34

FX означає: «незадовільно» - необхідно виконати певну додат-кову роботу для успішного складання;

F означає: «незадовільно» - необхідна значна подальша робота.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

За весь курс студент отримує максимум 100 балів. До їхскладу входять:

20 балів - поточний контроль успішності;

39 балів - рубіжний контроль;

41 балів - підсумковий контроль.

Поточний контроль передбачає таке нарахування балів:

відповідь на практичному занятті - 0, 3 балів;

суттєве доповнення на практичному або лабораторному за-нятті, коментування виконаних завдань - 0,3 бал;

виконання завдань до практичного або лабораторного занят-тя - 0,4 балів.

Рубіжний контроль передбачає:

тестування (4 тести по 5 балів) за темами змістових моду-лів - окремими розділами курсу - 20 балів;

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання(3 ІНДЗ по 4 балів, 1 ІНДЗ - 7 балів) - 19 балів.Підсумковий контроль за весь курс проводиться письмо-во (форма проведення контролю - контрольна робота) - 41 бал(див. додаток З).

Заохочувальні бали за:

публікації у збірниках наукових праць;

виступи на наукових конференціях;

участь в олімпіадах.

Критерії оцінювання відповіді студента

Відповідь на теоретичне питання оцінюється за критері-ями:

відповідність змісту;

повнота та ґрунтовність викладу;

доказовість викладу;

термінологічна коректність.

£

Кри-теріїоцінювання

Шкала оцінювання

0,3 бала

0,2 бала

0,1 бала

-

Відповідністьзмісту

Відповідь сту-дента повніс-тю відповідаєзмісту питан-ня. Усі основніпроблеми ви-значено чітко.

Відповідь студен-та частково відпо-відає змісту пи-тання. Не всіосновні проблемивизначено чітко.

Відповідьстудента невідповідаєзмісту питан-ня. Основніпроблеми невизначено.

<N

Повнота таґрунтовністьвикладу

Основні про-блеми повніс-тю та ґрунто-вно розкрито.

Основні проблемирозкрито лише ча-стково без належ-ної глибини.

Основні про-блеми не роз-крито.

CO

Доказовість викла-ду

Студент де-монструє ви-сокий рівеньдоказовостівикладу ма-теріалу з те-оретичногопитання.

Студент викладаєматеріал, в основ-ному аргументую-чи методичні по-ложення. Вінвідчуває трудно-щі у викладі своєїдумки щодо пев-них питань.

Студент викла-дає матеріал,майже не аргу-ментуючи ме-тодичні поло-ження. Він немає своєї думкищодо більшостіпитань.

 

Термінологічна корект-ність

Студент до-сить вільно йкоректно ко-ристуєтьсяметодичноютермінологі-єю. Він во-лодіє повнимзапасом ме-тодичних те-рмінів.

Студент в основ-ному правильновикористовує ме-тодичну терміно-логію. Невеликакількість терміно-логічних помилокне перешкоджаєрозумінню змістувикладеного.

Студент допус-кає значну кіль-кість терміно-логічнихпомилок, щоускладнює ро-зуміння змістувикладеного.Він володіє об-меженим запа-сом методич-них термінів.

Критерії оцінювання тестових завдань

Тестові завдання складено з метою перевірки знань сту-дентів зі шкільного курсу української мови. Тестова перевірказнань студентів дає можливість індивідуалізувати процес на-вчання, об'єктивно перевірити знання теоретико-методичногоматеріалу, виявити рівень сформованості навчально-методичних умінь.

Завдання розроблені у відповідності до вузівської програ-ми курсу «Шкільний курс української мови». їх обсяг становить20 запитань (по три варіанти відповідей).

Для роботи над тестами кожному студентові необхіднодотримуватися такого алгоритму виконання завдань:

прочитати умову завдання;

ознайомитися з тестовим матеріалом, на якому пропонуєть-ся розв'язати подане завдання;

вибрати правильну відповідь;

записати на своєму аркуші паперу поруч із номером завдан-ня правильну відповідь.

Виконання тесту оцінюється за п'ятибальною шкалою тавизначається за формулами:

17 - кількість правильних відповідей;17 х 100 = 85% , де: 100 - загальний відсоток від кількості;20    20 - загальна кількість запитань у

тесті;

85 % - відсоток правильних відпо-відей.

5 х 85 = 4, 25 , де: 5 - максимальна кількість балів за тест;100      85 % - відсоток правильних відпові-

дей;

100 - загальний відсоток від кількості;4, 25 - отриманий бал за виконаннятесту.

