3.1. Організація педагогічної практики

магниевый скраб beletage

Надзвичайно важливою складовою професійної підготов-ки майбутніх учителів-словесників є педагогічна практика, пе-редбачена навчальними планами педагогічного університету.

Педагогічна практика є основою для подальшої репроду-ктивно-творчої професійної діяльності майбутніх учителів. Про-водиться вона згідно з «Положенням про організацію навчаль-ного процесу у вищих навчальних закладах», затвердженимнаказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 червня1993 року та «Положення про проведення практики студентіввищих навчальних закладів України», затвердженим наказомМіністра освіти і науки України № 93 від 2 квітня 1993 року, вяких зазначається мета, зміст і завдання професійної діяльностістудентів під організаційно-методичним керівництвом спеціалі-стів вищої та середньої ланок освіти.

Педагогічна практика покликана підготувати студентів досамостійного та цілісного виконання рецептивних функцій учи-теля української мови.

Важливим аспектом такого виду діяльності студентів єте, що вони мають можливість інтегрувати знання з різних базо-вих дисциплін (психології, педагогіки, мовознавчих дисциплін,методики навчання української мови) у єдину систему профе-сійних знань, умінь і навичок, а також виробляють навички пе-дагогічної праці, удосконалюють сформовані елементарні мето-дичні уміння, вчаться спостерігати й аналізувати урокиукраїнської мови, творчо використовувати досвід кращих учите-лів школи. У процесі педагогічної практики майбутні вчителі-філологи оволодівають умінням проводити уроки українськоїмови різних типів, використовуючи ефективні методи та прийо-ми навчання як систему цілеспрямованих дій для організації пі-знавальної і практичної діяльності учнів.

Мета педагогічної практики студентів-філологів перед-бачає: оволодіння сучасними формами, методами, прийомами,засобами, технологіями навчально-виховної роботи в різних ти-пах загальноосвітніх і середніх спеціальних навчальних закла-дах; поглиблення та закріплення теоретичних знань, здобутих вуніверситеті; розвиток у студентів креативних умінь, творчоїініціативи, реалізації особистісного навчання учнів; впрова-дження комунікативно-функціонального підходу в процесі про-ведення уроків із використанням сучасних технологій і методикактивізації пізнавальної діяльності учнів; розвиток науково-дослідних умінь з подальшим їх застосуванням у вчительськійроботі.

У процесі проходження педагогічної практики студентмає право:

вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в школі, організації педагогічної практики,брати участь у конференціях і педагогічних нарадах;

одержувати консультації вчителя, методиста, групового ке-рівника з усіх питань проведення педагогічної практики;

користуватися бібліотекою, навчальними та методичнимикабінетами школи.

Під час педагогічної практики студент зобов'язаний:

виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогі-чної практики;

проводити свою діяльність згідно з вимогами Статуту шко-ли, правилами внутрішнього розпорядку;

виконувати розпорядження адміністрації школи, вчителів,методистів і керівників педагогічної практики;

ретельно готуватися до уроків і позакласної роботи;

вчасно й охайно вести документацію педагогічної практики;

бути для учнів взірцем морально-етичних норм поведінки,мовленнєвої діяльності, інтелекту,

бути організатором психологічного клімату та керівником вучнівському колективі.

Зміст роботи керівника та методистів педагогічної практики

Діяльність керівника та методистів педагогічної практикиздійснюється у п'ять етапів: підготовчий, початковий, основний,підсумковий, етап організаційної роботи після педпрактики.

На підготовчому етапі керівник педагогічної практикивиконує таку роботу:

організовує обмін досвідом проведення педагогічної практи-ки між методистами;

разом з керівництвом школи здійснюють попередній вибіркласів, груп, учителів української мови, класних керівників, ви-рішують різні організаційні питання.

