2.8. Рекомендована літератураОсновна література

магниевый скраб beletage

Бачинська А.Л. Морфологія, орфографія: Диктанти з укра-їнської мови // Українська мова та література. - 1998. - №3.- С.29-32.

Безпояско O.K., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Гра-матика української мови. Морфологія. - К.. 1993. - С. 11-45.

Біляєв O., Мельничайко В., Пентилюк М. Концепція на-вчання державної мови в школах України //Дивослово. -1996. - №1. - С.16-21.

нел

мр

оф

оьтісні

ьлив

ар

П

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція вивчення українсь-кої мови в 5-11 класах загальноосвітньої школи з російсь-кою мовою навчання // Українська мова і література вшколі. - 2002. - № 5. - С.43-51.

Бурда К. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми«Прийменник» // Українська мова і література в школі. -2004. - №5. - С. 19-23.

Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з розви-тку зв'язного мовлення. 5 клас. - X.: Веста, 2005. - 112с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Уроки рідної мови в 5 класі:Посібник для вчителя. - К.: Освіта України, 2005. - 224с.

Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів 5-7 класів // Ди-вослово. - 1997. - №1. - С. 51-53.

Горошкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник...» (лекси-кографічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. -С.33-36.

Горяний В. Програми з української мови для поглибленоговивчення (10-11 класи) //Українська мова і література вшколі. - 1993. - № 1. - С. 10-16.

Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) по-милками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 30-33.

Дика Н. Робота над граматичними (синтаксичними) поми-лками // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 40-42.

Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі //Дивослово. - 1998. - №4. - С. 29- 31.

Дмитренко Г. Займенник (6 клас) // Урок української. -2000. - №10. - С. 30-35.

Дубовик С. Застосування методики взаємного навчання науроках української мови в школі (вивчення тем «Прислів-ник» і «Дієприслівник») // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №4. - С. 6-8.

Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціона-льна орієнтація // Дивослово. - 1998. - №6. - С. 29-32.

Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення укра-їнської лексики учнями 5-6-х класів російської та болгар-ської національностей // Українська мова та література. - 8(360), лютий 2004. - С. 9-16.

Дороз В. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл збагатонаціональним контингентом (лінгвокультурологіч-ний підхід) // Дивослово. - 2005. - № 10. - С. 4-8.

Дороз В. Помилки в українському мовленні учнів націона-льних спільнот та шляхи їх подолання // Українська мовата література. - 38 (390), жовтень 2004. - С. 14-19.

Дороз В.Ф. Вивчення лексикології в умовах діалогу куль-тур: Навч. посібник. - Ніжин: ТОВ «Видавництво» Аспект-Поліграф», 2006. - 264с.

Дорошенко О.А. Робота вчителя-словесника в умовах міс-цевої говірки // Українська мова та література в школі. -1991. - №12. - С. 18-22.

Іваницька Н.Л. Вивчення членів речення у 4-8 класах. - К.,1982. - С. 25-49.

Кащук А. Будова слова в українській мові (у завданнях, за-питаннях і відповідях) // Українська мова та література вшколі. - 2002. - №7. - 216 с.

Клюзко М. Повторення та узагальнення теми «Дієприкмет-ник» // Дивослово. - 1994. - №1. - С. 29-36.

Коваль В. Безмежний як думка (Система комбінованихуроків із вивчення фразеологізмів) // Українська мова й лі-тература в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіу-мах. - 2005. - №6. - С. 6-11.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяль-ності, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідніджерела. - 2201. - № 2. - С. 14-17.

Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінг-воаналізу / Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту.- Тернопіль, 1997. - 416 с.

Кузьміна О., Носалюк В. Інноваційні прийоми активізаціїпізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на уроках мови //Українська мова та література. - 2005. - №6. - С.3-7.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово (слово і його зна-чення). - X., 1993. - 113 с.

Марченко Л.М. Робота з лексичними синонімами на урокахукраїнської мови. - К.: Рад. школа. - 1964. - 163с.

Мащенко Л. Дієприкметник, дієприслівник як форми діє-слова. Нестандартний урок з мови // Українська мова талітература. - 14 (366), квітень, 2004. - С. 5-7.

Мовчун Ф. Етимологія як засіб патріотичного виховання //Початкова школа. - 1998. - №5. - С. 8-12.

Мовчун Ф. Слово, його етимологія і . виховання // Рідніджерела. - 2000. - №2. - С. 6-9.

Мовчун Ф. Про що розповідають слова // Рідні джерела. -2000. - №3. - С. 6-10.

Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту:завдання і методи // Теорія і практика лінгвістичного аналі-зу тексту. - Тернопіль, 1997. - 168 с.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору: Довідник. - Те-рнопіль, 1997. - С.31-38.

Методика навчання української мови в середніх навчаль-них закладах / Колектив авторів за редакцієюМ.ІПентилюк.. М.І Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман,О.М.Горошкіна, З.П.Бакум, М.М.Барахтян, І.В.Гайдаєнко,А.Г.Галетова, Т.В.Коршун, А.В. Нікітіна, Т.Г.Окуневич,О.М.Решетилова. - К.: Ленвіт, 2004. - 400с.

Новосьолова В. Вивчення дієприкметника на уроках рідноїмови у 7 класі // Українська мова і література в школі. -2004. - №4. - С. 12-16.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - №2003. - № 12. - С. 33-35.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативнихумінь: проблема вибору вправ (на матеріалі складних ре-чень) // Дивослово. - 2002. - №12. - С. 26-28.

Омельчук С. Реалізація дослідницького методу в процесіформування мовленнєво-комунікативних умінь учнів (наматеріалі вивчення складнопідрядних речень з кількомапідрядними) // Дивослово. - 2003 - №3. - С. 35-36.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативнихумінь на синтаксичній основі (система мовленнєвих вправу 9 класі) // Дивослово. - 2004. - №6. - С. 8-11.

Омельчук С. Формування навичок стилістичного аналізускладних синтаксичних конструкцій // Дивослово. - №2003. - № 12. - С. 33-35.

Омельчук С. Формування мовленнєво-комунікативнихумінь на синтаксичній основі (система мовленнєвих вправу            9 класі) // Дивослово. - 2004. - №8. - С. 26-29.

Ощипко І.И. Вивчення теми «Будова слова» та «Словотвір»у школі. - Львів. - 1998. - С.15-27.

Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово.- 1999. - №3. - С.30-32.

Пентилюк М.І. Державний стандарт мовної освіти у світлісучасної методики української мови / Українська філоло-гія: теоретичні та методичні аспекти навчання. - Черкаси:Брама-Україна, 2005. - С.41-47.

Пентилюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класи-фікації // Українська мова та література в школі. - 2003. -№ 3. - С. 26-29.

Передрій Г.Р. Дієприкметник // Українська мова і літерату-ра в школі. - 1993. - №11. - С.30-33.

Пермінов В. Вивчення правопису прислівників за допомо-гою методів ейдетики // Українська мова та література. - 14(366), квітень 2004. - С. 7-8.

Плиско К.М. Синтаксис рідної мови із системою орієнтирівдля самостійного вивчення. - X., 1992.

Плиско К.М. Синтаксис української мови в опорних конс-пектах, таблицях і завданнях. - X.: Вид. група «Основа»,2004. - 96 с.

Симоненкові Л.М., Остаф Я.І. Числівники // Дивослово. -1994. - №7. - С.12-15.

Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий слов-ник. - К., 1995. - 245с.

Скуратівський Л. Концепція мовної освіти 12-річної школи(українська мова) // Українська мова і література в школі. -2001. - №2. - С.4-10.

Скуратівська Г. Формування загальнонавчальних умінь підчас вивчення фонетики, графіки, орфоепії, орфографії /Українська мова і література в школі. - 2003. - № 8. - С. 13-16.

Стріха А.Д., Гуревич А.Ю. Цікава граматика. - К.: Рад.школа, 1991. - С. 125.

Теклюк В. Вивчення фразеології в 5 класі // Дивослово. -1999. - №4. - С. 24-26.

Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі: Посі-бник для вчителя. - К., 1990. - 175 с.

Хом'як І. Визначення орфограми у писемному мовленні //Дивослово. - 2000. - №2. - С.29-31.

Хом'як І. Навчання орфографії в сучасних умовах // Укра-їнська мова та література в школі. - 1999. - №2. - С.4-6.Хом'як І. Вивчення лексики у поєднанні з орфографією //Дивослово. - 2002. - №6. - С.20-24.

Хом'як І. Навчання орфографії у зв'язку зі словотвором //Урок української. - 2002. - №7. - С. 38-42.Чешуріна Т.Г. Словникова робота на уроках українськоїмови // Вивчаємо українську мову та літературу. - № 17-18(57-58) червень 2005. - С. 19-22.

Чміль Н. Етапи вивчення теми «Займенник» у 6-му класі.Система занять // Українська мова та література. - 44 (396),листопад, 2004. - С. 14-23.

Шелехова Г. Займенник // Дивослово. - 1995. - №5. С. 34-37.Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частинмови. - К., 1981. - 216с.

Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії: Посібникдля вчителів. - К., 1985. - 219с.

