3.2. Програма педагогічної практики

магниевый скраб beletage

Під час педагогічної практики студент виконує обов'язки вчи-теля-дублера та помічника класного керівника. Праця студентів наштатних посадах здійснюється без оплати. Під час практики студен-ти можуть залучатися адміністрацією для надання допомоги базіпрактики, але характер усієї праці має відповідати профілю навчан-ня і за тривалістю не заважати виконанню навчальних завдань.

Протягом усієї практики студенти повинні чітко виконува-ти правила охорони праці та протипожежної безпеки зобов'язковим проходженням інструктажу (на місці практики).Педагогічна практика здійснюється за планом.

Програмапроходження педагогічної практики

для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Українськамова та література» для філологічних факультетівпедагогічних університетів

Пояснювальна записка

Педагогічна практика студентів - майбутніх вчителів-словесників - важливий компонент їх професійної підготовки.Різні її види дають можливість студентам ознайомитися з реаль-ною системою навчально-виховної роботи у школі, з досвідомпланування, проведення вчителями уроків, позакласної роботи зпредмету, організаційної та виховної роботи класних керівниківз учнями та їх батьками.

Зміст і характер діяльності студентів під час педагогічної(виробничої) практики відрізняється більшою різноманітністю ісамостійністю, вона має бути максимально наближена до реаль-ної професійної діяльності вчителя і класного керівника.

Педагогічна (виробнича) практика

Головна мета педагогічної практики для рівня бакалавра

формування у студентів вмінь і навичок, проведення навчаль-ної та позакласної роботи за спеціальністю, виховної роботи вучнівському колективі.

Виходячи з цього, студент-філолог повинен під час прак-тики виконати такі завдання:

на основі вивчення колективу учнів, методичних особливо-стей роботи вчителя-словесника та класного керівника готуватита проводити уроки з української мови, позакласні заходи зпредмету та виховну роботу як помічник класного керівника;

складати індивідуальний план студента-практиканта за ти-жнями на весь період педпрактики та вести щоденник, в якомуфіксувати результати спостереження уроків вчителів, студентів-практикантів, класних керівників, результати власної діяльності;

зібрати матеріал з досвіду роботи вчителів за темою курсо-вої роботи й опрацювати результати експериментальної перевір-ки методичних рекомендацій, що містяться в курсовій роботі зметодики навчання української мови;

виконати завдання кафедр: педагогіки, психології, теорії таметодики навчання мов, української мови, української та зару-біжної літератури.

План педагогічної практики студентів-філологів 3 курсу

Зміст

Кількістьгодин

1.

Організаційне заняття. Ознайомлення студентів іззавданнями та змістом педагогічної практики. Об-говорення змісту й організаційного плану роботи.

2

2.

Розподіл практикантів за робочими групами.Ознайомлення з методикою майбутньої роботи,порядком ведення щоденників педагогічноїпрактики, спостережень і нотаток, збору й об-робки матеріалів тощо.

4

3.         Зміст навчальної роботи

Ознайомитися:

з системою навчально-виховної, позакласноїта позашкільної роботи основної школи в ці-лому, з порядком ведення шкільної докумен-тації (з бесіди директора школи чи заступни-ків директора з навчальної і виховної роботи);

із специфікою методики роботи вчителів ікласного керівника певного класу (5-9 кл.);

із специфікою позакласної роботи вчителя-словесника;

зі змістом роботи методичних об'єднань вчи-телів за спеціальністю та класних керівників;

Вивчити:

зміст календарних і тематичних планів уро-ків вчителя-словесника, плану його позакла-сної роботи;

план організаційної та виховної роботи клас-ного керівника;

анатомо-фізіологічні, психологічні й індиві-дуальні особливості класного колективу, зо-крема педагогічно занедбаних учнів і тих,хто має високий рівень знань, умінь і нави-чок;

досвід роботи вчителів з теми, яка розробля-ється в курсовій роботі з методики навчанняукраїнської мови.