На початковому етапі керівник повинен:

разом з груповими методистами, керівниками від кафедр пе-дагогіки та психології організувати й провести настановчу кон-ференцію з питань педагогічної практики;

у перший день практики груповий методист проводить орга-нізаційне заняття з підгрупою студентів-практикантів у школі(бесіда з директором школи або заступником директора з навча-льної роботи, завідувачем методичного об'єднання школи, вчи-телями-словесниками);

протягом першого тижня методист організовує відвідуванняуроків вчителів і проводить зі студентами їх аналіз;

у кінці першого тижня груповий методист і керівники відкафедр педагогіки та психології затверджують індивідуальніплани роботи студентів-практикантів;

груповий методист допомагає старості групи з педпрактикискласти розклад залікових уроків, позакласних заходів, взаємо-відвідування студентами уроків, днів самостійної роботи;

керівник педагогічної практики аналізує стан проходженнястудентами педпрактики та вживає відповідних заходів щодойого покращення.

На основному етапі виконується така робота:

методисти та вчителі проводять зі студентами консультації зпланування та розробки уроків, підготовки наочних посібників івикористання технічних засобів навчання, проведення позаклас-них заходів;

учителі та методисти відвідують й аналізують уроки практи-кантів;

методист і керівник практики організовують і проводять се-мінари з методики навчання української мови, педагогіки, пси-хології;

керівник педагогічної практики факультету відвідує школи,проводить бесіди зі студентами, керівниками шкіл, вчителями,знайомиться з документацією практикантів, відвідує уроки тапозакласні заходи, бере участь в їх обговоренні;

керівник педпрактики бере участь у роботі зборів педколек-тиву школи за підсумками практики;

керівник педагогічної практики факультету проводить бесідиз груповими керівниками, методистами про стан педагогічноїпрактики, вживає заходи щодо її удосконалення.

Під час педагогічної практики уроки студентів маютьправо відвідувати методисти навчального відділу, декан (дирек-тор), заступники декана (директора), завідувачі кафедр, викла-дачі.

На підсумковому етапі педагогічної практики керівник іметодисти забезпечують:

перевірку документації, яку подали студенти-практиканти таоцінюють її;

організацію та проведення зборів педагогічного колективушколи за підсумками педагогічної практики, на яких дають ха-рактеристику роботи студентів-практикантів і виставляють оці-нки за педпрактику.

На етапі організаційної роботи після педагогічної прак-тики керівники та методисти виконують такі види діяльності:

груповий методист складає звіт про результати педагогічноїпрактики в академічній групі за затвердженою схемою та подаєйого разом з документацією студентів керівникові педпрактикине пізніше, ніж через три дні після закінчення педагогічноїпрактики;

керівник педагогічної практики факультету вивчає й аналізуєзвіти групових методистів і документацію студентів, складаєзвіт про результати практики та подає його в навчальну частинууніверситету;

кафедри, які відповідали за педагогічну практику, організо-вують виставку кращих наочних посібників, виготовлених сту-дентами;

керівник і методисти беруть участь у підсумковій конферен-ції з педагогічної практики.

Основні завдання педагогічної практикиНавчальні:

забезпечити зв'язок теоретичних знань фахових дисциплін зреальним педагогічним процесом, використання їх у розв'язанніконкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань;

розвивати у практикантів вміння проводити уроки з викори-станням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальноїдіяльності;

формувати у студентів психологічну готовність до роботи у школі.

Наукові:

поглиблювати теоретичні знання студентів з фахових дисци-плін і на основі індивідуальних завдань вивчення передовогопедагогічного досвіду вчителів виробити творчий підхід до пе-дагогічної діяльності;

формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу.

Виховні:

виховувати у студентів стійкий інтерес і любов до професіївчителя;

формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навич-ки, що сприяють розвиткові професійних якостей учителя, по-треби в педагогічній самоосвіті;

розвивати у практикантів вміння здійснювати виховну робо-ту.

Професійні:

вивчати шкільну документацію: план роботи школи, особовісправи учнів, щоденники, класні журнали, календарне плану-вання вчителів-словесників;

проводити психолого-педагогічні спостереження за учнямикласу, виявляти їхні вікові й індивідуальні особливості, рівеньрозвитку, рівень вихованості;

складати характеристику на учня, на колектив класу;

на основі знань педагогічної, психологічної наук, методикинавчання української мови проводити аналіз та узагальнення пе-дагогічного досвіду вчителів школи;

розробляти перспективний і поточний плани роботи вчителята класного керівника;

правильно визначати:

типи уроків, їхню організаційну структуру залежно від мети,змісту, вікових особливостей учнів і конкретних умов проведен-ня уроків;

організаційні форми, методи та засоби проведення уроків увідповідності з дидактичними принципами навчання, враховую-чи вікові, психологічні особливості учнів і конкретні умови на-вчання;

навчальну, виховальну, розвивальну мету уроку зі спеціаль-ності та в позакласних виховних заходах, а також організаційніформи та методи їх проведення;

раціонально добирати, а в разі необхідності виготовляти роз-давальний матеріал, наочність до уроків відповідно до їх пізна-вальної мети;

своєчасно й уміло застосовувати технічні засоби навчання,зокрема засоби мультимедіа для проведення уроків з українськоїмови та в позакласній роботі;

стимулювати інтерес, активність учнів до засвоєння знань,розвивати їхню увагу, мислення, мовлення;

здійснювати психолого-педагогічний аналіз уроків і позакла-сних заходів зі спеціальності.

Під час педагогічної практики студенти повинні виявитирівень володіння такими професійно-методичними вміннями:

Конструктивно-планувальні вміння:

складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків затемою з урахуванням різних умов навчання та рівня підготовкиучнів; визначати цілі та завдання кожного уроку з урахуванняметапу навчання;

обирати ефективні прийоми досягнення сформульованих ці-лей з урахуванням вікових особливостей учнів за етапом на-вчання;

визначати типи вправ і послідовність їх виконання відповід-но до етапів оволодіння мовленнєвими вміннями та навичками,а також з урахуванням труднощів засвоєння навчального матері-алу та рівня підготовленості учнів;

використовувати реальні та проектувати навчальні мовлен-нєві ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал длясприймання та засвоєння мовних одиниць, що вивчаються, їхзастосування у мовленнєвій діяльності;

проектувати та створювати необхідні наочні посібники дляпроведення уроків мови;

складати план і сценарій позакласного заходу.

Комунікативно-навчальні вміння:

установлювати та підтримувати різноманітні мовленнєві ко-нтакти: вчитель - клас, вчитель - учень, учень - учень тощо;

визначати об'єкти контролю мовленнєвої діяльності учнів ідобирати відповідні їм методичні прийоми, зокрема тестові за-вдання;

виправляти помилки учнів, розуміти їх характер і використо-вувати мовленнєвий спосіб виправлення (перепитування, зоровавербальна та схематична наочність, екстралінгвістичні засобитощо).

Організаційні вміння:

організовувати виконання накресленого плану;

забезпечувати мовленнєву діяльність учнів на уроках україн-ської мови;

вносити методично виправдані корективи до конспектівуроків з урахуванням умов навчання;

вчити учнів найбільш раціональних прийомів самостійної роботи;

раціонально поєднувати колективні й індивідуальні форми ро-боти з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;

здійснювати різноманітні прийоми активізації учнів залежновід їх вікових особливостей;

методично доцільно використовувати традиційні наочні по-сібники, аудіативні, аудіовізуальні та візуальні технічні засобинавчання;

проводити позакласні заходи з української мови, організову-вати їх відповідно до складеного плану та сценарію.

Розвивально-виховні вміння:

реалізовувати загальноосвітній, розвивальний і виховний по-тенціал мовленнєвого матеріалу уроку або серії уроків;

формувати та розвивати інтелектуальну й емоційну сферуособистості учня, його пізнавальні інтереси;

вирішувати засобами мови та літератури завдання морально-го, культурного, естетичного, гуманістичного виховання учнів.

Дослідницькі вміння:

вивчати ставлення учнів до предмета та виявляти рівеньсформованості їхніх мовленнєвих навичок і вмінь;

проводити з урахуванням етапу навчання методичний аналіз мо-вного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів йогозасвоєння та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих уроківз теоретичним обґрунтуванням різних сторін навчальної діяльності;

спостерігати, аналізувати й узагальнювати досвід вчителів,переносити ефективні прийоми та форми роботи в практикусвоєї педагогічної діяльності;

- вивчати методичну літературу та теоретично осмислюватинавчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, атакож удосконалювати свою роботу, використовуючи нові фор-ми та прийоми навчання.