Шляхова В. Опанування способів тлумачення лексичногозначення // Українська мова і література в школі. - 2003. -№3. - С. 30-34.

Шляхова В.В. Удосконалення орфоепічних навичок шко-лярів // Українська мова та література в школі. - 1991. -№12. - С. 16-18.

Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроціукраїнської мови // Українська мова та література в школі.- 2002. - № 8. - С. 11- 13.

Ющук І. До методики синтаксичного аналізу речення //Дивослово. - 2003. - № 10. - С. 33-37.

Яворська С. Будова слова і словотвір (Робота з орфографії)// Дивослово. - № 5-6. - С. 39-44.

Яворська С. Вивчення розділу «Будова слова. Орфографія»у 5 класі // Українська мова і література в школі. - 1999. -№4. - С.11-16.

Ярмолюк А. Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі //Українська мова і література в школі. - 2004. - №4. - С. 17-19.

Додаткова література

Біляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., ПередрійГ.Р., Рожило Л.П. Методика вивчення української мови вшколі. // К., 1987. - 245 с.

Безсмертна Н. Вічний двигун на ім'я словотвір // Українськамова та література в середніх школах... - 2004. - №4. - С.16-20.

Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посіб-ник для вчителів. - К.: Рад. школа, 1988. - С. 12-43.

Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе. - М., 1978. - 125с.

Бондар Д.Р., Пентилюк М. Лексичні недоліки і шляхи їх по-долання // Українська мова і література в школі. - 1980. -№11. - С. 42-48.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Новий підручник як невід'ємнаскладова системної перебудови мовної освіти // Українськамова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та ко-легіумах. - 2005. - №5. - С.4-8.

Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе. - М., 1978. - 125с.

Валентій Л.В. Мовний аналіз як метод навчання в школі //Українська мова і література в школі. - 1996. - №3. - С.40-43.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2004. - №11, (про-довження) - С. 5-9.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - № 2. - С.5-19, (продовження) - С. 2-7.

Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі аналізутексту. - К., 1986. - 105 с.

Вашуленко М.С. Орфоепія й орфографія в 1-3 класах. Посіб-ник для вчителів. К. 1982. - 110 с.

Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. - К.,1989. - 119с.

Горбачук В.Т. Виправлення й аналіз пунктуаційних помилоку диктантах // Українська мова і література в школі. - 1989. -№ 7. - С. 59-63.

Горлова В. Чим близький прикметник українцям? // Україн-ська мова і література в середній школі... - 2002. - №4. - С.131-135.

Глазова О.П. Дидактичні матеріали з морфології українськоїмови. 5-6 класи. - К., 1985. - С. 16-29.

Головецька Н. Уроки розвитку зв'язного мовлення. Зимоваказка. Складання текстів розповідей і текстів-описів у 5-мукласі// Українська мова і література. - 2005. - №47. - С.7-9.

Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою (для шкіл націо-нальних меншин): Посібник для вчителів. - К.: Педагогічнадумка. - 2003. - 137с.

Ґудзик І.П. Навчаємо слухати-розуміти українську мову //Рідні джерела. - 1998. - №1-2. - С.4-8.

Девдера М. Узагальнення та повторення вивченого матеріалута «диктантний алгоритм» // Українська мова і література вшколі. - 2004. - №5. - С.40-44.

Заболотний О. Розвиток навчально-пізнавальної активностіучнів (Проблемні ситуації) // Дивослово. - 2004. - №12. - С.29.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадкианалізу: (Навч.-метод. посібник). - К.: Вища шк., 1989. - 143с.

Кравченко О. Урок формування пунктуаційних умінь і нави-чок у процесі вивчення безсполучникового складного речен-ня // Українська мова і література в школі. - 2000. - №4. - С.44-45.

Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичнізасади // Дивослово. - 2004. - №10. - С. 2-11, (початок).

Кравчук Д.М. Творчі роботи з української мови в IV-VIIIкласах. К.: Рад. школа. - 1971. - 119 с.

Коршун Т. Слово - основний продукт мовленнєвої діяльнос-ті, центральна одиниця внутрішнього лексикону // Рідні дже-рела. - 2201. - № 2. - С. 14-17.

Лаврінчук І. Аналіз диктанту. Алгоритм роботи над помил-ками // Українська мова і література. - 2005. - №6. - С.11-13.

Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова.Довідник. Т.: «Богдан» - 1997. - 120 с.

Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Україн-ська мова і література в школі. - 2001. - №2. - С.50-55.

Методика навчання української мови у школі // О.М. Бєляєв,М.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, Г.Р. Передрій, Л.П. Ро-жило: Посібник для учителів. - К.: Рад. шк., 1987. - 246 с.