Виконання завдань до практичного або лабораторно-го заняття оцінюється за критеріями:

точність виконання практичного завдання;

методична грамотність;

здатність до обґрунтування методичних рішень;

правильність оформлення (фрагменту уроку, плану-конспектууроку, розгорнутого конспекту уроку).

 

 

 

Шкала оцінювання виконаних завдань до практич-

 

'3

О

ян

ного або лабораторного заняття

J?

a

н

 

 

 

 

а

 

 

 

 

ет

saК

вюн

0,4 бала

0,3 бала

0,2 бала

0,1 бала

 

 

 

Виконане

Виконане

Виконане

Виконане

 

 

 

студентом

студентом

студентом

студентом

 

 

 

завдання є

завдання є

завдання не

завдання не є

 

 

 

комуніка-

комуніка-

є комуніка-

комуніка-

 

 

 

тивно зорі-

тивно зорі-

тивно зорі-

тивно зорієн-

 

я

я

н

єнтованим,

єнто-

єнтова-

тованим, не

 

нн

анн

відповідає

ваним, од-

ним, має

відповідає

 

ан

д

авд

з

вимогам

нак має не-

серйозні

вимогам по-

 

ок

поетапного

значні по-

порушення

етапного

 

и

ca

ь

ого

формуван-

рушення

логіки по-

формування

1

тьіс

нч

ня вмінь і

логіки по-

етапного

умінь і нави-

 

ніч

тич

актр

навичок,

етапного

формуван-

чок, не вра-

 

оТ

враховує

формуван-

ня вмінь і

ховує віко-

 

 

п

вікові осо-

ня вмінь і

навичок та

вих

 

 

 

бливості

навичок,

врахування

особливостей

 

 

 

учнів.

врахуваннявіковихособливос-тей учнів.

віковихособливос-тей учнів.

учнів.

я

н

анн

в

тув

нру р

Є

о

ні

то

амор

ганчиПоте

S

<N

1-і

боо

kO

т

о

ніатн

CO

План-

План-

План-

План-

конспект

конспект

конспект

конспект

уроку ви-

уроку в ос-

уроку вико-

уроку вико-

конано від-

новному

нано із зна-

нано методи-

повідно до

виконано

чними не-

чно безгра-

вимог по-

методично

доліками.

мотно

урочного

грамотно,

Неповна

 

планування,

проте є не-

мета уроку,

 

правильно

значні не-

структура

 

сформульо-

доліки у

не відпові-

 

вано цілі

дотриманні

дає типу

 

уроку (на-

зазначених

уроку.

 

вчальна,

вимог.

Невдало

 

розвиваль-

 

дібрано ме-

 

на, виховна).

 

тоди і при-

 

Методична

 

йоми робо-

 

структура

 

ти на уроці

 

відповідає

 

або пору-

 

типу уроку,

 

шена їх ло-

 

а зміст -

 

гічна послі-

 

ступеню

 

довність.

 

навчання.

 

 

 

Студент

Студент

Студент не

Студент не-

швидко і

адекватно

зовсім аде-

здатний пра-

правильно

реагує на

кватно реа-

вильно реа-

реагує на

запитання,

гує на за-

гувати на

запитання.

проте він

питання.

запитання.

Він здат-

не досить

Він відчу-

Він не може

ний теоре-

впевнено

ває труд-

обґрунтувати

тично об-

обґрунто-

нощі в об-

вибір влас-

ґрунтувати

вує вибір

ґрунтуванн

них методи-

вибір влас-

власних

і вибору

чних рішень.

них мето-

методич-

власних

 

дичних рі-

них рішень.

методич-

 

шень.

 

них рішень.

 


Завдання

Завдання

Виконане

Завдання не

виконано

виконано

завдання

відповідає

грамотно у

грамотно у

має недолі-

вимогам до

мовному

мовному

ки як у мо-

його вико-

відношен-

відношен-

вному від-

нання, міс-

ні, оформ-

ні, включає

ношенні,

тить значну

лено у від-

всі необ-

так і в його

кількість мо-

повідності

хідні ком-

оформлен-

вних поми-

до вимог і

поненти,

ні, включає

лок, не має

включає всі

проте його

не всі не-

всіх необхід-

необхідні

оформлен-

обхідні

них компо-

компонен-

ня має зна-

компонен-

нентів.

ти.

чні недолі-

ти.

 

 

ки.

 

 

Допуском до підсумкового контролю (контрольної ро-боти) є успішна поточна навчальна діяльність студента і зараху-вання результатів рубіжного контролю (виконання тестів йІНДЗ).