Формувати навички й уміння майбутньої пе-дагогічної діяльності:

планування навчально-виховного процесу тапроведення уроків з української мови;

- відвідування та наступний аналіз уроків і по-закласних заходів з української мови;

підготовка й проведення не менше 20 уроківукраїнської мови в 5-9 класах у присутностівчителя-словесника;


 

самостійна підготовка та проведення 2-3 за-лікових уроків різних типів;

підготовка дидактичного матеріалу до залі-кових уроків;

відвідування й аналіз 10 уроків студентів-практикантів;

проведення психолого-педагогічних спосте-режень;

проведення індивідуальних бесід з учнями;

участь у батьківських зборах;

участь у роботі методичних об'єднань учите-лів української мови, семінарах, засіданняхпедагогічної ради школи, в підсумковихконференціях з педпрактики.

Зміст позакласної роботи:

вивчення системи роботи вчителя українсь-кої мови, спрямованої на формування в учнівстійкого інтересу до виучуваних предметів;

оволодіння вміннями виховання учнів науроці засобами мови;

опанування знаннями та вміннями з питаньпідготовки та проведення позакласної робо-ти з української мови: тижнів українськоїмови, вечорів (ранків), бесід, конференцій,диспутів, екскурсій; випуск стіннівок тощо.

 

4.

Виконання індивідуальних завдань з метоюнадбання студентами умінь і навичок самостій-ного розв'язування наукових завдань.

106

5.

Перевірка щоденників педагогічної практики танапрацьованих матеріалів.

4

6.

Підсумкова конференція.

4

 

Разом годин:

324

Індивідуальні завдання

1. Складіть план виховної роботи з класом за технологією колек-тивної творчої справи.

Складіть розгорнутий план-конспект комбінованого урокуукраїнської мови та проведіть його у класі.

На прикладі перевірки домашнього завдання на комбіновано-му уроці покажіть можливості органічного поєднання фронта-льної, групової, індивідуальної форм роботи.

Складіть розгорнутий план-конспект вступного уроку абоуроку вивчення нового матеріалу та проведіть його.

Складіть розгорнутий план-конспект уроку української мови(формування умінь і навичок) та проведіть його.

Складіть розгорнутий план-конспект уроку української мови(узагальнення вивченого) та проведіть його.

Розробіть систему запитань (аналітичні, навідні, риторичні,синтетичного характеру) для бесіди з учнями на уроці узагаль-нення вивченого.

Складіть тестові завдання різних рівнів складності для темати-чного оцінювання учнів на уроці української мови.

Складіть розгорнутий план-конспект уроку навчального пере-казу та проведіть його.

Підготуйте та проведіть нестандартний урок з української мови.

Розробіть урок української мови з використанням проблемно-го викладу навчального матеріалу.

На прикладі одного уроку покажіть використання частково-пошукового методу.

Розробіть методику формування 2-3 мовних понять з курсуукраїнської мови.

Розробіть розгорнутий план-конспект уроку української мови,під час якого тема вивчається шляхом застосування методуспостереження й аналізу мовних явищ.

На прикладі одного уроку покажіть різні прийоми роботи зформування дослідницьких умінь школярів.

Розробіть фрагмент уроку, з розгорнутим описом роботи запідручником з української мови.

Розробіть фрагмент уроку, з розгорнутим описом роботи зісловником (орфографічним або тлумачним, або морфемнимтощо) української мови. Підготуйте пам'ятку з цього виду дія-льності.

Підготуйте завдання, які сприяють формуванню пізнавальноїактивності, самостійності учнів, ґрунтовності їхніх знань. Ви-користайте їх на практиці та проаналізуйте результат вашої таучнівської роботи.

Підготуйте дидактичний матеріал, для індивідуальної, групо-вої, фронтальної роботи учнів.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте урок українськоїмови, проведений учителем.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте урок українськоїмови, проведений студентом-практикантом.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте урок, який випровели.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте позакласнийзахід.