Методика викладання української мови у середній школі: На-вч. посібник / Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Ско-рик О.С.; За ред. І.С. Олійник. - 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Вища школа, 1989. - 439с.

Мовчун А. Наші помічники - розділові знаки // Дивослово. -2001. - №11. - С. 19-24.

Ободянська Н. Діагностика й викорінювання орфографічнихпомилок у письмових роботах учнів // Українська мова і лі-тература. - 2005. - №6. - С.8-10.

Олійник І., Іваненко В., Рожило Л., Скорик О. Методика ви-кладання української мови в середній школі. - К.: Вища шк.,1989. - С.67-123.

Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Підручник длягімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994.

Передрій Г.Р., Смолянінова Г.М. Лексика і фразеологія укра-їнської мови. - К.: Рад. школа. - 1983. - 207с.

Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови. - К.:Рад. школа, 1978. - 184 с.

Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі. - К.,1985. - 160 с.

Плющ М.Я. Вивчення морфології в 5-6 класах: Посібникдля вчителів. - К., 1988. - С. 16-79.

Полєвікова О.Б. Використання творчих вправ як засобу мо-тиваційного забезпечення процесу навчання рідної мови //Початкова школа. - 2004. - № 3. - С.15-18.

Романюк Є. У майстерні слова (система уроків зі словотво-ру) // Українська мова та література в середніх школах. -

- №4. - С. 8-15.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (Розділ4. Когнітологічний напрям сучасної лінгвістики). К.: вид. украї-нського фітосоціологічного центру. - 1999. - С.65-85.

Симоненкова Л.М. Вивчення фонетики і морфології в умо-вах місцевих говорів. - К., 1986. - С. 35-76.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібник / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред.О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Сікорська З.С. Морфемний аналіз слова // Українська мова ілітература в школі. - 1984. - №8. - С.44-48.

Скуратівський Л. До питання про значення поняття «мов-леннєвий розвиток» та інші близькі за змістом поняття //Українська мова і література в школі. - 2005. - №3. - С. 2-4.

Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в поча-ткових класах. - К.: Рад. школа. - 1976. - 176 с.

Тризна М. Таємниці храму Володарки Орфографії. Повто-рення вивченого з теми // Українська мова і література. -

- № 6. - С.20-22.

Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мовлення уч-нів. - К., 1984. - С. 15-76.

Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі украї-нської мови: Посібник для вчителя. - К.: Рад. школа,1991. -160 с.

51.Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії. - К.,1978. - С. 28-37.

Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского язьїкав 4-8 классах. - К., 1983. - 128с.

Шелехова Г.Т. Використання вправ з аудіювання і читанняна уроках рідної мови в 6 класі. // Українська мова і літера-тура в школі. - 2005. - №4. - С. 2-6.

Шелехова Г.Т. Інноваційні підходи до укладання нової про-грами з української (рідної) мови для 5-12 класів / Українсь-ка філологія: теоретичні та методичні аспекти навчання. -Черкаси: Брама-Україна, 2005. - С.55-59.

Шульжук К.Ф. Складне речення в українській мові: Навч.-метод. посібник. - К., 1989. - С. 219с.

Програми навчальних предметів(обов'язкових і за вибором), факультативів, спецкурсів,рекомендованих до використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів

Артеменко Є. Світ українського слова / Методичні рекомен-дації щодо організації та змісту навчально-виховного проце-су в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальному році/ За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. -Ч.ІІ. - С.167-177.

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова: Програма для 5-12класів загальноосвітніх навчальних закладів з російськоюмовою навчання / Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв,Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. - Чернівці: Видавничий дім«Букрек», 2005. - 152с.

Бондарчук Л, Кисляк Н, Шубко І. Сучасна риторика. 5-11класи / Методичні рекомендації щодо організації та змістунавчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - БілаЦерква: КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.259-273.

Глазова О., Кузнєцов Ю. Програма факультативного курсу«Лексика сучасної української мови» (7 клас) // Методичнідіалоги. - 2006. - №1. - С. 13-20.

Дем'яненко О. Крилаті вислови та їх літературні першодже-рела / Методичні рекомендації щодо організації та змісту на-вчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. - БілаЦерква, 2002. - С.249-253.

Заболотний О. Вступ до мовознавства. 10-11 класи / Мето-дичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква:КОІПОПК, 2004. - Ч.ІІ. - С.46-53.

Заболотний О. Основи наукової діяльності / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчально-му році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква, 2002. -С.170-175.

