ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Зміст   3

Передмова      5

Програма навчальної дисципліни «Методика навчанняукраїнської мови»         10

Пояснювальна записка         10

Розподіл навчального часу за модулями     14

Зміст лекційного курсу          17

Тематика та зміст практичних занять          27

Тематика та зміст лабораторних занять      38

Зміст і форми самостійної роботи    67

Система контролю та оцінювання  74

Рекомендована література    83

Програма навчальної дисципліни «Шкільний курс укра-їнської мови»   95

Пояснювальна записка         95

Розподіл навчального часу за модулями     102

Зміст лекційного курсу          106

Тематика та зміст практичних занять          112

Тематика та зміст лабораторних занять      133

Зміст і форми самостійної роботи    168

Система контролю та оцінювання  175

Рекомендована література    182

Педагогічна практика в системі професійної підготовкивчителя української мови         197

Організація педагогічної практики   197

Програма педагогічної практики      205

Методичні рекомендації щодо проходження

педагогічної практики           218

Форми та методи контролю проходження

педагогічної практики           220

Вимоги до звіту студентів про проходження

педагогічної практики           221

Підведення     підсумків педагогічної практики      223

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

студентів-практикантів         223

Особливості організації педагогічної практикистудентів-філологів заочної форми навчання    226

Методичні поради щодо підготовки та проведення

уроків української мови         227

Інструкції щодо виконання окремих завдань

педагогічної практики           245

4. Курсова робота з методики навчання української

мови в загальноосвітніх закладах     256

Курсова робота з методики навчання українськоїмови як самостійне навчально-наукове дослідженнястудента-філолога        258

Послідовність виконання курсової роботи 261

Підготовчий етап до написання курсової роботи  263

4.4.Зміст курсової роботи     270

Заключний етап у підготовці курсової роботи       273

Правила технічного оформлення курсової роботи 277

Захист курсової роботи з методики навчання україн-ської мови 280

Теми курсових робіт з методики

навчання української мови   282

Програма державного екзамену з методики навчання

української мови в загальноосвітніх навчальних закладах 303

Додатки          337

Література      376

Прогресивні тенденції розвитку суспільства, що супрово-дять розбудову України як незалежної європейської держави,диктують соціальне замовлення на всебічно розвинену, духовнобагату, самодостатню особистість, людину з високим рівнем ко-мунікативної компетентності, що передбачається Національноюдоктриною розвитку освіти України в XXI столітті та Стандар-том мовної освіти.

В умовах відродження гуманітарної освіти в Україні, від-творення та зміцнення інтелектуального потенціалу нації чільнемісце належить вивченню української мови (як рідної, як держа-вної (другої)). Навчання рідної мови на сучасному етапі розвит-ку національної школи спрямоване насамперед на формуваннянаціонально свідомої особистості, яка є носієм мови, володіє лі-нгвістичними знаннями та необхідним рівнем умінь і навичок вусіх видах мовленнєвої діяльності. Маючи статус державної мо-ви, вона є засобом міжособистісного й міжнаціонального спіл-кування, єднання громадян України в суспільно-історичну спі-льноту - український народ.

Учителям-словесникам відведена важлива роль - навчанняучнів української мови, яке має бути спрямованим на форму-вання мовної особистості. Засвоюючи мову, діти маютьпам'ятати, що рівень розвитку рідної мови відображає рівеньдуховного розвитку нації: словник - це те, що нація знає просвіт, а граматика - це те, як вона про цей світ говорить.

Для учнів національних спільнот оволодіння державноюмовою є важливою складовою соціально-культурної діяльності,що ставить за мету навчити розумінню нової культури (міжку-льтурного взаєморозуміння) та допомогти оволодіти міжкуль-турною комунікацією, тобто вмінням спілкуватися з носіямиіншої культури. Передбачається, що ці учні мають досягти ви-значеного чинною програмою рівня україномовної комунікати-вної компетенції, яка дозволяє їм стати учасниками міжкультур-ного спілкування в багатонаціональній державі.

Основою мовної політики в освітній сфері є приведеннякількості шкіл з різними мовами навчання у відповідність до на-ціонального складу населення. Але це завдання можнарозв'язати лише за умови, якщо всі навчальні заклади забезпе-чуватимуть високий рівень вільного володіння українською мо-вою як державною.

Отже, нова мотивація вивчення державної мови вимагаєоновлення методики навчання української мови, диференційо-ваного підходу до вивчення цієї дисципліни у вищих навчальнихзакладах.

Особливої уваги майбутніх вчителів української мови по-требують школи, де навчаються учні національних спільнот. Насьогодні для таких шкіл розроблено зміст навчання, визначеноєдиний стандарт навчання державної мови, але відсутня лінгво-дидактична концепція підготовки вчителів загальноосвітніх за-кладів для зазначених шкіл. Вирішення цієї проблеми конче не-обхідне для реалізації концепції педагогічної освіти, оскількизнання державної мови дає громадянам національних спільнотгарантію реалізувати всі права та свободи в межах України.