Підготуйте та проведіть виховну годину в класі.

Вивчіть досвід одного з вчителів української мови.

Підготуйте аналіз перевірених вами зошитів з українськоїмови.

Візьміть участь у проведенні батьківських зборів класу.

Проведіть експериментальну перевірку методичних рекомен-дацій з власної курсової роботи.

Форма звітності

Психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта з

індивідуальним тижневим планом.

Два конспекти уроків з української мови.

Конспект позакласного заходу з української мови.

Конспект й аналіз виховного заходу.

Звіт студента-практиканта, підписаний вчителем-словесником і

класним керівником.

Психологічна характеристика учня класу.

Один протокол обговорення уроку.

Звітна документація подається методисту за два дні до завер-шення педагогічної практики!

Педагогічна (виробнича) практика

Особливістю цього етапу педагогічної практики є те, щостудент здійснює самостійно (під контролем методиста, вчите-ля-словесника та класного керівника) планування навчальної,позакласної, виховної роботи на чверть і готує та проводить усівиди навчально-виховної і позакласної роботи, працюючи наробочому місці вчителя і класного керівника в колективі учнів10-12 класів.

Головна мета педагогічної практики для рівня спеціаліс-та - оволодіння методикою навчально-виховної і позакласноїроботи в старших класах в умовах самостійної діяльності підконтролем вчителя, класного керівника та методистів.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати та-кі завдання:

спланувати всі види діяльності вчителя та класного керівни-ка, скласти потижневий план студента-практиканта;

організовувати та проводити навчально-виховну, позакласнуроботу відповідно плану;

вести психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, в якому фіксувати результати вивчення колективукласу, спостереження уроків вчителів, студентів-практикантів,результати проведення власних уроків, позакласних і виховнихзаходів та їх аналіз;

виконати завдання кафедр педагогіки, психології, теорії таметодики навчання мов, української мови, української та зару-біжної літератури.

План педагогічної практики студентів-філологів 4 курсу

Зміст

Кількістьгодин

1.

Організаційне заняття. Ознайомлення сту-дентів із завданнями та змістом педагогіч-ної практики. Обговорення змісту й органі-заційного плану роботи.

2

2.

Розподіл практикантів за робочими група-ми. Ознайомлення з методикою майбутньоїроботи, порядком ведення щоденників пе-дагогічної практики, спостережень і нота-ток, збору й обробки матеріалів тощо.

4

3.

Зміст навчальної роботи

Ознайомитися:

з системою навчально-виховної, позакла-сної та позашкільної роботи старшоїшколи в цілому, з порядком ведення шкі-льної документації (з бесіди директорашколи чи заступників директора з навча-льної та виховної роботи);

із специфікою методики роботи вчителів такласного керівника певного класу (10-12 кл.);

із специфікою позакласної роботи вчите-ля-словесника у 10-12 класах;

зі змістом роботи методичних об'єднань вчи-телів за спеціальністю та класних керівників.

Вивчити:

зміст календарних і тематичних планівуроків вчителя-словесника, плану йогопозакласної роботи;

план організаційної та виховної роботикласного керівника;

анатомо-фізіологічні, психологічні й ін-дивідуальні особливості класного колек-тиву (10-12 кл.), зокрема індивідуальніособливості відстаючих у навчанні учніві тих, хто має високий рівень знань, уміньі навичок з метою вивчення причин від-ставання перших і потреб в розширенніта поглибленні знань і вмінь других;

інтереси й уподобання учнів класу щодовиховної та позакласної роботи з україн-ської мови;

414


особливості організації та проведенняпозакласної роботи з української мови встарших класах.