Завіщана Л. Українська мова. 8-11 класи / Методичні реко-мендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини у 2000-2001 навчально-му році / За ред. І.Л. Лікарчука, Н.І. Клокар, В.В. Потіхи. -Біла Церква; К.: Видавець Ешке О.М., 2000. - С.70-73.

Кононевич В. Від авторської казки до . вершини? Творчіроботи на уроках мови та літератури //Українська мова та лі-тература. - 2005. - №13. - С. 6-9.

Мірошник С, Шестаківська Р. Мистецтво слова. 9-11 класи /Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчаль-но-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церк-ва: КОІПОПК, 2003. - С.341-351.

Приходько Л. Мистецтво говорити / Методичні рекомендаціїщодо організації та змісту навчально-виховного процесу взакладах освіти Київщини в 2002-2003 навчальному році / Зазаг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква, 2002. - С.244-249.

Романюк Є. Авторська програма «Основи культури мовлен-ня» // Укр. мова і літ-ра в школі. - 2003. - №3. - С. 59-60.

Рубан І. Українська мова. 6-9 класи / Методичні рекоменда-ції щодо організації та змісту навчально-виховного процесу взакладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальному році / Зазаг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. - Ч.ІІ. -С.177-190.

Сідько О. Культура мовлення. 10 клас / Методичні рекомен-дації щодо організації та змісту навчально-виховного проце-су в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчальному році

/ За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК, 2005. -Ч.ІІ. - С.27-32.

Скуратівський Л.В. та ін. Рідна (українська) мова: Програмадля загальноосвітніх навчальних закладів /Л.В.Скуратівський,   Г.Т.Шелехова,            В.І.Тихоша,А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Ірпінь: Вида-вничо-торгова фірма «Перун», 2005. - 176с.

Фесенко О. Цікаві розмови про частини мови // Українськамова та література. - 2005. - №10. - С. 7-8.

Цимбалюк В. Культура мовлення. 8-9 класи / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчально-му році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК,2005. - Ч.ІІ. - С.99-103.

Цимбалюк В. У світі букв і звуків. 8 клас / Методичні реко-мендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчально-му році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК,2005. - Ч.ІІ. - С.80-83.

Цимбалюк В. Цікава етимологія. 8-9 класи / Методичні ре-комендації щодо організації та змісту навчально-виховногопроцесу в закладах освіти Київщини в 2005-2006 навчально-му році / За заг. ред. Н.І. Клокар. - Біла Церква: КОІПОПК,2005. - Ч.ІІ. - С.83-88.

Підручники

Біляєв О.М. та ін. Українська мова: Підручник для 10-11 кл.загальноосв. навч. закладів з укр. та рос. мовами навчання. -К.: Освіта, 2005. - 384 с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2005. - 272с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. та польськ. мовами. - К.: Освіта, 2006. - 240с.

Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підручникдля 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-ням рос. мовою. - К.: Освіта, 2007. - 256с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Педагогіч-на преса, 2005. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 6класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2006. - 288с.

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: «Зодіак-ЕКО», 2007. - 288с.

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 5-гокласу. - К.: Грамота, 2005. - 240с.

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Рідна мова: Підручникдля 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.:Навчальна книга, 2005. - 288с.

Скуратівський Л.В. Українська мова: Елементи практичноїриторики: Додаток до підручника «Українська мова, 10-11кл.». - К.: Освіта, 2004. - 128 с.

Календарне планування

Орієнтовне календарне тематичне планування для роботи зпідручником «Рідна мова» (автори О. Глазова, Ю. Кузнецов),5 клас // Українська мова й література в середніх школах, гі-мназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - №3.

Скуратівський Л., Шелехова Г. Орієнтовне календарне пла-нування уроків і тематичного контролю за рівнем навчаль-них досягнень учнів 5 класу з рідної (української) мови (Ісе-местр) // Українська мова і література в школі. - 2005. - №5.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Орієнтовне календарне плану-вання уроків і тематичного контролю за рівнем навчальнихдосягнень з української мови учнів 5 класів ЗНЗ з російсь-кою мовою навчання (I семестр) // Українська мова й літера-тура в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. -2005. - №6.

Тихоша В. Орієнтовне календарне планування з рідної мовидля 5 класу 12-річної школи // Дивослово. - 2005. - №8.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Орієнтовне календарне плану-вання з української мови для 5 класу 12-річної школи ушколах з російською мовою навчання // Дивослово. - 2005. -№ 8.

Бондаренко Н., Ярмолюк А. Орієнтовне календарне плану-вання уроків і тематичного контролю за рівнем навчальнихдосягнень з української мови учнів 5 класів ЗНЗ з російськоюмовою навчання (II семестр) // Українська мова й література всередніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - №7-8.

3. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