Зважаючи на те, що у школах з російською мовою викла-дання засвоєння української мови відбувається в білінгвальномусередовищі, часто спостерігається досить низький рівень куль-тури мовлення як вчителів, так і учнів. Виховання мовленнєвоїкультури тісно пов'язане з оволодінням мовними засобами вбудь-якій мовленнєвій ситуації, умінням користуватися багати-ми ресурсами української мови, правильно й виразно висловлю-вати свої думки. Вагомим компонентом підвищення загальноїкультури та культури мовлення вчителів і учнів шкіл з україн-ською і з рідною (російською, болгарською, польською тощо)мовами навчання є розвиток українського літературного нормо-ваного мовлення, що впливає на виховання патріотизму, грома-дянськості. З цією метою до курсу «Методика навчання україн-ської мови в загальноосвітніх закладах» введено теми, які роз-вивають у студентів-філологів професійно-комунікативні вміннята навички продукації тексту та навчального тексту як основноїодиниці мовлення вчителя-словесника.

У навчальних програмах лінгводидактичну готовність май-бутніх вчителів до навчання учнів державної мови визначено яксукупність наукових лінгводидактичних знань, сформованістьпрофесійно-мовленнєвих вмінь і навичок для володіння літера-турними нормами української мови у процесі спілкування; обі-знаність з українськими національними традиціями та мовлен-нєвим етикетом, що обумовлюють ефективне вирішеннянавчально-виховних і мовленнєвих завдань у процесі викладан-ня навчального предмета - української мови.

Компонентами лінгводидактичної готовності студентів длянавчання учнів державної мови є:

Лінгвістична (мовна) компетенція з показниками:

знання про мову як систему;

знання функцій мовних одиниць і правил їх поєднання;

вміння здійснювати зіставний аналіз української та рідноїмов на всіх її рівнях.

Мовленнєва компетенція з показниками:

вміння сприймати на слух і розуміти українське мовлення;

вміння вести діалог (діалогічне мовлення);

вміння конструювати монологічне мовлення.

Комунікативна компетенція з показниками:

знання норм культури спілкування українською мовою;

знання формул українського мовленнєвого етикету;

вміння спілкуватися українською мовою у різноманітних си-туаціях навчально-мовленнєвої діяльності з урахуванням соціа-льних норм поведінки.

Методична компетенція з показниками:

знання методики навчання української мови як рідної;

знання методики навчання української мови як державної (ушколах, де навчаються учні національних спільнот);

володіння діагностичними методиками виявлення рівнязнань учнів української мови;

вміння застосовувати лінгвометодичні знання в роботі з уч-нями російської, болгарської, польської та ін. національностей.

Оцінно-регулятивна компетенція з показниками:

навички взаємо- і самоконтролю у процесі навчання;

навички взаємо- і самооцінки мовлення;

вміння виправляти й коригувати мовлення.

Крос-культурна компетенція, що формується як синтез лінг-вокультурної та міжкультурної компетенції з показниками:

знання базових елементів культури (національних звичаїв,традицій, реалій тощо) країни, мовою якої здійснюється комуні-кація;

здатність виявляти у мові країнознавчу інформацію та кори-стуватися нею з метою досягнення запланованої комунікативноїмети;

уміння здійснювати міжкультурну комунікацію, яке перед-бачає знання лексичних одиниць з національно-культурним (ет-нокультурним) компонентом семантики та навички адекватногоїх уживання в ситуаціях міжкультурного спілкування;

уміння використовувати фонові знання для досягнення взає-морозуміння в ситуаціях опосередкованого та безпосередньогоміжкультурного спілкування;

вміння зіставляти традиції та звичаї українського й російсь-кого, болгарського, польського та ін. народів;

знання звичок, звичаїв, правил і законів спілкування певногосоціуму, національно-лінгвокультурної спільноти, які формуютьіндивідуальні та групові установки, мотивації, форми поведінки,зокрема комунікативної, невербальних компонентів (жести, мі-міка тощо), національно-культурних традицій, системи ціннос-тей.

Посібник спрямований на допомогу викладачам мето-дики та студентам-філологам вищих навчальних закладів в ор-ганізації навчального курсу «Методика навчання українськоїмови в загальноосвітніх закладах», до складу якого належатьдисципліни: «Методика навчання української мови», «Шкіль-ний курс української мови». Навчальні програми зазначених ди-сциплін мають на меті конкретизувати та доповнити теоретичніоснови методики навчання української мови в школах як з укра-їнською мовою навчання, так і в тих, де навчаються учні націо-нальних спільнот, визначити зміст, форми опрацювання мовнихресурсів української мови, що сприятиме піднесенню рівня гра-мотності й компетентності учнів.

Навчальні програми дисциплін: «Методика навчання укра-їнської мови» та «Шкільний курс української мови» містятьопис загальних положень; розподіл навчального часу за моду-лями; зміст лекційного курсу, практичних і лабораторних за-нять; теми, винесені на самостійне опрацювання; систему семес-трового контролю й оцінювання теоретичної та практичноїпідготовки студентів-філологів. Посібник пропонує програму таметодичні рекомендації щодо організації педагогічної практикий методичні рекомендації до написання курсової роботи з шкі-льного курсу української мови з методикою навчання.

У бібліографічному списку навчального посібника вказаноосновну використану та рекомендовану літературу для поглиб-леного вивчення зазначених дисциплін. Важливою частиноюпропонованого навчального посібника є додатки, що доповню-ють, ілюструють основний текст.

Методичні рекомендації, пропоновані посібником не виче-рпують усіх можливостей методики навчання державної мови вшколах з багатонаціональним контингентом учнів, а лише оріє-нтують викладачів, студентів-філологів на цю роботу та допов-нюють матеріал посібника теоретичними засадами та практич-ними матеріалами, які можна використати поряд з іншимиматеріалами з методики навчання української мови.

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

(для студентів спеціальності 6.020303«Філологія. Українська мова та література»)