3. Формувати навички й уміння майбутньої

педагогічної діяльності:

планування навчально-виховного проце-су та проведення уроків з української мо-ви;

відвідування та наступний аналіз уроків іпозакласних заходів з української мови;

підготовка та проведення не менше 20уроків української мови в 10-12 класах уприсутності вчителя-словесника;

самостійна підготовка і проведення 2-3залікових уроків української мови різнихтипів;

підготовка дидактичного матеріалу дозалікових уроків;

відвідування й аналіз 10 уроків студентів-практикантів;

проведення психолого-педагогічних спо-стережень;

проведення індивідуальних бесід з учня-ми;

участь у батьківських зборах;

участь у роботі методичних об'єднаньучителів української мови, семінарах, за-сіданнях педагогічної ради школи, в під-сумкових конференціях з педпрактики.

Зміст позакласної роботи:

вивчення системи роботи вчителя україн-ської мови, спрямованої на формування вучнів стійкого інтересу до виучуванихпредметів;          


 

оволодіння вміннями виховання учнів науроці засобами мови;

опанування знаннями та вміннями з пи-тань підготовки та проведення позаклас-ної роботи з української мови: тижнівукраїнської мови, вечорів (ранків), бесід,конференцій, диспутів, екскурсій; випускстіннівок тощо.

 

4.

Виконання індивідуальних завдань з метоюформування у студентів умінь і навичок са-мостійного розв'язування наукових завдань.

274

5.

Перевірка щоденників педагогічної практи-ки та напрацьованих матеріалів.

4

6.

Підсумкова конференція.

4

 

Разом годин:

702

Індивідуальні завдання

Складіть план виховної роботи з класом за технологією ко-лективної творчої справи.

Складіть розгорнутий план-конспект комбінованого урокуукраїнської мови та проведіть його у класі.

На прикладі перевірки домашнього завдання на комбінова-ному уроці покажіть можливості органічного поєднанняфронтальної, групової й індивідуальної роботи.

Складіть розгорнутий план-конспект вступного уроку абоуроку вивчення нового матеріалу та проведіть його.

Складіть розгорнутий план-конспект уроку формуванняумінь і навичок, проведіть його.

Складіть розгорнутий план-конспект уроку узагальнення ви-вченого та проведіть його.

Розробіть систему запитань (аналітичні, навідні, риторичні,синтетичного характеру) для бесіди з учнями на уроці уза-гальнення вивченого.

Складіть тестові завдання різних рівнів складності для тема-тичного оцінювання учнів.

Складіть розгорнутий план-конспект уроку навчального пе-реказу та проведіть його.

Підготуйте та проведіть нестандартний урок з українськоїмови.

Розробіть урок з використанням проблемного викладу на-вчального матеріалу.

На прикладі одного уроку покажіть використання частково-пошукового методу.

Розробіть методику формування 2-3 мовних понять з курсуукраїнської мови.

Розробіть розгорнутий план-конспект уроку, під час якоготема вивчається шляхом застосування методу спостереженняй аналізу мовних явищ.

На прикладі одного уроку покажіть різні прийоми роботи зформування дослідницьких умінь школярів.

Розробіть фрагмент уроку, з розгорнутим описом роботи запідручником з української мови.

Розробіть фрагмент уроку, з розгорнутим описом роботи зісловником (орфографічним або тлумачним, або морфемнимтощо) української мови. Підготуйте пам'ятку з цього видудіяльності.

Підготуйте завдання, які сприяють формуванню пізнавальноїактивності, самостійності учнів, ґрунтовності їхніх знань.Використайте їх на практиці та проаналізуйте результат ва-шої та учнівської роботи.

Підготуйте дидактичний матеріал, для індивідуальної, гру-пової, фронтальної роботи учнів.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте урок українсь-кої мови, проведений учителем.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте урок українсь-кої мови, проведений студентом-практикантом.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте урок українсь-кої мови, який ви провели.

Користуючись схемою аналізу, проаналізуйте позакласнийзахід.

Підготуйте та проведіть виховну годину в класі.

Вивчіть досвід одного з вчителів української мови.

Підготуйте аналіз перевірених вами зошитів з українськоїмови.

