3.2. Програма педагогічної практики

Під час педагогічної практики студент виконує обов'язки вчи-теля-дублера та помічника класного керівника. Праця студентів наштатних посадах здійснюється без оплати. Під час практики студен-ти можуть залучатися адміністрацією для надання допомоги базіпрактики, але характер усієї праці має відповідати профілю навчан-ня і за тривалістю не заважати виконанню навчальних завдань.

Протягом усієї практики студенти повинні чітко виконува-ти правила охорони праці та протипожежної безпеки зобов'язковим проходженням інструктажу (на місці практики).Педагогічна практика здійснюється за планом.

Програмапроходження педагогічної практики

для студентів спеціальності 6.020303 «Філологія. Українськамова та література» для філологічних факультетівпедагогічних університетів

Пояснювальна записка

Педагогічна практика студентів - майбутніх вчителів-словесників - важливий компонент їх професійної підготовки.Різні її види дають можливість студентам ознайомитися з реаль-ною системою навчально-виховної роботи у школі, з досвідомпланування, проведення вчителями уроків, позакласної роботи зпредмету, організаційної та виховної роботи класних керівниківз учнями та їх батьками.

Зміст і характер діяльності студентів під час педагогічної(виробничої) практики відрізняється більшою різноманітністю ісамостійністю, вона має бути максимально наближена до реаль-ної професійної діяльності вчителя і класного керівника.

Педагогічна (виробнича) практика

Головна мета педагогічної практики для рівня бакалавра

формування у студентів вмінь і навичок, проведення навчаль-ної та позакласної роботи за спеціальністю, виховної роботи вучнівському колективі.

Виходячи з цього, студент-філолог повинен під час прак-тики виконати такі завдання:

на основі вивчення колективу учнів, методичних особливо-стей роботи вчителя-словесника та класного керівника готуватита проводити уроки з української мови, позакласні заходи зпредмету та виховну роботу як помічник класного керівника;

складати індивідуальний план студента-практиканта за ти-жнями на весь період педпрактики та вести щоденник, в якомуфіксувати результати спостереження уроків вчителів, студентів-практикантів, класних керівників, результати власної діяльності;

зібрати матеріал з досвіду роботи вчителів за темою курсо-вої роботи й опрацювати результати експериментальної перевір-ки методичних рекомендацій, що містяться в курсовій роботі зметодики навчання української мови;

виконати завдання кафедр: педагогіки, психології, теорії таметодики навчання мов, української мови, української та зару-біжної літератури.

План педагогічної практики студентів-філологів 3 курсу

Зміст

Кількістьгодин

1.

Організаційне заняття. Ознайомлення студентів іззавданнями та змістом педагогічної практики. Об-говорення змісту й організаційного плану роботи.

2

2.

Розподіл практикантів за робочими групами.Ознайомлення з методикою майбутньої роботи,порядком ведення щоденників педагогічноїпрактики, спостережень і нотаток, збору й об-робки матеріалів тощо.

4

3.         Зміст навчальної роботи

Ознайомитися:

з системою навчально-виховної, позакласноїта позашкільної роботи основної школи в ці-лому, з порядком ведення шкільної докумен-тації (з бесіди директора школи чи заступни-ків директора з навчальної і виховної роботи);

із специфікою методики роботи вчителів ікласного керівника певного класу (5-9 кл.);

із специфікою позакласної роботи вчителя-словесника;

зі змістом роботи методичних об'єднань вчи-телів за спеціальністю та класних керівників;

Вивчити:

зміст календарних і тематичних планів уро-ків вчителя-словесника, плану його позакла-сної роботи;

план організаційної та виховної роботи клас-ного керівника;

анатомо-фізіологічні, психологічні й індиві-дуальні особливості класного колективу, зо-крема педагогічно занедбаних учнів і тих,хто має високий рівень знань, умінь і нави-чок;

досвід роботи вчителів з теми, яка розробля-ється в курсовій роботі з методики навчанняукраїнської мови.

Формувати навички й уміння майбутньої пе-дагогічної діяльності:

планування навчально-виховного процесу тапроведення уроків з української мови;

- відвідування та наступний аналіз уроків і по-закласних заходів з української мови;

підготовка й проведення не менше 20 уроківукраїнської мови в 5-9 класах у присутностівчителя-словесника;


 

самостійна підготовка та проведення 2-3 за-лікових уроків різних типів;

підготовка дидактичного матеріалу до залі-кових уроків;

відвідування й аналіз 10 уроків студентів-практикантів;

проведення психолого-педагогічних спосте-режень;

проведення індивідуальних бесід з учнями;

участь у батьківських зборах;

участь у роботі методичних об'єднань учите-лів української мови, семінарах, засіданняхпедагогічної ради школи, в підсумковихконференціях з педпрактики.

Зміст позакласної роботи:

вивчення системи роботи вчителя українсь-кої мови, спрямованої на формування в учнівстійкого інтересу до виучуваних п