2.8. Рекомендована літератураОсновна література

Бачинська А.Л. Морфологія, орфографія: Диктанти з укра-їнської мови // Українська мова та література. - 1998. - №3.- С.29-32.

Безпояско O.K., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Гра-матика української мови. Морфологія. - К.. 1993. - С. 11-45.

Біляєв O., Мельничайко В., Пентилюк М. Концепція на-вчання державної мови в школах України //Дивослово. -1996. - №1. - С.16-21.

нел

мр

оф

оьтісні

ьлив

ар

П

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція вивчення українсь-кої мови в 5-11 класах загальноосвітньої школи з російсь-кою мовою навчання // Українська мова і література вшколі. - 2002. - № 5. - С.43-51.

Бурда К. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми«Прийменник» // Українська мова і література в школі. -2004. - №5. - С. 19-23.

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розви-тку зв'язного мовлення. 5 клас. - X.: Веста, 2005. - 112с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Уроки рідної мови в 5 класі:Посібник для вчителя. - К.: Освіта України, 2005. - 224с.

Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів 5-7 класів // Ди-вослово. - 1997. - №1. - С. 51-53.

Горошкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник...» (лекси-кографічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. -С.33-36.

Горяний В. Програми з української мови для поглибленоговивчення (10-11 класи) //Українська мова і література вшколі. - 1993. - № 1. - С. 10-16.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) по-милками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Дика Н. Робота над граматичними (синтаксичними) поми-лками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 40-42.

Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі //Дивослово. - 1998. - №4. - С. 29- 31.

Дмитренко Г. Займенник (6 клас) // Урок української. -2000. - №10. - С. 30-35.

Дубовик С. Застосування методики взаємного навчання науроках української мови в школі (вивчення тем «Прислів-ник» і «Дієприслівник») // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №4. - С. 6-8.

Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціона-льна орієнтація // Дивослово. - 1998. - №6. - С. 29-32.

Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення укра-їнської лексики учнями 5-6-х класів російської та болгар-ської національностей // Українська мова та література. - 8(360), лютий 2004. - С. 9-16.

Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл збагатонаціональним контингентом (лінгвокультурологіч-ний підхід) // Дивослово. - 2005. - № 10. - С. 4-8.

Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів націона-льних спільнот та шляхи їх подолання // Українська мовата література. - 38 (390), жовтень 2004. - С. 14-19.

Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу куль-тур: Навч. посібник. - Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 264с.

Дорошенко О.А. Робота вчителя-словесника в умовах міс-цевої говірки // Українська мова та література в школі. -1991. - №12. - С. 18-22.

Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення у 4-8 класах. - К.,1982. - С. 25-49.

Кащук А. Будова слова в українській мові (у завданнях, за-питаннях і відповідях) // Українська мова та література вшколі. - 2002. - №7. - 216 с.

Клюзко М. Повторення та узагальнення теми «Дієприкмет-ник» // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 29-36.

Коваль В. Безмежний як думка (Система комбінованихуроків із вивчення фразеологізмів) // Українська мова й лі-тература в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіу-мах. - 2005. - №6. - С. 6-11.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяль-ності, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідніджерела. - 2201. - № 2. - С. 14-17.

Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінг-воаналізу / Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту.- Тернопіль, 1997. - 416 с.

Кузьміна О., Носалюк В. Інноваційні прийоми активізаціїпізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на уроках мови //Українська мова та література. - 2005. - №6. - С.3-7.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово (слово і його зна-чення). - X., 1993. - 113 с.

Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на урокахукраїнської мови. - К.: Рад. школа. - 1964. - 163с.

Мащенко Л. Дієприкметник, дієприслівник як форми діє-слова. Нестандартний урок з мови // Українська мова талітература. - 14 (366), квітень, 2004. - С. 5-7.

Мовчун Ф. Етимологія як засіб патріотичного виховання //Початкова школа. - 1998. - №5. - С. 8-12.

Мовчун Ф. Слово, його етимологія і . виховання // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 6-9.

Мовчун Ф. Про що розповідають слова // Рідні джерела. -2000. - №3. - С. 6-10.