Візьміть участь у проведенні батьківських зборів класу.

Проведіть експериментальну перевірку методичних рекоме-ндацій з курсової роботи.

Форма звітності

Психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта зіндивідуальним тижневим планом.

Два конспекти уроків з української мови.

Конспект позакласного заходу з української мови.

Конспект й аналіз виховного заходу.

Звіт студента-практиканта, підписаний учителем-словесни-ком і класним керівником.

Психологічна характеристика учня класу.

Один протокол обговорення уроку.

Звітна документація подається методисту за два дні до

завершення педагогічної практики!

Список рекомендованої літератури

Алексюк А. Загальні методи навчання в школі. - К.: Рад.школа, 1981. - 206 с.

Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика орга-нізації науково-дослідної роботи. - К.: Форум, 2000. - 271 с.

Бабанский Ю.К. Проблеми повьішения зффективности педа-гогических исследований. - М.: Педагогика, 1982. - 192 с.

Библиографическое описание документа. Общие требованияи правила составления: ГОСТ 7.1-84. - Введ. 01.01.86. - М„1984. - 75с. - (Система стандартов по информации, библио-течному и издательскому делу).

Введение в научное исследование по педагогике /Под ред.В.И.Журавлева. - М.: Просвещение, 1988. - 239 с.

Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения. - М.: Педа-гогика, 1977. - С. 59-66.

Білоус X. Нестандартні уроки в 5-6 10-11 кл. - Тернопіль:Навчальна книга - Богдан, 1998. - 32с

Бєляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання // Дивослово.

1991. - №6. - С. 5-12.

Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. - К., 1981.

Бєляєв О.М. Урок української мови у школі з російськоюмовою навчання // Дивослово. - 1990. - №9.

Бєляєв О., Скуратівський Л., Симоненкові Л., Шелехова Г.Концепція навчання державної мови в школах України // Ди-вослово. - 1996. - №1. - 16-22.

Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання - у практиці. //Українська мова і література в школі. - 2003. - № 8. - С. 37-41.

Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання:лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2004. - №11.

Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Від-критість. Діяльність. Зворотний зв'язок. Ідеальність: посіб-ник для вчителів. - Луганськ: Навчальна книга. Янтар. -2004. - 84 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. - Київ:Либідь, 1997. - 376с.

Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів науроках рідної мови. - К., 1995. - С. 22-43, 65-86.

Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії

К.: 2000. - С.78-99.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних за-кладах / За ред. М.І. Пентилюк. - К., 2000. - С.59-66.

Методика викладання української мови в середній школі / Заред. С.Х. Чавдарова, В.І. Масальського. - К., 1962.

Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Ме-тодика викладання української мови в середній школі. - К.,1989. - С. 89-96.

Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. - К.,1973.

Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчи-теля української мови та літератури / За ред. Г.І.Дідук. - Те-рнопіль: Підручники і посібники, 2007. - 144с.

Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання українсь-кої мови - X., 1995. - С. 204-239.

Положення про практику студентів вищих педагогічних за-кладів України. - Київ, 2000. - 24с.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання:теорія, практика, досвід. - К., 2002. -135 с.

Практикум з методики навчання української мови / Колективавторів за редакцією М.І.Пентилюк: С.О.Караман, О.В.Караман,О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна, І.В.Гайдаєнко, Т.Г.Окуневич,З.П.Бакум, Н.М.Дика. - К.: Ленвіт, 2003 - С.268-302.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: ме-тод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред.О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Текучев А.В. Методика русского язика в средней школе.Учебник для студентов пед. ин-тов. Изд. 3-е, перераб. М.,«Просвещение», 1980. - 414.

Фіцула М.М. Програма з педагогічної практики передвипус-кних і випускних курсів. - Тернопіль: Вид-во ТДПІ, 1993.

Фурман А. Модульно-розвивальне навчання; принципи,умови, забезпечення. - К.: 1997. - 343с